Iesniedz Ārlietu komisija

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1. lasījumam

 

Par 1980. gada 9. maija Bernes Konvenciju par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF)

 

1. pants. 19980. gada 9. maijā Bernē parakstītā Konvencija par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF) (turpmāk - Konvencija) ar šo likumu tiek pieņemta un pastiprināta.

2. pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu ir izsludināms Konvencijas oficiālais tulkojums angļu valodā (saskaņā ar Konvencijas 28. pantu) un tās tulkojums latviešu valodā.

3. pants. Latvijas Republika saglabā tiesības uz Konvencijas “A” papildinājuma 3. panta 1.§ paredzēto atrunu attiecībā uz pasažieriem, kuri iesaistīti negadījumos, un dzelzceļa atbildību pasažieru bojāejas un personiska ievainojuma gadījumā.

4. pants. Ikgadējo iemaksu Starptautisko dzelzceļa pārvadājumu starpvaldību organizācijā saskaņā ar Konvencijas 11. pantu veikt no satiksmes ministra pārvaldījumā esošā Dzelzceļa infrastruktūras fonda.

5. pants. Konvencija stājas spēkā tās 23. panta noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministra paziņo par to laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 1999. gada ________________