Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1

 

 

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

Par 1954. gada 28. septembra Konvenciju

par bezvalstnieka statusu

 

1. pants. 1954. gada 28. septembra Konvencija par bezvalstnieka statusu (turpmāk - Konvencija ) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

2. pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu ir izsludināma konvencija angļu valodā un tās tulkojums latviešu valodā.

3. pants. Saskaņā ar Konvencijas 38. pantu tās 24. panta “1.(b) “punkta noteikumi tiek piemēroti, ja Latvijas Republikas normatīvajos aktos nav paredzēti citi noteikumi.

4. pants. Konvencija stājas spēkā tās 39. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un par to Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā “ Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 1999. ______________