Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

“Grozījumi Tūrisma likumā ”otrajam lasījumam

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

( reģ. nr. 228; dok. nr. 625 )

Nr p.k

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā 2. lasījuma redakcija.

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Tūrisma likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 21. nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Tūrisma likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 21.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) aktīvais tūrisms - tūrisma veids, kurā tūrists visas nepieciešamās darbības veic pats;

2) dabas tūrisms - tūrisma veids, kura mērķis ir izzināt dabu, apskatīt raksturīgas ainavas, biotopus, novērot augus un dzīvniekus dabiskajos apstākļos, kā arī izglītoties dabas aizsardzības jautājumos;

         

3) gids - fiziskā persona, kas veic algotu darbu, pavadot atsevišķu tūristu vai tūristu grupu un sniedzot tai informāciju;

 

1

Atbildīgā komisija

Izslēgt 1. panta 3. punktu.

Atbalstīt

1. 1.pantā:

izslēgt 3.punktu;

   

 

2

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs N. Pēterkops

Papildināt 1. pantu ar jaunu 4. punktu attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju šādā redakcijā:

“klients - fiziskā vai juridiskā persona (galvenais līgumslēdzējs), kas saņem vai piekrīt saņemt kompleksu tūrisma pakalpojumu, vai kāda cita persona, kuras vārdā galvenais līgumslēdzējs piekrīt pirkt kompleksu tūrisma pakalpojumu (cits ieguvējs) , vai kāda cita persona, kurai galvenais līgumslēdzējs vai kāds no citiem ieguvējiem nodod kompleksu tūrisma pakalpojumu (saņēmējs);”

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

papildināt pantu ar jaunu 4., 5. un 6.punktu, attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju, šādā redakcijā:

“4) klients — fiziskā vai juridiskā persona (galvenais līgumslēdzējs), kas saņem vai piekrīt saņemt kompleksu tūrisma pakalpojumu, vai kāda cita persona, kuras vārdā galvenais līgumslēdzējs piekrīt pirkt kompleksu tūrisma pakalpojumu (cits ieguvējs), vai kāda cita persona, kurai galvenais līgumslēdzējs vai kāds no citiem ieguvējiem nodod kompleksu tūrisma pakalpojumu (saņēmējs);

   

 

 

3

Dep. M. Lujāns

Papildināt 1. pantu ar jaunu 5. punktu attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju šādā redakcijā:

“5) Komplekss tūrisma pakalpojums - iepriekš sagatavots vismaz divu tūrisma pakalpojumu -tūristu mītnes, ēdināšanas uzņēmuma, atpūtas un izklaides uzņēmuma vai citu tūrisma pakalpojumu , kuri veido svarīgu kompleksa daļu, apvienojums, ja tas tiek pārdots vai piedāvāts par kopīgu cenu.”

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

Izteikt precizētā redakcijā

5) komplekss tūrisma pakalpojums — tādu iepriekš sagatavotu vismaz divu tūrisma pakalpojumu (transports vai izmitināšana vai citi tūrisma pakalpojumi, kuri veido svarīgu kompleksa daļu) apvienojums, kuri pārdoti vai piedāvāti par kopīgu cenu un attiecas uz laika posmu, kas garāks par divdesmit četrām stundām, vai kuri ietver izmitināšanu;

   

 

4

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs N. Pēterkops

Papildināt 1. pantu ar jaunu 6. punktu attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju šādā redakcijā:

“kompleksais tūrisma uzņēmums- tūrisma uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas veic gan tūrisma operatora, gan tūrisma aģentūras funkcijas;”

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

6) kompleksais tūrisma uzņēmums — tūrisma uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas veic gan tūrisma operatora, gan tūrisma aģentūras funkcijas;”

4) kultūras tūrisms - tūrisma veids, kura galvenais mērķis ir iepazīšanās ar kultūrvēsturisko mantojumu un ievērojamām vietām;

5) kūrorts - ar dabiskiem dziedniecības līdzekļiem (minerālūdeņiem, ārstnieciskajām dūņām u.tml.), kūrortiestādēm un tūrisma infrastruktūru nodrošināta teritorija;

6) rekreatīvais tūrisms - tūrisma veids, kura mērķis ir atjaunot cilvēka fizisko un garīgo potenciālu, racionāli izmantojot dabiskos un mākslīgos atpūtas un atveseļošanās resursus;

7) sporta tūrisms - sacensības atsevišķu aktīvā tūrisma iemaņu labākā vai ātrākā izpildē, kā arī sacensības noteiktas grūtības kategorijas

tūrisma maršrutu veikšanā;

8) starptautiskais tūrisms - ārvalstnieku tūrisms Latvijas teritorijā (tūrisma pakalpojumu eksports) vai Latvijas iedzīvotāju tūrisms ārvalstīs (tūrisma pakalpojumu imports);

9) tūrisms - personas darbības, kas saistītas ar ceļošanu un uzturēšanos ārpus savas pastāvīgās dzīvesvietas brīvā laika pavadīšanas, lietišķo

darījumu kārtošanas vai citā nolūkā ne ilgāk kā vienu gadu;

10) tūrists - fiziskā persona, kura ceļo ārpus savas pastāvīgās dzīvesvietas ne ilgāk kā vienu gadu, uzturas sabiedriskā vai privātā

mājvietā ne mazāk kā vienu nakti un apmeklētajā vietā neveic algotu darbu;

         

11) tūrisma aģentūra - tūrisma uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas pilda starpnieka funkcijas starp tūristiem un tūrisma operatoriem un citiem pakalpojumu sniedzējiem;

 

5

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs N. Pēterkops

Izteikt1. panta 11. punktu šādā redakcijā:

“tūrisma aģentūra - tūrisma uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas pilda starpnieka funkcijas starp klientiem un tūrisma operatoriem un citiem pakalpojumu sniedzējiem;”

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

Izteikt kā 14. punktu.

izteikt 11.punktu kā 14. punktu šādā redakcijā:

“14) tūrisma aģentūra — tūrisma uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas pilda starpnieka funkcijas starp klientiem un tūrisma operatoriem un citiem pakalpojumu sniedzējiem;”;

   

 

6

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs N. Pēterkops

Papildināt 1. pantu ar jaunu 12. punktu attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju šādā redakcijā:

“tūrisma informācijas centrs - tūrisma uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) , kas informē par tūrisma pakalpojumiem un sniedz palīdzību tūrisma pakalpojumu izmantošanā;”

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

Izteikt kā 15. punktu.

papildināt pantu ar jaunu 15. punktu, attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju, šādā redakcijā:

“15) tūrisma informācijas centrs — tūrisma uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas informē par tūrisma pakalpojumiem un sniedz palīdzību tūrisma pakalpojumu izmantošanā;

12) tūrisma infrastruktūra - tūrisma nozares un ar to saistīto citu nozaru (transporta, tirdzniecības, sakaru, kultūras, veselības aizsardzības u.tml.) pakalpojumu kopums, kas nodrošina tūrisma nozares darbību;

         
   

7

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs N. Pēterkops

Papildināt 1. pantu ar jaunu 13. punktu attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju šādā redakcijā:

“tūristu mītne - tūrisma uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kurā ir iespējams diennakti izmitināt un apkalpot tūristus;”

 

 

 

 

 

Atbalstīt

Izteikt kā 17. punktu.

papildināt pantu ar jaunu 17. punktu, attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju, šādā redakcijā:

17) tūristu mītne — tūrisma uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kurā ir iespējams diennakti izmitināt un apkalpot tūristus;”.

13) tūrisma nozare - tautsaimniecības nozare, kuras uzdevums ir tūrisma pakalpojumu sagatavošana un sniegšana;

 

8

Dep. M. Lujāns

Izteikt 1. panta 13. punktu šādā redakcijā:

“13) tūrisma nozare - tautsaimniecības nozare, kuras uzdevums ir tūrisma

pakalpojumu sagatavošana ar tūrisma operatoru - specializēto uzņēmumu, iestāžu un organizāciju palīdzību

”

 

 

 

Neatbalstīt

 

14) tūrisma operators - tūrisma uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas izstrādā un pārdod kompleksus tūrisma pakalpojumus;

15) tūrisma pakalpojums - mērķtiecīga darbība tūristu interešu un vajadzību apmierināšanai;

         

16) tūrisma resursi - dabas un cilvēka veidotu faktoru un norišu kopums, kas piesaista tūristu emocionālās, garīgās, fiziskās un dziednieciskās intereses;

17) vietējais tūrisms - Latvijas iedzīvotāju tūrisms Latvijā.

         

6.pants. Valdības kompetence tūrisma attīstības nodrošināšanā

(1) Tūrisma attīstības valsts politiku izstrādā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un apstiprina Ministru kabinets.

(2) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas galvenie uzdevumi tūrisma jomā ir šādi:

1) izstrādāt tūrisma attīstības nacionālo programmu un pārraudzīt tās realizāciju;

2) izstrādāt likumprojektus un normatīvo aktu projektus;

3) pārstāvēt valsts intereses tūrisma nozarē;

4) plānot līdzekļus tūrisma informācijas centru izveidei un darbībai;

5) izveidot Latvijas tūrisma informācijas datu bāzi un nodrošināt tās finansējumu;

6) koordinēt tūrisma attīstības reģionālo programmu un starptautisko projektu izstrādāšanu;

7) sagatavot un īstenot starptautiskos nolīgumus par sadarbību tūrisma jomā.

         

(3) Tūrisma attīstības valsts politikas īstenošanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārraudzībā tiek izveidota valsts institūcija - Latvijas Tūrisma attīstības aģentūra.

Izteikt 6. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Tūrisma attīstības valsts politikas īstenošanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārziņā tiek izveidota bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība Latvijas Tūrisma attīstības aģentūra.”

     

2. Izteikt 6.panta trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

“(3) Tūrisma attīstības valsts politikas īstenošanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārziņā tiek izveidota bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība Latvijas Tūrisma attīstības aģentūra.

(4) Latvijas Tūrisma attīstības aģentūras nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

Izteikt 6. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Latvijas Tūrisma attīstības aģentūras statūtus apstiprina vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.”

     

(4) Latvijas Tūrisma attīstības aģentūras statūtus apstiprina vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.”

7.pants. Latvijas Tūrisma attīstības aģentūras kompetence

Latvijas Tūrisma attīstības aģentūra:

1) popularizē ārvalstīs tūrisma iespējas Latvijā;

2) organizē Latvijas tūrisma uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un

organizāciju piedalīšanos starptautiskajos gadatirgos;

3) piesaista privāto un nevalstisko organizāciju finansu līdzekļus tūrisma attīstībai;

4) veido un uztur Latvijas tūrisma informācijas datu bāzi;

         

5) veido tūrisma informācijas birojus ārvalstīs un Latvijā;

 

9

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs N. Pēterkops

Izteikt 7. panta 5. punktu šādā redakcijā:

“5) veido tūrisma informācijas birojus ārvalstīs un Latvijā kā Latvijas Tūrisma attīstības aģentūras struktūrvienības;

”

 

 

 

Atbalstīt, redakc. precizējot.

3. Izteikt 7.panta 5.punktu šādā redakcijā:

“5) veido ārvalstīs un Latvijā tūrisma informācijas birojus, kas ir Latvijas Tūrisma attīstības aģentūras struktūrvienības;”.

6) veic vietējā un starptautiskā tūrisma tirgus izpēti;

         

7) reģistrē tūrisma uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības) datu bāzes izveidei Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

 

10

Dep. M. Lujāns

Izteikt 7. panta 7. punktu šādā redakcijā:

“7) reģistrē tūrisma uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības) un tūrisma objektus datu bāzes izveidei Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

 

 

 

Neatbalstīt

 

11.pants. Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbība tūrisma nozarē

(1) Tūrisma uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) ir noteiktā kārtībā Uzņēmumu reģistrā reģistrēts uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kura darbības mērķis ir atsevišķu vai kompleksu tūrisma pakalpojumu sniegšana tūristiem.

         

(2) Tūrisma uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības) pēc darbības veida iedala šādi:

1) tūrisma operators;

2) tūrisma aģentūra;

3) kompleksais tūrisma uzņēmums (uzņēmējsabiedrība).

         
   

11

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs N. Pēterkops

Papildināt11. panta otro daļu ar 4. un 5. punktu šādā redakcijā:

“4) tūristu mītne;

5) tūrisma informācijas centrs.”

 

 

 

Atbalstīt

4. 11.pantā:

papildināt otro daļu ar 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

“4) tūristu mītne;

5) tūrisma informācijas centrs.”;

(3) Komplekss tūrisma pakalpojums ir iepriekš sagatavots vismaz divu tūrisma pakalpojumu apvienojums, ja tas pārdots vai piedāvāts par kopīgu cenu un attiecas uz laika posmu, kas garāks par divdesmit četrām stundām vai ietver izmitināšanu.

Izteikt 11. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Komplekss tūrisma pakalpojums ir iepriekš sagatavots vismaz divu tūrisma pakalpojumu (transports vai izmitināšana vai citi tūrisma pakalpojumi, kuri veido svarīgu kompleksa daļu) apvienojums, ja tas pārdots vai piedāvāts par kopīgu cenu un attiecas uz laika posmu, kas garāks par divdesmit četrām stundām

vai ietver izmitināšanu.”

12

Atbildīgā komisija

Izslēgt 11. panta trešo daļu.

(1. lasījumā pieņemtā redakcija iekļauta 1. pantā kā 5. punkts).

Atbalstīt

izslēgt trešo daļu attiecīgi mainot turpmāko daļu numerāciju;

(4) Kompleksu tūrisma pakalpojumu sagatavošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

Izteikt 11. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Sniedzot kompleksu tūrisma pakalpojumu, tūrisma uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pienākums ir noslēgt rakstveida līgumu”

     

izteikt ceturto daļu kā trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Sniedzot kompleksu tūrisma pakalpojumu, tūrisma uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pienākums ir noslēgt rakstveida līgumu.”;

 

Papildināt 11. pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Kompleksa tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un realizācijas kārtību, kā arī līgumā sniedzamo informāciju un tūrisma uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) un tūrista tiesības un pienākumus reglamentē Ministru kabineta noteikumi.”

13

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs N. Pēterkops

Izteikt 11. panta piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Kompleksa tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un realizācijas kārtību, kā arī līgumā sniedzamo informāciju un tūrisma uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) un klienta tiesības un pienākumus reglamentē Ministru kabineta noteikumi”.”

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

Izteikt kā ceturto daļu.

papildināt pantu ar jaunu ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Kompleksa tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un realizācijas kārtību, kā arī līgumā sniedzamo informāciju un tūrisma uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) un klienta tiesības un pienākumus reglamentē Ministru kabineta noteikumi.”

12.pants. Tūrisma uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pienākumi un atbildība

(1) Tūrisma uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pienākums, sniedzot kompleksus tūrisma pakalpojumus, ir:

1) sniegt tūristam vispusīgu, precīzu un nepārprotamu rakstveida informāciju par kompleksiem tūrisma pakalpojumiem, pasu un vīzu režīmu, medicīniskajām formalitātēm, kā arī par kontaktpersonu, pie kuras tūrists,

ja nepieciešams, var vērsties pēc palīdzības;

2) noslēgt ar tūristu rakstveida līgumu, tajā norādot:

a) sniedzamo pakalpojumu veidus,

b) sniedzamo pakalpojumu izpildes kārtību,

c) samaksu un kārtību, kādā izdarāma samaksa par sniegtajiem

pakalpojumiem,

d) kompensāciju un kārtību, kādā kompensējami zaudējumi, kas radušies sakarā ar pakalpojumu sniegšanu,

e) atbildību par līgumā paredzēto saistību neizpildi.

(2) Tūrisma uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) ir civiltiesiski atbildīgs par zaudējumiem, kas tūristam radušies tūrisma uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības)

vainas dēļ.

Izslēgt 12. pantu.

     

5. Izslēgt 12.pantu.

 

13.pants. Tūristu mītņu atbilstības novērtēšana

Tūristu mītņu atbilstības novērtēšanas obligātās prasības un kārtību nosaka Ministru kabinets.

Izteikt 13. pantu šādā redakcijā:

“13. pants. Obligātās prasības tūristu mītnēm.

Ministru kabinets nosaka obligātās prasības tūristu mītnēm.”

     

6. Izteikt 13.pantu šādā redakcijā:

“13.pants. Obligātās prasības tūristu mītnēm

Ministru kabinets nosaka obligātās prasības tūristu mītnēm.”

15.pants. Gidu darbība

(1) Latvijas teritorijā ir tiesīgi darboties tikai Latvijā sertificēti gidi.

(2) Gidu sertifikācija tiek veikta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Izslēgt 15. pantu.

     

7. Izslēgt 15.pantu.

16.pants. Tūrista iemaksātās naudas drošības garantijas

(1) Tūrisma operatoriem un kompleksajiem tūrisma uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuri pārdod Latvijas iedzīvotājiem kompleksus tūrisma pakalpojumus - ceļojumus uz ārvalstīm, obligāti nepieciešama tūrista iemaksātās naudas drošības garantija.

(2) Tūrista iemaksātās naudas drošības garantija tūrisma operatoru un komplekso tūrisma uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) maksātnespējas gadījumā nodrošina:

1) saistību neizpildes vai daļējas neizpildes rezultātā radušos

zaudējumu kompensāciju tūristam;

2) tūrista atgriešanos viņa mītnes zemē.

(3) Tūrista iemaksātās naudas drošības garantija ir:

1) apdrošināšana vai

2) bankas garantija.

(4) Naudas drošības garantijas iemaksas kārtību nosaka Ministru

kabinets.

 

 

14

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs N. Pēterkops

Izteikt 16. pantu šādā redakcijā:

“16.pants. Klienta iemaksātās naudas drošības garantijas

(1) Tūrisma operatoriem un kompleksajiem tūrisma uzņēmumiem

(uzņēmējsabiedrībām), kuri pārdod Latvijas iedzīvotājiem kompleksus tūrisma pakalpojumus - ceļojumus uz ārvalstīm, obligāti nepieciešama klienta iemaksātās naudas drošības garantija.

(2) Klienta iemaksātās naudas drošības garantija tūrisma operatoru un komplekso tūrisma uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) maksātnespējas gadījumā nodrošina:

1) saistību neizpildes vai daļējas neizpildes rezultātā radušos zaudējumu kompensāciju klientam;

2) klienta atgriešanos viņa mītnes zemē.

(3) Klienta iemaksātās naudas drošības garantija ir:

1) apdrošināšana vai

2) bankas garantija.

(4) Naudas drošības garantijas iemaksas kārtību nosaka Ministru

kabinets.”

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

8. Izteikt 16.pantu šādā redakcijā:

“16.pants. Klienta iemaksātās naudas drošības garantijas

(1) Tūrisma operatoriem un kompleksajiem tūrisma uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuri pārdod Latvijas iedzīvotājiem kompleksus tūrisma pakalpojumus — ceļojumus uz ārvalstīm, obligāti nepieciešama klienta iemaksātās naudas drošības garantija.

(2) Klienta iemaksātās naudas drošības garantija tūrisma operatoru un komplekso tūrisma uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) maksātnespējas

gadījumā nodrošina:

1) saistību neizpildes vai daļējas neizpildes rezultātā radušos zaudējumu kompensāciju klientam;

2) klienta atgriešanos viņa mītnes zemē.

(3) Klienta iemaksātās naudas drošības garantija ir:

1) apdrošināšana vai

2) bankas garantija.

(4) Naudas drošības garantijas iemaksas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

     

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.