Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi Muitas likumā” izskatīšanai 2

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi Muitas likumā” izskatīšanai 2.lasījumā

.

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

 

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Muitas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 15.nr.; 1998, 12., 23.nr.) šādus grozījumus:

 

 

Izdarīt Muitas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 15.nr.; 1998, 12., 23.nr.) šādus grozījumus:

29.pants. Galvojuma veidi un nodrošinājums

(1) Muitas iestādes ir tiesīgas pieprasīt galvojumu muitas parāda segšanai.

1. Izteikt 29.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Muitas iestādes Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pieprasa galvojumu muitas parāda segšanai."

     

1. Izteikt 29.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Muitas iestādes Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pieprasa galvojumu muitas parāda segšanai."

91.pants. Tranzīta procedūras piemērošanas noteikumi

(2) Muitas iestādes var atļaut tranzīta procedūru vienīgi gadījumos, ja pārvadātājs:

1) iesniedz galvojumu par muitas procedūras izpildi;

2) izmanto muitas brokera pakalpojumus;

3) izmanto muitas pavadību.

2. Svītrot 91.panta otrās daļas 3.punktu.

     

2. Svītrot 91.panta otrās daļas 3.punktu.

93.pants. Galvojums tranzīta procedūras izpildei

(1) Principāls šajā pantā paredzētajā kārtībā iesniedz galvojumu par muitas parāda vai citu maksājumu samaksu, kas varētu rasties par precēm.

(2) Izņemot normatīvajos aktos īpaši noteiktos gadījumus, galvojums nav jāiesniedz par:

1) jūras un gaisa pārvadājumiem;

2) transportēšanu pa cauruļvadiem;

3) valsts dzelzceļa pārvadājumiem.

3. Aizstāt 93.panta otrajā daļā vārdus "normatīvajos aktos" ar vārdiem "Ministru kabineta".

     

3. Aizstāt 93.panta otrajā daļā vārdus "normatīvajos aktos" ar vārdiem "Ministru kabineta".

 

123.pants. Pagaidu uzglabāšanas vispārīgie noteikumi

(2) Pagaidu uzglabāšanas laiks nedrīkst pārsniegt 45 dienas, ja preces pārvieto ar jūras transportu, un 20 dienas, ja tās pārvieto ar citiem transporta veidiem, skaitot no dienas, kad ir iesniegts pirmsmuitošanas dokuments.

4. 123.pantā:

papildināt otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Balstoties uz pamatotu iesniegumu, muitas iestāde Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā kārtībā ir tiesīga pagaidu uzglabāšanas termiņu pagarināt.";

1

 

 

Valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča

Neizdarīt grozījumus 123.panta 2.daļā.

 

Atbalstīt

 

(3) Preču pagaidu uzglabāšanas kārtību nosaka Valsts ieņēmumu dienests.

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Preču pagaidu uzglabāšanas kārtību un uzglabāšanas vietas nosaka Ministru kabinets."

     

4. Izteikt 123.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Preču pagaidu uzglabāšanas kārtību un uzglabāšanas vietas nosaka Ministru kabinets."

139.pants. Muitas deklarācijas iesniegšanas datums

Muitas deklarācijas iesniegšana muitas iestādē datējama ar dienu, ar kuru piemērojama attiecīgā muitas procedūra.

5. Aizstāt 139.pantā vārdu "iesniegšana" ar vārdu "pieņemšana" attiecīgā locījumā.

     

5. Aizstāt 139.pantā vārdu "iesniegšana" ar vārdu "pieņemšana" attiecīgā locījumā.

140.pants. Muitas deklarācijas pārbaude

Lai pārbaudītu iesniegtās deklarācijas pareizību, muitas iestāde drīkst:

1) pārbaudīt dokumentus, uz kuru pamata izpildīta deklarācija, un attiecīgos preču pavaddokumentus, kā arī pieprasīt deklarētājam uzrādīt citus dokumentus;

2) pārbaudīt preces un ņemt paraugus analīzei vai detalizētai izmeklēšanai.

6. Aizstāt 140.pantā vārdu "iesniegtās" ar vārdu "pieņemtās".

     

6. Aizstāt 140.pantā vārdu "iesniegtās" ar vārdu "pieņemtās".

 

7. Papildināt 172.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Preču izcelsmes sertifikātu izsniegšanas un pārbaudes institūcijas, sertifikātu veidlapas un to izsniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

     

7. Papildināt 172.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Preču izcelsmes sertifikātu izsniegšanas un pārbaudes institūcijas, sertifikātu veidlapas un to izsniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

 

173.pants. Priekšrocību piešķirošā (preferenciālā) preču izcelsme

(1) Priekšrocību piešķirošā (preferenciālā) preču izcelsme tiek noteikta, lai piemērotu muitas nodokļa likmes saskaņā ar šā likuma 171.panta piektās daļas 3. un 4.punktu vai izmantotu Latvijas Republikai sniegtos tirdzniecības atvieglojumus - Vispārējo priekšrocību sistēmu un Vispārējo priekšrocību tarifu sistēmu.

8. Papildināt 173.panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ministru kabinets apstiprina kārtību, kura nodrošina minēto tirdzniecības atvieglojumu izmantošanu."

     

8. Papildināt 173.panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ministru kabinets apstiprina kārtību, kura nodrošina minēto tirdzniecības atvieglojumu izmantošanu."

190.pants. Muitas parāda dzēšana

Muitas parādu dzēš:

1) samaksājot muitas maksājumu;

2) atbrīvojot no saistības samaksāt muitas maksājumu;

3) anulējot muitas deklarāciju;

4) preces aizturot un konfiscējot, iznīcinot vai personai atsakoties no tām par labu valstij, ja preces pirms to izlaišanas tiek sabojātas vai tās ir neglābjami sabojājušās nepārvaramas varas darbības rezultātā;

5) piešķirot nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu vai piemērojot attiecīgajā likumā paredzēto nodokļa samaksas termiņu un kārtību. Muitas parāds saglabājas tām muitas maksājumā ietvertajām nodevām un nodokļiem, uz kuriem neattiecas nodokļu samaksas termiņa pagarinājums vai attiecīgajā likumā paredzētais nodokļa samaksas termiņš un kārtība.

9. Svītrot 190.panta 5.punktu.

     

9. Svītrot 190.panta 5.punktu.

 

 

10. Papildināt likumu ar 195.pantu šādā redakcijā:

"195.pants. TARIC klasifikatora kārtošana

(1) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izveidots 22 zīmju vienotais klasifikators TARIC, kura pirmie 18 kodu cipari atbilst Eiropas Savienības vienotā klasifikatora TARIC kodu cipariem. Kodu ciparus no 19 līdz 22 izmanto, lai klasificētu Latvijas nodokļu administrēšanai nepieciešamās ziņas (piemēram, klasificējot informāciju par tirdzniecības politikas pasākumiem, pievienotās vērtības nodokļa likmēm, akcīzes nodokļa likmēm, statistisko informāciju).

(2) Ministru kabinets nosaka kārtību TARIC klasifikatora piemērošanai, tā uzturēšanai un aktualizēšanai atbilstoši Eiropas Savienības TARIC klasifikatoram un ņemot vērā informatīvās sistēmas ASYCUDA++ ieviešanas pakāpi."

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Juridiskais birojs

Ierosinām likuma 195. pantā izslēgt tādu saīsinājumu lietošanu, kas nav vispārzināmi ,t.i., TARIC un ASYCUDA++. Šai sakarā ierosinām likuma 195. pantu izteikt šādā redakcijā:

‘’195. pants. Vienotā klasifikatora kārtošana

(1) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā tiek izveidots 22 zīmju vienotais klasifikators, kura pirmie 18 kodu cipari atbilst Eiropas Savienības vienotā klasifikatora kodu cipariem. Kodu ciparus no 19 līdz 22 izmanto, lai klasificētu Latvijas nodokļu administrēšanai nepieciešamās ziņas (piemēram, klasificējot informāciju par tirdzniecības politikas pasākumiem, pievienotās vērtības nodokļa likmēm, akcīzes nodokļa likmēm, statistisko informāciju).

(2) Ministru kabinets nosaka kārtību vienotā klasifikatora piemērošanai, tā uzturēšanai un aktualizēšanai atbilstoši Eiropas Savienības vienotajam klasifikatoram un ņemot vērā nepieciešamās informatīvās sistēmas ieviešanas pakāpi.’’.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izslēgt 195.panta 2.daļā vārdu “ASYCUDA++”.

Iestrādāts komisijas priekš-likumā

(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

10. Papildināt likumu ar 195.pantu šādā redakcijā:

"195.pants. TARIC klasifikatora kārtošana

(1) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izveidots 22 zīmju vienotais klasifikators TARIC, kura pirmie 18 kodu cipari atbilst Eiropas Savienības vienotā klasifikatora TARIC kodu cipariem. Kodu ciparus no 19 līdz 22 izmanto, lai klasificētu Latvijas nodokļu administrēšanai nepieciešamās ziņas (piemēram, klasificējot informāciju par tirdzniecības politikas pasākumiem, pievienotās vērtības nodokļa likmēm, akcīzes nodokļa likmēm, statistisko informāciju).

(2) Ministru kabinets nosaka kārtību TARIC klasifikatora piemērošanai, tā uzturēšanai un aktualizēšanai atbilstoši Eiropas Savienības TARIC klasifikatoram un ņemot vērā informatīvās sistēmas ieviešanas pakāpi."

 

 

Pārejas noteikums

Likuma 2. un 3.pants stājas spēkā 1999.gada 1.jūlijā.

4

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Likumprojekta pārejas noteikumu izteikt šādā redakcijā:

‘’ 11. Papildināt likuma pārejas noteikumus ar 3. punktu šādā redakcijā:

‘’3. Grozījums likuma 91. pantā (attiecībā uz otrās daļas 3. punkta izslēgšanu), kā arī grozījums likuma 93. panta otrajā daļā (attiecībā uz Ministru kabineta tiesībām noteikt īpašus gadījumus, kad galvojums tranzīta procedūrai ir jāiesniedz) stājas spēkā 1999. gada 1.augustā.’’.

Atbalstīt

11. Papildināt likuma pārejas noteikumus ar 3. punktu šādā redakcijā:

“3. Grozījums likuma 91. pantā (attiecībā uz otrās daļas 3. punkta izslēgšanu), kā arī grozījums likuma 93. panta otrajā daļā (attiecībā uz Ministru kabineta tiesībām noteikt īpašus gadījumus, kad galvojums tranzīta procedūrai ir jāiesniedz) stājas spēkā 1999. gada 1.augustā.”.