Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par dzīvojamo telpu īri"

Izdarīt likumā "Par dzīvojamo telpu īri" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 7.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 4., 20.nr.; 1998, 15., 23.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 4.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"Izīrējot atbrīvojušos dzīvojamo telpu (telpas) valsts un pašvaldību dzīvoklī, kuru apdzīvo vairāki īrnieki (komunālajā dzīvoklī), pirmtiesības īrēt atbrīvojušos telpu (telpas) ir šajā dzīvoklī jau dzīvojošiem īrniekiem."

2. Izteikt 5.panta otrās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Valstij un pašvaldībām piederošajās mājās dzīvojamās telpas īres līgumu uz valsts vai pašvaldības institūcijas vai valsts uzņēmējsabiedrības lēmuma pamata slēdz valdītājs."

3. Izslēgt 7.pantu.

4. Izteikt 40.pantu šādā redakcijā:

"40.pants. Izīrētāja pienākums dzīvojamās mājas (dzīvojamās telpas) remontēšanā un uzturēšanā

Izīrētāja pienākums ir nodot īrniekam dzīvojamo māju (dzīvojamo telpu) ar visiem tās piederumiem tādā stāvoklī, lai īrnieks varētu dzīvojamo māju (dzīvojamo telpu) lietot un iegūt no tās visu to labumu, kādu viņam saskaņā ar dzīvojamās telpas īres līgumu ir tiesības no tās sagaidīt.

Izīrētājs atbild par dzīvojamās mājas elementu bojājumiem, kas radušies mājas vispārējās nolietošanās dēļ, kā arī veic tās kapitālremontu.

Ja izīrējamai dzīvojamai mājai (dzīvojamai telpai) nepieciešams kapitālremonts (vai kārtējais remonts), izīrētājs un īrnieks dzīvojamās telpas īres līgumā var vienoties, ka nepieciešamo remontu veic vai tā izmaksas pilnībā vai daļēji sedz īrnieks. Šādā gadījumā īrniekam ir tiesības uz samērīgu īres maksas samazinājumu.

Izīrētājam jānodrošina dzīvojamās mājas (dzīvojamās telpas) uzturēšana atbilstoši pastāvošajām sanitārajām un tehniskajām prasībām.

Zaudējumi, kas radušies dzīvojamās telpas īres līguma nosacījumu nepildīšanas dēļ, atlīdzināmi saskaņā ar Civillikumu."