Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija Likumprojekts 2.lasījumam

Grozījumi likumā “Par iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtību valsts un pašvaldību institūcijās” (reģ. nr. 249)

Spēkā esošā likuma panta redakcija

1.lasījumā pieņemtā likumprojekta redakcija

(dok. nr.677)

Nr.

Priekšlikumi

Komisijas atzinums

Atbildīgās komisijas sagatavotā likumprojekta redakcija 2.lasījumam

 

Grozījumi likumā “Par iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtību valsts un pašvaldību institūcijās”

1.

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta nosaukumu šādā redakcijā: “Grozījums likumā “Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts un pašvaldību institūcijās””.

Atbalstīt

Grozījums likumā “Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts un pašvaldību institūcijās”

 

Izdarīt likumā “Par iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtību valsts un pašvaldību institūcijās” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs 1994, 23.nr.) šādus grozījumus:

2.

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta ievaddaļu šādā redakcijā: ”Izdarīt likumā “Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts un pašvaldību institūcijās” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs 1994, 23.nr.) grozījumu un”.

Atbalstīt

Izdarīt likumā “Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts un pašvaldību institūcijās” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs 1994, 23.nr.) grozījumu un

8.pants. (1) Valsts vai pašvaldības institūcijai, kas saņēmusi iesniegumu, sūdzību vai priekšlikumu, tas jāreģistrē Ministru kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā un jāpieņem viens no šādiem lēmumiem:

 

       

1) septiņu dienu laikā nosūtīt iesniegumu, sūdzību vai priekšlikumu citai - šajā lietā kompetentai institūcijai, par to paziņojot iesniedzējam,

ja iesnieguma, sūdzības vai priekšlikuma izskatīšana neietilpst šīs valsts vai pašvaldības institūcijas kompetencē;

2) 15 dienu laikā atbildēt iesniedzējam, ja iesnieguma, sūdzības vai priekšlikuma izskatīšanai nav nepieciešama papildu pārbaude vai nav jāpieprasa papildu ziņas;

3) 30 dienu laikā atbildēt iesniedzējam, ja iesnieguma, sūdzības vai priekšlikuma izskatīšanai ir nepieciešama papildu pārbaude vai jāpieprasa papildu ziņas; šādos gadījumos par papildu pārbaudi jāpaziņo iesniedzējam. Ja objektīvu iemeslu dēļ 30 dienu termiņu nav iespējams ievērot, par to jāpaziņo iesniedzējam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papildināt 8.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Iesniegumi un sūdzības, kas saistītas ar bērna tiesību aizsardzību izskatāmas nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs dienu laikā.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Aizstāt vārdus “ar piekto daļu”ar vārdiem “ar jaunu otro daļu”;

uzskatīt līdzšinējo otro, trešo un ceturto daļu par trešo, ceturto un piekto daļu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt 8.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Iesniegumi un sūdzības, kas saistītas ar bērna tiesību aizsardzību, izskatāmas nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs dienu laikā.”

(2) Ja valsts vai pašvaldības institūcija, kas nosūta iesniegumu, sūdzību vai priekšlikumu citai valsts vai pašvaldības institūcijai, saskaņā ar likumu ir pilnvarota kontrolēt vai uzraudzīt šīs institūcijas darbību, tā ir tiesīga pieprasīt, lai attiecīgā institūcija to informē par izskatīšanas rezultātiem.

(3) Aizliegts nosūtīt atkārtotus iesniegumus un sūdzības atbildes sniegšanai vai gatavošanai tām institūcijām, kuru rīcība tiek apstrīdēta vai pārsūdzēta.

(4) Atbilde uz kolektīviem iesniegumiem, sūdzībām un priekšlikumiem jānosūta personai, kura kā pirmā parakstījusi attiecīgo iesniegumu, sūdzību vai priekšlikumu.

         

 

komisijas priekšsēdētāja biedrs

Guntis Dambergs