Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījums likumā "Par dzīvojamo telpu īri"

Izdarīt likumā "Par dzīvojamo telpu īri" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 7.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 4., 20.nr.; 1998, 15., 23.nr.) šādu grozījumu:

Izteikt 29.panta pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) ja dzīvojamās telpas īres maksas parāda summa pārsniedz trīskāršu mēneša vidējo īres maksu (vidējo maksu aprēķinot pēdējo divpadsmit mēnešu periodam) vai parāda summa par komunālajiem maksājumiem pārsniedz trīskāršu mēneša vidējo maksu par komunālajiem maksājumiem (vidējo maksu aprēķinot pēdējo divpadsmit mēnešu periodam), lai gan īrniekam bija nodrošināta iespēja lietot dzīvojamo telpu un izmantot komunālos pakalpojumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem un dzīvojamās telpas īres līgumu, un ja vismaz mēnesi iepriekš īrnieks ir brīdināts par prasības celšanu tiesā par izlikšanu no dzīvojamās telpas īres maksas vai komunālo maksājumu parādu dēļ;".