Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Komercķīlas likumā

Izdarīt Komercķīlas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.panta 3.punktu šādā redakcijā:

"3) reģistrācijai pakļautas kustamās lietas – sauszemes transportlīdzekļi, lidaparāti, uzņēmums kā lietu kopība un valsts vienotajā dzīvnieku un ganāmpulku reģistrā reģistrējamie dzīvnieki un ganāmpulki;".

2. Izteikt 4.panta tekstu šādā redakcijā:

"(1) Par komercķīlas priekšmetu nevar būt kuģis, publiskajā apgrozībā esošs vērtspapīrs, kā arī no čeka vai vekseļa izrietošs prasījums.

(2) Ja ir ieķīlāta visa uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) manta vai ir ieķīlāta lietu kopība, šā panta pirmajā daļā minētie prasījumi, kā arī nekustamais īpašums, publiskajā apgrozībā esoši vērtspapīri un kuģi uzskatāmi par izslēgtiem no ieķīlātās mantas."

3. 18.pantā:

papildināt pirmajā daļā aiz vārda "norakstu" ar vārdiem "izrakstu vai kopiju";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Attiecīgā reģistra turētājs uz saņemtā reģistrācijas pieteikuma noraksta, izraksta vai kopijas pamata divu dienu laikā izdara atzīmi par komercķīlu uz katru pieteikumā minēto lietu.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja tiek ieķīlāts sauszemes transportlīdzeklis vai tā piekabe, komercķīlas devējs vienlaikus ar komercķīlas reģistrācijas pieteikuma iesniegšanu reģistrē šā transportlīdzekļa vai tā piekabes ieķīlājumu attiecīgajā kustamo lietu reģistrā. Ja komercķīlas devējam ir noteikts aizliegums izvest šo transportlīdzekli vai tā piekabi vai izbraukt ar šo transportlīdzekli vai tā piekabi ārpus Latvijas, kustamo lietu reģistrā norāda arī šo aizliegumu.";

izslēgt piektajā daļā vārdus "kā arī par ieraksta izdarīšanu apliecībā".

4. Izslēgt 34.panta otrajā daļā vārdus "vai ja ārpusbiržas tirgū atsavina publiskajā apgrozībā esošos vērtspapīrus".

5. Izteikt Pārejas noteikumus šādā redakcijā:

"Pārejas noteikumi

1. Komercķīlas, kas reģistrētas līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, paliek spēkā un apspriežamas atbilstoši noteikumiem, kas bija spēkā to reģistrācijas brīdī.

2. Ceļu satiksmes drošības direkcija, Zemkopības ministrijas Valsts tehniskās uzraudzības inspekcija un Satiksmes ministrijas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrs līdz 1999.gada 1.septembrim reģistrē grozījumus, pārjaunojumu, cesiju un dzēšanu attiecībā uz visām komercķīlām, kuras reģistrētas šajās institūcijās līdz 1999.gada 1.martam. Nepieciešamos dokumentus par šīm komercķīlām nodod komercķīlu reģistra turētājam līdz 1999.gada 1.septembrim.

3. Pēc 1999.gada 1.septembra grozījumus, pārjaunojumu, cesiju un dzēšanu attiecībā uz šā likuma Pārejas noteikumu 2.punktā minētajām komercķīlām reģistrē komercķīlu reģistra turētājs."