Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā

"Par valsts un pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 20.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 12.nr.; 1996, 1.nr.; 1997, 23.nr.) šādus grozījumus:

1. Visā likuma tekstā izslēgt vārdus "rajona padome" (attiecīgā locījumā).

2. Visā likuma tekstā aizstāt vārdu "valdība" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Ministru kabinets" (attiecīgā locījumā).

3. Izteikt 2.panta 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

"1) izīrējot pašvaldību dzīvokļus šajā likumā noteiktajos gadījumos;

2) izmaksājot pabalstus izdevumu segšanai par dzīvokļa īri un komunālajiem pakalpojumiem;".

4. 6.pantā:

pirmajā daļā aizstāt vārdu "trijās" ar vārdu "divās";

izslēgt pirmās daļas 3.punktu.

5. 7.pantā izslēgt vārdus "sociālo izdevumu daļas".

6. Izteikt III nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"Pašvaldības dzīvokļa izīrēšana".

7. Izteikt 10., 11. un 12.pantu šādā redakcijā:

"10.pants. Dzīvokļa izīrēšanas nosacījumi

Nosakot dzīvokļa izīrēšanas nosacījumus personām (ģimenēm), kuras ir tiesīgas un vēlas īrēt dzīvojamās telpas pašvaldībām piederošajās mājās vai dzīvokļa īpašumu, var ņemt vērā:

1) dzīvojamās mājas, dzīvokļa vai dzīvokļa īpašuma sanitārtehnisko stāvokli un labiekārtojumu;

2) nepieciešamību veikt izīrējamā dzīvokļa remontu;

3) personas (ģimenes) spēju uzturēt izīrējamo dzīvokli pienācīgā kārtībā, kā arī samaksāt īres maksu un maksu par komunālajiem pakalpojumiem."

11.pants. Izīrēšanas piedāvājuma secība

Pašvaldība brīvos dzīvokļus pašvaldībai piederošajās dzīvojamās mājās vai dzīvokļu īpašumos izīrē personām (ģimenēm), kurām ir tiesības uz neatliekamu palīdzību saskaņā ar šā likuma 13.pantu, un personām (ģimenēm), kuras ir reģistrētas valsts un pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā saskaņā ar šā likuma 6.pantu.

Pašvaldībai ir tiesības noteikt dzīvokļa izīrēšanas pretendentu reģistrācijas grupu veidošanas kārtību.

Ja brīvos dzīvokļus nevar izīrēt, ņemot vērā 10.panta nosacījumus, šā panta pirmajā daļā noteiktajā secībā, tad šādus dzīvokļus izīrē pašvaldības noteiktajā kārtībā atklātā publiskā konkursā vai pārdod īpašumā izsolē.

12.pants. Dzīvokļa izīrēšanas kārtība

Pašvaldībām piederošajās dzīvojamās mājās brīvos dzīvokļus vai pašvaldības dzīvokļu īpašumus izīrē uz attiecīgās pilsētas domes vai pagasta padomes lēmuma pamata, ja likumā nav noteikts citādi."

8. 13.pantā:

izslēgt vārdus "valstij un";

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3) bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni, kuri audzināti bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē vai pie aizbildņa, - pēc tam, kad beigusies viņu uzturēšanās minētajā iestādē vai pie aizbildņa, kā arī tad, kad viņi beiguši mācības mācību iestādē vai pēc obligātā valsts dienesta beigšanās, ja viņiem nav iespējams iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā;".

9. 14.pantā izslēgt vārdus "valsts un".

10. Papildināt likumu ar Pārejas noteikumiem šādā redakcijā:

"Pārejas noteikumi

1. Personas, kuras līdz likuma spēkā stāšanās dienai ir noteiktā kārtībā reģistrētas pašvaldībā palīdzības saņemšanai, ir tiesīgas saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.

2. Valstij piederošajās dzīvojamās mājās un māju daļās, kā arī valsts īpašumā esošos dzīvokļu īpašumos brīvos dzīvokļus var izmantot šādiem mērķiem:

1) valsts amatpersonu nodrošināšanai ar dienesta dzīvokļiem, paturot tos valsts īpašumā un slēdzot dienesta dzīvojamās telpas īres līgumus;

2) izīrēt valdītāja noteiktajā kārtībā, rīkojot konkursu;

3) nodot privatizācijai;

4) nodot pašvaldībai;

5) atsavināt likumā noteiktajā kārtībā."