Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

 

 

 

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

 

 

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

«Grozījumi likumā “Ceļu satiksmes likums» » (reģ. nr. 252) otrajam lasījumam

 

 

 

 

 

Spēkā esošā redakcija

 

Pirmā lasījuma redakcija

( dok. nr. 690)

Nr.

p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Redakcija, kādā atbildīgā komisija ierosina pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā

1

2

3

4

5

6

           

Ceļu satiksmes likums

         
           
 

Izdarīt Ceļu satiksmes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 22.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

 

 

     

Izdarīt Ceļu satiksmes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 22.nr.) šādus grozījumus:

14.pants. Transportlīdzekļa atsavināšanas aizlieguma un ķīlas tiesības reģistrācija

“14. pants. Transportlīdzekļa atsavināšanas aizlieguma un ieķīlājuma reģistrācija

 

 

 

 

 

 

1.

(Juridiskā komisija)

Izteikt 14. panta nosaukumu šādā redakcijā:

“14. pants. Transportlīdzekļa atsavināšanas aizlieguma un komercķīlas atzīmes reģistrācija”

Atbalstīt

1. Izteikt 14. pantu šādā redakcijā:

“14. pants. Transportlīdzekļa atsavināšanas aizlieguma un komercķīlas atzīmes reģistrācija

(1) Transportlīdzekļa atsavināšanas aizliegumu un ķīlas tiesību reģistrē attiecīgi Ceļu satiksmes drošības direkcija vai Valsts tehniskās uzraudzības inspekcija.

(1) Transportlīdzekļa atsavināšanas aizliegumu un ieķīlājumu reģistrē attiecīgi Ceļu satiksmes drošības direkcija vai Valsts tehniskās uzraudzības inspekcija. Transportlīdzekļa ieķīlājumu reģistrē šā panta ceturtajā daļā un Komercķīlas likumā noteiktajā kārtībā.

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Juridiskā komisija)

Izteikt 14. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“ (1) Transportlīdzekļa atsavināšanas aizliegumu un komercķīlas atzīmi reģistrē un dzēš attiecīgi Ceļu satiksmes drošības direkcija vai Valsts tehniskās uzraudzības inspekcija.”

Atbalstīt

(1) Transportlīdzekļa atsavināšanas aizliegumu un komercķīlas atzīmi reģistrē un dzēš attiecīgi Ceļu satiksmes drošības direkcija vai Valsts tehniskās uzraudzības inspekcija.

(2) Transportlīdzekļa atsavināšanas aizliegums reģistrējams un dzēšams uz likumā noteiktu amatpersonu lēmuma vai tiesas nolēmuma pamata.

(2) Transportlīdzekļa atsavināšanas aizliegumu reģistrē un dzēš, pamatojoties uz transportlīdzekļa īpašnieka pieteikumu vai uz likumā noteiktu amatpersonas lēmumu, vai tiesas nolēmumu.

3.

 

 

 

 

 

 

 

(Juridiskā komisija)

Izteikt 14. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Transportlīdzekļa atsavināšanas aizliegumu reģistrē, pamatojoties uz transportlīdzekļa īpašnieka pieteikumu vai likumā noteiktu amatpersonu lēmumu, vai tiesas nolēmumu. Aizliegumu dzēš, pamatojoties uz tās personas lūgumu, pēc kuras iniciatīvas aizliegums reģistrēts, amatpersonas lēmumu vai tiesas nolēmumu.”

Atbalstīt

Redakcionāli labots

(2) Transportlīdzekļa atsavināšanas aizliegumu reģistrē, pamatojoties uz transportlīdzekļa īpašnieka pieteikumu vai likumā noteikto amatpersonu lēmumu, vai tiesas nolēmumu. Aizliegumu dzēš, pamatojoties uz tās personas lūgumu, pēc kuras iniciatīvas aizliegums reģistrēts, likumā noteikto amatpersonas lēmumu vai tiesas nolēmumu.

(3) Ja ir reģistrēts transportlīdzekļa atsavināšanas aizliegums, transportlīdzekli nevar noņemt no uzskaites, nevar reģistrēt ķīlas tiesību un īpašnieka maiņu.

(3) Ja reģistrēts transportlīdzekļa atsavināšanas aizliegums, transportlīdzekli nevar noņemt no uzskaites, nevar reģistrēt ieķīlājumu un īpašnieka maiņu.

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

(Juridiskā komisija)

Izteikt 14. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja reģistrēts transportlīdzekļa atsavināšanas aizliegums, transportlīdzekli pēc īpašnieka lūguma nevar noņemt no uzskaites, nevar reģistrēt komercķīlas atzīmi un īpašnieka maiņu.”

 

Atbalstīt

Redakcionāli labots

(3) Ja ir reģistrēts transportlīdzekļa atsavināšanas aizliegums, transportlīdzekli pēc tā īpašnieka lūguma nevar noņemt no uzskaites, nevar reģistrēt komercķīlas atzīmi un īpašnieka maiņu.

 

(4) Transportlīdzekļa ieķīlāšana reģistrējama uz pieteikuma pamata, ko kopīgi iesniedz ķīlas devējs un ķīlas ņēmējs, neatkarīgi no tā, vai transportlīdzekļa ieķīlāšana paredzēta, nododot ķīlas priekšmetu ķīlas ņēmēja valdījumā vai bez nodošanas. Parakstus uz pieteikuma apliecina notariāli. Pieteikumam pievienojams dokuments, uz kura pamata nodibināta ķīlas tiesība. Ķīlas tiesība reģistrējama arī uz attiecīga tiesas nolēmuma pamata.

(4) Komercķīlas devēja transportlīdzekļa ieķīlājumu reģistrē un dzēš uz Komercķīlas reģistra turētājam iesniegta komercķīlas reģistrācijas vai dzēšanas pieteikuma pamata. Ja komercķīlas devējam ir noteikts aizliegums izvest transportlīdzekli vai izbraukt ar to ārpus Latvijas, reģistrā norāda arī šo aizliegumu.

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Juridiskā komisija)

Izteikt 14. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Komercķīlas atzīmi attiecīgajā transportlīdzekļu reģistrā ieraksta, pamatojoties uz komercķīlas devēja un komercķīlas ņēmēja pieteikuma norakstu, izrakstu vai kopiju, kas saņemta no Komercķīlu reģistra turētāja. Atzīmi reģistrē, ja nav juridisku šķēršļu attiecīgā transportlīdzekļa ieķīlāšanai. Par atzīmes reģistrēšanu vai atteikumu paziņo Komercķīlu reģistra turētājam.”

Atbalstīt

Redakcionāli labots

(4) Komercķīlas atzīmi attiecīgajā transportlīdzekļu reģistrā ieraksta, pamatojoties uz komercķīlas devēja un komercķīlas ņēmēja pieteikuma norakstu, izrakstu vai kopiju, kas saņemta no Komercķīlu reģistra turētāja. Atzīmi reģistrē, ja nav juridisku šķēršļu attiecīgā transportlīdzekļa ieķīlāšanai. Par atzīmes reģistrēšanu vai reģistrācijas atteikumu paziņo Komercķīlu reģistra turētājam.

(5) Ķīlas tiesība dzēšama tikai uz ķīlas ņēmēja pieteikuma vai tiesas nolēmuma pamata.

(5) Ieķīlāto transportlīdzekli aizliegts noņemt no uzskaites vai reģistrēt transportlīdzekļa īpašnieka maiņu bez Komercķīlu reģistra turētāja piekrišanas.

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Juridiskā komisija)

Izteikt 14. panta piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ja komercķīlas devējam, ieķīlājot transportlīdzekli, ir noteikts aizliegums izvest to vai izbraukt ar to ārpus Latvijas, transportlīdzekļu reģistrā norāda arī šo aizliegumu. Pēc transportlīdzekļa īpašnieka lūguma viņam izsniedzama jauna transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība ar aizlieguma atzīmi.”

Atbalstīt

Redakcionāli labots

(5) Ja komercķīlas devējam, ieķīlājot transportlīdzekli, ir noteikts aizliegums izvest to vai izbraukt ar to ārpus Latvijas, attiecīgajā transportlīdzekļu reģistrā norāda arī šo aizliegumu. Pēc transportlīdzekļa īpašnieka lūguma viņam izsniedzama jauna transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība ar aizlieguma atzīmi.

(6) Ieķīlāto transportlīdzekli aizliegts noņemt no uzskaites vai reģistrēt transportlīdzekļa īpašnieka maiņu bez ķīlas ņēmēja piekrišanas.

(6) Ziņas par transportlīdzekļa ieķīlājumu ir publiski pieejamas.”

7.

 

 

 

 

 

(Juridiskā komisija)

Izteikt 14. panta sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Ieķīlāto transportlīdzekli aizliegts pēc tā īpašnieka lūguma noņemt no uzskaites vai reģistrēt tā īpašnieka maiņu bez komercķīlas ņēmēja piekrišanas, par ko pieprasāma informācija no Komercķīlu reģistra turētāja.”

Atbalstīt

(6) Ieķīlāto transportlīdzekli aizliegts pēc tā īpašnieka lūguma noņemt no uzskaites vai reģistrēt tā īpašnieka maiņu bez komercķīlas ņēmēja piekrišanas, par ko pieprasāma informācija no Komercķīlu reģistra turētāja.

(7) Ziņas par reģistrā iekļautajām ķīlām ir publiski pieejamas.

 

8.

(Juridiskā komisija)

Izteikt 14. panta septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Komercķīlas tiesības izlietošanas gadījumā transportlīdzekļa noņemšanai no uzskaites vai pārreģistrācijai īpašnieka vietā pieteikumu iesniedz komercķīlas ņēmējs. Pieteikumam papildus pievienojams Komercķīlu reģistra turētājam iesniegtā paziņojuma noraksts ar atzīmi, ka nav saņemts tiesas nolēmums par aizliegumu komercķīlas ņēmējam pārdot ieķīlāto mantu.”

Atbalstīt

Redakcionāli labots

(7) Komercķīlas tiesības izmantošanas gadījumā pieteikumu transportlīdzekļa noņemšanai no uzskaites vai pārreģistrācijai īpašnieka vietā iesniedz komercķīlas ņēmējs. Pieteikumam papildus pievienojams Komercķīlu reģistra turētājam iesniegtā paziņojuma noraksts ar atzīmi, ka nav saņemts tiesas nolēmums par aizliegumu komercķīlas ņēmējam pārdot ieķīlāto mantu.

   

9.

(Juridiskā komisija)

Papildināt 14. pantu ar jaunu astoto daļu šādā redakcijā:

“(8) Komercķīlas atzīme dzēšama, pamatojoties uz komercķīlas ņēmēja pieteikuma norakstu vai kopiju, kas saņemta no Komercķīlu reģistra turētāja, vai Komercķīlu reģistra turētāja paziņojuma par to, ka komercķīla dzēsta sakarā ar likumā noteikta termiņa notecējumu, vai attiecīgu tiesas nolēmumu.”

Atbalstīt

Redakcionāli labots

(8) Komercķīlas atzīme dzēšama, pamatojoties uz komercķīlas ņēmēja pieteikuma norakstu vai kopiju, kas saņemta no Komercķīlu reģistra turētāja, vai Komercķīlu reģistra turētāja paziņojumu par to, ka komercķīla dzēsta sakarā ar likumā noteiktā termiņa izbeigšanos, vai attiecīgu tiesas nolēmumu.”

25. pants. Transportlīdzekļu vadītāja pienākumi

         

(1) Mehāniskā transportlīdzekļa vadītājam jābūt klāt turpmāk minētajiem dokumentiem, kas jāiedod pārbaudei pēc policijas darbinieku, robežsargu (uz valsts robežas vai pierobežā) vai muitas darbinieku (muitas zonā) pieprasījuma, traktortehnikas vadītājam - arī pēc Valsts tehniskās uzraudzības inspekcijas darbinieku pieprasījuma:

         

1) dokuments, par tiesībām vadīt atbilstīgas kategorijas transportlīdzekli;

         

2) transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenti;

         

3) dokuments par transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu;

 

10.

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 25. panta pirmās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

“3) transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polise, gadījumā, kad uz transportlīdzekļa nav attiecīga vizuāla informācija (uzlīme) par izdarīto apdrošināšanu;”

Atbalstīt

Redakcionāli labots

2. Izteikt 25. panta pirmās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

“3) transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polise, ja uz transportlīdzekļa nav attiecīga vizuāla informācija (uzlīme) par izdarīto apdrošināšanu;”.

4) dokumenti, kuri saskaņā ar šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem vadītājam nepieciešami, lai vadītu attiecīgu transportlīdzekli (operatīvo transportlīdzekli vai tamlīdzīgu transportlīdzekli) vai pārvadātu attiecīgu kravu (bīstamu, lielgabarīta, smagsvara un tamlīdzīgu kravu);

         

5) pilnvara transportlīdzekļa lietošanai, izbraucot no Latvijas, ja nav klāt transportlīdzekļa īpašnieka. Pilnvarai ir obligāts notāra vai citas Civillikuma 1474. pantā norādītās personas apliecinājums; ja transportlīdzekļa īpašnieks (turētājs) ir juridiskā persona, pilnvaru var apliecināt arī transportlīdzekļa īpašnieks (turētājs).

         

(2) vadītājam pirms izbraukšanas jāpārbauda, vai transportlīdzeklis ir tehniskā kārtībā un nokomplektēts, kā arī jāseko transportlīdzekļa tehniskajam stāvoklim ceļā.

         

(3) Transportlīdzekļa vadītājam jāievēro šā likuma, Ceļu satiksmes noteikumu un citu ceļu satiksmi reglamentējoši normatīvo aktu prasības, pārvietojoties pa ceļiem, kā arī pa citām vietām, kurās iespējama transporta kustība.