Likumprojekta

 

Likumprojekta

“Autortiesību likums”

ANOTĀCIJA

(sastādīta pēc likumprojekta iesniedzēju

sniegtajām ziņām)

 

 

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Nacionālās programmas integrācijai Eiropas Savienībā autortiesību sadaļa, kur daļā “Attīstīta autortiesību un blakustiesību nozare, atbilstoša Eiropas standartiem” ir noteikts, ka minētā direktīva bija jāievieša jau līdz 1998. gada vidum.

Likumprojekts papildināts atbilstoši 1991. gada 14. maija direktīvai par datorprogrammu juridisku aizsardzību (91/250/EEC), 1992. gada 19. novembra direktīvai par nomas tiesībām un patapināšanas tiesībām, un atsevišķām blakustiesībām, kas attiecas uz autortiesībām intelektuālā īpašuma jomā (92/100/EEC), 1993. gada 29. oktobra direktīvai par autortiesību aizsardzības termiņu un dažu blakustiesību termiņu saskaņošanu.

Likums nepieciešams, lai aizsargātu autoru un viņu tiesību pārņēmēju mantiskās un nemantiskās tiesības.

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu un, vai nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Ja likumprojektā tiks iestrādātas direktīvas par datu bāzēm un par satelītu un kabeļu pārraidēm, tad būs npeieciešami grozījumi Krimināllikumā un Administratīvo pārkāpumu kodeksā.

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

Likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Jaunu valsts institūciju izveidošana un esošo paplašināšana nebūs nepieciešama.

Lai autori varētu aizstāvēt savas mantiskās tiesības, viņi varēs apvienoties autoru mantisko tiesību aizsardzības organizācijās.

 

 

 

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs L.Muciņš