Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Muitas likumā

Izdarīt Muitas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 15.nr.; 1998, 12., 23.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 29.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Muitas iestādes Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pieprasa galvojumu muitas parāda segšanai."

2. Svītrot 91.panta otrās daļas 3.punktu.

3. Aizstāt 93.panta otrajā daļā vārdus "normatīvajos aktos" ar vārdiem "Ministru kabineta".

4. 123.pantā:

papildināt otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Balstoties uz pamatotu iesniegumu, muitas iestāde Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā kārtībā ir tiesīga pagaidu uzglabāšanas termiņu pagarināt.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Preču pagaidu uzglabāšanas kārtību un uzglabāšanas vietas nosaka Ministru kabinets."

5. Aizstāt 139.pantā vārdu "iesniegšana" ar vārdu "pieņemšana" attiecīgā locījumā.

6. Aizstāt 140.pantā vārdu "iesniegtās" ar vārdu "pieņemtās".

7. Papildināt 172.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Preču izcelsmes sertifikātu izsniegšanas un pārbaudes institūcijas, sertifikātu veidlapas un to izsniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

8. Papildināt 173.panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ministru kabinets apstiprina kārtību, kura nodrošina minēto tirdzniecības atvieglojumu izmantošanu."

9. Svītrot 190.panta 5.punktu.

10. Papildināt likumu ar 195.pantu šādā redakcijā:

"195.pants. TARIC klasifikatora kārtošana

(1) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izveidots 22 zīmju vienotais klasifikators TARIC, kura pirmie 18 kodu cipari atbilst Eiropas Savienības vienotā klasifikatora TARIC kodu cipariem. Kodu ciparus no 19 līdz 22 izmanto, lai klasificētu Latvijas nodokļu administrēšanai nepieciešamās ziņas (piemēram, klasificējot informāciju par tirdzniecības politikas pasākumiem, pievienotās vērtības nodokļa likmēm, akcīzes nodokļa likmēm, statistisko informāciju).

(2) Ministru kabinets nosaka kārtību TARIC klasifikatora piemērošanai, tā uzturēšanai un aktualizēšanai atbilstoši Eiropas Savienības TARIC klasifikatoram un ņemot vērā informatīvās sistēmas ASYCUDA++ ieviešanas pakāpi."

Pārejas noteikums

Likuma 2. un 3.pants stājas spēkā 1999.gada 1.jūlijā.