Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

“Grozījumi Tūrisma likumā ”trešajam lasījumam

Spēkā esošā redakcija

Otrā lasījuma redakcija

( reģ. nr. 228; dok. nr. 977)

Nr p.k

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā 3. lasījuma redakcija.

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Tūrisma likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 21.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Tūrisma likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 21.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) aktīvais tūrisms - tūrisma veids, kurā tūrists visas nepieciešamās darbības veic pats;

 

1

Dep. M. Bekasovs

Dep. M. Lujāns

Izteikt 1. panta 1. punktu šādā redakcijā:

“1) aktīvais tūrisms - aktīvas atpūtas veids, kurā tūrists visas šim tūrismam nepieciešamās darbības veic pats;”

 

 

Neatbalstīt

 

2) dabas tūrisms - tūrisma veids, kura mērķis ir izzināt dabu, apskatīt raksturīgas ainavas, biotopus, novērot augus un dzīvniekus dabiskajos apstākļos, kā arī izglītoties dabas aizsardzības jautājumos;

         

3) gids - fiziskā persona, kas veic algotu darbu, pavadot atsevišķu tūristu vai tūristu grupu un sniedzot tai informāciju;

1. 1.pantā:

izslēgt 3.punktu;

     

1. 1.pantā:

izslēgt 3.punktu;

 

papildināt pantu ar jaunu 4., 5. un 6.punktu, attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju, šādā redakcijā:

“4) klients — fiziskā vai juridiskā persona (galvenais līgumslēdzējs), kas saņem vai piekrīt saņemt kompleksu tūrisma pakalpojumu, vai kāda cita persona, kuras vārdā galvenais līgumslēdzējs piekrīt pirkt kompleksu tūrisma pakalpojumu (cits ieguvējs), vai kāda cita persona, kurai galvenais līgumslēdzējs vai kāds no citiem ieguvējiem nodod kompleksu tūrisma pakalpojumu (saņēmējs);

2

Juridiskais birojs

Izteikt termina “klients” skaidrojumu šādā redakcijā:

“4) klients - fiziska vai juridiska persona, kas pati piekrīt saņemt kompleksu tūrisma pakalpojumu vai pērk kompleksu tūrisma pakalpojumu trešās personas interesēs;”

 

 

Atbalstīt

izteikt precizētā redakcijā

papildināt pantu ar jaunu 4., 5. un 6.punktu, attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju, šādā redakcijā:

“4) klients — fiziskā vai juridiskā persona, kas piekrīt saņemt kompleksu tūrisma pakalpojumu vai pērk kompleksu tūrisma pakalpojumu trešās personas interesēs;

 

5) komplekss tūrisma pakalpojums — tādu iepriekš sagatavotu vismaz divu tūrisma pakalpojumu (transports vai izmitināšana vai citi tūrisma pakalpojumi, kuri veido svarīgu kompleksa daļu) apvienojums, kuri pārdoti vai piedāvāti par kopīgu cenu un attiecas uz laika posmu, kas garāks par divdesmit četrām stundām, vai kuri ietver izmitināšanu;

3

Juridiskais birojs

Aizstāt termina “komplekss tūrisma pakalpojums” skaidrojumā vārdus “tādu iepriekš sagatavotu” ar vārdiem “iepriekš sagatavots”, izslēgt vārdus “(transports vai izmitināšana vai citi tūrisma pakalpojumi, kuri veido svarīgu kompleksa daļu)”.

 

 

Atbalstīt

5) komplekss tūrisma pakalpojums — iepriekš sagatavots vismaz divu tūrisma pakalpojumu apvienojums, kurš pārdots vai piedāvāts par kopīgu cenu un attiecas uz laika posmu, kas garāks par divdesmit četrām stundām, vai kurš ietver izmitināšanu;

 

6) kompleksais tūrisma uzņēmums — tūrisma uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas veic gan tūrisma operatora, gan tūrisma aģentūras funkcijas;”

     

6) kompleksais tūrisma uzņēmums — tūrisma uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas veic gan tūrisma operatora, gan tūrisma aģentūras funkcijas;”;

4) kultūras tūrisms - tūrisma veids, kura galvenais mērķis ir iepazīšanās ar kultūrvēsturisko mantojumu un ievērojamām vietām;

5) kūrorts - ar dabiskiem dziedniecības līdzekļiem (minerālūdeņiem, ārstnieciskajām dūņām u.tml.), kūrortiestādēm un tūrisma infrastruktūru nodrošināta teritorija;

6) rekreatīvais tūrisms - tūrisma veids, kura mērķis ir atjaunot cilvēka fizisko un garīgo potenciālu, racionāli izmantojot dabiskos un mākslīgos atpūtas un atveseļošanās resursus;

7) sporta tūrisms - sacensības atsevišķu aktīvā tūrisma iemaņu labākā vai ātrākā izpildē, kā arī sacensības noteiktas grūtības kategorijas tūrisma maršrutu veikšanā;

8) starptautiskais tūrisms - ārvalstnieku tūrisms Latvijas teritorijā (tūrisma pakalpojumu eksports) vai Latvijas iedzīvotāju tūrisms ārvalstīs (tūrisma pakalpojumu imports);

9) tūrisms - personas darbības, kas saistītas ar ceļošanu un uzturēšanos ārpus savas pastāvīgās dzīvesvietas brīvā laika pavadīšanas, lietišķo

darījumu kārtošanas vai citā nolūkā ne ilgāk kā vienu gadu;

10) tūrists - fiziskā persona, kura ceļo ārpus savas pastāvīgās dzīvesvietas ne ilgāk kā vienu gadu, uzturas sabiedriskā vai privātā mājvietā ne mazāk kā vienu nakti un apmeklētajā vietā neveic algotu darbu;

         

11) tūrisma aģentūra - tūrisma uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas pilda starpnieka funkcijas starp tūristiem un tūrisma operatoriem un citiem pakalpojumu sniedzējiem;

izteikt 11.punktu kā 14. punktu šādā redakcijā:

“14) tūrisma aģentūra — tūrisma uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas pilda starpnieka funkcijas starp klientiem un tūrisma operatoriem un citiem pakalpojumu sniedzējiem;”;

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Dep. M. Bekasovs

Dep. M. Lujāns

Izteikt 1. panta 14. punktu šādā redakcijā:

“14) ceļojumu birojs — tūrisma uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas izveido un pārdod atsevišķus pakalpojumus un pakalpojumu kompleksus, kā arī pilda starpnieka funkcijas to realizācijā;”

Juridiskais birojs

Aizstāt termina “tūrisma aģentūra” skaidrojumā vārdus “tūrisma operatoriem un citiem pakalpojuma sniedzējiem” ar vārdiem “tūrisma operatoriem vai citiem pakalpojuma sniedzējiem”.

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

izteikt 11.punktu kā 14.punktu šādā redakcijā:

“14) tūrisma aģentūra — tūrisma uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas pilda starpnieka funkcijas starp klientiem un tūrisma operatoriem vai citiem pakalpojumu sniedzējiem;”;

 

papildināt pantu ar jaunu 15. punktu, attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju, šādā redakcijā:

“15) tūrisma informācijas centrs — tūrisma uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas informē par tūrisma pakalpojumiem un sniedz palīdzību tūrisma pakalpojumu izmantošanā;

 

6

Dep. M. Bekasovs

Dep. M. Lujāns

Izteikt 1. panta 15. punktu šādā redakcijā:

“15) tūrisma informācijas centrs — valsts iestāde vai uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kura būdama Latvijas tūrisma sistēmas pamatvienība, nodarbojas ar tūrisma informācijas apkopošanu un sniegšanu”;

 

 

Neatbalstīt

papildināt pantu ar jaunu 15.punktu, attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju, šādā redakcijā:

“15) tūrisma informācijas centrs — tūrisma uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas informē par tūrisma pakalpojumiem un sniedz palīdzību tūrisma pakalpojumu izmantošanā;

12) tūrisma infrastruktūra - tūrisma nozares un ar to saistīto citu nozaru (transporta, tirdzniecības, sakaru, kultūras, veselības aizsardzības u.tml.) pakalpojumu kopums, kas nodrošina tūrisma nozares darbību;

         
 

papildināt pantu ar jaunu 17. punktu, attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju, šādā redakcijā:

17) tūristu mītne — tūrisma uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kurā ir iespējams diennakti izmitināt un apkalpot tūristus;”.

     

papildināt pantu ar jaunu 17.punktu, attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju, šādā redakcijā:

“17) tūristu mītne — tūrisma uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kurā ir iespējams diennakti izmitināt un apkalpot tūristus;”.

13) tūrisma nozare - tautsaimniecības nozare, kuras uzdevums ir tūrisma pakalpojumu sagatavošana un sniegšana;

 

7

Dep. M. Lujāns

Izteikt 1. panta 13. punktu šādā redakcijā:

“13) tūrisma nozare - tautsaimniecības nozare, kuras uzņēmumi, iestādes un organizācijas ir paredzēti tūrisma pakalpojumu sniegšanai;”

 

 

Neatbalstīt

 

14) tūrisma operators - tūrisma uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas izstrādā un pārdod kompleksus tūrisma pakalpojumus;

15) tūrisma pakalpojums - mērķtiecīga darbība tūristu interešu un vajadzību apmierināšanai;

         

16) tūrisma resursi - dabas un cilvēka veidotu faktoru un norišu kopums, kas piesaista tūristu emocionālās, garīgās, fiziskās un dziednieciskās intereses;

17) vietējais tūrisms - Latvijas iedzīvotāju tūrisms Latvijā.

         

3.pants. Tūrisma nozares uzdevumi

Tūrisma nozares galvenie uzdevumi ir šādi:

1) nodrošināt tūrismam brīvas un vienlīdzīgas iespējas, celt tā

ekonomisko efektivitāti un radīt jaunas darba vietas;

2) veicināt Latvijas integrāciju starptautiskajā tūrisma apritē;

3) veicināt vietējā tūrisma attīstību un tūrisma pakalpojumu eksportu;

4) veicināt kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšanu un racionālu izmantošanu, kā arī nodrošināt kultūras un dabas tūrisma attīstību;

5) veicināt kūrortu resursu saglabāšanu un racionālu izmantošanu, kā arī nodrošināt rekreatīvā tūrisma attīstību;

6) paaugstināt tūrisma uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) konkurētspēju;

7) veicināt atvieglojumu piešķiršanu pensionāru, invalīdu, jauniešu un bērnu tūrismam;

8) nodrošināt vispusīgu un precīzu informāciju par tūrisma resursiem un tūrisma pakalpojumiem;

9) veicināt tūrisma uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) sniegto pakalpojumu kvalitātes un tūrisma nozarē strādājošo kvalifikācijas paaugstināšanu;

10) nodrošināt tūrisma harmonisku attīstību saskaņā ar dabas aizsardzību tā, lai tūrisms nenonāktu pretrunā ar dabas aizsardzību.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dep. M. Bekasovs

Dep. M. Lujāns

Izslēgt 3. panta 6., 7., 8., un 9. punktu.

(Skat. 11. priekšlikumu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

6.pants. Valdības kompetence tūrisma attīstības nodrošināšanā

(1) Tūrisma attīstības valsts politiku izstrādā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un apstiprina Ministru kabinets.

 

9

Dep. M. Bekasovs

Dep. M. Lujāns

Izteikt 6. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Tūrisma attīstības valsts politiku izstrādā Ekonomikas ministrija un apstiprina Ministru kabinets.”

 

 

Neatbalstīt

 

(2) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas galvenie uzdevumi tūrisma jomā ir šādi:

1) izstrādāt tūrisma attīstības nacionālo programmu un pārraudzīt tās realizāciju;

2) izstrādāt likumprojektus un normatīvo aktu projektus;

3) pārstāvēt valsts intereses tūrisma nozarē;

4) plānot līdzekļus tūrisma informācijas centru izveidei un darbībai;

5) izveidot Latvijas tūrisma informācijas datu bāzi un nodrošināt tās finansējumu;

6) koordinēt tūrisma attīstības reģionālo programmu un starptautisko projektu izstrādāšanu;

7) sagatavot un īstenot starptautiskos nolīgumus par sadarbību tūrisma jomā.

 

10

Dep. M. Bekasovs

Dep. M. Lujāns

Aizstāt 6. panta otrajā daļā vārdus “Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas” ar vārdiem “Ekonomikas ministrijas”.

 

 

Neatbalstīt

 
   

11

Dep. M. Bekasovs

Dep. M. Lujāns

Papildināt 6. pantu ar 8., 9., 10., un 11. punktu šādā redakcijā:

“8) paaugstināt tūrisma uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) konkurētspēju;

9) veicināt atvieglojumu piešķiršanu pensionāru, invalīdu, jauniešu un bērnu tūrismam;

10) nodrošināt vispusīgu un precīzu informāciju par tūrisma resursiem un tūrisma pakalpojumiem;

11) veicināt tūrisma uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) sniegto pakalpojumu kvalitātes un tūrisma nozarē strādājošo kvalifikācijas paaugstināšanu;

 

 

 

Neatbalstīt

 

(3) Tūrisma attīstības valsts politikas īstenošanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārraudzībā tiek izveidota valsts institūcija - Latvijas Tūrisma attīstības aģentūra.

2. Izteikt 6.panta trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

“(3) Tūrisma attīstības valsts politikas īstenošanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārziņā tiek izveidota bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība Latvijas Tūrisma attīstības aģentūra.

12

 

 

 

 

 

 

 

13

Dep. M. Bekasovs

Dep. M. Lujāns

Aizstāt 6. panta trešajā daļā vārdus “Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas” ar vārdiem “Ekonomikas ministrijas”.

Dep. M. Lujāns

Izteikt 6. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Tūrisma attīstības valsts politikas īstenošanai Ekonomikas ministrijas pārraudzībā tiek izveidota valsts institūcija -Latvijas Valsts Tūrisma pārvalde.”

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

2. Izteikt 6.panta trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

“(3) Tūrisma attīstības valsts politikas īstenošanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārziņā tiek izveidota bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība “Latvijas Tūrisma attīstības aģentūra”.

(4) Latvijas Tūrisma attīstības aģentūras nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

(4) Latvijas Tūrisma attīstības aģentūras statūtus apstiprina vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.”

 

14

 

 

 

 

 

 

 

15

Dep. M. Lujāns

Izteikt 6. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“Latvijas Valsts Tūrisma pārvaldes nolikumu apstiprina Ministru kabinets.”

 

Juridiskais birojs

Izteikt likuma 6.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Latvijas Tūrisma attīstības aģentūras statūtus apstiprina Ministru kabinets.”

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

(4) Latvijas Tūrisma attīstības aģentūras statūtus apstiprina Ministru kabinets.”

7.pants. Latvijas Tūrisma attīstības aģentūras kompetence

Latvijas Tūrisma attīstības aģentūra:

1) popularizē ārvalstīs tūrisma iespējas Latvijā;

2) organizē Latvijas tūrisma uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un organizāciju piedalīšanos starptautiskajos gadatirgos;

3) piesaista privāto un nevalstisko organizāciju finansu līdzekļus tūrisma attīstībai;

4) veido un uztur Latvijas tūrisma informācijas datu bāzi;

         

5) veido tūrisma informācijas birojus ārvalstīs un Latvijā;

3. Izteikt 7.panta 5.punktu šādā redakcijā:

“5) veido ārvalstīs un Latvijā tūrisma informācijas birojus, kas ir Latvijas Tūrisma attīstības aģentūras struktūrvienības;”.

     

3. Izteikt 7.panta 5.punktu šādā redakcijā:

“5) veido ārvalstīs un Latvijā tūrisma informācijas birojus, kas ir Latvijas Tūrisma attīstības aģentūras struktūrvienības;”.

6) veic vietējā un starptautiskā tūrisma tirgus izpēti;

         

7) reģistrē tūrisma uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības) datu bāzes izveidei Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

 

16

Dep. M. Lujāns

Papildināt 7. panta 7. punktu pēc vārda “(uzņēmējsabiedrības)” ar vārdiem “un tūrisma objektus”.

Neatbalstīt

 
   

17

Dep. M. Bekasovs

Dep. M. Lujāns

Papildināt 7. pantu ar 8., 9., 10. un 11. punktiem šādā redakcijā:

“8) patstāvīgi vai Ekonomikas ministrijas uzdevumā un savas kompetences ietvaros izstrādā ar tūrismu saistītos normatīvo aktu projektus;

9) sadarbībā ar Valsts statistikas komiteju pilnveidot tūrisma statistiku veikt tūrisma tirgus izpēti;

10) izdot specializētus informatīvos izdevumus par tūrisma iespējām Latvijā;

11) veicināt tūrisma nozares pakalpojumu kvalitātes uzzlabošanu ar izglītības un apmācības palīdzību.”

 

 

 

Neatbalstīt

 

11.pants. Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbība tūrisma nozarē

(1) Tūrisma uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) ir noteiktā kārtībā Uzņēmumu reģistrā reģistrē ts uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kura darbības mērķis ir atsevišķu vai kompleksu tūrisma pakalpojumu sniegšana tūristiem.

         

(2) Tūrisma uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības) pēc darbības veida iedala šādi:

1) tūrisma operators;

2) tūrisma aģentūra;

3) kompleksais tūrisma uzņēmums (uzņēmējsabiedrība).

 

 

18

Dep. M. Bekasovs

Dep. M. Lujāns

Izteikt 11. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Tūrisma uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības) pēc darbības veida iedala šādi:

1) tūristu mītnes;

2)ceļojumu biroji;

3)tūrisma informācijas centri;

4) tūristu transporta uzņēmumi.”

 

 

 

Neatbalstīt

 
 

4. 11.pantā:

papildināt otro daļu ar 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

“4) tūristu mītne;

5) tūrisma informācijas centrs.”;

     

4. 11.pantā:

papildināt otro daļu ar 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

“4) tūristu mītne;

5) tūrisma informācijas centrs.”;

(3) Komplekss tūrisma pakalpojums ir iepriekš sagatavots vismaz divu tūrisma pakalpojumu apvienojums, ja tas pārdots vai piedāvāts par kopīgu cenu un attiecas uz laika posmu, kas garāks par divdesmit četrām stundām vai ietver izmitināšanu.

izslēgt trešo daļu attiecīgi mainot turpmāko daļu numerāciju;

 

19

Juridiskais birojs

Izteikt grozījumus 11.panta trešajā daļā šādā redakcijā:

“izslēgt trešo daļu”

 

 

Atbalstīt

izslēgt trešo daļu;

(4) Kompleksu tūrisma pakalpojumu sagatavošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

izteikt ceturto daļu kā trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Sniedzot kompleksu tūrisma pakalpojumu, tūrisma uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pienākums ir noslēgt rakstveida līgumu.”;

 

20

Juridiskais birojs

Izteikt grozījumus 11.panta ceturtajā daļā šādā redakcijā:

“izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

(4) Ja tūrisma uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) sniedz klientam kompleksu tūrisma pakalpojumu, tūrisma uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) un klients slēdz rakstveida līgumu.”

 

 

Atbalstīt

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Ja tūrisma uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) sniedz klientam kompleksu tūrisma pakalpojumu, tūrisma uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) un klients slēdz rakstveida līgumu.”;

 

papildināt pantu ar jaunu ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Kompleksa tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un realizācijas kārtību, kā arī līgumā sniedzamo informāciju un tūrisma uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) un klienta tiesības un pienākumus reglamentē Ministru kabineta noteikumi.”

21

 

 

 

 

 

 

22

Dep. M. Lujāns

Izteikt 11. panta ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Kompleksu tūrisma pakalpojumu pārdošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

Juridiskais birojs

Izteikt 2. lasījuma redakciju par jaunu 11.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

(5) Kompleksa tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un realizācijas kārtību, kā arī līgumā sniedzamo informāciju un tūrisma uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) un klienta tiesības un pienākumus reglamentē Ministru kabineta noteikumi.”

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Kompleksa tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un realizācijas kārtību, kā arī līgumā sniedzamo informāciju un tūrisma uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) un klienta tiesības un pienākumus reglamentē Ministru kabineta noteikumi.”

12.pants. Tūrisma uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pienākumi un atbildība

(1) Tūrisma uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pienākums, sniedzot kompleksus tūrisma pakalpojumus, ir:

1) sniegt tūristam vispusīgu, precīzu un nepārprotamu rakstveida informāciju par kompleksiem tūrisma pakalpojumiem, pasu un vīzu režīmu, medicīniskajām formalitātēm, kā arī par kontaktpersonu, pie kuras tūrists,

ja nepieciešams, var vērsties pēc palīdzības;

2) noslēgt ar tūristu rakstveida līgumu, tajā norādot:

a) sniedzamo pakalpojumu veidus,

b) sniedzamo pakalpojumu izpildes kārtību,

c) samaksu un kārtību, kādā izdarāma samaksa par sniegtajiem

pakalpojumiem,

d) kompensāciju un kārtību, kādā kompensējami zaudējumi, kas radušies sakarā ar pakalpojumu sniegšanu,

e) atbildību par līgumā paredzēto saistību neizpildi.

(2) Tūrisma uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) ir civiltiesiski atbildīgs par zaudējumiem, kas tūristam radušies tūrisma uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības)

vainas dēļ.

5. Izslēgt 12.pantu.

 

 

23

Dep. M. Bekasovs

Izteikt 12. panta nosaukumu šādā redakcijā:

“12. pants. Ceļojumu biroju pienākumi un atbildība”

 

Neatbalstīt

5. Izslēgt 12.pantu.

13.pants. Tūristu mītņu atbilstības novērtēšana

Tūristu mītņu atbilstības novērtēšanas obligātās prasības un kārtību nosaka Ministru kabinets.

6. Izteikt 13.pantu šādā redakcijā:

“13.pants. Obligātās prasības tūristu mītnēm

Ministru kabinets nosaka obligātās prasības tūristu mītnēm.”

 

24

Juridiskais birojs

Izteikt likuma 13.pantu šādā redakcijā:

“Ministru kabinets nosaka tūristu mītņu atbilstības obligātās prasības.”.

 

Atbalstīt

6. Izteikt 13.pantu šādā redakcijā:

“13.pants. Obligātās prasības tūristu mītnēm

Ministru kabinets nosaka tūristu mītņu atbilstības obligātās prasības.”

15.pants. Gidu darbība

(1) Latvijas teritorijā ir tiesīgi darboties tikai Latvijā sertificēti gidi.

(2) Gidu sertifikācija tiek veikta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

7. Izslēgt 15.pantu.

     

7. Izslēgt 15.pantu.

16.pants. Tūrista iemaksātās naudas drošības garantijas

(1) Tūrisma operatoriem un kompleksajiem tūrisma uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuri pārdod Latvijas iedzīvotājiem kompleksus tūrisma pakalpojumus - ceļojumus uz ārvalstīm, obligāti nepieciešama tūrista iemaksātās naudas drošības garantija.

8. Izteikt 16.pantu šādā redakcijā:

“16.pants. Klienta iemaksātās naudas drošības garantijas

(1) Tūrisma operatoriem un kompleksajiem tūrisma uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuri pārdod Latvijas iedzīvotājiem kompleksus tūrisma pakalpojumus — ceļojumus uz ārvalstīm, obligāti nepieciešama klienta iemaksātās naudas drošības garantija.

     

8. Izteikt 16.pantu šādā redakcijā:

“16.pants. Klienta iemaksātās naudas drošības garantijas

(1) Tūrisma operatoriem un kompleksajiem tūrisma uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuri pārdod Latvijas iedzīvotājiem kompleksus tūrisma pakalpojumus — ceļojumus uz ārvalstīm, obligāti nepieciešama klienta iemaksātās naudas drošības garantija.

(2) Tūrista iemaksātās naudas drošības garantija tūrisma operatoru un komplekso tūrisma uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) maksātnespējas gadījumā nodrošina:

(2) Klienta iemaksātās naudas drošības garantija tūrisma operatoru un komplekso tūrisma uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) maksātnespējas

gadījumā nodrošina:

 

25

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs

N. Pēterkops

Izteikt 16. panta otrās daļas pirmo rindkopu šādā redakcijā:

“(2) Klienta iemaksātās naudas drošības garantija tūrisma operatoru un komplekso tūrisma uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) maksātnespējas vai faktiskās maksātnespējas gadījumos, kad tūrisma operatori vai kompleksie tūrisma uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) līdz to atzīšanai par maksātnespējīgiem neizpilda vai daļēji neizpilda pielīgtās saistības pret klientu, nodrošina:”

 

 

 

Atbalstīt

(2) Klienta iemaksātās naudas drošības garantija tūrisma operatoru un komplekso tūrisma uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) maksātnespējas vai faktiskās maksātnespējas gadījumos, kad tūrisma operatori vai kompleksie tūrisma uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) līdz to atzīšanai par maksātnespējīgiem neizpilda vai daļēji neizpilda pielīgtās saistības pret klientu, nodrošina:

1) saistību neizpildes vai daļējas neizpildes rezultātā radušos

zaudējumu kompensāciju tūristam;

1) saistību neizpildes vai daļējas neizpildes rezultātā radušos zaudējumu kompensāciju klientam;

     

1) saistību neizpildes vai daļējas neizpildes rezultātā radušos zaudējumu kompensāciju klientam;

2) tūrista atgriešanos viņa mītnes zemē.

2) klienta atgriešanos viņa mītnes zemē.

 

26

 

 

 

 

 

 

27

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs

N. Pēterkops

Izteikt 16. panta otrās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

“2) klienta atgriešanos valstī , no kuras sācies ceļojums.”

Atbildīgā komisija

Izteikt 16. panta otrās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

“2) tūrista atgriešanos valstī , no kuras sācies ceļojums, ja līgumā nav noteikts citādi.”

 

 

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) tūrista atgriešanos valstī, no kuras sācies ceļojums, ja līgumā nav noteikts citādi.

(3) Tūrista iemaksātās naudas drošības garantija ir:

1) apdrošināšana vai

2) bankas garantija.

(4) Naudas drošības garantijas iemaksas kārtību nosaka Ministru

kabinets.

(3) Klienta iemaksātās naudas drošības garantija ir:

1) apdrošināšana vai

2) bankas garantija.

(4) Naudas drošības garantijas iemaksas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

     

(3) Klienta iemaksātās naudas drošības garantija ir:

1) apdrošināšana vai

2) bankas garantija.

(4) Naudas drošības garantijas iemaksas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

17.pants. Tūristu drošība

(1) Tūristam ir tiesības no tūrisma uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības)

jebkurā jautājumā saņemt informāciju, kas saistīta ar viņa ceļojumu.

(2) Tūrisma uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pienākums ir:

1) pamatojoties uz valsts institūciju sniegtajām ziņām, informēt tūristu

par drošības situāciju vietā, uz kuru tūrists vēlas ceļot;

2) pārdodot kompleksos tūrisma pakalpojumus, piedāvāt tūristam

medicīnisko vai cita veida ar ceļojumu saistītu apdrošināšanu;

3) nodrošināt vecākus, aizbildņus vai aizgādņus ar informāciju, kas

ļautu viņiem uzturēt kontaktus ar personām, kuras ceļo un par kurām viņi ir atbildīgi.

         
   

 

28

Dep. M. Bekasovs

Dep. M. Lujāns

Papildināt 17. pantu ar jaunu trešo daļu attiecīgi mainot turpmāko daļu numerāciju šādā redakcijā:

“(3) Aktīvā un sporta tūrisma drošības noteikumus izstrādā Ekonomikas ministrija un apstiprina Ministru kabinets.”

 

Neatbalstīt

 

(3) Par tūrista drošību un īpašu drošības tehnikas prasību izpildi

aktīvā tūrisma un sporta tūrisma pasākumos ir atbildīgi attiecīgo pasākumu organizētāji.

   

 

   

(4) Tūrists ir atbildīgs par šā likuma un citu normatīvo aktu ievērošanu, kā arī par to saistību izpildi, kas paredzētas ar tūrisma

uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) noslēgtajā līgumā.

         
 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

29

Atbildīgā komisija

Izslēgt no 2. lasījuma redakcijas normu par likuma spēkā stāšanos.

Atbalstīt