Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par tabakas izstrādājumu ražošanas,

realizācijas, reklāmas un smēķēšanas ierobežošanu"

Izdarīt likumā "Par tabakas izstrādājumu ražošanas, realizācijas, reklāmas un smēķēšanas ierobežošanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 3.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt likuma nosaukumu šādā redakcijā:

"Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu".

2. 1.pantā:

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3) smēķēšana - tādu tabakas izstrādājumu lietošana, kurus lietojot izdalās tabakas dūmi;";

izslēgt 4.punktu;

izteikt 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

"5) tabakas darva - neapstrādāts bezūdens dūmu kondensāts, kas nesatur nikotīnu;

6) tabakas izstrādājumi - šā likuma izpratnē - izstrādājumi, kas pilnīgi vai daļēji pagatavoti no tabakas (piemēram, cigaretes, cigarillas, cigāri, pīpju un cita smēķējamā tabaka, šņaucamā, košļājamā, zelējamā un velmējamā tabaka) un kurus izmanto smēķēšanai, šņaukšanai, košļāšanai vai zelēšanai;";

izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8) iepakojuma vienība - mazākā patērētājam piedāvātā tabakas izstrādājumu tara, kuru atverot var piekļūt tabakas izstrādājumam (piemēram, paciņa, kastīte, kārba, maisiņš);";

 

papildināt pantu ar 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

"9) vieta, kas speciāli ierādīta smēķēšanai - atsevišķa vai norobežota telpa vai telpas daļa, kas ir aprīkota ar gaisa ventilācijas iekārtu un kurā ir norāde ar attiecīgu informatīvu uzrakstu;

10) tabakas izstrādājumi orālai lietošanai - šā likuma izpratnē - tabakas izstrādājumi, kas paredzēti orālai lietošanai un pilnīgi vai daļēji pagatavoti no tabakas cietā veidā (formā) vai daļiņu veidā (formā), vai jebkurā to apvienojumā un tiek piedāvāti maisiņu iepakojumā (sausos, smaržīgos vai porainos maisiņos) vai iesaiņojumā, kas ir līdzīgs pārtikas produktu iesaiņojumam, izņemot tos, kuri izmantojami smēķēšanai vai košļāšanai."

3. Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

"2.pants. Likuma mērķis

Šā likuma mērķis ir aizsargāt cilvēka veselību un tiesības uz tīru, ar tabakas dūmiem nepiesārņotu vidi, kā arī noteikt izplatīšanas ierobežojumus orālai lietošanai paredzētajai tabakai un kārtību, kādā valsts kontrolē tabakas un tabakas izstrādājumu apriti, tabakas izstrādājumu reklāmu un smēķēšanu sabiedriskajās vietās, ievērojot iedzīvotāju tiesības un intereses."

4. 5.pantā:

izteikt panta nosaukumu un pirmās daļas pirmo rindkopu šādā redakcijā:

"5.pants. Tabakas izstrādājumu realizācijas ierobežojumi

(1) Latvijā ir aizliegts realizēt:";

aizstāt pirmās daļas 2.punktā vārdus "tabakas izstrādājumus, kuros" ar vārdiem "cigaretes, kurās";

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3) cigaretes, kurās tabakas darvas daudzums pārsniedz 12 miligramus, kas noteikts atbilstoši ISO 4387 un 3400 standarta prasībām un apstiprināts atbilstoši ISO 8243 standarta prasībām;";

aizstāt pirmās daļas 5.punktā vārdu "iepakojums" ar vārdiem "iepakojuma vienības noformējums";

papildināt pirmo daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6) tabakas izstrādājumus orālai lietošanai.";

izslēgt otro daļu;

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Juridiskās personas, kuras realizē cigaretes, par saviem līdzekļiem nosaka darvas un nikotīna daudzumu cigaretēs, izmantojot akreditēto un pilnvaroto laboratoriju pakalpojumus.";

aizstāt ceturtajā daļā vārdu "likumā" ar vārdiem "normatīvajos aktos".

5. 6.pantā:

papildināt panta nosaukumu, pirmo un otro daļu aiz vārda "iepakojuma" ar vārdu "vienības";

papildināt otro daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) vispārīgam brīdinājumam valsts valodā "Tabaka nopietni kaitē cilvēka veselībai". Brīdinājumu izvieto uz vislabāk redzamās virsmas. Brīdinājumam jābūt skaidram, salasāmam, un tas nedrīkst būt drukāts uz ārējā caurspīdīgā iepakojuma.";

papildināt pantu ar trešo, ceturto, piekto, sesto, septīto, astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

"(3) Uz Latvijā realizējamo cigarešu iepakojuma vienības jābūt:

1) norādījumam valsts valodā par nikotīna un tabakas darvas daudzumu miligramos. Norādījumam, kas novietots uz vienas no cigarešu iepakojuma vienības sānu malām un aizņem vismaz četrus procentus no attiecīgās virsmas, jābūt skaidri salasāmam un drukātam uz kontrastaina pamata;

2) vismaz vienam šādam speciālajam brīdinājumam:

"Smēķēšana izraisa vēzi";

"Smēķēšana izraisa sirds slimības";

"Aizsargājiet bērnus: nelieciet elpot tabakas dūmus";

"Smēķēšana rada atkarību".

(4) Uz Latvijā realizējamās velmējamās tabakas iepakojuma vienības otras lielākās virsmas jābūt vismaz vienam no šā likuma 6.panta trešās daļas 2.punktā minētajiem speciālajiem brīdinājumiem.

(5) Šā panta trešās daļas 2.punktā un ceturtajā daļā minētajiem brīdinājumiem jābūt uz iepakojuma vienības otras lielākās virsmas, un brīdinājuma teksts uz attiecīgā tabakas izstrādājuma veida periodiski jāmaina, lai gada laikā dažādi brīdinājumu varianti parādītos vienādā daudzumā ar apmēram piecu procentu nobīdi.

(6) Uz Latvijā realizējamo cigāru, cigarillu, pīpju vai citu tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības, izņemot cigaretes un velmējamo tabaku, jābūt vienam no šādiem speciālajiem brīdinājumiem:

"Smēķēšana izraisa vēzi";

"Smēķēšana izraisa nāvējošas slimības";

"Smēķēšana bojā apkārtesošo veselību";

"Smēķēšana izraisa sirds slimības".

Speciālā brīdinājuma teksts periodiski jāmaina.

(7) Uz Latvijā realizējamo bezdūmu tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības jābūt speciālajam brīdinājumam "Izraisa vēzi".

(8) Vispārīgajam un speciālajam brīdinājumam jāaizņem:

1) vismaz četri procenti no cigarešu iepakojuma vienības virsmas (katrs brīdinājums);

2) vismaz viens procents no pārējo tabakas izstrādājumu iepakojuma virsmas (katrs brīdinājums).

(9) Brīdinājumiem jābūt:

1) skaidriem un salasāmiem;

2) uzdrukātiem vai piestiprinātiem tā, lai tos nevarētu noņemt;

3) drukātiem biezā drukā uz kontrastaina pamata;

4) izvietotiem tā, lai, atverot iepakojuma vienību, tos nevar sabojāt. Brīdinājumi nedrīkst būt drukāti vai piestiprināti uz caurspīdīgā vai jebkura cita ārējā iesaiņojuma, kā arī nedrīkst būt apslēpti vai pārtraukti ar citu rakstisku informāciju vai attēlu."

6. 7.pantā:

izteikt panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

"7.pants. Tabakas izstrādājumu aprites kārtība

(1) Tabakas izstrādājumu aprites kārtību nosaka Ministru kabinets.";

aizstāt panta piektajā daļā vārdus "slēgtā iepakojumā" ar vārdiem "slēgtās iepakojuma vienībās";

aizstāt panta sestajā daļā vārdus "smēķēšana ir kaitīga" ar vārdiem "tabakas izstrādājumu lietošana nopietni kaitē".

7. Aizstāt 8.pantā un 9.panta otrās daļas 5.punktā vārdu "smēķēšana" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "tabakas izstrādājumu lietošana" (attiecīgā locījumā).

 

8. Izteikt 12.pantu šādā redakcijā:

"12.pants. Profilakses pasākumi

(1) Informāciju par tabakas izstrādājumu apriti apkopo un izvērtē Valsts statistikas pārvalde un Ministru kabineta noteiktās uzraudzības un kontroles institūcijas.

(2) Izglītības un zinātnes ministrijas un Labklājības ministrijas pienākums ir izstrādāt tabakas izstrādājumu lietošanas profilakses programmas dažādām iedzīvotāju grupām, ieviest tās izglītības iestādēs un veicināt to ieviešanu darbavietās.

(3) Labklājības ministrijas pienākums ir nodrošināt iespēju ārstēties no nikotīna izraisītās atkarības personām, kuras to vēlas."

9. Izteikt Pārejas noteikumus šādā redakcijā:

"Pārejas noteikumi

1. Likuma 5.panta pirmās daļas 3.punkts stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī. Līdz tā spēkā stāšanās dienai darvas daudzums cigaretēs nedrīkst pārsniegt 18 miligramu, sākot ar 1999.gada 1.janvāri, un 15 miligramu, sākot ar 2001.gada 1.janvāri. Juridiskās personas ir tiesīgas realizēt cigaretes ar darvas saturu virs 12 miligramiem, bet kas nepārsniedz 15 miligramu, līdz 2003.gada 31.decembrim, ja tās ir importētas vai ražotas līdz 2003.gada 1.janvārim.

2. Likuma 6.panta otrās daļas 1. un 2.punkts ir spēkā līdz 2000.gada 1.janvārim.

3. Likuma 6.panta otrās daļas 4.punkts un trešā, ceturtā, piektā, sestā, septītā, astotā un devītā daļa stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī. Juridiskās personas ir tiesīgas realizēt cigaretes, kuras neatbilst šā likuma 6.panta otrās daļas 4.punkta un trešās, ceturtās, piektās, sestās, septītās, astotās un devītās daļas prasībām, 12 mēnešus pēc šajā likumā noteikto prasību stāšanās spēkā, ja tās importētas vai ražotas līdz 2000.gada 1.janvārim, bet pārējos tabakas izstrādājumus - 24 mēnešus pēc šajā likumā noteikto prasību stāšanās spēkā."