Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījums likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"

Izdarīt likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993, 34.nr.; 1995, 23., 24.nr.; 1997, 4.nr.; 1998, 2., 15.nr.) šādu grozījumu:

Izteikt 8.panta 10. un 11.punktu šādā redakcijā:

"10) veic normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus, kas saistīti ar nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanu;

11) veic citus likumos un citos normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.