Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

«Grozījumi Autopārvadājumu likumā» » trešajam lasījumam

 

Spēkā esošā redakcija

 

Otrā lasījuma redakcija

 

Nr.

p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Redakcija, kādā atbildīgā komisija ierosina pieņemt likumprojektu trešajā lasījumā

1

2

3

4

5

6

Autopārvadājumu likums

Autopārvadājumu likums

     

Autopārvadājumu likums

           
 

Izdarīt Autopārvadājumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20.nr.; 1997, 8.nr.; 1998, 24.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Autopārvadājumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20.nr.; 1997, 8.nr.; 1998, 24.nr.) šādus grozījumus:

           

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

         

4.pants. Valsts pārvalde autopārvadājumu jomā

         

(1) Valsts pārvaldi autopārvadājumu jomā saskaņā ar šo likumu un uz tā pamata izdoto normatīvo aktu ietvaros atbilstoši savai kompetencei realizē Satiksmes ministrija un valsts autotransporta dienesti.

 

1.

(Dep. Imants Burvis)

Likuma 4. panta 1. daļā:

Izteikt likuma 4. panta 1. daļas tekstu pēc vārda “realizē” šādā redakcijā:

“ Satiksmes ministrija, valsts autotransporta dienesti un ministrijas pilnvarotas institūcijas.”

Neatbalstīt

 

(2) Satiksmes ministrija, realizējot valsts pārvaldi autopārvadājumu jomā:

1) izdod instrukcijas un citus aktus, kas nodrošina šā likuma 17. panta sestās daļas, 30. panta pirmās daļas 1. punkta, 31. panta sestās daļas, 32. panta pirmās daļas 2. punkta, 33. panta piektās daļas, 34. panta otrās daļas 2. un 3. punkta, 37. panta trešās daļas, 38. panta pirmās daļas 2. punkta un otrās daļas un 40. - 43. panta piemērošanu;

2) organizē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā kontroli autopārvadājumu jomā;

3) sadarbojas ar citu valstu pilnvarotām institūcijām starptautisko autotransporta pārvadājumu jomā un izsniedz starptautiskajos līgumos paredzētās atļaujas pasažieru un kravas starptautiskajiem pārvadājumiem.

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

(Dep. Imants Burvis)

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs

M. Pūķis)

 

1. Likuma 4. panta otrās daļas pirmajā punktā:

1) svītrot vārdus “37. panta trešās daļas”,

2) papildināt aiz vārdiem “38. panta pirmās daļas 2. punkta un otrās daļas” ar vārdiem “39. panta pirmās daļas”.

 

(Dep. Imants Burvis)

Aizstāt likuma 4. panta otrās daļas trešajā punktā vārdu “izsniedz” ar vārdu “nodrošina”.

 

Atbalstīt

Redakcionāli labots

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

1. 4. panta otrās daļas 1. punktā:

izslēgt vārdus “37. panta trešās daļas”;

papildināt punktu pēc vārdiem “38. panta pirmās daļas 2. punkta un otrās daļas” ar vārdiem “39. panta pirmās daļas”.

 

(3) Latvijas Republikas robežkontroles punktos autotransporta uzņēmējdarbības licencēšanas noteikumu ievērošanu kontrolē arī robežapsardzības dienests.

 

 

 

         

II nodaļa Kravas pārvadājumi ar autotransportu

         

6.pants. Kravas pārvadājumu licencēšana

1. Izteikt 6. pantu šādā redakcijā:

“6. pants. Kravas pārvadājumu licencēšana

     

2. Izteikt 6. pantu šādā redakcijā:

“6. pants. Kravas pārvadājumu licencēšana

Kravas pārvadājumus var veikt tikai tad, ja pārvadātājs ir saņēmis Satiksmes ministrijas izsniegtu speciālu atļauju (licenci).

(1) Kravas pārvadājumus var veikt tikai tad, ja pārvadātājs ir saņēmis Satiksmes ministrijas izsniegtu speciālu atļauju (licenci).

(2) Kārtību, kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences) kravas komercpārvadājumiem un atļaujas starptautiskajiem kravas pārvadājumiem, nosaka Ministru kabinets.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Kravas pārvadājumus var veikt tikai tad, ja pārvadātājs ir saņēmis Satiksmes ministrijas izsniegtu speciālu atļauju (licenci).

(2) Kārtību, kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences) kravas komercpārvadājumiem un atļaujas starptautiskajiem kravas pārvadājumiem, nosaka Ministru kabinets.”

 

30.pants. Pasažieru pārvadājumu licencēšana

         

(1) Pasažieru pārvadājumus var veikt tikai tad, ja pārvadātājs ir saņēmis speciālu atļauju (licenci), kuru izsniedz:

1) Satiksmes ministrija - starptautiskajiem pārvadājumiem un pārvadājumiem valsts robežās;

2) republikas pilsētas dome vai rajona padome - pārvadājumiem attiecīgo pilsētu vai rajonu robežās.

         

(2) Speciāla atļauja (licence) dod tiesības uzņēmējiem veikt pasažieru pārvadājumus tikai ar viņu īpašumā esošiem autotransporta līdzekļiem vai

Ministru kabineta noteiktajā kārtībā - ar citu personu īpašumā esošiem autotransporta līdzekļiem.

         

(3) Satiksmes ministrijas izsniegta speciāla atļauja (licence) pārvadātājam dod tiesības veikt pasažieru pārvadājumus arī republikas pilsētu un rajonu administratīvajās teritorijās.

         
 

2. Papildināt 30. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Kārtību, kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences) pasažieru komercpārvadājumiem, pasažieru starptautisko pārvadājumu organizēšanas un veikšanas, maršrutu atklāšanas, grozīšanas un slēgšanas kārtību, kā arī starptautiskajos līgumos paredzēto atļauju izsniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

     

3. Papildināt 30. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Kārtību, kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences) pasažieru komercpārvadājumiem, pasažieru starptautisko pārvadājumu organizēšanas un veikšanas, maršrutu atklāšanas, grozīšanas un slēgšanas kārtību, kā arī starptautiskajos līgumos paredzēto atļauju izsniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

32.pants. Regulāro maršrutu atklāšana, grozīšana un slēgšana

         

(1) Regulāros maršrutus (reisus) atklāj vai groza, izsniedzot attiecīgas

atļaujas:

1) pilsētas un rajona maršrutiem, - attiecīgi pilsētas dome vai rajona padome;

2) tālsatiksmes un starptautiskajiem maršrutiem, - Satiksmes ministrija.

         

(2) Par grozījumiem pilsētas maršrutos pārvadātājs paziņo publiski ne vēlāk kā septiņas dienas pirms maršruta grozīšanas.

         

(3) Par grozījumiem rajona, tālsatiksmes un starptautiskajos maršrutos pārvadātājs paziņo publiski ne vēlāk kā desmit dienas pirms maršruta grozīšanas, bet ne vēlāk kā trīs dienas pirms tam, kad tiek uzsākta biļešu pārdošana.

         

(4) Rajonu un republikas pilsētu administratīvajās teritorijās var atklāt skolēnu, studentu un citus speciālos autobusu maršrutus, bet pilsētās - arī taksobusu maršrutus. Speciālajos maršrutos pārvadājumiem ir jāatbilst pasažieru regulāro pārvadājumu prasībām, pieļaujot šādus izņēmumus:

1) tajos var noteikt īpašu braukšanas maksas iekasēšanas un bagāžas pārvadāšanas kārtību;

2) autotransporta līdzekļa apstāšanās maršrutā pasažieru iekāpšanai un izkāpšanai notiek pēc pasažieru pieprasījuma.

         

(5) Maršrutu atklāšanas, grozīšanas, slēgšanas un atļauju izsniegšanas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi.

3. Izteikt 32. panta piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Iekšzemes maršrutu atklāšanas, grozīšanas un slēgšanas, kā arī atļauju izsniegšanas un anulēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Izteikt 32. panta piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Iekšzemes maršrutu atklāšanas, grozīšanas un slēgšanas, kā arī atļauju izsniegšanas un anulēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

33.pants. Maršrutu aprīkošana

         

(1) Maršruti aprīkojami ar līniju būvēm.

         

(2) Līniju būvju (izņemot autoostas) ierīkošanu, to labiekārtošanu un uzturēšanu pilsētās veic attiecīgās pašvaldības, lauku apvidos - ceļu īpašnieki.

         

(3) Autoostu celtniecību un to teritoriju labiekārtošanu un uzturēšanu veic to īpašnieks vai valdītājs. Autoostu izvietojumu un skaitu nosaka attiecīgā pašvaldība.

         

(4) [Izslēgta ar 29.10.98. likumu].

         

(5) Autoostu reģistrācijas kārtību un obligāto pakalpojumu sarakstu, kā arī maksimālo robežlīmeni autobusu iebraukšanas un stāvēšanas maksai

autoostas teritorijā nosaka satiksmes ministrs.

4. Izteikt 33. panta piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Autoostu reģistrāciju veic satiksmes ministrs.”

4.

(Dep. Imants Burvis)

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs

M. Pūķis)

Likuma 33. pantā:

Izteikt likuma 33. panta piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Autoostu reģistrāciju veic Satiksmes ministrija.”

Atbalstīt

Redakcionāli labots

5. 33. pantā:

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Autoostu reģistrāciju veic Satiksmes ministrija.”

 

5. Papildināt 33. pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Kārtību, kādā autobusi iebrauc un stāv autoostas teritorijā, nosaka Ministru kabinets.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Redakcionāli labots

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Kārtību, kādā autobusi iebrauc un stāv autoostas teritorijā, nosaka Ministru kabinets.”

39.pants. Braukšanas maksa (tarifi)

         

(1) Maksimālo robežlīmeni braukšanas maksai (tarifiem) par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem (izņemot starptautiskos maršrutus), kas tiek dotēti no valsts budžeta vai valsts speciālā budžeta, nosaka Satiksmes ministrs.

 

5.

(Dep. Imants Burvis)

Likuma 39. pantā:

Aizstāt 39. panta pirmajā daļā vārdus “Satiksmes ministrs” ar vārdiem “Satiksmes ministrija”.

 

Neatbalstīt

 

(2) Braukšanas maksu (tarifus) par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem pilsētas vai rajona maršrutos nosaka attiecīgi pilsētas dome vai rajona padome.

         

(3) Braukšanas maksu (tarifus) par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem starptautiskajos maršrutos nosaka pārvadātājs saskaņā ar starptautiskajiem līgumiem un sadarbībā ar otras puses partneruzņēmumu.

         

(4) Braukšanas maksu (tarifus) par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem gadījumos, kuri nav minēti šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā, nosaka pārvadātājs.

         

(5) Maksu (tarifus) par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglo taksometru nosaka attiecīgās republikas pilsētas dome vai rajona padome.