Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par dzīvokļa īpašumu"

Izdarīt likumā "Par dzīvokļa īpašumu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.; 1997, 4.nr.; 1998, 23.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 16.panta pirmo daļu aiz vārdiem "un citas personas, kas dzīvo kopā ar viņu" ar vārdiem "kā arī personas, kurām dzīvoklis nodots lietošanā uz līguma pamata".

2. Papildināt 16.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Atsavinot dzīvokļa īpašumu, ja uz to tiek vērsta piedziņa sakarā ar maksājumiem par komunālajiem pakalpojumiem, mājas uzturēšanu, ekspluatāciju un remonta izdevumiem, vienlaikus izliekams dzīvokļa īpašnieks, viņa ģimenes locekļi un citas personas, kas dzīvo kopā ar viņu, kā arī personas, kurām dzīvoklis nodots lietošanā uz līguma pamata."