Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides

un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi

likumprojekta “Reklāmas likums”trešajam lasījumam

Otrā lasījuma redakcija

(dok. nr. 1266; reģ. nr. 261)

Pr

nr

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas

slēdziens

Redakcija, kurā komisija ierosina pieņemt likumprojektu 3.lasījumā

1

2

3

4

5

Reklāmas likums

     

Reklāmas likums

I nodaļa

     

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

     

Vispārīgie noteikumi

1.pants

     

1.pants

Reklāma ir ar uzņēmējdarbību vai profesionālo darbību saistīts jebkuras formas vai jebkura veida publisks paziņojums vai pasākums, kura nolūks ir veicināt preču vai pakalpojumu (arī nekustamā īpašuma, tiesību un saistību) popularitāti vai pieprasījumu pēc tiem.

1.

(Juridiskais birojs)

Izslēgt likumprojekta 1.pantā vārdu “publisks”.

Atbalstīt

Reklāma ir ar uzņēmējdarbību vai profesionālo darbību saistīts jebkuras formas vai jebkura veida paziņojums vai pasākums, kura nolūks ir veicināt preču vai pakalpojumu (arī nekustamā īpašuma, tiesību un saistību) popularitāti vai pieprasījumu pēc tiem.

2.pants

     

2.pants

Šā likuma mērķis ir:

     

Šā likuma mērķis ir:

1) reglamentēt reklāmas izgatavošanu un izplatīšanu, kā arī noteikt reklāmas izgatavošanā un izplatīšanā iesaistīto personu tiesības, pienākumus un atbildību;

     

1) reglamentēt reklāmas izgatavošanu un izplatīšanu, kā arī noteikt reklāmas izgatavošanā un izplatīšanā iesaistīto personu tiesības, pienākumus un atbildību;

2) aizsargāt patērētāju un uzņēmēju intereses, kā arī kopumā visas sabiedrības intereses attiecībā uz reklāmu;

2.

(Juridiskais birojs)

Aizstāt likumprojekta 2.panta 2.punktā vārdus “patērētāju un uzņēmēju intereses” ar vārdu “personu” un aizstāt vārdus “attiecībā uz reklāmu” ar vārdiem “reklāmas jomā”.

 

Atbalstīt

2) aizsargāt personu, kā arī kopumā visas sabiedrības intereses reklāmas jomā;

3) veicināt godīgu konkurenci.

     

3) veicināt godīgu konkurenci.

II nodaļa

Reklāmai izvirzāmās vispārīgās prasības

3.pants

(1) Reklāmai jābūt likumīgai, patiesai un objektīvai, tā veidojama saskaņā ar godprātīgu reklāmas praksi. Reklāma nedrīkst mazināt sabiedrības uzticēšanos reklāmai, un tai jāatbilst godīgas konkurences principiem.

     

II nodaļa

Reklāmai izvirzāmās vispārīgās prasības

3.pants

(1) Reklāmai jābūt likumīgai, patiesai un objektīvai, tā veidojama saskaņā ar godprātīgu reklāmas praksi. Reklāma nedrīkst mazināt sabiedrības uzticēšanos reklāmai, un tai jāatbilst godīgas konkurences principiem.

(2) Reklāmā atļauts iekļaut tikai tādus paziņojumus vai vizuālos attēlus, kas nepārkāpj ētikas, humānisma, morāles, tikumības un pieklājības normas.

     

(2) Reklāmā atļauts iekļaut tikai tādus paziņojumus vai vizuālos attēlus, kas nepārkāpj ētikas, humānisma, morāles, tikumības un pieklājības normas.

(3) Vienas preces vai pakalpojuma reklāmai jābūt skaidri nodalītai no citas preces vai pakalpojuma reklāmas vai cita veida informācijas.

3.

(Juridiskais birojs)

Izslēgt likumprojekta 3.panta trešo daļu (atkārto 12.panta trešo daļu).

Atbalstīt

 

4.pants

     

4.pants

(1) Reklāmā nav pieļaujama vardarbības un kara propaganda. Reklāmā aizliegts:

     

(1) Reklāmā nav pieļaujama vardarbības un kara propaganda. Reklāmā aizliegts:

1) paust diskrimināciju pret cilvēku viņa rases, ādas krāsas, dzimuma, vecuma, reliģiskās, politiskās vai citas pārliecības, nacionālās vai sociālās izcelšanās, mantiskā stāvokļa vai citu apstākļu dēļ;

     

1) paust diskrimināciju pret cilvēku viņa rases, ādas krāsas, dzimuma, vecuma, reliģiskās, politiskās vai citas pārliecības, nacionālās vai sociālās izcelšanās, mantiskā stāvokļa vai citu apstākļu dēļ;

2) izmantot baiļu vai māņticības radīto ietekmi;

     

2) izmantot baiļu vai māņticības radīto ietekmi;

3) ļaunprātīgi izmantot patērētāja uzticēšanos un viņa pieredzes vai zināšanu trūkumu;

4.

(Juridiskais birojs)

Aizstāt 4.panta pirmās daļas 3.punktā vārdu “patērētāja” ar vārdu “personas”.

Atbalstīt

3) ļaunprātīgi izmantot personas uzticēšanos un viņa pieredzes vai zināšanu trūkumu;

4) attēlot, izmantot vai citādi pieminēt fizisko personu (kā privātpersonu vai kā amatpersonu) vai tās īpašumu bez šīs personas piekrišanas;

     

4) attēlot, izmantot vai citādi pieminēt fizisko personu (kā privātpersonu vai kā amatpersonu) vai tās īpašumu bez šīs personas piekrišanas;

5) nomelnot, noniecināt vai izsmiet citu personu, tās darbību, firmu, preces vai pakalpojumus, preču zīmes;

5.

(Juridiskais birojs)

Aizstāt 4.panta pirmās daļas 5.punktā vārdu “firmu” ar vārdu “nosaukumu (firmu)”;

Atbalstīt

5) nomelnot, noniecināt vai izsmiet citu personu, tās darbību, nosaukumu (firmu), preces vai pakalpojumus, preču zīmes;

6) izmantot cita uzņēmēja vārdu vai uzņēmuma nosaukumu vai citādu identificējošu apzīmējumu (arī firmas vai preču zīmi) bez uzņēmēja piekrišanas;

6.

(Juridiskais birojs )

Aizstāt 4.panta pirmās daļas 6.punktā vārdus “uzņēmēja vārdu vai uzņēmuma nosaukumu” ar vārdiem “uzņēmēja vārdu, uzvārdu, nosaukumu (firmu)”, izslēgt vārdus “firmas vai”.

 

Atbalstīt

6) izmantot cita uzņēmēja vārdu, uzvārdu, nosaukumu (firmu) vai citādu identificējošu apzīmējumu (arī preču zīmi) bez uzņēmēja piekrišanas;

7) atdarināt cita reklāmas devēja reklāmas tekstu, lozungu, vizuālo tēlu, skaņu un citus speciālos efektus bez tā piekrišanas vai arī veikt citāda veida darbības, kas var izraisīt neskaidrības vai maldināt par reklāmas devēju, reklamējamām precēm vai pakalpojumiem.

     

7) atdarināt cita reklāmas devēja reklāmas tekstu, lozungu, vizuālo tēlu, skaņu un citus speciālos efektus bez tā piekrišanas vai arī veikt citāda veida darbības, kas var izraisīt neskaidrības vai maldināt par reklāmas devēju, reklamējamām precēm vai pakalpojumiem.

(2) Šā panta pirmās daļas 6. un 7.apakšpunkta noteikumi neattiecas uz salīdzinošo reklāmu, ja tiek ievēroti šā likuma 9.panta noteikumi.

7.

(Juridiskais birojs )

Aizstāt 4.panta otrajā daļā vārdu “apakšpunkta” ar vārdu “punkta”.

Atbalstīt

(2) Šā panta pirmās daļas 6. un 7.punkta noteikumi neattiecas uz salīdzinošo reklāmu, ja tiek ievēroti šā likuma 9.panta noteikumi.

5.pants

     

5.pants

(1) Bērniem paredzētā reklāma vai reklāma, kura veidota ar bērnu piedalīšanos, nedrīkst apdraudēt bērnu tiesības un intereses, un tās veidošanā jāņem vērā bērnu uztvere un psihe.

     

(1) Bērniem paredzētā reklāma vai reklāma, kura veidota ar bērnu piedalīšanos, nedrīkst apdraudēt bērnu tiesības un intereses, un tās veidošanā jāņem vērā bērnu uztvere un psihe.

(2) Reklāmā aizliegts izmantot bērnu dabisko paļāvību vai pieredzes trūkumu.

     

(2) Reklāmā aizliegts izmantot bērnu dabisko paļāvību vai pieredzes trūkumu.

(3) Aizliegts izmantot bērnus alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu reklāmā, kā arī adresēt alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu reklāmu bērniem.

     

(3) Aizliegts izmantot bērnus alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu reklāmā, kā arī adresēt alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu reklāmu bērniem.

(4) Bērniem paredzētajā reklāmā aizliegts:

     

(4) Bērniem paredzētajā reklāmā aizliegts:

1) ietvert apgalvojumus, vizuālu vai skaņas informāciju, kura varētu nodarīt viņiem morālu vai fizisku kaitējumu vai radīt mazvērtības sajūtu;

     

1) ietvert apgalvojumus, vizuālu vai skaņas informāciju, kura varētu nodarīt viņiem morālu vai fizisku kaitējumu vai radīt mazvērtības sajūtu;

2) ietvert mudinājumu vai mudināt uz agresivitāti un vardarbību, diskreditēt vecāku, audzinātāju un skolotāju autoritāti un atbildību;

8.

 

 

 

 

9.

(Juridiskais birojs )

Aizstāt 5.panta ceturtās daļas 2.punktā vārdus ”audzinātāju un skolotāju” ar vārdiem “aizbildņu un pedagogu”.

(Juridiskais birojs)

Izslēgt 5.panta ceturtās daļas 2.punktā vārdus “un atbildību”, jo nav skaidrs kā var diskreditēt atbildību.

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

2) ietvert mudinājumu vai mudināt uz agresivitāti un vardarbību, diskreditēt vecāku, aizbildņu un pedagogu autoritāti;

3) vērst uzmanību uz to, ka konkrētu preču vai pakalpojumu iegāde rada fizisku, sociālu vai psiholoģisku pārākumu pār vienaudžiem vai ka attiecīgās preces trūkums izraisa pretēju rezultātu;

     

3) vērst uzmanību uz to, ka konkrētu preču vai pakalpojumu iegāde rada fizisku, sociālu vai psiholoģisku pārākumu pār vienaudžiem vai ka attiecīgās preces trūkums izraisa pretēju rezultātu;

4) nepārprotami norādīt, ka reklamējamās preces vai pakalpojuma iegāde ir iespējama jebkurai ģimenei, neņemot vērā tās budžetu;

     

4) nepārprotami norādīt, ka reklamējamās preces vai pakalpojuma iegāde ir iespējama jebkurai ģimenei, neņemot vērā tās budžetu;

5) tieši aicināt bērnus, lai viņi mudina vecākus vai citas personas pirkt preces vai izmantot pakalpojumus.

10.

(Juridiskais birojs )

Izteikt 5.panta ceturtās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

“5) tieši aicināt bērnus pašus vai aicināt bērnus, lai viņi mudina vecākus vai citas personas pirkt preces vai izmantot pakalpojumus.”

Atbalstīt

5) tieši aicināt bērnus pašus vai aicināt bērnus, lai viņi mudina vecākus vai citas personas pirkt preces vai izmantot pakalpojumus;

 

11.

(Juridiskais birojs)

Papildināt 5.panta ceturto daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

“6) attēlot bērnus bīstamās situācijās.”

Atbalstīt

6) attēlot bērnus bīstamās situācijās.

6.pants

(1) Reklāmai, kurā izteikts speciāls piedāvājums vai pasludināta izpārdošana, jāatbilst vispārējiem reklāmas noteikumiem.

(2) Reklāmā, kurā izteikts speciāls piedāvājums vai pasludināta izpārdošana, norāda:

1) speciālā piedāvājuma priekšmetu;

2) datumu, kurā speciālais piedāvājums vai izpārdošana sākas un beidzas;

3) nosacījumus, no kuriem atkarīgs speciālais piedāvājums vai izpārdošana.

(3) Vērtējot speciālā piedāvājuma vai izpārdošanas reklāmas atbilstību šā panta noteikumiem, ņem vērā visu reklāmu kopumā.

12.

(Juridiskais birojs)

Apvienot 6.panta pirmo un otro daļu un izteikt to šādā redakcijā:

“(1) Reklāmai, kurā izteikts speciāls piedāvājums vai pasludināta izpārdošana, jāatbilst vispārējiem reklāmas noteikumiem un tajā norāda:

1) speciālā piedāvājuma priekšmetu;

2) datumu, kurā speciālais piedāvājums vai izpārdošana sākas un beidzas;

3) nosacījumus, no kuriem atkarīgs speciālais piedāvājums vai izpārdošana.“;

uzskatīt likumprojekta trešo daļu kā otro daļu.

 

Atbalstīt

6.pants

(1) Reklāmai, kurā izteikts speciāls piedāvājums vai pasludināta izpārdošana, jāatbilst vispārējiem reklāmas noteikumiem un tajā norāda:

1) speciālā piedāvājuma priekšmetu;

2) datumu, kurā speciālais piedāvājums vai izpārdošana sākas un beidzas;

3) nosacījumus, no kuriem atkarīgs speciālais piedāvājums vai izpārdošana.

(2) Vērtējot speciālā piedāvājuma vai izpārdošanas reklāmas atbilstību šā panta noteikumiem, ņem vērā visu reklāmu kopumā.

7.pants

(1) Papildu noteikumus attiecībā uz atsevišķu preču, preču grupu vai pakalpojumu reklāmas saturu, noformējumu vai izplatīšanas kārtību (arī reklāmas izplatīšanas kārtību atsevišķos sabiedrības informācijas līdzekļos) nosaka citos likumos un normatīvajos aktos.

13.

 

 

 

 

14.

(Juridiskais birojs)

Aizstāt 7.panta pirmajā daļā vārdus “sabiedrības informācijas līdzekļos” ar vārdiem “masu informācijas līdzekļos”.

(Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlament. sekret. N.Pēterkops)

Aizstāt 7.panta pirmajā daļā vārdu “nosaka” ar vārdiem “var noteikt”.

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

7.pants

(1) Papildu noteikumus attiecībā uz atsevišķu preču, preču grupu vai pakalpojumu reklāmas saturu, noformējumu vai izplatīšanas kārtību (arī reklāmas izplatīšanas kārtību atsevišķos masu informācijas līdzekļos) var noteikt citos likumos un normatīvajos aktos.

(2) Pašvaldības, ievērojot šā likuma, citu likumu un normatīvo aktu noteikumus reklāmas jomā, var izdot saistošos noteikumus par reklāmas izplatīšanu publiskās vietās attiecīgajā administratīvajā teritorijā.

15.

(Juridiskais birojs)

Aizstāt 7.panta otrajā daļā vārdus “šā likuma, citu likumu un normatīvo aktu” ar vārdiem “šā likuma un citu normatīvo aktu”.

Atbalstīt

(2) Pašvaldības, ievērojot šā likuma un citu normatīvo aktu noteikumus reklāmas jomā, var izdot saistošos noteikumus par reklāmas izplatīšanu publiskās vietās attiecīgajā administratīvajā teritorijā.

III nodaļa

Maldinoša un salīdzinoša reklāma

8.pants

(1) Maldinoša reklāma ir aizliegta.

     

III nodaļa

Maldinoša un salīdzinoša reklāma

8.pants

(1) Maldinoša reklāma ir aizliegta.

(2) Maldinoša reklāma ir tāda reklāma, kura jebkādā veidā, ieskaitot tās pasniegšanas veidu, tieši vai netieši maldina vai varētu maldināt un kura sava maldinošā rakstura dēļ varētu ietekmēt patērētāja ekonomisko rīcību vai kura kaitē vai varētu kaitēt konkurentam.

16.

 

 

17.

(Juridiskais birojs)

Aizstāt 8.panta otrajā daļā vārdu “patērētāja” ar vārdu “personas”.

(Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlament. sekret. N.Pēterkops)

Izslēgt 8.panta otrajā daļā vārdus “vai kura kaitē vai varētu kaitēt konkurentam”.

Atbalstīt

 

 

 

 

Neatbalstīt

(2) Maldinoša reklāma ir tāda reklāma, kura jebkādā veidā, ieskaitot tās pasniegšanas veidu, tieši vai netieši maldina vai varētu maldināt un kura sava maldinošā rakstura dēļ varētu ietekmēt personas ekonomisko rīcību vai kura kaitē vai varētu kaitēt konkurentam.

(3) Nosakot, vai reklāma ir maldinoša, ņem vērā visas reklāmas pazīmes — atsevišķo sastāvdaļu un kopējo saturu, noformējumu, īpaši jebkuru informāciju, kas reklāmā sniegta par:

     

(3) Nosakot, vai reklāma ir maldinoša, ņem vērā visas reklāmas pazīmes — atsevišķo sastāvdaļu un kopējo saturu, noformējumu, īpaši jebkuru informāciju, kas reklāmā sniegta par:

1) preču vai pakalpojumu pieejamību, īpašībām, darbību, saturu, ražošanas vai piegādes metodi un datumu, nolūku, lietošanu, daudzumu, ietekmi uz vidi vai cilvēka veselību, preču ģeogrāfisko vai komerciālo izcelsmi vai rezultātiem, kas sagaidāmi no to lietošanas, vai par preču vai pakalpojumu testēšanas vai pārbaudes rezultātiem vai materiālām pazīmēm;

     

1) preču vai pakalpojumu pieejamību, īpašībām, darbību, saturu, ražošanas vai piegādes metodi un datumu, nolūku, lietošanu, daudzumu, ietekmi uz vidi vai cilvēka veselību, preču ģeogrāfisko vai komerciālo izcelsmi vai rezultātiem, kas sagaidāmi no to lietošanas, vai par preču vai pakalpojumu testēšanas vai pārbaudes rezultātiem vai materiālām pazīmēm;

2) cenu vai cenas aprēķināšanas veidu un nosacījumiem, ar kādiem tiek piegādātas preces vai sniegti pakalpojumi;

     

2) cenu vai cenas aprēķināšanas veidu un nosacījumiem, ar kādiem tiek piegādātas preces vai sniegti pakalpojumi;

3) reklāmas devēju, arī tā identitāti un labajām īpašībām, kvalifikāciju, īpašumtiesībām vai apbalvojumiem un atšķirības zīmēm.

18.

(Juridiskais birojs)

Apsvērt vai 8.panta trešās daļas 3.punktā nebūtu izslēdzami vārdi “un atšķirības zīmēm”.

Atbalstīt

3) reklāmas devēju, arī tā identitāti un labajām īpašībām, kvalifikāciju, īpašumtiesībām vai apbalvojumiem.

         

9.pants

(1) Salīdzinoša reklāma ir jebkura reklāma, kurā izmantots salīdzinājums, kas tieši vai netieši norāda uz konkurentu vai konkurenta piedāvātajām precēm vai pakalpojumiem.

     

9.pants

(1) Salīdzinoša reklāma ir jebkura reklāma, kurā izmantots salīdzinājums, kas tieši vai netieši norāda uz konkurentu vai konkurenta piedāvātajām precēm vai pakalpojumiem.

(2) Salīdzinājums nedrīkst būt maldinošs. Salīdzinājumu veido atbilstoši godīgas konkurences principiem, izmantojot faktus, kurus var pierādīt.

     

(2) Salīdzinājums nedrīkst būt maldinošs. Salīdzinājumu veido atbilstoši godīgas konkurences principiem, izmantojot faktus, kurus var pierādīt.

(3) Salīdzinošā reklāma, ciktāl tas attiecas uz salīdzinājumu, ir atļauta, ja ievēroti visi turpmāk minētie nosacījumi:

     

(3) Salīdzinošā reklāma, ciktāl tas attiecas uz salīdzinājumu, ir atļauta, ja ievēroti visi turpmāk minētie nosacījumi:

1) tā salīdzina preces vai pakalpojumus, kas paredzēti vienām un tām pašām vajadzībām vai vieniem un tiem pašiem mērķiem;

     

1) tā salīdzina preces vai pakalpojumus, kas paredzēti vienām un tām pašām vajadzībām vai vieniem un tiem pašiem mērķiem;

2) tā objektīvi salīdzina vienu vai vairākas attiecīgo preču un pakalpojumu materiālās, saistītās, pārbaudāmās un raksturīgās pazīmes, kas var ietvert arī cenu;

19.

(Juridiskais birojs)

Aizstāt 9.panta trešās daļas 2.punktā vārdus “preču un pakalpojumu” ar vārdiem “preču vai pakalpojumu”.

Atbalstīt

2) tā objektīvi salīdzina vienu vai vairākas attiecīgo preču vai pakalpojumu materiālās, saistītās, pārbaudāmās un raksturīgās pazīmes, kas var ietvert arī cenu;

3) tā nerada neskaidrības tirgū starp reklāmas devēju un konkurentu vai starp reklāmas devēja un konkurenta firmu, preču zīmi, preču nosaukumiem vai citām atšķirības zīmēm, precēm vai pakalpojumiem;

20.

(Juridiskais birojs )

Aizstāt 9.panta trešās daļas 3.punktā vārdus “neskaidrības tirgū” ar vārdu “neskaidrību”;

Atbalstīt

3) tā nerada neskaidrību starp reklāmas devēju un konkurentu vai starp reklāmas devēja un konkurenta firmu, preču zīmi, preču nosaukumiem vai citām atšķirības zīmēm, precēm vai pakalpojumiem;

4) tā neceļ neslavu konkurentam, konkurenta firmai, preču zīmēm, preču nosaukumiem, citām atšķirības zīmēm, precēm, pakalpojumiem vai darbībai, konkurenta personiskajām īpašībām vai citām detaļām;

21.

(Juridiskais birojs )

Aizstāt 9.panta trešās daļas 4.punktā vārdus “konkurenta firmai” ar vārdiem “konkurenta nosaukumam (firmai)” un vārdus “vai citām detaļām” ar vārdiem “un tamlīdzīgi”.

 

Atbalstīt

4) tā neceļ neslavu konkurentam, konkurenta nosaukumam (firmai), preču zīmēm, preču nosaukumiem, citām atšķirības zīmēm, precēm, pakalpojumiem vai darbībai, konkurenta personiskajām īpašībām un tamlīdzīgi.

5) tā negodīgi neizmanto konkurenta firmas, preču zīmes, preču nosaukumu vai citu atšķirības zīmju vai konkurējošo preču izcelsmes norādes reputāciju;

     

5) tā negodīgi neizmanto konkurenta firmas, preču zīmes, preču nosaukumu vai citu atšķirības zīmju vai konkurējošo preču izcelsmes norādes reputāciju;

6) tā neuzrāda preces vai pakalpojumus kā tādu preču vai pakalpojumu imitāciju vai kopiju, kurām ir aizsargāta preču zīme vai tirdzniecības nosaukums;

22.

(Juridiskais birojs )

Izslēgt 9.panta trešās daļas 6.punktā vārdus “vai tirdzniecības nosaukums”.

Atbalstīt

6) tā neuzrāda preces vai pakalpojumus kā tādu preču vai pakalpojumu imitāciju vai kopiju, kurām ir aizsargāta preču zīme;

7) reklamējot preces ar izcelsmes norādi, salīdzinošā reklāma attiecas uz precēm ar tādu pašu izcelsmes norādi.

     

7) reklamējot preces ar izcelsmes norādi, salīdzinošā reklāma attiecas uz precēm ar tādu pašu izcelsmes norādi.

         

IV nodaļa

Reklāmas izgatavošanas un izplatīšanas noteikumi

10.pants

(1) Reklāmas devējs ir persona, kura pati izgatavo un izplata reklāmu vai kuras uzdevumā un interesēs reklāma tiek izgatavota un izplatīta, lai gūtu komerciālu vai citādu labumu.

23.

(Juridiskais birojs )

Izteikt 10.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Reklāmas devējs ir persona, kura nolūkā gūt komerciālu vai citādu labumu pati izgatavo un izplata reklāmu vai kuras uzdevumā un interesēs cita persona izgatavo vai izplata reklāmu.”

 

Atbalstīt

IV nodaļa

Reklāmas izgatavošanas un izplatīšanas noteikumi

10.pants

(1) Reklāmas devējs ir persona, kura nolūkā gūt komerciālu vai citādu labumu pati izgatavo un izplata reklāmu vai kuras uzdevumā un interesēs cita persona izgatavo vai izplata reklāmu.

(2) Reklāmas devējs ir atbildīgs par reklāmas saturu.

     

(2) Reklāmas devējs ir atbildīgs par reklāmas saturu.

(3) Reklāmas devējs ir tiesīgs izgatavot, pasūtīt, izplatīt vai nodot izplatīšanai tikai tādu reklāmu, kas atbilst šā likuma, citu likumu un normatīvo aktu noteikumiem.

24.

 

 

 

 

25.

(Juridiskais birojs )

Aizstāt 10.panta trešajā daļā vārdus “šā likuma, citu likumu un normatīvo aktu” ar vārdiem “šā likuma un citu normatīvo aktu”.

(Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlament. sekret. N.Pēterkops)

Aizstāt 10.panta trešajā daļā, 11.panta otrajā daļā un 12.panta otrajā daļā vārdus “atbilst šā likuma, citu likumu un normatīvo aktu noteikumiem” ar vārdiem “nav pretrunā šim likumam, citiem likumiem un normatīviem aktiem.”

Atbildīgā komisija

Izteikt 10. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Reklāmas devējs ir tiesīgs izgatavot, pasūtīt, izplatīt vai nodot izplatīšanai tikai tādu reklāmu, kas nav pretrunā ar šo likumu vai citiem normatīvajiem aktiem.”

 

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Reklāmas devējs ir tiesīgs izgatavot, pasūtīt, izplatīt vai nodot izplatīšanai tikai tādu reklāmu, kas nav pretrunā ar šo likumu vai citiem normatīvajiem aktiem.

(4) Reklāmas devēja tiesiskās attiecības ar reklāmas izgatavotāju un izplatītāju nosaka šis likums, citi normatīvie akti un noslēgtie līgumi.

26.

(Juridiskais birojs )

Aizstāt 10.panta ceturtajā daļā vārdus “izgatavotāju un izplatītāju” ar vārdiem “izgatavotāju vai izplatītāju”.

Atbalstīt

(4) Reklāmas devēja tiesiskās attiecības ar reklāmas izgatavotāju vai izplatītāju nosaka šis likums, citi normatīvie akti un noslēgtie līgumi.

11.pants

     

11.pants

(1) Reklāmas izgatavotājs ir persona, kas pēc reklāmas devēja pasūtījuma izgatavo, pārveido vai adaptē reklāmu.

     

(1) Reklāmas izgatavotājs ir persona, kas pēc reklāmas devēja pasūtījuma izgatavo, pārveido vai adaptē reklāmu.

(2) Reklāmas izgatavotājs, izgatavojot reklāmu, ir tiesīgs paust savas radošās ieceres jebkurā formā, ja tas atbilst šā likuma, citu likumu un normatīvo aktu noteikumiem.

27.

(Juridiskais birojs )

Aizstāt 11.panta otrajā daļā vārdus “šā likuma, citu likumu un normatīvo aktu” ar vārdiem “šā likuma un citu normatīvo aktu”;

apsvērt vai otrajā daļā nevajadzētu paredzēt, ka reklāmas izgatavotājam, veidojot reklāmu nebūtu jāievēro ne tikai normatīvo aktu prasības, bet arī starp izgatavotāju un reklāmas devēju noslēgtais līgums, ierosinām papildināt otro daļu ar vārdiem “kā arī līgumam, kas noslēgts starp reklāmas izgatavotāju un reklāmas devēju”.

 

Atbalstīt

(2) Reklāmas izgatavotājs, izgatavojot reklāmu, ir tiesīgs paust savas radošās ieceres jebkurā formā, ja tas atbilst šā likuma un citu normatīvo aktu noteikumiem, kā arī līgumam, kas noslēgts starp reklāmas izgatavotāju un reklāmas devēju.

(3) Šā panta otrās daļas noteikumus ievēro arī gadījumos, kad reklāmas izgatavotājs pārveido, tulko vai citādi adaptē reklāmu izplatīšanai Latvijā, kā arī gadījumos, kad reklāmu izgatavo, pārveido vai adaptē pats reklāmas devējs.

     

(3) Šā panta otrās daļas noteikumus ievēro arī gadījumos, kad reklāmas izgatavotājs pārveido, tulko vai citādi adaptē reklāmu izplatīšanai Latvijā, kā arī gadījumos, kad reklāmu izgatavo, pārveido vai adaptē pats reklāmas devējs.

12.pants

     

12.pants

(1) Reklāmas izplatītājs ir persona, kas reklāmu nogādā līdz patērētājam vai dod iespēju ar savu starpniecību nogādāt reklāmu līdz patērētājam.

28.

(Juridiskais birojs )

Izteikt 12.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Reklāmas izplatītājs ir persona, kura pati izplata reklāmu vai dod iespēju reklāmu izplatīt reklāmas devējam.”

 

Atbalstīt

(1) Reklāmas izplatītājs ir persona, kura pati izplata reklāmu vai dod iespēju reklāmu izplatīt reklāmas devējam.

(2) Reklāmas izplatītājs ir tiesīgs izplatīt reklāmu jebkādā veidā, ja tas atbilst šā likuma, citu likumu un normatīvo aktu noteikumiem.

29.

(Juridiskais birojs)

Ierosinām papildināt 12.panta otro daļu ar vārdiem “kā arī līgumam, kas noslēgts starp reklāmas izplatītāju un reklāmas devēju vai tā pilnvarotu personu.”

 

Atbalstīt

(2) Reklāmas izplatītājs ir tiesīgs izplatīt reklāmu jebkādā veidā, ja tas atbilst šā likuma, citu likumu un normatīvo aktu noteikumiem, kā arī līgumam, kas noslēgts starp reklāmas izplatītāju un reklāmas devēju vai tā pilnvarotu personu.

(3) Reklāmas izplatītājam ir pienākums nodalīt vienas preces vai pakalpojuma reklāmu no citas preces vai pakalpojuma reklāmas un cita veida informācijas.

30.

(Juridiskais birojs)

Izteikt 12.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Reklāmas izplatītājam ir pienākums nodalīt vienu reklāmu no otras reklāmas un cita veida informācijas.”

Atbildīgā komisija

Izteikt 12.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Reklāmas izplatītājam ir pienākums nodalīt reklāmu no cita veida informācijas.”

 

 

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Reklāmas izplatītājam ir pienākums nodalīt reklāmu no cita veida informācijas.

(4) Reklāmas izplatītājam ir aizliegts izplatīt reklāmu, par kuras izplatīšanas aizliegumu viņš zina vai viņam vajadzēja zināt.

     

(4) Reklāmas izplatītājam ir aizliegts izplatīt reklāmu, par kuras izplatīšanas aizliegumu viņš zina vai viņam vajadzēja zināt.

(5) Reklāmas izplatītājam ir aizliegts pieņemt no reklāmas devēja vai tā pilnvarotas personas izplatīšanai reklāmu, nepieprasot šādus identifikācijas datus:

31.

(Juridiskais birojs )

Aizstāt 12.panta piektajā daļā vārdus šādus identifikācijas datus” ar vārdiem “šādu informāciju”.

 

 

(5) Reklāmas izplatītājam ir aizliegts pieņemt no reklāmas devēja vai tā pilnvarotas personas izplatīšanai reklāmu, nepieprasot šādu informāciju:

1) no juridiskās personas - nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

     

1) no juridiskās personas - nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

2) no fiziskās personas - vārdu, uzvārdu un personas kodu.

     

2) no fiziskās personas - vārdu, uzvārdu un personas kodu.

V nodaļa

     

V nodaļa

Valsts politika un uzraudzība reklāmas jomā

     

Valsts politika un uzraudzība reklāmas jomā

13.pants

     

13.pants

(1) Šā likuma ievērošanu uzrauga Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Konkurences padome un Valsts farmācijas inspekcija savas kompetences ietvaros (turpmāk — Uzraudzības institūcija).

 

Atbildīgā komisija

Papildināt 13. panta pirmo daļu aiz vārdiem “Valsts farmācijas inspekcija” ar vārdiem “un Radio un televīzijas padome”.

 

Atbalstīt

(1) Šā likuma ievērošanu uzrauga Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Konkurences padome, Valsts farmācijas inspekcija un Radio un televīzijas padome savas kompetences ietvaros (turpmāk — Uzraudzības institūcija).

(2) Uzraudzības institūcija, ja nepieciešams, ir tiesīga pieprasīt, lai valsts pārvaldes institūcijas, kas ir atbildīgas par valsts kontroli un uzraudzību attiecībā uz noteiktām precēm vai pakalpojumiem, pārbauda konkrētās preces vai pakalpojuma atbilstību reklāmā minētajai informācijai.

     

(2) Uzraudzības institūcija, ja nepieciešams, ir tiesīga pieprasīt, lai valsts pārvaldes institūcijas, kas ir atbildīgas par valsts kontroli un uzraudzību attiecībā uz noteiktām precēm vai pakalpojumiem, pārbauda konkrētās preces vai pakalpojuma atbilstību reklāmā minētajai informācijai.

14.pants

     

14.pants

(1) Uzraudzības institūcija sāk lietas izpēti par iespējamiem pārkāpumiem reklāmas jomā, pamatojoties uz iesniegumu vai sūdzību vai pēc savas iniciatīvas.

     

(1) Uzraudzības institūcija sāk lietas izpēti par iespējamiem pārkāpumiem reklāmas jomā, pamatojoties uz iesniegumu vai sūdzību vai pēc savas iniciatīvas.

(2) Lietas par iespējamiem pārkāpumiem reklāmas jomā izskata 10 dienu laikā no dienas, kad saņemts iesniegums vai sūdzība vai konstatēts iespējams šā likuma pārkāpums. Ja no lietas apstākļiem izriet, ka noteiktajā termiņā nevarēs pieņemt vismaz vienu no šā likuma 15.panta ceturtajā daļā minētajiem lēmumiem, Uzraudzības institūcija ir tiesīga pieņemt lēmumu par lietas izskatīšanas termiņa pagarināšanu par 10 dienām.

     

(2) Lietas par iespējamiem pārkāpumiem reklāmas jomā izskata 10 dienu laikā no dienas, kad saņemts iesniegums vai sūdzība vai konstatēts iespējams šā likuma pārkāpums. Ja no lietas apstākļiem izriet, ka noteiktajā termiņā nevarēs pieņemt vismaz vienu no šā likuma 15.panta ceturtajā daļā minētajiem lēmumiem, Uzraudzības institūcija ir tiesīga pieņemt lēmumu par lietas izskatīšanas termiņa pagarināšanu par 10 dienām.

(3) Ja nepieciešams, Uzraudzības institūcija ir tiesīga pieņemt lēmumu par reklāmas izplatīšanas apturēšanu līdz visu apstākļu noskaidrošanai un galīgā lēmuma pieņemšanai.

32.

(Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlament. sekret. N.Pēterkops)

Izslēgt 14.panta trešo daļu, attiecīgi mainot turpmāko daļu numerāciju.

Atbalstīt

 

(4) Uzraudzības institūcija pēc materiālu izvērtēšanas konstatē pārkāpumu un pieņem vismaz vienu no šā likuma 15.panta ceturtajā daļā minētajiem lēmumiem vai konstatē, ka pārkāpums nav noticis, un lietvedību izbeidz. Par pieņemto lēmumu Uzraudzības institūcija rakstveidā informē par vainīgu atzīto personu.

     

(3) Uzraudzības institūcija pēc materiālu izvērtēšanas konstatē pārkāpumu un pieņem vismaz vienu no šā likuma 15.panta ceturtajā daļā minētajiem lēmumiem vai konstatē, ka pārkāpums nav noticis, un lietvedību izbeidz. Par pieņemto lēmumu Uzraudzības institūcija rakstveidā informē par vainīgu atzīto personu.

(5) Uzraudzības institūcija konstatē pārkāpumu, tikai pamatojoties uz tiem pierādījumiem, par kuriem pārkāpumā iesaistītajām personām tiek dota iespēja izteikt savu viedokli.

     

(4) Uzraudzības institūcija konstatē pārkāpumu, tikai pamatojoties uz tiem pierādījumiem, par kuriem pārkāpumā iesaistītajām personām tiek dota iespēja izteikt savu viedokli.

(6) Uzraudzības institūcija lietvedību nevar sākt, bet sākto lietvedību izbeidz, ja par to pašu faktu jau ir citas Uzraudzības institūcijas pieņemts vismaz viens no šā likuma 15.panta ceturtajā daļā minētajiem lēmumiem vai lēmums par lietvedības izbeigšanu.

     

(5) Uzraudzības institūcija lietvedību nevar sākt, bet sākto lietvedību izbeidz, ja par to pašu faktu jau ir citas Uzraudzības institūcijas pieņemts vismaz viens no šā likuma 15.panta ceturtajā daļā minētajiem lēmumiem vai lēmums par lietvedības izbeigšanu.

15.pants

     

15.pants

 

(1) Izskatot lietas par pārkāpumiem reklāmas jomā, Uzraudzības institūcija ir tiesīga pieprasīt un saņemt no reklāmas devēja, reklāmas izgatavotāja un reklāmas izplatītāja paskaidrojumus, informāciju vai dokumentus un, ja tas īpaši nepieciešams lietas apstākļu noskaidrošanai konkrētajā gadījumā, pierādījumus par reklāmā sniegto paziņojumu (apgalvojumu) precizitāti, pareizību un atbilstību šā likuma, citu likumu un normatīvo aktu noteikumiem, kā arī noteikt to iesniegšanas termiņu.

33.

(Juridiskais birojs)

Aizstāt 15.panta pirmajā daļā vārdus “reklāmas izgatavotāja un reklāmas izplatītāja” ar vārdiem “reklāmas izgatavotāja vai reklāmas izplatītāja”;

aizstāt 15.panta pirmajā daļā vārdus “šā likuma, citu likumu un normatīvo aktu” ar vārdiem “šā likuma un citu normatīvo aktu”.

 

Atbalstīt

(1) Izskatot lietas par pārkāpumiem reklāmas jomā, Uzraudzības institūcija ir tiesīga pieprasīt un saņemt no reklāmas devēja, reklāmas izgatavotāja vai reklāmas izplatītāja paskaidrojumus, informāciju vai dokumentus un, ja tas īpaši nepieciešams lietas apstākļu noskaidrošanai konkrētajā gadījumā, pierādījumus par reklāmā sniegto paziņojumu (apgalvojumu) precizitāti, pareizību un atbilstību šā likuma un citu normatīvo aktu noteikumiem, kā arī noteikt to iesniegšanas termiņu.

(2) Ja saskaņā ar šā panta pirmo daļu pieprasītie pierādījumi noteiktā termiņā netiek iesniegti vai tie nav pietiekami, Uzraudzības institūcija ir tiesīga uzskatīt reklāmā sniegto paziņojumu (apgalvojumu) par neprecīzu vai nepareizu.

     

(2) Ja saskaņā ar šā panta pirmo daļu pieprasītie pierādījumi noteiktā termiņā netiek iesniegti vai tie nav pietiekami, Uzraudzības institūcija ir tiesīga uzskatīt reklāmā sniegto paziņojumu (apgalvojumu) par neprecīzu vai nepareizu.

(3) Pirms lēmuma pieņemšanas Uzraudzības institūcijas uzdevums ir censties panākt pārkāpuma izbeigšanu, sarīkojot pārrunas ar šajā pārkāpumā iesaistītajām personām.

34.

(Juridiskais birojs)

Aizstāt 15.panta trešajā daļā vārdus “sarīkojot pārrunas” ar vārdiem “pārrunu veidā”.

 

Atbalstīt

(3) Pirms lēmuma pieņemšanas Uzraudzības institūcijas uzdevums ir censties panākt pārkāpuma izbeigšanu, pārrunu veidā ar šajā pārkāpumā iesaistītajām personām.

(4) Ja konstatēti šā likuma pārkāpumi, Uzraudzības institūcija ir tiesīga pieņemt šādus lēmumus:

1) ja reklāma neatbilst šā likuma noteikumiem tāpēc, ka tajā nav norādīta informācija, kas ir būtiska no patērētāju aizsardzības vai uzņēmēju likumīgo tiesību viedokļa, uzdot reklāmas devējam sniegt papildu informāciju:

a) reklāmā,

b) preču marķējumā vai citā veidā tirdzniecības vietā,

c) pēc pieprasījuma;

2) pieprasīt izslēgt no reklāmas elementus (piemēram, informāciju, vizuālos attēlus, skaņu un citus speciālos efektus), kuru dēļ reklāma neatbilst šā likuma un citu normatīvo aktu noteikumiem;

3) aizliegt reklāmas izplatīšanu un, ja nepieciešams, pieprasīt reklāmas atsaukumu;

4) piemērot administratīvo sodu likumā noteiktajā kārtībā.

35.

(Juridiskais birojs)

Izteikt 15.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Ja konstatēti šā likuma un citu normatīvo aktu pārkāpumi reklāmas jomā, Uzraudzības institūcija ir tiesīga pieņemt lēmumu, kurā:

1) uzdod reklāmas devējam sniegt reklāmā, preču marķējumā vai citādā veidā papildu informāciju, kas ir būtiska no personu aizsardzības vai uzņēmēju likumīgo tiesību viedokļa;

2) pieprasa izslēgt no reklāmas atsevišķus elementus (informāciju, vizuālos attēlus, skaņu vai citus speciālos efektus);

3) aizliedz reklāmas izplatīšanu;

4) pieprasa reklāmas atsaukumu;

5) nosaka administratīvā soda piemērošanu likumā noteiktajā kārtībā.”

 

Atbalstīt

(4) Ja konstatēti šā likuma un citu normatīvo aktu pārkāpumi reklāmas jomā, Uzraudzības institūcija ir tiesīga pieņemt lēmumu, kurā:

1) uzdod reklāmas devējam sniegt reklāmā, preču marķējumā vai citādā veidā papildu informāciju, kas ir būtiska no personu aizsardzības vai uzņēmēju likumīgo tiesību viedokļa;

2) pieprasa izslēgt no reklāmas atsevišķus elementus (informāciju, vizuālos attēlus, skaņu vai citus speciālos efektus);

3) aizliedz reklāmas izplatīšanu;

4) pieprasa reklāmas atsaukumu;

5) nosaka administratīvā soda piemērošanu likumā noteiktajā kārtībā.

(5) Šā panta ceturtajā daļā minētās darbības tiek veiktas arī tad, ja nav pierādījumu par nodarītajiem zaudējumiem, kā arī trūkst pierādījumu par to, ka reklāmas devējs darbojies ļaunā nolūkā vai nevērīgi.

     

(5) Šā panta ceturtajā daļā minētās darbības tiek veiktas arī tad, ja nav pierādījumu par nodarītajiem zaudējumiem, kā arī trūkst pierādījumu par to, ka reklāmas devējs darbojies ļaunā nolūkā vai nevērīgi.

(6) Uzraudzības institūcija lēmumā norāda tā pieņemšanas pamatojumu.

     

(6) Uzraudzības institūcija lēmumā norāda tā pieņemšanas pamatojumu.

(7) Pieņemot lēmumu, Uzraudzības institūcija ņem vērā reklāmas devēja un citu iesaistīto personu likumīgās intereses.

     

(7) Pieņemot lēmumu, Uzraudzības institūcija ņem vērā reklāmas devēja un citu iesaistīto personu likumīgās intereses.

16.pants

(1) Reklāmas atsaukums izplatāms ar tā paša sabiedrības informācijas līdzekļa palīdzību, ar kuru izplatīta aizliegtā reklāma. Ja šādas iespējas nav, reklāmas atsaukumu var izplatīt citā veidā.

36.

(Juridiskais birojs)

Aizstāt 16.panta pirmajā daļā vārdus “sabiedrības informācijas līdzekļa” ar vārdiem “masu informācijas līdzekļa”;

aizstāt 16.panta pirmajā daļā vārdu “palīdzību” ar vārdu “starpniec ību”.

 

Atbalstīt

16.pants

(1) Reklāmas atsaukums izplatāms ar tā paša masu informācijas līdzekļa starpniecību, ar kuru izplatīta aizliegtā reklāma. Ja šādas iespējas nav, reklāmas atsaukumu var izplatīt citā veidā.

(2) Lēmumā par reklāmas atsaukumu norāda personu, kura ir atbildīga par reklāmas atsaukuma izplatīšanu, kā arī veidu, kādā reklāmas atsaukums izplatāms. Reklāmas atsaukuma izplatīšanas izmaksas sedz persona, kura lēmumā norādīta kā atbildīgā persona.

37.

(Juridiskais birojs)

Papildināt 16.panta otrajā daļā pirms vārdiem “lēmumā norādīta” ar vārdiem “Uzraudzības institūcijas”.

Atbalstīt

(2) Lēmumā par reklāmas atsaukumu norāda personu, kura ir atbildīga par reklāmas atsaukuma izplatīšanu, kā arī veidu, kādā reklāmas atsaukums izplatāms. Reklāmas atsaukuma izplatīšanas izmaksas sedz persona, kura Uzraudzības institūcijas lēmumā norādīta kā atbildīgā persona.

17.pants

     

17.pants

(1) Uzraudzības institūcijas lēmums ir spēkā no tā pieņemšanas brīža.

     

(1) Uzraudzības institūcijas lēmums ir spēkā no tā pieņemšanas brīža.

(2) Uzraudzības institūcijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur lēmuma izpildi.

     

(2) Uzraudzības institūcijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur lēmuma izpildi.

(3) Lai novērstu aizliegtās reklāmas izplatīšanu, Uzraudzības institūcija, ja nepieciešams, ir tiesīga pieņemto lēmumu publicēt laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, piedzenot no reklāmas devēja publicēšanas izdevumus.

38.

(Juridiskais birojs)

16.panta trešās daļas palīgteikumu izteikt kā jaunu teikumu šādā redakcijā:

“Pieņemtā lēmuma publicēšanas izdevumus maksā reklāmas devējs”.

Atbalstīt

(3) Lai novērstu aizliegtās reklāmas izplatīšanu, Uzraudzības institūcija, ja nepieciešams, ir tiesīga pieņemto lēmumu publicēt laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Pieņemtā lēmuma publicēšanas izdevumus maksā reklāmas devējs.

VI nodaļa

     

VI nodaļa

Atbildība par pārkāpumiem reklāmas jomā un

Uzraudzības institūciju atbildība

39.

(Juridiskais birojs)

Izteikt VI nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

“Atbildība par likuma pārkāpumiem”.

 

Atbalstīt

Atbildība par likuma pārkāpumiem

18.pants

Par šā likuma pārkāpumiem personas saucamas pie likumos un citos normatīvajos aktos noteiktās atbildības.

40.

(Juridiskais birojs)

Izteikt likumprojekta 18.pantu šādā redakcijā:

“Personas, kuras nav ievērojušas šā likuma prasības, saucamas pie atbildības saskaņā ar likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.”

 

Atbalstīt

18.pants

Personas, kuras nav ievērojušas šā likuma prasības, saucamas pie atbildības saskaņā ar likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

19.pants

Ja noskaidrots, ka Uzraudzības institūcijas lēmums ir bijis nepamatots un tāpēc reklāmas devējam, izgatavotājam vai izplatītājam radušies zaudējumi, reklāmas devējs, izgatavotājs vai izplatītājs ir tiesīgs likumā noteiktajā kārtībā celt tiesā prasību par zaudējumu atlīdzināšanu.

 

41.

(Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlament. sekret. N.Pēterkops)

Izslēgt 19.pantā vārdus “likumā noteiktajā kārtībā”.

 

 

 

 

Atbalstīt

19.pants

Ja noskaidrots, ka Uzraudzības institūcijas lēmums ir bijis nepamatots un tāpēc reklāmas devējam, izgatavotājam vai izplatītājam radušies zaudējumi, reklāmas devējs, izgatavotājs vai izplatītājs ir tiesīgs celt tiesā prasību par zaudējumu atlīdzināšanu.