Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi Muitas likumā” izskatīšanai 3

 

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi Muitas likumā” izskatīšanai 3.lasījumā

Spēkā esošā redakcija

2.lasījumā nobalsotā redakcija

 

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Muitas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 15.nr.; 1998, 12., 23.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Muitas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 15.nr.; 1998, 12., 23.nr.) šādus grozījumus:

3.pants. Muitas teritorija un muitas robeža

(1) Latvijas Republikas muitas teritorija (turpmāk - muitas teritorija) ir visa Latvijas Republikas valsts teritorija, ko veido sauszeme, teritoriālie un iekšējie ūdeņi un gaisa telpa, kā arī mākslīgo salu un būvju teritorijas.

 

1

 

2

Deputāts G.Bojārs

Papildināt 3.panta pirmo daļu ar vārdiem “izņemot brīvo zonu teritorijas”.

Deputāts L.Bojārs

Papildināt 3.panta pirmo daļu ar vārdiem “izņemot brīvo zonu teritorijas”.

Neatbalstīt

 

 

Neatbalstīt

 

18.pants. Personu pārstāvības tiesības

(1) Jebkura persona var iecelt pārstāvi, kas ir tiesīgs veikt un kārtot muitas normatīvajos aktos paredzētās darbības un formalitātes muitas iestādēs.

(2) Šāda pārstāvība var būt:

1) tieša, ja pārstāvis rīkojas citas personas vārdā un uzdevumā,

2) netieša, ja pārstāvis rīkojas savā vārdā, bet citas personas uzdevumā;

3) neuzdota lietvedība saskaņā ar Civillikuma 2325. - 2342.pantu.

 

3

 

4

Deputāts G.Bojārs

Izslēgt 18.panta otrās daļas 3.punktu.

Deputāts L.Bojārs

Izslēgt 18.panta otrās daļas 3.punktu.

Neatbalstīt

 

 

Neatbalstīt

 

29.pants. Galvojuma veidi un nodrošinājums

(1) Muitas iestādes ir tiesīgas pieprasīt galvojumu muitas parāda segšanai.

1. Izteikt 29.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Muitas iestādes Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pieprasa galvojumu muitas parāda segšanai."

5

 

6

Deputāts G.Bojārs

Izslēgt 29.panta pirmo daļu.

Deputāts L.Bojārs

Izslēgt 29.panta pirmo daļu.

Atbalstīt

 

Atbalstīt

1. 29.panā:

izslēgt pirmo daļu;

 

(4) Personai ir tiesības izvēlēties galvojuma veidu un tā nodrošinājumu.

 

7

Deputāte A.Poča

Izteikt 29.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Personai ir tiesības izvēlēties galvojuma veidu un tā nodrošinājumu, ja Ministru kabinets nav noteicis citādi.”

Atbalstīt

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Personai ir tiesības izvēlēties galvojuma veidu un tā nodrošinājumu, ja Ministru kabinets nav noteicis citādi.”;

(6) Iespējamais muitas parāds ir tāds muitas parāds, kas var rasties, attiecīgās preces izlaižot brīvam apgrozījumam vai arī izvedot.

 

8

 

 

 

 

 

 

9

Deputāts G.Bojārs

Izteikt 29.panta sesto daļu šādā redakcijā:

“Iespējamais muitas parāds ir tāds muitas parāds, kas var rasties, ārvalstu preces izlaižot brīvam apgrozījumam, bet Latvijas preces izvedot.”

Deputāts L.Bojārs

Izteikt 29.panta sesto daļu šādā redakcijā:

“Iespējamais muitas parāds ir tāds muitas parāds, kas var rastie, ārvalstu preces izlaižot brīvam apgrozījumam, bet Latvijas preces izvedot.”

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Iespējamais muitas parāds ir tāds muitas parāds, kas var rasties, ārvalstu preces izlaižot brīvam apgrozījumam, bet Latvijas preces izvedot.”;

(7) Galvojuma iesniegšanas un pieņemšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

10

Deputāts G.Bojārs

Izteikt 29.panta septīto daļu šādā redakcijā:

“Galvojuma apjomu, tā iesniegšanas, pieņemšanas un piemērošanas kārtību nosaka LR Ministru kabinets”.

Atbalstīt

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Galvojuma apjomu, tā iesniegšanas, pieņemšanas un piemērošanas kārtību nosaka LR Ministru kabinets.”.

35.pants. Procedūras (ievešana uz laiku vai izvešana uz laiku) darbības joma

Ievešana uz laiku vai izvešana uz laiku ir muitas procedūra, kas atļauj izmantot preces muitas teritorijā vai arī ārpus tās robežām, neapliekot šīs preces ar muitas maksājumiem un nepiemērojot attiecībā uz tām tirdzniecības politikas pasākumus.

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

Deputāts G.Bojārs

Aizstāt 35.pantā vārdus “neapliekot šīs preces ar muitas maksājumiem” ar vārdiem “pilnīgi vai daļēji atbrīvojot šīs preces no muitas nodokļa”.

Deputāts L.Bojārs

Aizstāt 35.pantā vārdus “neapliekot šīs preces ar muitas maksājumiem” ar vārdiem “pilnīgi vai daļēji atbrīvojot šīs preces no muitas nodokļa”.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Aizstāt 35.pantā vārdus “neapliekot šīs preces ar muitas maksājumiem” ar vārdiem “pilnīgi vai daļēji atbrīvojot šīs preces no muitas maksājumiem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā”.

Iestrādāts komisijas priekš-likumā

(13)

 

Iestrādāts komisijas priekš-likumā

(13)

 

Atbalstīt

2. Aizstāt 35.pantā vārdus “neapliekot šīs preces ar muitas maksājumiem” ar vārdiem “pilnīgi vai daļēji atbrīvojot šīs preces no muitas maksājumiem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā”.

VII nodaļa. Ievešana uz laiku vai izvešana uz laiku

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Deputāts G.Bojārs

Papildināt VII nodaļu ar šādu 36.pantu:

“36.pants. Atbrīvojums no muitas nodokļa

(1) Pilnīgs atbrīvojums no muitas nodokļa, ievedot uz laiku vai izvedot preces uz laiku, piešķirams Ministru kabineta noteiktajos gadījumos.

(2) Pārējos gadījumos, kā arī gadījumos, kad netiek ievēroti nosacījumi pilnīgai preču atbrīvošanai no muitas nodokļa, piešķirams daļējs atbrīvojums no muitas nodokļa, ievērojot šādus nosacījumus:

1) par katru pilnu vai nepilnu mēnesi, kurā preces atradās muitas procedūrā - ievešana uz laiku vai izvešanai uz laiku, precēm piemēro muitas nodokli trīs procentu apmērā no tās muitas nodokļa summas, kāda būtu jāsamaksā, ja preces tiktu izlaistas brīvam apgrozījumam vai arī izvestas;

2) kopējā muitas nodokļa summa, kas tiek iekasēta, preces ievedot uz laiku vai izvedot uz laiku, nedrīkst pārsniegt summu, kāda būtu jāmaksā, ja preces to ievešanas vai izvešanas brīdī tiktu izlaistas brīvam apgrozījumam vai arī izvestas.”

 

 

Deputāts L.Bojārs

Papildināt VII nodaļu ar šādu 361.pantu:

“361.pants. Atbrīvojums no muitas nodokļa

(1) Pilnīgs atbrīvojums no muitas nodokļa, ievedot uz laiku vai izvedot preces uz laiku, piešķirams Ministru kabineta noteiktajos gadījumos.

(2) Pārējos gadījumos, kā arī gadījumos, kad netiek ievēroti nosacījumi pilnīgai preču atbrīvošanai no muitas nodokļa, piešķirams daļējs atbrīvojums no muitas nodokļa, ievērojot šādus nosacījumus:

1) par katru pilnu vai nepilnu mēnesi, kurā preces atradās muitas procedūrā - ievešana uz laiku vai izvešanai uz laiku, precēm piemēro muitas nodokli trīs procentu apmērā no tās muitas nodokļa summas, kāda būtu jāsamaksā, ja preces tiktu izlaistas brīvam apgrozījumam vai arī izvestas;

2) kopējā muitas nodokļa summa, kas tiek iekasēta, preces ievedot uz laiku vai izvedot uz laiku, nedrīkst pārsniegt summu, kāda būtu jāmaksā, ja preces to ievešanas vai izvešanas brīdī tiktu izlaistas brīvam apgrozījumam vai arī izvestas.”

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

54.pants. Preču pārvešana uz citu muitas noliktavu

Muitas iestādes var atļaut pārvest no vienas noliktavas uz otru noliktavu preces, kurām tiek piemērota muitas procedūra - ievešana muitas noliktavā.

 

 

16

 

 

 

 

17

Deputāts G.Bojārs

Aizstāt 54.pantā vārdus “kurām tiek piemērota muitas procedūra - ievešana muitas noliktavā” ar vārdiem “nepārtraucot muitas procedūru - ievešana muitas noliktavā”.

Deputāts L.Bojārs

Aizstāt 54.pantā vārdus “kurām tiek piemērota muitas procedūra - ievešana muitas noliktavā” ar vārdiem “nepārtraucot muitas procedūru - ievešana muitas noliktavā”.

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

3. Aizstāt 54.pantā vārdus “kurām tiek piemērota muitas procedūra - ievešana muitas noliktavā” ar vārdiem “nepārtraucot muitas procedūru - ievešana muitas noliktavā”.

91.pants. Tranzīta procedūras piemērošanas noteikumi

(2) Muitas iestādes var atļaut tranzīta procedūru vienīgi gadījumos, ja pārvadātājs:

1) iesniedz galvojumu par muitas procedūras izpildi;

2) izmanto muitas brokera pakalpojumus;

3) izmanto muitas pavadību.

2. Svītrot 91.panta otrās daļas 3.punktu.

     

4. Svītrot 91.panta otrās daļas 3.punktu.

93.pants. Galvojums tranzīta procedūras izpildei

(1) Principāls šajā pantā paredzētajā kārtībā iesniedz galvojumu par muitas parāda vai citu maksājumu samaksu, kas varētu rasties par precēm.

(2) Izņemot normatīvajos aktos īpaši noteiktos gadījumus, galvojums nav jāiesniedz par:

1) jūras un gaisa pārvadājumiem;

2) transportēšanu pa cauruļvadiem;

3) valsts dzelzceļa pārvadājumiem.

3. Aizstāt 93.panta otrajā daļā vārdus "normatīvajos aktos" ar vārdiem "Ministru kabineta".

     

5. Aizstāt 93.panta otrajā daļā vārdus "normatīvajos aktos" ar vārdiem "Ministru kabineta".

(3) Ar muitas iestāžu atļauju personas var atbrīvot no galvojuma sniegšanas, ja tās atbilst visiem šādiem nosacījumiem:

1) ir reģistrētas Latvijas Republikā;

2) regulāri izmanto tranzīta procedūru;

3) to finansiālais stāvoklis nodrošina saistību izpildi;

4) nav izdarījušas muitas vai finansu pārkāpumus un

5) apņemas pēc muitas iestādes pirmā rakstveida pieprasījuma, izmantojot īpaša parauga veidlapu, samaksāt visas par tranzīta operācijām pieprasītās summas.

(4) Muitas iestāde, kas piešķir atbrīvojumu no galvojuma iesniegšanas, izsniedz katrai personai, kurai ir tiesības uz šādu atbrīvojumu, vienu vai vairākas galvojuma atbrīvojuma apliecības kopijas.

 

18

 

19

Deputāts G.Bojārs

Izslēgt 93.panta ceturto daļu.

Deputāts L.Bojārs

Izslēgt 93.panta ceturto daļu.

Neatbalstīt

 

Neatbalstīt

 

94.pants. Atbildība par tranzīta procedūras noteikumu ievērošanu

(1) Principāls atbild par:

1) preču uzrādīšanu noteiktā termiņā un neskartā veidā galamērķa muitas iestādē, ievērojot muitas iestādes noteiktās prasības preču identificēšanai,

2) tranzīta procedūras noteikumu ievērošanu.

 

20

 

 

21

Deputāts G.Bojārs

Aizstāt 94.panta pirmās daļas 1.punktā vārdu “galamērķa” ar vārdu “saņēmēja”.

Deputāts L.Bojārs

Aizstāt 94.panta pirmās daļas 1.punktā vārdu “galamērķa” ar vārdu “saņēmēja”.

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

6. Aizstāt 94.panta pirmās daļas 1.punktā vārdu “galamērķa” ar vārdu “saņēmēja”.

97.pants. Brīvā zona

(1) Brīvā zona ir Latvijas Republikas muitas teritorijas daļa, kura ir norobežota no pārējās muitas teritorijas un kurā:

1) ārvalstu preces muitas maksājumu un tirdzniecības politikas pasākumu ziņā tiek pielīdzinātas ārpus Latvijas Republikas muitas teritorijas esošām precēm;

2) Latvijas preces var pretendēt uz to, ka tām piemēro preču izvešanas procedūru.

 

22

 

 

23

Deputāts G.Bojārs

Aizstāt 97.panta pirmajā daļā vārdus “muitas teritorijas daļa” ar vārdiem “valsts teritorijas daļa”.

Deputāts L.Bojārs

Aizstāt 97.panta pirmajā daļā vārdus “muitas teritorijas daļa” ar vārdiem “valsts teritorijas daļa”.

Neatbalstīt

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

104.pants. Muitas procedūru piemērošana precēm brīvajā zonā

(1) Brīvajā zonā novietotās ārvalstu preces var:

1) izlaist brīvam apgrozījumam atbilstoši attiecīgajai muitas procedūrai;

2) pakļaut muitas procedūrai - ievešana pārstrādei atbilstoši šīs procedūras nosacījumiem;

3) pakļaut muitas procedūrai - ievešana pārstrādei muitas kontrolē atbilstoši šīs procedūras nosacījumiem;

4) pakļaut muitas procedūrai - ievešana uz laiku atbilstoši šīs procedūras nosacījumiem;

5) nodot valstij bez atlīdzības;

6) iznīcināt ar nosacījumu, ka ieinteresētā persona sniedz muitas iestādei visu nepieciešamo informāciju.

(2) Ja preces ir pakļautas vienai no šā panta pirmās daļas 2., 3. vai 4.punktā minētajām muitas procedūrām, Valsts ieņēmumu dienests, ja tas ir nepieciešams, var ņemt vērā konkrētās procedūras apstākļus un muitas kontroles noteikumus par brīvajām zonām un piemērot noteiktu kontroles kārtību.

 

24

 

25

Deputāts G.Bojārs

Izslēgt 104.pantu.

Deputāts L.Bojārs

Izslēgt 104.pantu.

Neatbalstīt

 

Neatbalstīt

 

123.pants. Pagaidu uzglabāšanas vispārīgie noteikumi

(3) Preču pagaidu uzglabāšanas kārtību nosaka Valsts ieņēmumu dienests.

4. Izteikt 123.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Preču pagaidu uzglabāšanas kārtību un uzglabāšanas vietas nosaka Ministru kabinets."

     

7. Izteikt 123.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Preču pagaidu uzglabāšanas kārtību un uzglabāšanas vietas nosaka Ministru kabinets."

139.pants. Muitas deklarācijas iesniegšanas datums

Muitas deklarācijas iesniegšana muitas iestādē datējama ar dienu, ar kuru piemērojama attiecīgā muitas procedūra.

5. Aizstāt 139.pantā vārdu "iesniegšana" ar vārdu "pieņemšana" attiecīgā locījumā.

     

8. Aizstāt 139.pantā vārdu "iesniegšana" ar vārdu "pieņemšana" attiecīgā locījumā.

140.pants. Muitas deklarācijas pārbaude

Lai pārbaudītu iesniegtās deklarācijas pareizību, muitas iestāde drīkst:

1) pārbaudīt dokumentus, uz kuru pamata izpildīta deklarācija, un attiecīgos preču pavaddokumentus, kā arī pieprasīt deklarētājam uzrādīt citus dokumentus;

2) pārbaudīt preces un ņemt paraugus analīzei vai detalizētai izmeklēšanai.

6. Aizstāt 140.pantā vārdu "iesniegtās" ar vārdu "pieņemtās".

     

9. Aizstāt 140.pantā vārdu "iesniegtās" ar vārdu "pieņemtās".

172.pants. Parastā (nepreferenciālā) preču izcelsme

7. Papildināt 172.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Preču izcelsmes sertifikātu izsniegšanas un pārbaudes institūcijas, sertifikātu veidlapas un to izsniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

     

10. Papildināt 172.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Preču izcelsmes sertifikātu izsniegšanas un pārbaudes institūcijas, sertifikātu veidlapas un to izsniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

173.pants. Priekšrocību piešķirošā (preferenciālā) preču izcelsme

(1) Priekšrocību piešķirošā (preferenciālā) preču izcelsme tiek noteikta, lai piemērotu muitas nodokļa likmes saskaņā ar šā likuma 171.panta piektās daļas 3. un 4.punktu vai izmantotu Latvijas Republikai sniegtos tirdzniecības atvieglojumus - Vispārējo priekšrocību sistēmu un Vispārējo priekšrocību tarifu sistēmu.

8. Papildināt 173.panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ministru kabinets apstiprina kārtību, kura nodrošina minēto tirdzniecības atvieglojumu izmantošanu."

     

11. Papildināt 173.panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ministru kabinets apstiprina kārtību, kura nodrošina minēto tirdzniecības atvieglojumu izmantošanu."

181.pants. Muitas parāds, kas rodas, ja tiek veiktas brīvajā zonā neatļautas darbības ar precēm

(1) Muitas parāds rodas, ja brīvajā zonā ar precēm tiek veiktas darbības, kas nav atļautas šajā likumā un citos normatīvajos aktos par muitas lietām.

(2) Muitas parāds rodas:

1) ja preces pazūd un par to pazušanu muitas iestādes nevar saņemt pamatotu paskaidrojumu;

2) ja ar precēm tiek veiktas darbības, kas nav paredzētas šajā likumā un citos normatīvajos aktos par muitas lietām.

(3) Parādnieki ir personas, kuras:

1) veikušas darbības ar precēm;

2) piedalījušās šajās darbībās un zināja vai arī tām vajadzēja zināt, ka preces izmantotas tādiem mērķiem, kas nav paredzēti šajā likumā un citos normatīvajos aktos par muitas lietām.

(4) Ja muitas parāds rodas par pazudušām precēm, parādnieks ir persona, kura pēdējā bija šo preču valdītājs.

 

26

 

27

Deputāts G.Bojārs

Izslēgt 181.pantu.

Deputāts L.Bojārs

Izslēgt 181.pantu.

Neatbalstīt

 

Neatbalstīt

 

187.pants. Muitas parāda nomaksāšana

(1) Muitas iestāžu paziņotais muitas maksājums parādniekam jānomaksā muitas iestāžu noteiktajā termiņā, kas nedrīkst pārsniegt 10 dienas, skaitot no paziņošanas dienas. Termiņa pagarināšana pieļaujama tikai tad, ja muitas iestādēm tiek pamatoti pierādīts, ka parādnieks paziņojumu saņēmis par vēlu, lai varētu ievērot noteikto maksāšanas termiņu.

(2) Ikvienu muitas parādu parādnieka vietā var nomaksāt trešā persona.

 

28

 

29

Deputāts G.Bojārs

Aizstāt 187.panta pirmajā daļā vārdus “10 dienas” ar vārdiem “30 dienas”

Deputāts L.Bojārs

Aizstāt 187.panta pirmajā daļā vārdus “10 dienas” ar vārdiem “30 dienas”

Neatbalstīt

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

188.pants. Galvojums muitas parāda segšanai

(1) Ja saskaņā ar šo likumu muitas iestādes pieprasa galvojumu muitas parāda segšanai, tas jānodrošina personai, kas ir vai arī var būt atbildīga par šo parādu. Ja parādnieks ir valsts iestāde, galvojums netiek pieprasīts. Muitas iestādēm galvojumu var iesniegt arī trešā persona. Muitas iestādes par vienu un to pašu muitas parādu drīkst pieprasīt tikai vienu galvojumu.

(2) Galvojums atbilst muitas parāda apjomam, bet gadījumā, ja muitas parāds vēl nav stājies spēkā, - aptuvenam, iespējami augstākam muitas parāda apjomam.

(3) No galvojuma atbrīvo, tiklīdz muitas parāds, par kuru tas pieprasīts, ir dzēsts vai arī vairs nevar rasties (kad muitas procedūra ir pabeigta).

(4) Ministru kabinets nosaka galvojuma apjomu un piemērošanas kārtību.

 

30

Deputāts G.Bojārs

Izslēgt 188.panta ceturto daļu.

Atbalstīt

12. Izslēgt 188.panta ceturto daļu.

190.pants. Muitas parāda dzēšana

Muitas parādu dzēš:

1) samaksājot muitas maksājumu;

2) atbrīvojot no saistības samaksāt muitas maksājumu;

3) anulējot muitas deklarāciju;

4) preces aizturot un konfiscējot, iznīcinot vai personai atsakoties no tām par labu valstij, ja preces pirms to izlaišanas tiek sabojātas vai tās ir neglābjami sabojājušās nepārvaramas varas darbības rezultātā;

5) piešķirot nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu vai piemērojot attiecīgajā likumā paredzēto nodokļa samaksas termiņu un kārtību. Muitas parāds saglabājas tām muitas maksājumā ietvertajām nodevām un nodokļiem, uz kuriem neattiecas nodokļu samaksas termiņa pagarinājums vai attiecīgajā likumā paredzētais nodokļa samaksas termiņš un kārtība.

9. Svītrot 190.panta 5.punktu.

     

13. Svītrot 190.panta 5.punktu.

 

10. Papildināt likumu ar 195.pantu šādā redakcijā:

"195.pants. TARIC klasifikatora kārtošana

(1) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izveidots 22 zīmju vienotais klasifikators TARIC, kura pirmie 18 kodu cipari atbilst Eiropas Savienības vienotā klasifikatora TARIC kodu cipariem. Kodu ciparus no 19 līdz 22 izmanto, lai klasificētu Latvijas nodokļu administrēšanai nepieciešamās ziņas (piemēram, klasificējot informāciju par tirdzniecības politikas pasākumiem, pievienotās vērtības nodokļa likmēm, akcīzes nodokļa likmēm, statistisko informāciju).

(2) Ministru kabinets nosaka kārtību TARIC klasifikatora piemērošanai, tā uzturēšanai un aktualizēšanai atbilstoši Eiropas Savienības TARIC klasifikatoram un ņemot vērā informatīvās sistēmas ieviešanas pakāpi."

     

14. Papildināt likumu ar 195.pantu šādā redakcijā:

"195.pants. TARIC klasifikatora kārtošana

(1) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izveidots 22 zīmju vienotais klasifikators TARIC, kura pirmie 18 kodu cipari atbilst Eiropas Savienības vienotā klasifikatora TARIC kodu cipariem. Kodu ciparus no 19 līdz 22 izmanto, lai klasificētu Latvijas nodokļu administrēšanai nepieciešamās ziņas (piemēram, klasificējot informāciju par tirdzniecības politikas pasākumiem, pievienotās vērtības nodokļa likmēm, akcīzes nodokļa likmēm, statistisko informāciju).

(2) Ministru kabinets nosaka kārtību TARIC klasifikatora piemērošanai, tā uzturēšanai un aktualizēšanai atbilstoši Eiropas Savienības TARIC klasifikatoram un ņemot vērā informatīvās sistēmas ieviešanas pakāpi."

 

11. Papildināt likuma pārejas noteikumus ar 3. punktu šādā redakcijā:

“3. Grozījums likuma 91. pantā (attiecībā uz otrās daļas 3. punkta izslēgšanu), kā arī grozījums likuma 93. panta otrajā daļā (attiecībā uz Ministru kabineta tiesībām noteikt īpašus gadījumus, kad galvojums tranzīta procedūrai ir jāiesniedz) stājas spēkā 1999. gada 1.augustā.”.

31

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Likumprojekta 11.pantā aizstāt vārdus “1999. gada 1.augustā” ar vārdiem “1999. gada 1.oktobrī”.

Atbalstīt

15. Papildināt likuma pārejas noteikumus ar 3. punktu šādā redakcijā:

“3. Grozījums likuma 91. pantā (attiecībā uz otrās daļas 3. punkta izslēgšanu), kā arī grozījums likuma 93. panta otrajā daļā (attiecībā uz Ministru kabineta tiesībām noteikt īpašus gadījumus, kad galvojums tranzīta procedūrai ir jāiesniedz) stājas spēkā 1999. gada 1.oktobrī.”.