Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Konkurences likumā

Izdarīt Konkurences likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 16.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 1.panta 11.punktu.

2. Izteikt 7.panta 2.punktu šādā redakcijā:

"2) konstatē šā likuma pārkāpumus un pārkāpumus reklāmas jomā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;".

3. Izteikt V nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"V nodaļa. Negodīga konkurence".

4. Izslēgt 23.pantu.

5. 24.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"24.pants. Atbildība par negodīgu konkurenci";

aizstāt visā pantā vārdus "22. vai 23.pantā" ar vārdiem "22.pantā".