Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides

un reģionālās politikas komisija Likumprojekts trešajam lasījumam

Sēklu un stādāmo materiālu aprites likums

(reģ. nr. 229)

Otrā lasījuma redakcija

(dok. nr. 1001)

Pr.

nr.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas

slēdziens

Komisijas atbalstītā redakcija

         

1.pants. Likuma mērķis

     

1.pants. Likuma mērķis

(1) Šā likuma mērķis ir radīt tiesisko pamatu sēklu un stādāmo materiālu apritei un noteikt to audzēšanas, sagatavošanas, saiņošanas, tirdzniecības un sēklu kvalitātes kontroles kārtību.

     

(1) Šā likuma mērķis ir radīt tiesisko pamatu sēklu un stādāmo materiālu apritei un noteikt to audzēšanas, sagatavošanas, saiņošanas, tirdzniecības un sēklu kvalitātes kontroles kārtību.

(2) Par sēklām un stādāmajiem materiāliem (turpmāk - sēklas) uzskatāmas veģetatīvas un ģeneratīvas izcelsmes augu daļas, ko izmanto augu pavairošanai vai augkopības produkcijas ieguvei.

     

(2) Par sēklām un stādāmajiem materiāliem (turpmāk - sēklas) uzskatāmas veģetatīvas un ģeneratīvas izcelsmes augu daļas, ko izmanto augu pavairošanai vai augkopības produkcijas ieguvei.

 

II nodaļa

Valsts funkcijas sēklkopībā

2. pants. Valsts funkciju realizēšana sēklkopībā

     

II nodaļa

Valsts funkcijas sēklkopībā

2. pants. Valsts funkciju realizēšana sēklkopībā

(1) Ministru kabinets:

1) izdod sēklaudzēšanas un tirdzniecības noteikumus katrai kultūraugu grupai;

2) apstiprina Latvijas augu šķirņu katalogu;

3) nosaka kārtību atļaujas saņemšanai dažādu sugu un šķirņu sēklu maisījumu pārdošanai.

1.

Juridiskais birojs

Izteikt 2. panta tekstu šādā redakcijā:

“Realizējot valsts funkcijas sēklkopībā:

1) Ministru kabinets:

a) izdod sēklaudzēšanas un tirdzniecības noteikumus katrai kultūraugu grupai;

b) apstiprina Latvijas augu šķirņu katalogu;

c) nosaka kārtību atļaujas saņemšanai dažādu sugu un šķirņu sēklu maisījumu pārdošanai;.

Atbalstīt.

Iestrādāts redakcionāli precizētajā

komisijas atbalstītajā

redakcijā.

Realizējot valsts funkcijas sēklkopībā:

1) Ministru kabinets:

a) izdod sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumus katrai kultūraugu grupai,

b) apstiprina Latvijas augu šķirņu katalogu,

c) nosaka kārtību, kādā saņemama atļauja dažādu sugu un šķirņu sēklu maisījumu pārdošanai;

(2) Zemkopības ministrija:

1) valsts agrārās politikas ietvaros izstrādā valsts sēklaudzēšanas politiku;

 

2) Zemkopības ministrija:

a) valsts agrārās politikas ietvaros izstrādā valsts sēklaudzēšanas politiku;

 

2) Zemkopības ministrija:

a) valsts agrārās politikas ietvaros izstrādā valsts sēklaudzēšanas politiku,

2) uzrauga sēklu sertifikāciju un kontrolē sēklu tirdzniecību.

(3) Zemkopības ministrs:

1) apstiprina cenrādi sēklu sertifikācijai, šķirņu iekļaušanai Latvijas augu šķirņu katalogā un citām ar sēklu tirdzniecību saistītām darbībām , izņemot sēklu tirdzniecības kontroli;

 

b) uzrauga sēklu sertifikāciju un kontrolē sēklu tirdzniecību.

3) zemkopības ministrs:

a) apstiprina cenrādi sēklu sertifikācijai, šķirņu iekļaušanai Latvijas augu šķirņu katalogā un citām ar sēklu tirdzniecību saistītām darbībām , izņemot sēklu tirdzniecības kontroli;

 

b) uzrauga sēklu sertifikāciju un kontrolē sēklu tirdzniecību;

3) zemkopības ministrs:

a) apstiprina cenrādi sēklu sertifikācijai, šķirņu iekļaušanai Latvijas augu šķirņu katalogā un citām ar sēklu tirdzniecību saistītām darbībām , izņemot sēklu tirdzniecības kontroli,

2) apstiprina metodikas sējumu lauku apskatei un reģistrācijai.

 

b) apstiprina metodikas sējumu lauku apskatei un reģistrācijai.

 

b) apstiprina metodiku sējumu lauku apskatei un reģistrācijai,

 

2.

LR zemkopības ministrs A.Kalvītis

Papildināt 2. panta trešo daļu ar jaunu punktu, norādot attiecīgo secību, šādā redakcijā:

“3) apstiprina metodiku sēklu pēcpārbaudei kontrollauciņos.”

Atbalstīt.

Iestrādāts komisijas atbalstītajā redakcijā.

c) apstiprina metodiku sēklu pēcpārbaudei kontrollauciņos.

3. pants. Likuma izpildi kontrolējošās institūcijas

Šā likuma un citu ar sēklkopību saistīto normatīvo aktu ievērošanu kontrolē Zemkopības ministrijas pārraudzībā esošais Valsts augu aizsardzības dienests.

3.

Juridiskais birojs

Izslēgt 3. pantu.

Atbalstīt.

Mainīt turpmāko pantu numerāciju.

 

4. pants. Sēklkopības finansēšana

     

3. pants. Sēklkopības finansēšana

Sēklkopību finansē no sēklu audzētāju, sagatavotāju, saiņotāju un tirgotāju – fizisko un juridisko personu – līdzekļiem, no valsts budžeta vispārējiem ieņēmumiem, kā arī no ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem.

4.

LR zemkopības ministrs A.Kalvītis

Papildināt 4. panta (tagad 3. pants) tekstu pēc vārdiem “no valsts budžeta” ar vārdiem “dotācijas no”.

Atbalstīt.

Redakcionāli

precizēts panta teksts.

Sēklkopību finansē no sēklaudzētāju, sēklu sagatavotāju, saiņotāju un tirgotāju – fizisko un juridisko personu – līdzekļiem, no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, kā arī no ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem.

         

 

 

 

 

III nodaļa

Sēklu audzēšanai, sagatavošanai, saiņošanai un tirdzniecībai izvirzāmās prasības

   

 

 

 

 

Redakcionāli precizēts nodaļas nosaukums.

 

 

 

 

III nodaļa

Sēklaudzēšanai, sēklu sagatavošanai, saiņošanai un tirdzniecībai izvirzāmās prasības

         

5. pants. Sēklu audzētāju, sagatavotāju, saiņotāju un tirgotāju reģistrācija

   

Redakcionāli precizēts panta nosaukums

4. pants. Sēklaudzētāju, sēklu sagatavotāju, saiņotāju un tirgotāju reģistrācija

(1) Valsts augu aizsardzības dienests Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā reģistrē:

1) sēklu sagatavotājus, saiņotājus un tirgotājus, ja viņu lietošanā ir nepieciešamās telpas un iekārtas;

2) sēklas kartupeļu audzētājus, ja viņu lietošanā ir sēklaudzēšanas un tirdzniecības noteikumiem atbilstoši sēklaudzēšanas lauki.

   

un teksts.

(1) Valsts augu aizsardzības dienests Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā reģistrē:

1) sēklu sagatavotājus, saiņotājus un tirgotājus, ja viņu lietošanā ir nepieciešamās telpas un iekārtas;

2) sēklas kartupeļu audzētājus, ja viņu lietošanā ir sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumiem atbilstoši sēklaudzēšanas lauki.

(2) Reģistrācija Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā notiek sēklaudzēšanas un tirdzniecības noteikumos paredzētajā kārtībā.

     

(2) Reģistrācija Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā notiek sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumos paredzētajā kārtībā.

         

(3) Anulēt reģistrāciju var pēc paša sēklu audzētāja, sagatavotāja, saiņotāja vai tirgotāja rakstveida iesnieguma vai tad, ja tiek konstatēts, ka nav izpildīti sēklaudzēšanas un tirdzniecības noteikumi.

     

(3) Reģistrāciju var anulēt uz paša sēklaudzētāja, sēklu sagatavotāja, saiņotāja vai tirgotāja rakstveida iesnieguma pamata vai tad, ja tiek konstatēts, ka nav izpildīti sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi.

6.pants. Sēklaudzēšanas un tirdzniecības noteikumi

 

 

 

 

Redakcionāli precizēts panta nosaukums

5.pants. Sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi

Sēklaudzēšanas un tirdzniecības noteikumi reglamentē:

1) sēklaudzēšanas laukiem - šķirnes tīrību, veselīgumu, telpisko izolāciju un citas sēklu kvalitāti ietekmējošas normatīvās prasības;

   

un teksts.

Sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi reglamentē:

1) attiecībā uz sēklaudzēšānas laukiem - šķirnes tīrību, veselīgumu, telpisko izolāciju un citas sēklu kvalitāti ietekmējošas normatīvās prasības;

2) sēklām - tīrību, dīgtspēju, veselīgumu un citas sēklu kvalitāti raksturojošas īpašības;

     

2)attiecībā uz sēklām - to tīrību, dīgtspēju, veselīgumu un citas sēklu kvalitāti raksturojošas īpašības;

3) sēklu kategoriju sistēmu dažādu augu sugu sēklām;

     

3) sēklu kategoriju sistēmu dažādu augu sugu sēklām;

4) saiņojuma lielumu un veidu, kā arī etiķetes saturu un veidu;

5.

LR zemkopības ministrs A.Kalvītis

 

4) saiņojuma lielumu un veidu, kā arī etiķetes saturu un veidu;

5) kārtību, kādā sēklu audzētāji, sagatavotāji, saiņotāji un tirgotāji reģistrējami Valsts augu aizsardzības dienestā.

 

 

Izteikt 6. panta (tagad 5. pants) 5. punktu šādā redakcijā:

“5) kārtību, kādā sēklu audzētāji, sagatavotāji, saiņotāji un tirgotāji reģistrējami Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā, un kārtību, kādā reģistrācija tiek anulēta.”

Atbalstīt.

5) kārtību, kādā sēklaudzētāji, sēklu sagatavotāji, saiņotāji un tirgotāji reģistrējami Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā, un kārtību, kādā reģistrācija tiek anulēta.”

7.pants. Sēklu audzētāju, sagatavotāju, saiņotāju un tirgotāju pienākumi

 

 

(1)Sēklu audzētāju, sagatavotāju, saiņotāju un tirgotāju pienākumi ir šādi:

   

Redakcionāli precizēts panta nosaukums un teksts.

6.pants. Sēklaudzētāju, sēklu sagatavotāju, saiņotāju un tirgotāju pienākumi

 

 

(1)Sēklaudzētāju, sēklu sagatavotāju, saiņotāju un tirgotāju pienākumi ir šādi:

1) nodrošināt sēklu nesajaukšanos un kvalitātes saglabāšanos visā to audzēšanas, sagatavošanas, saiņošanas un tirdzniecības gaitā;

     

1) nodrošināt sēklu nesajaukšanos un kvalitātes saglabāšanos visā to audzēšanas, sagatavošanas, saiņošanas un tirdzniecības gaitā;

2) kārtot dokumentāciju saskaņā ar sēklaudzēšanas un tirdzniecības noteikumiem;

     

2) kārtot dokumentāciju saskaņā ar sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumiem;

3) kārtot dokumentāciju par audzēšanai, sagatavošanai, saiņošanai un tirdzniecībai piegādāto sēklu izcelsmi, šķirni, kategoriju, kvalitāti un daudzumu;

     

3) kārtot dokumentāciju par audzēšanai, sagatavošanai, saiņošanai un tirdzniecībai piegādāto sēklu izcelsmi, šķirni, kategoriju, kvalitāti un daudzumu;

4) uzglabāt sešus gadus visu ar sēklu audzēšanu, sagatavošanu, saiņošanu un tirdzniecību saistīto dokumentāciju un pierakstus sešus gadus;

     

4) uzglabāt sešus gadus visu ar sēklaudzēšanu, sēklu sagatavošanu, saiņošanu un tirdzniecību saistīto dokumentāciju un pierakstus.

(2) Sēklu saiņotāja pienākums ir nodrošināt iesaiņojumā esošo sēklu kvalitātes atbilstību etiķetei vai marķējumam un kvalitāti apstiprinošam dokumentam.

     

(2) Sēklu saiņotāja pienākums ir nodrošināt iesaiņojumā esošo sēklu kvalitātes atbilstību etiķetei vai marķējumam un kvalitāti apstiprinošam dokumentam.

IV nodaļa

Sēklu sertifikācija un pēcpārbaude kontrollauciņos

     

IV nodaļa

Sēklu sertifikācija un pēcpārbaude kontrollauciņos

8.pants. Sēklu sertifikācija

(1) Sēklu sertifikācija ir šķirņu identifikācija, audzēšanas apstākļu un sēklu kvalitatīvo īpašību pārbaude, kas ietver lauku apskati un sēklu kvalitātes novērtēšanu, ko apstiprina ar attiecīgu dokumentu.

   

 

Redakcionāli precizēts panta teksts.

7.pants. Sēklu sertifikācija

(1) Sēklu sertifikācija ir šķirņu identifikācija, audzēšanas apstākļu un sēklu kvalitāti raksturojošo īpašību pārbaude, kas ietver lauku apskati un sēklu kvalitātes novērtēšanu un ko apstiprina ar attiecīgu dokumentu.

(2) Sēklas drīkst sertificēt, ja:

1) šķirne ir iekļauta Latvijas augu šķirņu katalogā;

2) šķirnes saimnieciskās īpašības tiek novērtētas Valsts augu aizsardzības dienestā ( ar Zemkopības ministrijas atļauju vienam gadam);

3) šķirne ir reģistrēta vai iekļauta katalogā citā valstī, bet Latvijā, pamatojoties uz noslēgtu līgumu, veic šķirnes uzturēšanu un pavairošanu un tās sēklas paredzētas tikai eksportam;

4) lauks ,kurā sēklas audzē, atbilst sēklaudzēšanas un tirdzniecības noteikumu prasībām;

5) sēklu kvalitāte atbilst sēklaudzēšanas un tirdzniecības noteikumu prasībām;

6) ir nokārtoti ar sēklu sertificēšanu saistītie maksājumi.

 

     

(2) Sēklas drīkst sertificēt, ja:

1) šķirne ir iekļauta Latvijas augu šķirņu katalogā;

2) šķirnes saimnieciskās īpašības tiek novērtētas Valsts augu aizsardzības dienestā ( ar Zemkopības ministrijas atļauju - vienam gadam);

3) šķirne ir reģistrēta vai iekļauta katalogā citā valstī, bet Latvijā, pamatojoties uz noslēgtu līgumu, veic šķirnes uzturēšanu un pavairošanu un šīs šķirnes sēklas paredzētas tikai eksportam;

4) lauks ,kurā sēklas audzē, atbilst sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumu prasībām;

5) sēklu kvalitāte atbilst sēklaudzēšanas un tirdzniecības noteikumu prasībām;

6) ir nokārtoti ar sēklu sertificēšanu saistītie maksājumi.

 

9. pants. Lauku apskate

Pēc sēklaudzētāju pieteikuma Valsts augu aizsardzības dienests pārbauda šķirnes sējumu atbilstību sēklu iegūšanai - veic lauku apskati saskaņā ar sēklaudzēšanas un tirdzniecības noteikumiem.

6.

LR zemkopības ministrs A.Kalvītis

Papildināt 9. panta (tagad 8. pants) tekstu ar vārdiem “un zemkopības ministra apstiprināto metodiku”.

Atbalstīt.

Redakcionāli precizēts panta teksts.

8. pants. Lauku apskate

Pēc sēklaudzētāju pieteikuma Valsts augu aizsardzības dienests pārbauda šķirnes sējumu atbilstību sēklu iegūšanai - veic lauku apskati saskaņā ar sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumiem un zemkopības ministra apstiprināto metodiku.

10.pants. Sēklu kvalitātes novērtēšana

(1) Pēc sēklaudzētāju pieteikuma Valsts augu aizsardzības dienests novērtē sēklu partiju kvalitāti saskaņā ar sēklaudzēšanas un tirdzniecības noteikumiem un izsniedz sēklas sertifikātu.

   

 

 

Redakcionāli precizēts panta teksts.

9.pants. Sēklu kvalitātes novērtēšana

(1) Pēc sēklaudzētāju pieteikuma Valsts augu aizsardzības dienests novērtē sēklu partiju kvalitāti saskaņā ar sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumiem un izsniedz sēklas sertifikātu.

(2) Ja sēklas neatbilst pieteiktās kategorijas prasībām, Valsts augu aizsardzības dienests pazemina sēklu kategoriju līdz tai kategorijai, kuras prasībām sēklas atbilst, vai sniedz motivētu sēklas sertifikāta izsniegšanas atteikumu.

     

(2) Ja sēklas neatbilst pieteiktās kategorijas prasībām, Valsts augu aizsardzības dienests pazemina sēklu kategoriju līdz tai kategorijai, kuras prasībām sēklas atbilst, vai sniedz motivētu sēklas sertifikāta izsniegšanas atteikumu.

11.pants. Sēklu pēcpārbaude kontrollauciņos

     

10.pants. Sēklu pēcpārbaude kontrollauciņos

(1) Sēklu pēcpārbaudi kontrollauciņos - sēklu šķirnes tipiskuma un šķirnes tīrības pārbaudi, izsējot laukā, - pēc zemkopības ministra apstiprinātas metodikas veic Valsts augu aizsardzības dienests .

     

(1) Sēklu pēcpārbaudi kontrollauciņos - sēklu šķirnes tipiskuma un šķirnes tīrības pārbaudi, izsējot laukā, - pēc zemkopības ministra apstiprinātas metodikas veic Valsts augu aizsardzības dienests .

(2) Ja pēcpārbaudē konstatēts, ka no sēklu partijām kāda neatbilst sēklaudzēšanas un tirdzniecības noteikumu prasībām, Valsts augu aizsardzības dienests anulē iepriekš izsniegto sēklas sertifikātu.

   

Redakcionāli precizēts panta teksts.

(2) Ja pēcpārbaudē konstatēts, ka no sēklu partijām kāda neatbilst sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumu prasībām, Valsts augu aizsardzības dienests anulē iepriekš izsniegto sēklas sertifikātu.

V nodaļa

Augu šķirņu katalogi

     

V nodaļa

Augu šķirņu katalogi

12.pants. Latvijas augu šķirņu katalogs

(1) Latvijas augu šķirņu katalogs ir augu šķirņu saraksts.

     

11.pants. Latvijas augu šķirņu katalogs

(1) Latvijas augu šķirņu katalogs ir augu šķirņu saraksts.

(2) Priekšlikumus šķirņu iekļaušanai Latvijas augu šķirņu katalogā sagatavo Nacionālā augu šķirņu padome.

     

(2) Priekšlikumus šķirņu iekļaušanai Latvijas augu šķirņu katalogā sagatavo Nacionālā augu šķirņu padome.

(3) Latvijas augu šķirņu katalogu apstiprina Ministru kabinets. Valsts augu aizsardzības dienests publicē katalogu izmantošanai nākamajā gadā.

     

(3) Latvijas augu šķirņu katalogu apstiprina Ministru kabinets. Valsts augu aizsardzības dienests publicē katalogu izmantošanai nākamajā gadā.

(4) Šķirni Latvijas augu šķirņu katalogā iekļauj pēc šķirnes selekcionāra tiesību īpašnieka vai viņa pilnvarotas personas pieteikuma, pamatojoties uz Valsts augu aizsardzības dienesta veikto saimniecisko īpašību novērtēšanu, ja šķirne atzīta par prasībām atbilstošu.

     

(4) Šķirni Latvijas augu šķirņu katalogā iekļauj pēc šķirnes selekcionāra tiesību īpašnieka vai viņa pilnvarotas personas pieteikuma, pamatojoties uz Valsts augu aizsardzības dienesta veikto saimniecisko īpašību novērtēšanu, ja šķirne atzīta par prasībām atbilstošu.

(5) Latvijas augu šķirņu katalogā šķirnes iekļauj uz desmit gadiem. Šo laikposmu var pagarināt, ja šķirne tiek audzēta ievērojamos apjomos un ir saglabātas šķirnes atšķirības, viendabības un stabilitātes īpašības.

     

(5) Latvijas augu šķirņu katalogā šķirnes iekļauj uz desmit gadiem. Šo laikposmu var pagarināt, ja šķirne tiek audzēta ievērojamos apjomos un ir saglabātas šķirnes atšķirības, viendabības un stabilitātes īpašības.

(6) Latvijas augu šķirņu katalogā iekļautās šķirnes selekcionāra tiesību īpašnieks vai viņa pilnvarota persona nodrošina sēklaudzētājus ar sēklu izejmateriālu un kārto dokumentāciju par ražošanā lietoto materiālu un metodēm. Dokumentāciju uzglabā sešus gadus.

     

(6) Latvijas augu šķirņu katalogā iekļautās šķirnes selekcionāra tiesību īpašnieks vai viņa pilnvarota persona nodrošina sēklaudzētājus ar sēklu izejmateriālu un kārto dokumentāciju par ražošanā lietoto materiālu un metodēm. Dokumentāciju uzglabā sešus gadus.

13. pants. Eiropas Savienības lauksaimniecības kultūru kopējais katalogs

     

12. pants. Eiropas Savienības lauksaimniecības kultūraugu šķirņu kopējais katalogs

(1) Eiropas Savienības lauksaimniecības kultūru kopējais katalogs ir Eiropas Savienības publicētais lauksaimniecības kultūru šķirņu saraksts.

7.

LR zemkopības ministrs A.Kalvītis

Aizstāt 13. pantā (tagad 12. pants) vārdus “Eiropas Savienības lauksaimniecības kultūru kopējais katalogs” ar vārdiem “Eiropas Savienības lauksaimniecības kultūraugu šķirņu kopējais katalogs”.

Atbalstīt.

(1) Eiropas Savienības lauksaimniecības kultūraugu šķirņu kopējais katalogs ir Eiropas Savienības publicētais lauksaimniecības kultūraugu šķirņu saraksts.

(2) Eiropas Savienības lauksaimniecības kultūru kopējā katalogā iekļautās šķirnes, kuru nav Latvijas augu šķirņu katalogā, Latvijā nedrīkst pavairot un sertificēt. Tās drīkst pārdot tikai galējam lietotājam - fiziskajai vai juridiskajai personai, kura iegūto ražu neizmanto sēklu ieguvei.

     

(2) Eiropas Savienības lauksaimniecības kultūraugu šķirņu kopējā katalogā iekļautās šķirnes, kuru nav Latvijas augu šķirņu katalogā, Latvijā nedrīkst pavairot un sertificēt. Tās drīkst pārdot tikai galējam lietotājam - fiziskajai vai juridiskajai personai, kura iegūto ražu neizmanto sēklu ieguvei.

VI nodaļa

Sēklu tirdzniecība

14.pants. Sēklu pārdošana

     

VI nodaļa

Sēklu tirdzniecība

13.pants. Sēklu pārdošana

(1) Pārdot drīkst šajā likumā noteiktajā kārtībā sertificētas sēklas.

     

(1) Pārdot drīkst šajā likumā noteiktajā kārtībā sertificētas sēklas.

(2) Pārdot dažādu sugu un šķirņu sēklu maisījumus ir tiesības pēc atļaujas saņemšanas Zemkopības ministrijā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

     

(2) Pārdot dažādu sugu un šķirņu sēklu maisījumus ir tiesības pēc atļaujas saņemšanas Zemkopības ministrijā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

15.pants. Sēklu iesaiņojums un etiķete

     

14.pants. Sēklu iesaiņojums un etiķete

(1) Sēklas nodod tirdzniecībai iesaiņojumā, kas apgādāts ar nenomaināmu etiķeti, noslēgts un aizzīmogots tā, lai to bez etiķetes un aizzīmogouma sabojāšanas nevarētu atvērt.

     

(1) Sēklas nodod tirdzniecībai iesaiņojumā, kas apgādāts ar nenomaināmu etiķeti, noslēgts un aizzīmogots tā, lai to bez etiķetes un aizzīmogojuma sabojāšanas nevarētu atvērt.

(2) Sēklu iesaiņojumu etiķetē un aizzīmogo sēklu saiņotājs Valsts augu aizsardzības dienesta uzraudzībā.

     

(2) Sēklu iesaiņojumu etiķetē un aizzīmogo sēklu saiņotājs Valsts augu aizsardzības dienesta uzraudzībā.

(3) Pēc galējā lietotāja pieprasījuma ir tiesības pārdot sertificētas sēklas bez iesaiņojuma. Galējais lietotājs nedrīkst iegūto ražu izmantot sēklu ieguvei.

     

3) Pēc galējā lietotāja pieprasījuma ir tiesības pārdot sertificētas sēklas bez iesaiņojuma. Galējais lietotājs nedrīkst iegūto ražu izmantot sēklu ieguvei.

16.pants. Sēklu apstrāde ar biopreparātiem, augu aizsardzības līdzekļiem un ķimikālijām

     

15.pants. Sēklu apstrāde ar biopreparātiem, augu aizsardzības līdzekļiem un ķimikālijām

(1) Sēklas apstrādā ar biopreparātiem, augu aizsardzības līdzekļiem un ķimikālijām, tās saiņo, transportē un pārdod tikai saskaņā ar Augu aizsardzības likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

     

(1) Sēklas apstrādā ar biopreparātiem, augu aizsardzības līdzekļiem un ķimikālijām, tās saiņo, transportē un pārdod tikai saskaņā ar Augu aizsardzības likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

(2) Ministru kabinets nosaka, kuru augu sugu un kategoriju sēklas drīkst pārdot tikai, ievērojot papildu prasības par to fizikālu vai ķīmisku apstrādi.

     

(2) Ministru kabinets nosaka, kuru augu sugu un kategoriju sēklas drīkst pārdot, tikai ievērojot papildu prasības par to fizikālu vai ķīmisku apstrādi.

17.pants. Izņēmuma gadījumi sēklu tirdzniecībā

Ja apgāde ar sēklām Latvijā nav nodrošināta, Ministru kabinets var atļaut uz laiku - līdz vienam gadam - pazemināt prasības vietējām vajadzībām paredzēto sēklu kvalitātei. Šādos gadījumos saskaņā ar sēklaudzēšanas un tirdzniecības noteikumiem jāievēro papildu prasība par cita veida etiķeti sēklu iesaiņojumam

   

 

 

Redakcionāli precizēts panta teksts.

16.pants. Izņēmuma gadījumi sēklu tirdzniecībā

Ja apgāde ar sēklām Latvijā nav nodrošināta, Ministru kabinets var atļaut uz laiku - līdz vienam gadam - pazemināt prasības attiecībā uz vietējām vajadzībām paredzēto sēklu kvalitāti. Šādos gadījumos saskaņā ar sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumiem jāievēro papildu prasība par cita veida etiķeti sēklu iesaiņojumam

         
         

18.pants. Sēklu eksports un imports

(1) Sēklas eksportēt un importēt atļauts valsts augu aizsardzības dienestā reģistrētām fiziskajām un juridiskajām personām.

8.

LR zemkopības ministrs A.Kalvītis

Izteikt 18. panta(tagad 17. pants) pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Sēklas eksportēt un importēt atļauts Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā reģistrētām fiziskajām un juridiskajām personām.”

 

Atbalstīt.

Redakcionāli precizēts panta teksts.

17.pants. Sēklu eksports un imports

(1) Sēklas eksportēt un importēt atļauts Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā reģistrētām fiziskajām un juridiskajām personām.

(2) Sēklu kvalitāti apstiprinošus dokumentus eksportējamām sēklām izsniedz Valsts augu aizsardzības dienests .

     

(2) Sēklu kvalitāti apstiprinošus dokumentus eksportējamām sēklām izsniedz Valsts augu aizsardzības dienests .

(3) Sēklu importētājs ir atbildīgs par ievesto sēklu kvalitāti un atbilstību Latvijas sēklaudzēšanas un tirdzniecības noteikumiem

     

(3) Sēklu importētājs ir atbildīgs par ievesto sēklu kvalitāti un atbilstību Latvijas sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumiem

(4) Sēklas ir tiesības importēt:

1) sēklaudzēšanai, ja šķirne iekļauta Latvijas augu šķirņu katalogā un par to ir nokārtoti visi nepieciešamie dokumenti un maksājumi;

     

(4) Sēklas ir tiesības importēt:

1) sēklaudzēšanai, ja šķirne iekļauta Latvijas augu šķirņu katalogā un par to ir nokārtoti visi nepieciešamie dokumenti un maksājumi;

2) pārdošanai galējam lietotājam, ja šķirne iekļauta Eiropas Savienības lauksaimniecības kultūru šķirņu kopējā vai citu valstu katalogā un par to ir nokārtoti visi nepieciešamie dokumenti un maksājumi;

9.

LR zemkopības ministrs A.Kalvītis

Aizstāt 18. panta (tagad 17. pants) ceturtās daļas 2. punktā vārdus “Eiropas Savienības lauksaimniecības kultūru kopējā katalogā ar vārdiem “Eiropas Savienības lauksaimniecības kultūraugu šķirņu kopējā katalogā”.

Atbalstīt.

2) pārdošanai galējam lietotājam, ja šķirne iekļauta Eiropas Savienības lauksaimniecības kultūraugu šķirņu kopējā katalogā vai citas valsts katalogā un par to ir nokārtoti visi nepieciešamie dokumenti un maksājumi;

3) izmēģinājumu un pārbaudes veikšanai, zinātniskiem vai izstādes mērķiem;

     

3) izmēģinājumu un pārbaudes veikšanai, zinātniskiem vai izstādes mērķiem;

4) šķirošanai un pārfasēšanai vai cita veida apstrādei un eksportam, ko apstiprina attiecīgs līgums.

     

4) šķirošanai un pārfasēšanai vai cita veida apstrādei un eksportam, ko apstiprina attiecīgs līgums.

(5) Importētām sēklām ir nepieciešams Starptautiskās sēklu kontroles asociācijas sertifikāts. Ja tāda nav, importētājs par to ziņo Valsts augu aizsardzības dienestam, kas izskata importēto sēklu sertifikātu atbilstību Latvijas sēklaudzēšanas un tirdzniecības noteikumiem. Ja nepieciešams,Valsts augu aizsardzības dienests ņem sēklu paraugu un izsniedz atbilstošu sēklu kvalitāti apstiprinošu dokumentu.

10.

LR zemkopības ministrs A.Kalvītis

Aizstāt 18. panta (tagad 17. pants) piektajā un sestajā daļā vārdu “ņemt” ar vārdu “noņemt” attiecīgajā locījumā.

Atbalstīt.

(5) Importētām sēklām ir nepieciešams Starptautiskās sēklu kontroles asociācijas sertifikāts. Ja tāda nav, importētājs par to ziņo Valsts augu aizsardzības dienestam, kas izskata importēto sēklu sertifikātu atbilstību Latvijas sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumiem. Ja nepieciešams,Valsts augu aizsardzības dienests noņem sēklu paraugu un izsniedz attiecīgu sēklu kvalitāti apstiprinošu dokumentu.

(6) Valsts augu aizsardzības dienestam ir tiesības bez maksas ņemt importēto sēklu kontroles paraugus. Ja importētās sēklas neatbilst dokumentā norādītajai kvalitātei,šis dienests izsniedz jaunu sēklu kvalitāti apstiprinošu dokumentu.

     

(6) Valsts augu aizsardzības dienestam ir tiesības bez maksas noņemt importēto sēklu kontrolparaugus. Ja importētās sēklas neatbilst dokumentā norādītajai kvalitātei,šis dienests izsniedz jaunu sēklu kvalitāti apstiprinošu dokumentu.

(7) Valsts augu aizsardzības dienestam ir tiesības pieprasīt, lai importētājs importētās sēklas iznīcina vai nosūta atpakaļ piegādātājam, ja to izmantošana var radīt kaitējumu apkārtējai videi vai izraisīt bīstamu augu slimību vai kaitēkļu izplatīšanos.

     

(7) Valsts augu aizsardzības dienestam ir tiesības pieprasīt, lai importētājs importētās sēklas iznīcina vai nosūta atpakaļ piegādātājam, ja to izmantošana var radīt kaitējumu apkārtējai videi vai izraisīt bīstamu augu slimību vai kaitēkļu izplatīšanos.

         

 

     

 

 

VII nodaļa

Likuma izpildes kontrole un atbildība par likuma pārkāpšanu

19.pants. Likuma izpildes kontrole

(1) Šā likuma izpildi kontrolē Valsts augu aizsardzības dienests.

     

VII nodaļa

Likuma izpildes kontrole un atbildība par likuma pārkāpšanu

18.pants. Likuma izpildes kontrole

(1) Šā likuma izpildi kontrolē Valsts augu aizsardzības dienests.

(2) Valsts augu aizsardzības dienesta amatpersonas, kontrolējot likuma izpildi, ir tiesīgas apmeklēt uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības) un tirdzniecības vietas to darbības laikā un tur:

1) apskatīt ar šā likuma darbību saistītos dokumentus un pierakstus;

2) bez maksas ņemt kontroles paraugus sēklu kvalitātes un veselīguma noteikšanai.

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

LR zemkopības ministrs A.Kalvītis

Aizstāt 19. panta (tagad 18. pants) otrās daļas 2. punktā vārdu “ņemt” ar vārdu “noņemt”.

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

Redakcionāli precizēts panta teksts.

(2) Valsts augu aizsardzības dienesta amatpersonas, kontrolējot likuma izpildi, ir tiesīgas apmeklēt uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības) un tirdzniecības vietas to darbības laikā un tur:

1) apskatīt ar šā likuma darbību saistītos dokumentus un pierakstus;

2) bez maksas noņemt kontrolparaugus sēklu kvalitātes un veselīguma noteikšanai.

(3) Valsts augu aizsardzības dienests:

1) aptur vai aizliedz konkrētas sēklu partijas tirdzniecību, ja konstatēti šā likuma vai sēklaudzēšanas un tirdzniecības noteikumu pārkāpumi.

2)norāda termiņus konstatēto trūkumu novēršanai;

3) atļauj apturētās darbības turpināšanu, ja iepriekš konstatētie trūkumi ir novērsti;

4) likuma vai citu normatīvo aktu atkārtotas pārkāpšanas gadījumā ir tiesīgs anulēt reģistrāciju Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā.

     

(3) Valsts augu aizsardzības dienests:

1) aptur vai aizliedz konkrētas sēklu partijas tirdzniecību, ja konstatēti šā likuma vai sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumu pārkāpumi;

2)norāda termiņus konstatēto trūkumu novēršanai;

3) atļauj apturēto darbību turpināt, ja iepriekš konstatētie trūkumi ir novērsti;

4) likuma vai citu normatīvo aktu atkārtotas pārkāpšanas gadījumā ir tiesīgs anulēt reģistrāciju Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā.

 

 

20. pants. Informācijas sniegšanas kārtība

     

19. pants. Informācijas sniegšanas kārtība

Fiziskās un juridiskās personas, kas nodarbojas ar sēklu audzēšanu, sagatavošanu, saiņošanu un tirdzniecību, pēc Zemkopības ministrijas un Valsts augu aizsardzības dienesta pieprasījuma iesniedz nepieciešamo informāciju un nodrošina iespēju veikt pārbaudes.

12.

Juridiskais birojs

Aizstāt 20. pantā (tagad 19. pants) vārdu “un” pēc vārda “ministrijas” ar vārdu “vai”.

Atbalstīt.

Redakcionāli precizēts panta teksts.

Fiziskās un juridiskās personas, kas nodarbojas ar sēklaudzēšanu, sēklu sagatavošanu, saiņošanu un tirdzniecību, pēc Zemkopības ministrijas vai Valsts augu aizsardzības dienesta pieprasījuma iesniedz nepieciešamo informāciju un nodrošina iespēju veikt pārbaudes.

21.pants. Atbildība par šā likuma pārkāpšanu

Par šā likuma pārkāpumiem personas saucamas pie likumos noteiktās atbildības.

     

20.pants. Atbildība par šā likuma pārkāpšanu

Par šā likuma pārkāpumiem personas saucamas pie likumos noteiktās atbildības.

Pārejas noteikumi

1. Ministru kabinets līdz 2000. gada 1. janvārim izdod katras kultūraugu grupas sēklaudzēšanas un tirdzniecības noteikumus. Līdz šo noteikumu izdošanai tiek piemēroti ar Lauksaimniecības ministrijas 1993.gada 26.maija pavēli nr.278 apstiprinātie lauksaimniecības kultūru sēklaudzēšanas noteikumi un nozares standarti sēklu kvalitātes noteikšanai.

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

LR zemkopības ministrs A.Kalvītis

Izteikt pārejas noteikumu 1. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Ministru kabinets līdz 2001. gada 1. oktobrim izdod katras kultūraugu grupas sēklaudzēšanas un tirdzniecības noteikumus.

Tautsaimniecības komisija

Izteikt pārejas noteikumu 1. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Ministru kabinets līdz 2000. gada 1. oktobrim izdod katras kultūraugu grupas sēklaudzēšanas un tirdzniecības noteikumus.

 

 

 

Neatbalstīt.

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

Pārejas noteikumi

Ministru kabinets līdz 2000. gada 1. oktobrim izdod katras kultūraugu grupas sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumus.Līdz šo noteikumu izdošanai tiek piemēroti ar Lauksaimniecības ministrijas 1993.gada 26.maija pavēli nr.278 apstiprinātie lauksaimniecības kultūru sēklaudzēšanas noteikumi un nozares standarti sēklu kvalitātes noteikšanai.

         

2. Ministru kabinets līdz 2000. gada 1. janvārim apstiprina augu šķirņu katalogu. Līdz šā kataloga ieviešanai tiek piemērots audzēšanai Latvijā ieteicamo un perspektīvo šķirņu saraksts, kuru apstiprina Nacionālā augu šķirņu padome.

3. Līdz attiecīgu grozījumu izdarīšanai Administratīvo pārkāpumu kodeksā Sēklu valsts inspekcijai un Valsts augu šķirņu salīdzināšanas centram paredzētās tiesības realizē Valsts augu aizsardzības dienests

15.

LR zemkopības ministrs A.Kalvītis

Izteikt pārejas noteikumu “2. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Ministru kabinets līdz 2000. gada 1. jūlijam apstiprina Latvijas augu šķirņu katalogu.

Atbalstīt.

2. Ministru kabinets līdz 2000. gada 1. jūlijam apstiprina Latvijas augu šķirņu katalogu. Līdz šā kataloga ieviešanai tiek piemērots audzēšanai Latvijā ieteicamo un perspektīvo šķirņu saraksts, kuru apstiprina Nacionālā augu šķirņu padome.

3. Līdz attiecīgu grozījumu izdarīšanai Administratīvo pārkāpumu kodeksā Sēklu valsts inspekcijai un Valsts augu šķirņu salīdzināšanas centram paredzētās tiesības realizē Valsts augu aizsardzības dienests.

Likums stājas spēkā 2000. gada 1.janvārī.

     

Likums stājas spēkā 2000. gada 1.janvārī.