Likumprojekts

Koncesiju likums

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) koncedents – valsts attiecīgi pilnvarotas ministrijas personā vai pašvaldība, kura noslēgusi koncesijas līgumu;

2) koncesija – pakalpojumu sniegšanas tiesības, kā arī ekskluzīvas tiesības izmantot valsts vai pašvaldību resursus, kuras tiek nodotas uz noteiktu laiku, noslēdzot par to attiecīgu līgumu starp koncedentu un koncesionāru;

3) koncesijas ieguvējs – pretendents, kura piedāvājums atzīts par visizdevīgāko;

4) koncesijas līgums – rakstiska vienošanās, ko valsts attiecīgi pilnvarotas ministrijas personā vai pašvaldība noslēdz ar koncesijas ieguvēju, ja koncesijas ieguvējs ir Latvijas uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), vai Latvijā reģistrētu koncesijas ieguvēja uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), ja koncesijas ieguvējs ir ārvalstīs reģistrēts uzņēmums (uzņēmējsabiedrība);

5) koncesijas piešķiršana – pasākumu kopums, kas ietver lēmuma pieņemšanu par iespēju piešķirt koncesiju, pretendentu atlasi un lēmuma pieņemšanu par koncesijas līguma slēgšanu;

6) koncesijas resurss – valsts vai pašvaldības īpašums, lietas vai lietu kopības, kuras nodotas koncesionāram saskaņā ar koncesijas līgumu;

7) koncesionārs – koncesijas ieguvējs, kurš noslēdzis koncesijas līgumu;

8) pretendents – Latvijā vai ārvalstīs reģistrēts uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kurš likumā noteiktajā kārtībā izteicis vēlēšanos iegūt tiesības uz koncesiju.

2.pants. Likuma mērķis

Šā likuma mērķis ir noteikt koncesiju piešķiršanas tiesisko kārtību un procedūru, kā arī koncesijas līguma noslēgšanas pamatprincipus.

 

3.pants. Likuma darbības sfēra

Saskaņā ar šo likumu var piešķirt koncesiju uz koncesijas resursiem, ja attiecīgais koncesijas resurss nav izslēgts no civiltiesiskās apgrozības.

II nodaļa

Koncesiju piešķiršanas kārtība

4.pants. Lēmums par iespēju piešķirt koncesiju

(1) Ja koncesijas resurss ir valsts īpašums, rīkojumu par izsoles vai konkursa izsludināšanu par iespēju iegūt koncesiju (turpmāk – izsole vai konkurss) izdod Ministru kabinets pēc ieinteresētās ministrijas ierosinājuma.

(2) Ja koncesijas resurss ir pašvaldības īpašums, lēmumu par izsoles vai konkursa izsludināšanu pieņem attiecīgā pašvaldība.

5.pants. Koncesiju piešķiršanas nosacījumi

(1) Koncesijas piešķiršanas metodes ir izsole vai konkurss, kuru katrā konkrētā gadījumā saskaņā ar šā likuma 4.pantu nosaka atbilstoši izvēlētajam koncesijas resursam un shēmai un kuru organizē ministrija, kas ierosinājusi izsludināt izsoli vai konkursu, vai attiecīgā pašvaldība.

(2) Izvērtējot piedāvājumus, papildus jāņem vērā piedāvātais samaksas apjoms, ko paredzēts ņemt no patērētāja, kā arī nosacījumi, ar kādiem objekts tiks nodots atpakaļ koncedentam līguma izbeigšanas gadījumā.

(3) Paziņojumā par izsoli vai konkursu tiek izziņots to tiesību apjoms, kuras varēs iegūt koncesionārs.

(4) Izsoles vai konkursa noteikumos iekļaujama šāda informācija:

1) koncesijas resurss un tā atrašanās vieta;

2) darbības, kuras koncesionārs būs tiesīgs veikt, un koncesionāram piešķirto tiesību apjoms;

3) paredzētais koncesijas līguma termiņš un gadījumi, kuros pieļaujama līguma pirmstermiņa izbeigšana;

4) koncesijas piešķiršanas juridiskie un finansiālie noteikumi, to skaitā minimālais veicamo ieguldījumu apjoms, kas jāveic koncesionāram, kā arī nosacījumi samaksas ņemšanai no patērētāja;

5) papildu noteikumi attiecībā uz apkārtējās vides un pieminekļu aizsardzību un sanitārajām normām (ja tādi paredzēti);

6) maksājumi valsts vai pašvaldības budžetā (ja tādi paredzēti par koncesijas piešķiršanu);

7) kārtība, kādā notiks koncesijas resursa atpakaļnodošana koncedentam līguma izbeigšanas gadījumā;

8) koncedenta tiesības līguma darbības laikā veikt tādu citur izvietotu objektu izbūvi, kas veic koncesijas resursam analogas funkcijas;

9) koncedenta garantijas koncesionāram attiecībā uz finansiālajiem un komerciālajiem riskiem, ja tādas ir paredzētas;

10) iespējamā samaksas saņemšanas kārtība;

11) termiņš, kādā pēc izsoles vai konkursa rezultātu noteikšanas jāpanāk galīgā vienošanās ar koncesijas ieguvēju par koncesijas līgumu;

12) citi nosacījumi, kurus izsoles vai konkursa rīkotājs uzskata par nepieciešamiem.

(5) Ja izsoles vai konkursa noteikumos tiek paredzēta kāda no likumā "Par uzņēmējdarbībai sniegtā valsts un pašvaldību atbalsta kontroli" noteiktajām valsts atbalsta formām, atbalsta piešķiršanai piemēro minētā likuma nosacījumus.

6.pants. Lēmums par koncesijas līguma noslēgšanu

(1) Pamatojoties uz izsoles vai konkursa rezultātiem, Ministru kabinets pēc attiecīgās ministrijas priekšlikuma izdod rīkojumu, bet attiecīgā pašvaldība pieņem lēmumu par koncesijas līguma noslēgšanu.

(2) Ja paziņojumā par izsoli vai konkursu noteiktajā laikā pēc izsoles vai konkursa rezultātu noteikšanas netiek panākta galīgā vienošanās ar koncesijas ieguvēju par koncesijas līguma nosacījumiem, Ministru kabinets pēc attiecīgās ministrijas priekšlikuma ir tiesīgs izdot rīkojumu, bet attiecīgā pašvaldība ir tiesīga pieņemt lēmumu par atkārtotas izsoles vai konkursa rīkošanu.

III nodaļa

Koncesijas līgums

7.pants. Koncesijas līguma termiņš

Koncesijas līgums var tikt noslēgts uz laiku, kas nepārsniedz 30 gadu.

8.pants. Koncesijas līguma puses

(1) Koncesijas līgums tiek noslēgts starp Ministru kabineta pilnvarotu ministriju vai attiecīgo pašvaldību un koncesijas ieguvēju. Ja koncesijas ieguvējs nav Latvijas uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), līgums tiek noslēgts ar Latvijā reģistrētu koncesijas ieguvēja uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību).

(2) Ja koncesijas ieguvējs nav Latvijas uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), tā pienākums ir mēneša laikā pēc izsoles vai konkursa rezultātu noteikšanas reģistrēt uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) uzņēmējdarbības veikšanai Latvijas teritorijā (koncesijas uzņēmumu), kura vārdā tiks slēgts koncesijas līgums.

(3) Ja šā panta otrajā daļā minētais nosacījums netiek izpildīts, institūcija, kas pieņēmusi lēmumu par koncesijas līguma noslēgšanu, pieņem lēmumu par atteikšanos no līguma slēgšanas un jauna konkursa vai izsoles rīkošanu.

9.pants. Koncesijas līguma saturs

Koncesijas līgumā tiek paredzēts šā likuma 5.panta ceturtajā daļā minēto jautājumu regulējums, strīdu izskatīšanas kārtība, kā arī koncedenta un koncesionāra tiesības atkāpties no līguma. Jautājumos, kuri netiek regulēti koncesijas līgumā, puses rīkojas atbilstoši likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

10.pants. Papildu nosacījumi koncesionāra darbībai

(1) No koncesijas līguma izrietošās tiesības un saistības koncesionārs nav tiesīgs nodot citām personām bez koncedenta piekrišanas. Koncedenta piekrišana noformējama Ministru kabineta rīkojuma vai attiecīgās pašvaldības lēmuma veidā.

(2) Koncesijas resurss koncesijas līguma darbības laikā nevar tikt pilnībā vai pa daļām atsavināts, dāvināts, jebkādā citā veidā nodots īpašumā vai lietošanā trešajām personām, ieķīlāts vai citādi apgrūtināts, kā arī ieguldīts citu uzņēmējsabiedrību pamatkapitālā.

(3) Koncesijā nodotais koncesijas resurss neietilpst parādnieka mantā, uz kuru vēršami kreditoru prasījumi maksātnespējas procesā, un uz to netiek vērsta piedziņa pēc izpilddokumentiem.

(4) Koncesionāra likvidācijas gadījumā likvidācijas bilance var tikt apstiprināta tikai pēc tam, kad koncesijas resurss likumā noteiktajā kārtībā ir nodots atpakaļ koncedentam vai nodots koncesionāra tiesību un saistību pārņēmējam.

IV nodaļa

Noslēguma noteikumi

11.pants. Nodokļu likumu un citu normatīvo aktu piemērošana koncesionāram

Koncesionāra darbība tiek aplikta ar nodokļiem un nodevām atbilstoši likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

12.pants. Lietu tiesību nostiprināšana uz koncesijas resursu

  1. Koncesionāram uz koncesijas līguma darbības laiku var tikt nostiprinātas zemesgrāmatā lietu tiesības uz nekustamo īpašumu, kurš ir koncesijas resurss, ja tas paredzēts koncesiju līguma noteikumos.
  2. Ja koncesijas līgums izbeidzas sakarā ar līguma termiņa notecējumu, šā panta pirmajā daļā minētais nostiprinājums tiek dzēsts, pamatojoties uz valsts institūcijas vai attiecīgās pašvaldības iesniegumu. Ja līgumā paredzēti papildu noteikumi īpašuma tiesību atpakaļnodošanai koncedentam, nostiprinājums dzēšams pēc šo noteikumu iestāšanās.

(3) Ja koncesijas līgums tiek izbeigts, pamatojoties uz pušu vienošanos, sakarā ar koncesionāra likvidāciju vai pamatojoties uz tiesas (šķīrējtiesas) nolēmumu, šā panta pirmajā daļā minētais nostiprinājums tiek dzēsts, pamatojoties uz valsts institūcijas vai pašvaldības iesniegumu, kam pievienojama pušu vienošanās vai lēmuma par koncesijas uzņēmuma likvidāciju, vai tiesas (šķīrējtiesas) nolēmuma noraksts.