Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija

Likumprojekts 2.lasījumam

 

Profesionālās izglītības likums

(Reģ.nr.212; dok.nr.558)

< TR>

Saeimā 1.lasījumā pieņemtā likumprojekta redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi 2. galīgajam lasījumam

Atbildīgās komisijas atzinums

Atbildīgās komisijas sagatavotā 2. galīgā lasījuma redakcija

Profesionālās izglītības likums

     

Profesionālās izglītības likums

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

     

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā lietotie termini

(1) Likumā lietotie termini atbilst Izglītības likumā lietotajiem terminiem, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(2) Likumā ir lietoti šādi termini:

     

1.pants. Likumā lietotie termini

(1) Likumā lietotie termini atbilst Izglītības likumā lietotajiem terminiem, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

1) Profesija – fiziskas personas nodarbošanās veids preču ražošanas, sadales vai pakalpojumu sfērā.

 

1.

 

 

2.

Izglītības un zinātnes ministrs

Papildināt 1.panta otrās daļas 1.punktā:

aiz vārda “veids” ar tekstu “,kam nepieciešama noteikta sagatavotība (izglītība)”;

papildināt aiz vārda “ sfēra” ar tekstu “,t.sk. izglītībā, kultūrā un mākslā.”

Pieņemt iestrādāts komisijas prec.red.

Pieņemt iestrādāts komisijas prec.red.

 

2) Profesionālā pieredze – iepriekšēja faktiska un likumīga darbošanās attiecīgā profesijā Latvijas Republikā kā arī ārvalstī, ja to nosaka Latvijas Republikas noslēgtie līgumi.

3) Profesionālās kvalifikācijas līmenis – teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod iespēju personai veikt noteiktas sarežģītības un atbildības pakāpes darbu.

       

4) Profesionālā pamatizglītība – profesionālā izglītība, kas dod iespēju iegūt pirmā līmeņa profesionālo kvalifikāciju.

3.

Juridiskais birojs

Papildināt 1.panta otrās daļas 4. punktā aiz vārdiem ‘’Profesionālā pamatizglītība -‘’ ar vārdiem ‘’pamata pakāpes”.

Pieņemt iestrādāts komisijas prec.red.

 

5) Arodizglītība – profesionālā izglītība, kas dod iespēju iegūt otrā līmeņa profesionālo kvalifikāciju; profesionālās vidējās izglītības ieguvei nepieciešams apgūt papildu izglītības programmu.

4.

 

 

 

 

5.

Izglītības un zinātnes ministrs

Izslēgt 1.panta otrās daļas 5.punktā vārdus “profesionālās vidējās izglītības ieguvei nepieciešams apgūt papildu izglītības programmu”.

Juridiskais birojs

Izteikt 1.panta otrās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

‘’Arodizglītība - pamata pakāpes vai daļēja vidējās pakāpes profesionālā izglītība, kas dod iespēju iegūt pirmā vai otrā līmeņa profesionālo kvalifikāciju.’’

Pieņemt iestrādāts komisijas prec.red.

 

 

Pieņemt iestrādāts komisijas prec.red.

 

6) Profesionālā vidējā izglītība – profesionālā izglītība, kas dod iespēju iegūt trešā līmeņa profesionālo kvalifikāciju.

6.

Juridiskais birojs

Papildināt 1.panta otrās daļas 6. punktā aiz vārdiem ‘’Profesionālā vidējā izglītība-’’ ar vārdiem ‘’vidējās pakāpes”.

Pieņemt iestrādāts komisijas prec.red.

 

7) Koledžas izglītība – profesionālā augstākā izglītība, kas dod iespēju iegūt ceturtā līmeņa profesionālo kvalifikāciju.

7.

Izglītības un zinātnes ministrs

Izslēgt 1.panta otrās daļas 7.punktu.

(Attiecīgi mainīt turpmāko punktu numerāciju.)

Pieņemt iestrādāts komisijas prec.red.

 

8) Augstskolas izglītība – profesionālā augstākā izglītība, kas dod iespēju iegūt piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju.

 

8.

 

 

 

 

Izglītības un zinātnes ministrs

Izteikt 1.panta otrās daļas 8.punktu šādā redakcijā:

“8) Profesionālā augstākā izglītība – augstākās pakāpes profesionālā izglītība, kas dod iespēju iegūt ceturtā vai piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju.”

Pieņemt iestrādāts komisijas prec.red.

 

 

 

 

 

9) Praktikants – izglītojamais, kas saskaņā ar attiecīgās profesionālās izglītības programmas praktiskās daļas apguvi atrodas mācību praksē iestādē vai uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā).

9.

Izglītības un zinātnes ministrs

Aizstāt 1.panta otrās daļas 9.punktā vārdus “vai uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā)” ar vārdiem “uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) vai organizācijā”.

 

Pieņemt iestrādāts komisijas prec.red.

 

10) Centralizēts eksāmens – pēc īpašas metodikas izveidots un pēc vienotas kārtības valsts mērogā organizēts eksāmens izglītojamo mācību sasniegumu novērtēšanai profesionālās vidējās izglītības ieguvei, kā arī otrā vai trešā līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguvei.

10.

Izglītības un zinātnes ministrs

Izslēgt 1.panta 2.daļas 10.punktā vārdu “vidējās”, vārdus “ieguvei, kā arī otrā” un “trešā līmeņa”.

Pieņemt iestrādāts komisijas prec.red.

 
 

11.

Zemkopības ministrs

Papildināt 1.pantu ar termina “Profesionālās izglītības iestādes akreditācija” skaidrojumu šādā redakcijā:

“Profesionālās izglītības iestādes akreditācija - izglītības iestādes darba organizācijas un pašas resursu kvalitātes atbilstības noteikšana konkrētu izglītības programmu ( radniecīgu izglītības programmu grupu) īstenošanai, kas dod tai tiesības pretendēt uz mācību eksaminācijas centra un mācību metodiskā centra funkciju veikšanu un attiecīgās jomas pieaugušo izglītības visu veidu programmu, kuru apguves rezultātā iegūst valstī atzītu profesionālo kvalifikāciju, realizēšanu.”.

Noraidīt

 
 

12.

Atbildīgā komisija

Izteikt 1.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Likumā ir lietoti šādi termini:

1) arodizglītība — daļēja vidējās pakāpes profesionālā izglītība, kas dod iespēju iegūt otrā līmeņa profesionālo kvalifikāciju;

2) centralizēts eksāmens — pēc īpašas metodikas izveidots un pēc vienotas kārtības valsts mērogā organizēts eksāmens izglītojamo mācību sasniegumu novērtēšanai profesionālās izglītības vai profesionālās kvalifikācijas ieguvei.

3) praktikants — izglītojamais, kas saskaņā ar attiecīgās profesionālās izglītības programmas praktiskās daļas apguvi atrodas mācību praksē iestādē, uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) vai organizācijā;

4) profesija — fiziskās personas nodarbošanās veids preču ražošanas, sadales vai pakalpojumu sfērā, arī izglītībā, kultūrā un mākslā, kam nepieciešama noteikta sagatavotība (izglītība);

5) profesionālā augstākā izglītība — augstākās pakāpes profesionālā izglītība, kas dod iespēju iegūt ceturtā vai piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju;

6) profesionālā pamatizglītība — pamata pakāpes profesionālā izglītība, kas dod iespēju iegūt pirmā līmeņa profesionālo kvalifikāciju;

7) profesionālā pieredze — iepriekšēja darbošanās attiecīgajā profesijā Latvijas Republikā, kā arī ārvalstī;

8) profesionālā vidējā izglītība — vidējās pakāpes profesionālā izglītība, kas dod iespēju iegūt trešā līmeņa profesionālo kvalifikāciju;

9) profesionālās kvalifikācijas līmenis — teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod iespēju veikt noteiktai sarežģītības un atbildības pakāpei atbilstošu darbu.

Pieņemt

(2) Likumā ir lietoti šādi termini:

1) arodizglītība — daļēja vidējās pakāpes profesionālā izglītība, kas dod iespēju iegūt otrā līmeņa profesionālo kvalifikāciju;

2) centralizēts eksāmens — pēc īpašas metodikas izveidots un pēc vienotas kārtības valsts mērogā organizēts eksāmens izglītojamo mācību sasniegumu novērtēšanai profesionālās izglītības vai profesionālās kvalifikācijas ieguvei.

3) praktikants — izglītojamais, kas saskaņā ar attiecīgās profesionālās izglītības programmas praktiskās daļas apguvi atrodas mācību praksē iestādē, uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) vai organizācijā;

4) profesija — fiziskās personas nodarbošanās veids preču ražošanas, sadales vai pakalpojumu sfērā, arī izglītībā, kultūrā un mākslā, kam nepieciešama noteikta sagatavotība (izglītība);

5) profesionālā augstākā izglītība — augstākās pakāpes profesionālā izglītība, kas dod iespēju iegūt ceturtā vai piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju;

6) profesionālā pamatizglītība — pamata pakāpes profesionālā izglītība, kas dod iespēju iegūt pirmā līmeņa profesionālo kvalifikāciju;

7) profesionālā pieredze — iepriekšēja darbošanās attiecīgajā profesijā Latvijas Republikā, kā arī ārvalstī;

8) profesionālā vidējā izglītība — vidējās pakāpes profesionālā izglītība, kas dod iespēju iegūt trešā līmeņa profesionālo kvalifikāciju;

9) profesionālās kvalifikācijas līmenis — teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod iespēju veikt noteiktai sarežģītības un atbildības pakāpei atbilstošu darbu.

2.pants. Likuma mērķis un pamatuzdevumi

13.

Izglītības un zinātnes ministrs

Izteikt 2.panta nosaukumu šādā redakcijā:

“2.pants. Likuma mērķis un uzdevumi”

Pieņemt

2.pants. Likuma mērķis un uzdevumi

(1) Šā likuma mērķis ir nodrošināt valsts profesionālās izglītības politikas īstenošanu un profesionālās izglītības sistēmas darbību, vadību un attīstību.

     

(1) Šā likuma mērķis ir nodrošināt valsts profesionālās izglītības politikas īstenošanu un profesionālās izglītības sistēmas darbību, vadību un attīstību.

(2) Likuma pamatuzdevumi:

1) radīt priekšnoteikumus profesionālās kvalifikācijas ieguves iespēju nodrošināšanai, kas dod tiesības uzsākt darbu attiecīgajā profesijā, kā arī vispārējās zināšanas un prasmes, kas attīsta spējas apgūt augstākas pakāpes izglītības programmas vai iegūt augstāka līmeņa profesionālo kvalifikāciju;

14.

Izglītības un zinātnes ministrs

Izteikt 2.panta otrās daļas ievadtekstu un 1.punktu šādā redakcijā:

“(2) Likuma uzdevumi ir šādi:

1) nodrošināt iespēju iegūt vispārējās zināšanas un prasmes, kā arī profesionālo kvalifikāciju;”

Pieņemt

(2) Likuma uzdevumi ir šādi:

1) nodrošināt iespēju iegūt vispārējās zināšanas un prasmes, kā arī profesionālo kvalifikāciju;

2) noteikt profesionālās izglītības pakāpes, profesionālās kvalifikācijas līmeņus un attiecīgās profesionālās kvalifikācijas ieguvei nepieciešamo izglītību;

3) noteikt profesionālās izglītībā un profesionālās kvalifikācijas piešķiršanā iesaistīto personu kompetenci;

   

 

 

 

 

 

 

Redakc. lab.

2) noteikt profesionālās izglītības pakāpes, profesionālās kvalifikācijas līmeņus un attiecīgās profesionālās kvalifikācijas ieguvei nepieciešamo izglītību;

3) noteikt profesionālajā izglītībā un profesionālās kvalifikācijas piešķiršanā iesaistīto personu kompetenci;

4) nodrošināt Latvijas profesionālās izglītības un profesionālās kvalifikācijas salīdzināmību ar ārvalstīs iegūstamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju, radot iespējas izglītojamiem turpināt izglītību ārvalstīs vai arī konkurēt starptautiskajā darba tirgū.

15.

Juridiskais birojs

Aizstāt 2. panta otrās daļas 4. punktā vārdus ‘’ vai arī’’ ar vārdu ‘’un’’.

Pieņemt

Redakc. lab

4) nodrošināt Latvijas profesionālās izglītības un profesionālās kvalifikācijas salīdzināmību ar ārvalstīs iegūstamo profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju, radot iespējas izglītojamajiem turpināt izglītību ārvalstīs un konkurēt starptautiskajā darba tirgū.

3.pants. Likuma darbība

(1) Likums attiecas uz visām profesionālās izglītības īstenošanā un profesionālās kvalifikācijas piešķiršanā iesaistītajām personām, izņemot augstskolas, kuras īsteno augstskolas izglītības programmas.

(2) Augstskolas izglītības īstenošanu un atbilstošās profesionālās kvalifikācijas piešķiršanu augstskolās reglamentē Augstskolu likums un citi likumi.

16.

Izglītības un zinātnes ministrs

Izteikt likumprojekta 3.pantu šādā redakcijā:

“3.pants. Likuma darbība

(1) Likums reglamentē profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības īstenošanu un atbilstošas profesionālās kvalifikācijas piešķiršanu.

(2) Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības īstenošanu un atbilstošas profesionālās kvalifikācijas piešķiršanu reglamentē Augstskolu likums, citi likumi un normatīvie akti.”

Pieņemt

3.pants. Likuma darbība

(1) Likums reglamentē profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības īstenošanu un atbilstošas profesionālās kvalifikācijas piešķiršanu.

(2) Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības īstenošanu un atbilstošas profesionālās kvalifikācijas piešķiršanu reglamentē Augstskolu likums, citi likumi un normatīvie akti.

4.pants. Profesionālās izglītības pakāpes

(1) Latvijas izglītības sistēmā ir noteiktas trīs profesionālās izglītības pakāpes:

1) profesionālā pamatizglītība;

2) profesionālā vidējā izglītība;

3) profesionālā augstākā izglītība.

(2) Profesionālā augstākā izglītība iedalāma šādi:

     

4.pants. Profesionālās izglītības pakāpes

(1) Latvijas izglītības sistēmā ir noteiktas šādas profesionālās izglītības pakāpes:

1) profesionālā pamatizglītība;

2) profesionālā vidējā izglītība;

3) profesionālā augstākā izglītība.

(2) Profesionālā augstākā izglītība iedalāma šādi:

1) koledžas izglītība;

17.

Izglītības un zinātnes ministrs

Aizstāt 4.panta 2.daļas 1.punktā vārdu “koledžas” ar vārdiem “pirmā līmeņa profesionālā augstākā”.

Pieņemt

1) pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;

 

2) augstskolas izglītība.

18.

Izglītības un zinātnes ministrs

Aizstāt 4.panta 2.daļas 2.punktā vārdu “augstskolas” ar vārdiem “otrā līmeņa profesionālā augstākā”.

Pieņemt

2) otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība.

 

5.pants. Profesionālās kvalifikācijas līmeņi

Latvijas izglītības sistēmā ir noteikti pieci profesionālās kvalifikācijas līmeņi (turpmāk – kvalifikācijas līmeņi):

1) pirmais kvalifikācijas līmenis — teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod iespēju veikt vienkāršus uzdevumus noteiktā praktiskās darbības sfērā;

     

5.pants. Profesionālās kvalifikācijas līmeņi

Latvijas izglītības sistēmā ir noteikti pieci profesionālās kvalifikācijas līmeņi (turpmāk — kvalifikācijas līmeņi):

1) pirmais kvalifikācijas līmenis — teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod iespēju veikt vienkāršus uzdevumus noteiktā praktiskās darbības sfērā;

2) otrais kvalifikācijas līmenis — teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod iespēju patstāvīgi veikt kvalificētu aroda speciālista izpildītāja darbu;

3) trešais kvalifikācijas līmenis — paaugstināta teorētiskā sagatavotība un profesionālā meistarība, kas dod iespēju veikt noteikta aroda speciālista izpildītāja pienākumus, kuros ietilpst arī izpilddarba plānošana un organizēšana;

4) ceturtais kvalifikācijas līmenis — teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod iespēju veikt sarežģīta aroda speciālista izpildītāja darbu, kā arī organizēt un vadīt citu speciālistu darbu;

5) piektais kvalifikācijas līmenis — noteiktas nozares speciālista augstākā kvalifikācija, kas dod iespēju plānot un veikt arī zinātniskās pētniecības darbu attiecīgajā nozarē.

19.

 

 

Zemkopības ministrs

Izslēgt 5.panta 2., 3. un 4.punktā vārdu kopu “aroda speciālista” .

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

Redakc. lab

2) otrais kvalifikācijas līmenis — teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod iespēju patstāvīgi veikt kvalificētu izpildītāja darbu;

3) trešais kvalifikācijas līmenis — paaugstināta teorētiskā sagatavotība un profesionālā meistarība, kas dod iespēju veikt noteiktus izpildītāja pienākumus, kuros ietilpst arī izpildāmā darba plānošana un organizēšana;

4) ceturtais kvalifikācijas līmenis — teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod iespēju veikt sarežģītu izpildītāja darbu, kā arī organizēt un vadīt citu speciālistu darbu;

5) piektais kvalifikācijas līmenis — noteiktas nozares speciālista augstākā kvalifikācija, kas dod iespēju plānot un veikt arī zinātniskās pētniecības darbu attiecīgajā nozarē.

 

6.pants. Profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošie dokumenti

(1) Par akreditētas profesionālās izglītības programmas apguvi izsniedz šādus valsts atzītus profesionālās izglītības dokumentus:

1) apliecība par profesionālo pamatizglītību;

2) atestāts par arodizglītību;

     

6.pants. Profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošie dokumenti

(1) Par akreditētas profesionālās izglītības programmas apguvi izsniedz šādus valsts atzītus profesionālās izglītības dokumentus:

1) apliecība par profesionālo pamatizglītību;

2) atestāts par arodizglītību;

3) profesionālās vidējās izglītības diploms;

20.

Izglītības un zinātnes ministrs

Mainīt vārdu kārtību 6.panta 1.daļas 3.punktā, izsakot tekstu šādā redakcijā: “diploms par profesionālo vidējo izglītību;”.

Pieņemt

3) diploms par profesionālo vidējo izglītību;

4) koledžas izglītības diploms.

21.

Izglītības un zinātnes ministrs

Aizstāt 6.panta 1.daļas 4.punktā vārdu “koledžas” ar vārdiem “pirmā līmeņa profesionālās

augstākās” un mainīt vārdu kārtību, izsakot 4.punkta tekstu šādā redakcijā : “diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību.”

Pieņemt

4) diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību.

 

22.

Labklājības ministrs

Papildināt 6.panta pirmo daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

“ 5) augstskolas izglītības diploms.”

Noraidīt

 

(2) Profesionālo kvalifikāciju, ko iegūst pilnīgi apgūstot attiecīgo akreditētu profesionālās izglītības programmu – apgūstot programmas teorētisko un praktisko daļu, nokārtojot kvalifikācijas eksāmenus un citus profesionālās izglītības programmas standartā noteiktos noslēguma pārbaudījumus, apliecina attiecīgs ieraksts valsts atzītā profesionālās izglītības dokumentā.

(3) Profesionālo kvalifikāciju, ko iegūst apgūstot akreditētu profesionālās tālākizglītības programmu, daļēji apgūstot attiecīgo akreditētu profesionālās izglītības programmu vai apgūstot attiecīgo izglītības programmu pašizglītības formā un nokārtojot kvalifikācijas eksāmenu, apliecina profesionālās kvalifikācijas apliecība.

23.

Juridiskais birojs

Izteikt 6.panta 2.un 3.daļu šādā redakcijā:

‘’ (2) Valsts atzīts profesionālās izglītības dokuments apliecina noteiktas profesionālās izglītības un profesionālās kvalifikācijas ieguvi. Valsts atzītu profesionālās izglītības dokumentu izsniedz izglītojamajam, kurš apguvis akreditētu profesionālās izglītības programmu un nokārtojis profesionālās kvalifikācijas un citus valsts profesionālās izglītības standartā noteiktos noslēguma pārbaudījumus.

(3) Profesionālās kvalifikācijas apliecība apliecina noteiktas profesionālās kvalifikācijas ieguvi. Profesionālās kvalifikācijas apliecību izsniedz izglītojamajam, kurš nokārtojis profesionālās kvalifikācijas eksāmenu un:

1) apguvis akreditētu profesionālās tālākizglītības programmu vai

2) daļēji apguvis akreditētu profesionālās izglītības programmu, vai

3) apguvis attiecīgu profesionālās izglītības programmu pašizglītības formā.”

Pieņemt

(2) Valsts atzīts profesionālās izglītības dokuments apliecina noteiktas profesionālās izglītības un profesionālās kvalifikācijas ieguvi. Valsts atzītu profesionālās izglītības dokumentu izsniedz izglītojamajam, kur š apguvis akreditētu profesionālās izglītības programmu un nokārtojis profesionālās kvalifikācijas un citus valsts profesionālās izglītības standartā noteiktos noslēguma pārbaudījumus.

(3) Profesionālās kvalifikācijas apliecība apliecina noteiktas profesionālās kvalifikācijas ieguvi. Profesionālās kvalifikācijas apliecību izsniedz izglītojamajam, kurš nokārtojis profesionālās kvalifikācijas eksāmenu un:

1) apguvis akreditētu profesionālās tālākizglītības programmu vai

2) daļēji apguvis akreditētu profesionālās izglītības programmu, vai

3) apguvis attiecīgu profesionālās izglītības programmu pašizglītības formā.

(4) Izglītojamam, kas daļēji apguvis akreditētu izglītības programmu un nav nokārtojis kvalifikācijas eksāmenus, izglītības iestāde Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajā kārtībā izsniedz dokumentu par attiecīgās izglītības programmas daļas apguvi.

 

 

 

24.

 

 

 

25.

Izglītības un zinātnes ministrs

Aizstāt 6.panta ceturtajā daļā vārdus “Izglītības un zinātnes ministrijas” ar vārdiem “Ministru kabineta”;

papildināt aiz vārda “attiecīgās” ar vārdu “profesionālās”.

Pieņemt

Redakc. lab

 

 

Pieņemt

(4) Izglītojamajam, kas daļēji apguvis akreditētu izglītības programmu un nav nokārtojis kvalifikācijas eksāmenus, izglītības iestāde Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izsniedz dokumentu par attiecīgās profesionālās izglītības programmas daļas apguvi.

II nodaļa

Profesionālās izglītības organizācija

     

II nodaļa

Profesionālās izglītības organizācija

7.pants. Ministru kabineta kompetence

Ministru kabinets

1) nosaka valsts politikas un stratēģijas virzienus profesionālajā izglītībā;

     

7.pants. Ministru kabineta kompetence

Ministru kabinets:

1) nosaka valsts politikas un stratēģijas virzienus profesionālajā izglītībā;

2) nosaka profesiju standartu un profesionālās izglītības programmu standartu izstrādes un to apstiprināšanas kārtību;

26.

Izglītības un zinātnes ministrs

Izteikt 7.panta 2.punktu šādā redakcijā:

“2) nosaka profesiju standartus;”

Pieņemt

2) nosaka profesiju standartus;

3) apstiprina valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts koledžas izglītības standartu;

27.

Izglītības un zinātnes ministrs

Izslēgt 7.panta 3.punktu.

(Attiecīgi mainīt turpmāko punktu numerāciju)

Pieņemt

 

4) apstiprina koledžas izglītības iestādes paraugnolikumu;

28.

Izglītības un zinātnes ministrs

Izteikt 7.panta 4.punktu šādā redakcijā:

“apstiprina koledžu nolikumus;”

Pieņemt

3) apstiprina koledžu nolikumus;

5) nosaka mācību prakses organizācijas kārtību izglītības iestādēs un uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās);

29.

Juridiskais birojs

Izteikt 7.panta 5.punktu šādā redakcijā:

‘’5) nosaka mācību prakses organizācijas kārtību;’’

Pieņemt

4) nosaka mācību prakses organizācijas kārtību;

6) apstiprina profesionālās izglītības un profesionālās kvalifikācijas dokumentu paraugus un nosaka to izgatavošanas un izsniegšanas kārtību;

30.

Izglītības un zinātnes ministrs

Izteikt 7.panta 6.punktu šādā redakcijā:

“ nosaka valsts atzītu profesionālās kvalifikācijas dokumentu formu, izsniegšanas kritērijus un kārtību;”

Pieņemt

5) nosaka valsts atzītu profesionālās kvalifikācijas dokumentu formu, izsniegšanas kritērijus un kārtību;

7) pēc Izglītības un zinātnes ministrijas vai citas ministrijas ierosinājuma dibina, reorganizē vai likvidē valsts profesionālās izglītības iestādes;

31.

Izglītības un zinātnes ministrs

Izslēgt 7.panta 7.punktu.

Pieņemt

 

8) nosaka valsts profesionālās izglītības standartu, profesijas standartu un profesionālās izglītības programmu standartu izstrādes finansēšanas kārtību;

32.

 

33.

Izglītības un zinātnes ministrs

Izslēgt 7.panta 8.punktu.

Juridiskais birojs

Izslēgt 7.panta 8.punktu

Pieņemt

 

Pieņemt

 

9) nosaka valsts dibināto profesionālās izglītības iestāžu materiālo un finansiālo resursu apjomu, to nodrošināšanas kārtību un profesionālās izglītības programmu finansēšanas kārtību.

34.

Juridiskais birojs

Izslēgt 7.panta 9.punktu.

(Attiecīgi mainīt turpmāko punktu numerāciju)

 

Pieņemt

 
 

35.

 

 

 

 

 

 

36.

Izglītības un zinātnes ministrs

Papildināt 7.pantu ar 10.punktu, pārceļot to no 8.panta 10.punkta (IZM kompetences), šādā redakcijā:

“nosaka ārvalstīs izsniegto profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošo dokumentu atzīšanas kārtību;”

Labklājības ministrs

Papildināt 7.pantu ar 10.punktu šādā redakcijā:

“ 10) nosaka profesionālās izglītības iestāžu reģistrācijas un akreditācijas kārtību un šo iestāžu un profesionālās izglītības programmu reģistrācijas, licencēšanas, akreditācijas kārtību.”.

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

6) nosaka ārvalstīs izsniegto profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošo dokumentu atzīšanas kārtību;

 

37.

Izglītības un zinātnes ministrs

Papildināt 7.pantu ar 11.punktu šādā redakcijā:

“veic citas šajā likumā un Izglītības likumā noteiktās ar profesionālo izglītību saistītās funkcijas.”

Pieņemt

7) veic citas šajā likumā un Izglītības likumā noteiktās ar profesionālo izglītību saistītās funkcijas.

8.pants. Izglītības un zinātnes ministrijas kompetence

Izglītības un zinātnes ministrija:

1) izstrādā valsts, darba devēju un arodbiedrību trīspusējās sadarbības padomes nolikumu un nodrošina tās darbību;

 

 

38.

 

Izglītības un zinātnes ministrs

Izslēgt 8.panta 1.punktu.

(Attiecīgi mainīt turpmāko punktu numerāciju)

 

 

Pieņemt

8.pants. Izglītības un zinātnes ministrijas kompetence

Izglītības un zinātnes ministrija:

2) apstiprina pamata pakāpes un vidējās pakāpes profesionālās izglītības iestāžu paraugnolikumus;

39.

 

 

 

 

40.

 

 

 

41.

Zemkopības ministrs

Izteikt 8.panta 2.punktu šādā redakcijā:

“2) apstiprina profesionālās pamatizglītības un profesionālās vidējās izglītības iestāžu paraugnolikumus;” .

Labklājības ministrs

Izteikt 8.panta 2.punktu šādā redakcijā:

“ 2) apstiprina pamatizglītības un vidējās izglītības profesionālās izglītības iestāžu paraugnolikumus;”.

Izglītības un zinātnes ministrs

Izteikt 8.panta 2.punktu šādā redakcijā:

“izstrādā profesionālās izglītības iestāžu paraugnolikumus”.

Noraidīt

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

Pieņemt

 

1) izstrādā profesionālās izglītības iestāžu paraugnolikumus;

3) apstiprina savā pārziņā esošo koledžas izglītības iestāžu nolikumus;

42.

Izglītības un zinātnes ministrs

Izslēgt 8.panta 3.punktu.

(Attiecīgi mainīt turpmāko punktu numerāciju)

Pieņemt

 

4) izveido un aktualizē profesiju standartu un profesionālās izglītības standartu reģistrus;

43.

 

 

 

44.

Izglītības un zinātnes ministrs

Izslēgt 8.panta 4.punktā tekstu “un profesionālās izglītības standartu” un vārdu “reģistrus” lietot vienskaitlī.

Zemkopības ministrs

Aizvietot 8.panta 4.punktā vārdu kopu “izglītības standartu” ar vārdu kopu “izglītības programmu standartu”.

Pieņemt

 

 

 

Noraidīt

2) izveido un aktualizē profesiju standartu reģistru;

5) izveido un aktualizē profesionālās izglītības iestāžu, profesionālās izglītības programmu un pedagogu reģistrus;

45.

Izglītības un zinātnes ministrs

Izslēgt 8.panta 5.punktu.

Pieņemt

 

6) veic profesionālās izglītības iestāžu akreditāciju Ministru kabineta noteiktajā kārtībā

46.

Izglītības un zinātnes ministrs

Izslēgt 8.panta 6.punktu.

(Attiecīgi mainīt turpmāko punktu numerāciju)

Pieņemt

 

7) izstrādā priekšlikumus un noteiktā kārtībā iesniedz pieprasījumu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanai, finansē savā pārziņā esošās profesionālās izglītības iestādes un profesionālās izglītības atbalsta iestādes no šiem nolūkiem iedalītajiem līdzekļiem;

   

Redakc.lab.

3) izstrādā priekšlikumus un noteiktā kārtībā iesniedz pieprasījumu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanai, finansē savā pārziņā esošās profesionālās izglītības iestādes un profesionālās izglītības atbalsta iestādes no šim nolūkam piešķirtajiem līdzekļiem;

8) izstrādā mācību prakses organizācijas izglītības iestādēs un uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās) noteikumu projektu;

47.

Juridiskais birojs

Izteikt 8.panta 8. punktu šādā redakcijā:

‘’ izstrādā mācību prakses organizācijas noteikumu un citu normatīvo aktu projektus profesionālajā izglītībā;”

Pieņemt

4) izstrādā mācību prakses organizācijas noteikumu un citu normatīvo aktu projektus profesionālajā izglītībā;

9) finansē profesionālās izglītības iestāžu pedagogu sagatavošanu no šiem nolūkiem iedalītajiem līdzekļiem;

48.

Izglītības un zinātnes ministrs

Izslēgt 8.panta 9.punktu.

 

Pieņemt

 

10) nosaka ārvalstīs izsniegto profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošo dokumentu atzīšanas kārtību;

11) nosaka vispārējo izglītību apliecinošo dokumentu izsniegšanas kārtību profesionālās izglītības iestādēs;

49.

 

 

50.

Izglītības un zinātnes ministrs

Iekļaut 8.panta 10. punktu 7.pantā kā 6.punktu.

Izglītības un zinātnes ministrs

Izslēgt 8.panta 11. punktu.

(Attiecīgi mainīt turpmāko punktu numerāciju)

Pieņemt

 

 

Pieņemt

 

12) organizē profesionālo orientāciju un darba tirgus attīstības un darbaspēka pieprasījuma izpēti.

     

5) organizē profesionālo orientāciju un darba tirgus attīstības un darbaspēka pieprasījuma izpēti;

 

51.

Izglītības un zinātnes ministrs

Papildināt 8.pantu ar 13. punktu un izteikt to šādā redakcijā:

“13) veic citas šajā likumā un Izglītības likumā noteiktās ar profesionālo izglītību saistītās funkcijas.”

Pieņemt

6) veic citas šajā likumā un Izglītības likumā noteiktās ar profesionālo izglītību saistītās funkcijas.

9.pants. Citu ministriju kompetence

Citas ministrijas:

1) izstrādā priekšlikumus un noteiktā kārtībā iesniedz pieprasījumu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanai, finansē savā pārziņā esošās profesionālās izglītības iestādes un profesionālās izglītības atbalsta iestādes no šim nolūkiem iedalītajiem līdzekļiem;

52.

Labklājības ministrs

Izteikt 9.panta 1.punktu šādā redakcijā:

“1) nosaka nozarei nepieciešamo valsts finansēto izglītojamo skaitu savā pārziņā esošās profesionālās izglītības iestādēs, kā arī izstrādā priekšlikumus un noteiktā kārtībā iesniedz pieprasījumu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanai, finansē savā pārziņā esošās profesionālās izglītības iestādes un profesionālās izglītības atbalsta iestādes no šiem nolūkiem iedalītajiem līdzekļiem;”.

Noraidīt

 

 

 

 

9.pants.Citu ministriju kompetence

Citas ministrijas:

1) izstrādā priekšlikumus un noteiktā kārtībā iesniedz pieprasījumu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanai, finansē savā pārziņā esošās profesionālās izglītības iestādes un profesionālās izglītības atbalsta iestādes no šim nolūkam piešķirtajiem līdzekļiem;

2) apstiprina savā pārziņā esošo koledžas izglītības iestāžu nolikumus;

53.

54.

 

 

55.

Zemkopības ministrs

Izslēgt 9.panta 2.punktu.

Izglītības un zinātnes ministrs

Izslēgt 9.panta 2.punktu.

(Attiecīgi mainīt turpmāko punktu numerāciju)

Labklājības ministrs

Papildināt 9.panta 2.punktu aiz vārda “ esošo” ar vārdiem “profesionālās vidējās izglītības un”’ .

Pieņemt

 

Pieņemt

 

 

Noraidīt

 

3) izvirza pārstāvjus profesijas standartu un profesionālās izglītības standartu izstrādei un aktualizācijai un profesionālās izglītības kvalitātes vērtēšanai;

56.

Izglītības un zinātnes ministrs

Izteikt 9.panta 3.punktu šādā redakcijā:

“3) sadarbojas ar Izglītības un zinātnes ministriju profesiju standartu izstrādes un aktualizācijas, profesionālās izglītības kvalitātes vērtēšanas un citos ar profesionālo izglītību saistītos jautājumos;”

Pieņemt

2) sadarbojas ar Izglītības un zinātnes ministriju profesiju standartu izstrādes un aktualizācijas, profesionālās izglītības kvalitātes vērtēšanas un citos ar profesionālo izglītību saistītos jautājumos;

4) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, citām valsts institūcijām un pašvaldībām organizē savā pārziņā esošo profesionālās izglītības iestāžu pedagogu tālākizglītību

     

3) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, citām valsts institūcijām un pašvaldībām organizē savā pārziņā esošo profesionālās izglītības iestāžu pedagogu tālākizglītību;

5) piedalās valsts, darba devēju un arodbiedrību sadarbības padomes, profesionālās izglītības konsultatīvās padomes un citu valsts, darba devēju organizāciju un arodbiedrību sadarbību veicinošo institūciju darbā.

57.

Izglītības un zinātnes ministrs

Izteikt 9.panta 5.punktā šādā redakcijā: “piedalās valsts, pašvaldību, arodbiedrību, darba devēju, un citu sabiedrisko organizāciju un sadarbību veicinošo institūciju darbā;”

Pieņemt

 

 

4) piedalās valsts, pašvaldību, arodbiedrību, darba devēju, un citu sabiedrisko organizāciju un sadarbību veicinošo institūciju darbā;

 

58.

Izglītības un zinātnes ministrs

Papildināt 9.pantu ar 6. punktu un izteikt to šādā redakcijā:

“ 6) veic citas šajā likumā un Izglītības likumā noteiktās ar profesionālo izglītību saistītās funkcijas.”

Pieņemt

5) veic citas šajā likumā un Izglītības likumā noteiktās ar profesionālo izglītību saistītās funkcijas.

 

59.

Izglītības un zinātnes ministrs

Izteikt līdzšinējo 10.pantu kā 11.pantu un līdzšinējo 14.pantu kā 10.pantu.

(Attiecīgi mainīt turpmāko pantu numerāciju.)

Pieņemt

10.pants. Pašvaldību kompetence

(1) Pašvaldības piedalās profesionālās izglītības īstenošanā, sekmē uzņēmējdarbības attīstību savā teritorijā, sadarbojas ar darba devēju organizācijām, piedalās to jautājumu risināšanā, kas saistīti ar prakses vietu nodrošināšanu izglītojamajiem attiecīgās pašvaldības teritorijā.

(2) Pašvaldību kompetenci profesionālās izglītības īstenošanā nosaka šis likums, Izglītības likums un citi normatīvie akti.

10.pants. Valsts profesionālās izglītības atbalsta iestādes

(1) Pētnieciskā, informatīvā, metodiskā un organizatoriskā atbalsta nodrošināšanai profesionālajā izglītībā iesaistītajām institūcijām tiek izveidotas valsts profesionālās izglītības atbalsta iestādes

(2) Profesionālās izglītības atbalsta iestādes:

1) organizē profesiju un profesionālās izglītības programmu standartu projektu izstrādi;

2) sniedz metodisko palīdzību izglītības iestādēm izglītības programmu izstrādei, kā arī veic profesionālās izglītības programmu ekspertīzi;

3) sniedz organizatorisku atbalstu ministrijām izglītības kvalitātes nodrošināšanas pasākumu veikšanai to pārziņā esošajās profesionālās izglītības iestādēs;

4) organizē mācību līdzekļu izstrādi un pedagogu tālākizglītību;

5) veic darba tirgus izpēti un citus ar profesionālo izglītību saistītus pētījums;

6) sniedz organizatorisko un metodisko atbalstu valsts institūcijām un profesionālajām organizācijām profesionālās izglītības un profesionālās orientācijas jautājumu risināšanā.

(3) Valsts profesionālās izglītības atbalsta iestādes dibina, reorganizē un likvidē Ministru kabinets pēc Izglītības un zinātnes ministrijas vai citas ministrijas ierosinājuma, ņemot vērā Sadarbības padomes atzinumu.

60.

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 10. pantu šādā redakcijā:

“10.pants. Profesionālās izglītības atbalsta iestādes

(1) Lai nodrošinātu pētniecisko, informatīvo, metodisko un citāda veida intelektuālo atbalstu izglītojamajiem, izglītojamo vecākiem, pedagogiem, izglītības iestādēm un profesionālajām organizācijām, tiek veidotas profesionālās izglītības atbalsta iestādes.

(2) Profesionālās izglītības atbalsta iestādes:

1) sniedz organizatorisku un metodisku palīdzību izglītības programmu izstrādē un īstenošanā, profesionālās orientācijas un citos ar profesionālo izglītību saistītos jautājumos;

2) organizē mācību līdzekļu izstrādi;

3) organizē pedagogu tālākizglītību;

4) piedalās darba tirgus un citos ar profesionālo izglītību saistītos pētījumos.

(3) Profesionālās izglītības valsts atbalsta iestādes dibina, reorganizē un likvidē Ministru kabinets pēc Izglītības un zinātnes ministrijas vai citas ministrijas ierosinājuma.”

Pieņemt

11.pants. Profesionālās izglītības atbalsta iestādes

(1) Lai nodrošinātu pētniecisko, informatīvo, metodisko un citāda veida intelektuālo atbalstu izglītojamajiem, izglītojamo vecākiem, pedagogiem, izglītības iestādēm un profesionālajām organizācijām, tiek veidotas profesionālās izglītības atbalsta iestādes.

(2) Profesionālās izglītības atbalsta iestādes:

1) sniedz organizatorisku un metodisku palīdzību izglītības programmu izstrādē un īstenošanā, profesionālās orientācijas un citos ar profesionālo izglītību saistītos jautājumos;

2) organizē mācību līdzekļu izstrādi;

3) organizē pedagogu tālākizglītību;

4) piedalās darba tirgus un citos ar profesionālo izglītību saistītos pētījumos.

(3) Profesionālās izglītības valsts atbalsta iestādes dibina, reorganizē un likvidē Ministru kabinets pēc Izglītības un zinātnes ministrijas vai citas ministrijas ierosinājuma.

11. pants. Arodbiedrību un darba devēju organizāciju kompetence

(1) Arodbiedrības un darba devēju organizācijas:

1) p iedalās profesionālās izglītības jomā, profesionālās izglītības politikas un stratēģijas veidošanā un īstenošanā, profesionālās izglītības politikas veidošanā projektu izstrādē valsts pieprasījuma, darba tirgus un nozaru attīstības virzienu plānošanā;

61.

 

 

 

 

62.

Izglītības un zinātnes ministrs

Papildināt 11.panta pirmās daļas ievadtekstu ar tekstu šādā redakcijā: “savas kompetences ietvaros veicina profesionālās izglītības attīstību, un tām ir tiesības:”

Izglītības un zinātnes ministrs

Izteikt 11.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1)piedalīties konceptuālu jautājumu un normatīvo aktu projektu izstrādē profesionālās izglītības jomā, profesionālās izglītības stratēģijas un politikas veidošanā un īstenošanā, valsts pieprasījuma un nozaru attīstības virzienu plānošanā;”

Pieņemt

 

 

 

 

Pieņemt

12.pants. Arodbiedrību un darba devēju organizāciju kompetence

(1) Arodbiedrības, darba devēju un citas sabiedriskās organizācijas savas kompetences ietvaros veicina profesionālās izglītības attīstību, un tām ir tiesības:

1) piedalīties konceptuālu jautājumu un normatīvo aktu projektu izstrādē profesionālās izglītības jomā, profesionālās izglītības stratēģijas un politikas veidošanā un īstenošanā, valsts pieprasījuma un nozaru attīstības virzienu plānošanā;

2) sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām veic darba tirgus izpēti un profesionālās izglītības attīstības virzienu plānošanu, izstrādā mērķus un prioritātes profesionālajā izglītībā savā administratīvajā teritorijā attiecīgai pilsētai, pagastam vai uzņēmumam;

63.

Izglītības un zinātnes ministrs

Izteikt 11.panta pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām veikt darba tirgus izpēti un profesionālās izglītības attīstības virzienu plānošanu;; “

Pieņemt

2)sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām veikt darba tirgus izpēti un profesionālās izglītības attīstības virzienu plānošanu;

3) saskaņā ar Sadarbības padomes lēmumiem piedalās profesiju un profesionālās izglītības standartu un izglītības programmu izstrādē, profesionālās izglītības īstenošanā, izglītojamiem nodrošinot nepieciešamos darba apstākļus prakses vietās, kā arī profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanā un vērtēšanā;

64.

Izglītības un zinātnes ministrs

Izteikt 11.panta pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) piedalīties profesiju standartu un izglītības programmu izstrādē, profesionālās izglītības īstenošanā, izglītojamajiem nodrošinot nepieciešamos darba apstākļus prakses vietās, kā arī piedalīties profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanā un vērtēšanā; “

Pieņemt

3) piedalīties profesiju standartu un izglītības programmu izstrādē, profesionālās izglītības īstenošanā, izglītojamajiem nodrošinot nepieciešamos darba apstākļus prakses vietās, kā arī piedalīties profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanā un vērtēšanā;

4) noslēdzot darba koplīgumus ar darba devējiem, veicina darbinieku profesionālo tālākizglītību;

65.

Izglītības un zinātnes ministrs

Izslēgt 11.panta pirmās daļas 4.punktu.

Līdzšinējo 5.punktu uzskatīt par 4.punktu.

Pieņemt

 

5) izvirza pārstāvjus valsts, darba devēju un arodbiedrību sadarbības padomēs, un citās valsts, darba devēju organizāciju un arodbiedrību sadarbību veicinošajās institūcijās.

66.

Izglītības un zinātnes ministrs

Izteikt 11.panta pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

“ 5) piedalīties valsts,pašvaldību, arodbiedrību, darba devēju un citu sabiedrisko organizāciju sadarbības padomju, profesionālās izglītības iestāžu padomju un citu profesionālās izglītības attīstību veicinošu institūciju darbā.”

Pieņemt

4) piedalīties valsts,pašvaldību, arodbiedrību, darba devēju un citu sabiedrisko organizāciju sadarbības padomju, profesionālās izglītības iestāžu padomju un citu profesionālās izglītības attīstību veicinošu institūciju darbā.

(2) Valsts atsevišķu profesionālās izglītības organizācijas funkciju veikšanu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā var deleģēt arodbiedrībām un darba devēju organizācijām saskaņojot to ar Sadarbības padomi un nodrošinot attiecīgu finansējumu.

67.

Izglītības un zinātnes ministrs

Izteikt 11.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2)Atsevišķu profesionālās izglītības pārvaldes un atbalsta funkciju veikšanu valsts Ministru kabineta noteiktajā kārtībā var deleģēt sabiedriskajām organizācijām, saskaņojot to ar Profesionālās izglītības sadarbības padomi un nodrošinot attiecīgu finansējumu.”

Pieņemt

(2) Atsevišķu profesionālās izglītības pārvaldes un atbalsta funkciju veikšanu valsts Ministru kabineta noteiktajā kārtībā var deleģēt sabiedriskajām organizācijām, saskaņojot to ar Profesionālās izglītības sadarbības padomi un nodrošinot attiecīgu finansējumu.

 

68.

Izglītības un zinātnes ministrs

Papildināt likumprojektu ar jaunu 12.pantu šādā redakcijā:

“12.pants. Profesionālās izglītības sadarbības padome

(1) Profesionālās izglītības sadarbības padome (turpmāk - Sadarbības padome) ir sabiedriska konsultatīva un koordinējoša institūcija, kurā iekļauti profesionālās izglītības īstenošanā iesaistīto ministriju, pašvaldību, profesionālo izglītības iestāžu, darba devēju un sabiedrisko organizāciju pārstāvji.

(2) Sadarbības padomes nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

(3) Sadarbības padomes darbības mērķis ir veicināt lēmumu pieņemšanu jautājumos, kas attiecas uz profesionālo izglītību, kā arī veicināt profesionālās izglītības valsts politikas izstrādāšanā un īstenošanā iesaistīto personu sadarbību, lai sekmētu profesionālās izglītības attīstību.”

Pieņemt

13.pants. Profesionālās izglītības sadarbības padome

(1) Profesionālās izglītības sadarbības padome (turpmāk - Sadarbības padome) ir sabiedriska konsultatīva un koordinējoša institūcija, kurā iekļauti profesionālās izglītības īstenošanā iesaistīto ministriju, pašvaldību, profesionālo izglītības iestāžu, darba devēju un sabiedrisko organizāciju pārstāvji.

(2) Sadarbības padomes nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

(3) Sadarbības padomes darbības mērķis ir veicināt lēmumu pieņemšanu jautājumos, kas attiecas uz profesionālo izglītību, kā arī veicināt profesionālās izglītības valsts politikas izstrādāšanā un īstenošanā iesaistīto personu sadarbību, lai sekmētu profesionālās izglītības attīstību.”

12.pants. Valsts, darba devēju un arodbiedrību trīspusējās sadarbības padome

(1) Valsts, darba devēju un arodbiedrību trīspusējās sadarbības padome (turpmāk tekstā - Sadarbības padome) piedalās profesionālās izglītības valsts politikas un stratēģijas izstrādē, veicina profesionālās izglītības attīstību, valsts institūciju un sabiedrisko organizāciju darbības koordināciju profesionālās izglītības jomā, kā arī lēmumu pieņemšanu jautājumos, kas attiecas uz profesionālās izglītības īstenošanā iesaistītajām personām.

(2) Sadarbības padomes sastāvā ievērojot paritātes principu ir profesionālajā izglītībā iesaistīto valsts institūciju, darba devēju organizāciju un arodbiedrību izvirzīti pārstāvji. Sadarbības padomes sastāvu un tās nolikumu apstiprina Ministru kabineta un augstākā līmeņa darba devēju organizāciju un arodbiedrību izvirzītie pārstāvji.

69.

Izglītības un zinātnes ministrs

Izslēgt likummprojekta 12.pantu.

 

Pieņemt

13.pants. Sadarbības padomes kompetence

(1) Sadarbības padome izvērtē priekšlikumus un pieņem lēmumus koncepciju, programmu, kā arī likumu, Ministru kabineta noteikumu un citu normatīvo aktu projektu pilnveidošanai un iesniedz tos Ministru kabinetam, ministrijām vai citām valsts institūcijām un sabiedriskajām organizācijām, kuru kompetencē ietilpst šie jautājumi.

70.

Izglītības un zinātnes ministrs

Izslēgt likummprojekta 13.pantu.

Pieņemt

 

(2) Sadarbības padome izvērtē priekšlikumus:

1) konceptuālo jautājumu un tiesību aktu projektiem profesionālās izglītības jomā;

       

2) profesionālās izglītības pārvaldes pilnveidei;

     

 

 

3) valsts profesionālās izglītības standartu, profesiju standartu un profesionālās izglītības programmu standartu izstrādei un tās finansēšanai;

     

4) profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmas pilnveidei, profesionālās kvalifikācijas vērtēšanas un tālākizglītības organizēšanai;

     

5) par pārmaiņām profesionālās izglītības iestāžu un profesionālās izglītības atbalsta iestāžu tīklu struktūrā un izglītojamo skaita noteikšanai valsts finansētajās profesionālās izglītības iestādēs;

 

 

 

 

 

 

 

 

6) par valsts profesionālās izglītības iestāžu materiālo un finansiālo resursu nodrošinājumu;

       

7) par mācību prakses organizācijas kārtību izglītības iestādēs un uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās);

       

8) profesionālās izglītības iestāžu un atbalsta iestāžu finansēšanas noteikumu izstrādei.

       

(3) Sadarbības padomei ir tiesības pieprasīt un saņemt bez atlīdzības no valsts pārvaldes, pašvaldību institūcijām un nevalstiskajām organizācijām Sadarbības padomes darbībai nepieciešamo informāciju.

 

 

   

14.pants. Pašvaldību kompetence

Pašvaldības:

1) dibina, reorganizē un likvidē pašvaldību profesionālās izglītības iestādes, ņemot vērā Sadarbības padomes atzinumu un saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju;

2) piedalās profesionālās izglītības īstenošanā, kā arī sekmē darba devēju uzņēmumu attīstību un sadarbībā ar darba devēju organizācijām risina jautājumus, kas saistīti ar prakses vietas nodrošināšanu izglītojamiem pašvaldības teritorijā.

71.

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 14. pantu kā 10. pantu attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju, šādā redakcijā:

“10.pants. Pašvaldību kompetence

(1) Pašvaldības piedalās profesionālās izglītības īstenošanā, sekmē uzņēmējdarbības attīstību savā teritorijā, sadarbojas ar darba devēju organizācijām, piedalās to jautājumu risināšanā, kas saistīti ar prakses vietu nodrošināšanu izglītojamajiem attiecīgās pašvaldības teritorijā.

(2) Pašvaldību kompetenci profesionālās izglītības īstenošanā nosaka šis likums, Izglītības likums un citi normatīvie akti..’’

Pieņemt

(skat.2.las.red.10.pantu)

 

 

72.

Zemkopības ministrs

Papildināt 14.pantu ar 3.punktu šādā redakcijā:

“3) Latvijas pašvaldību savienība piedalās valsts, darba devēju un arodbiedrību sadarbības padomes, profesionālās izgļītības konsultatīvās padomes un citu valsts, darba devēju organizāciju un arodbiedrību sadarbību veicinošo institūciju darbā.”

Noraidīt

 

III nodaļa

Profesionālās izglītības iestādes

     

III nodaļa

Profesionālās izglītības iestādes

15.pants. Profesionālās izglītības iestāžu dibināšanas, reorganizēšanas un likvidācijas kārtība

(1) Valsts profesionālās izglītības iestādes dibina, reorganizē un likvidē Ministru kabinets pēc Izglītības un zinātnes ministrijas vai citas ministrijas ierosinājuma, ņemot vērā Sadarbības padomes atzinumu.

73.

 

 

 

 

 

 

74.

Labklājības ministrs

Izteikt 15.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“ (1) Valsts profesionālās izglītības iestādes dibina, reorganizē un likvidē Ministru kabinets pēc izglītības un zinātnes ministra vai citas nozares ministra ierosinājuma, ņemot vērā Sadarbības padomes atzinumu.”

Juridiskais birojs

Izslēgt 15. panta pirmajā un otrajā daļā vārdus ‘’ņemot vērā Sadarbības padomes atzinumu’’.

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

14.pants. Profesionālās izglītības iestāžu dibināšanas, reorganizēšanas un likvidācijas kārtība

(1) Valsts profesionālās izglītības iestādes dibina, reorganizē un likvidē Ministru kabinets pēc Izglītības un zinātnes ministrijas vai citas ministrijas ierosinājuma.

(2) Pašvaldību profesionālās izglītības iestādes dibina, reorganizē un likvidē attiecīgo pašvaldību domes (padomes), ņemot vērā Sadarbības padomes atzinumu, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.

75.

Labklājības ministrs

Izteikt 15.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Pašvaldību profesionālās izglītības iestādes dibina, reorganizē un likvidē attiecīgo pašvaldību domes (padomes), ņemot vērā Sadarbības padomes atzinumu, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju vai citas nozares ministriju.”

Noraidīt

(2) Pašvaldību profesionālās izglītības iestādes dibina, reorganizē un likvidē attiecīgo pašvaldību domes (padomes), saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.

(3) Privātās profesionālās izglītības iestādes dibina, reorganizē un likvidē juridiskas un fiziskas personas. Valsts un pašvaldības var piedalīties privāto uzņēmumu (uzņēmējsabiedrības) dibināšanā.

76.

Atbildīgās komisijas priekšlikums

Izteikt 15.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Privātās profesionālās izglītības iestādes dibina, reorganizē un likvidē juridiskās un fiziskās personas. Valsts un pašvaldības var piedalīties privāto izglītības iestāžu dibināšanā.”

Pieņemt

(3) Privātās profesionālās izglītības iestādes dibina, reorganizē un likvidē juridiskās un fiziskās personas. Valsts un pašvaldības var piedalīties privāto izglītības iestāžu dibināšanā.

(4) Profesionālās izglītības iestāžu reģistrācijas kārtību nosaka Izglītības likums.

 

 

 

 

(4) Profesionālās izglītības iestāžu reģistrācijas kārtību nosaka Izglītības likums.

16.pants. Profesionālās izglītības iestādes statuss un tās darbība

(1) Profesionālās izglītības iestādes darbības tiesiskais pamats ir šis likums, Izglītības likums, citi normatīvie akti un tās nolikums.

77.

Juridiskais birojs

Papildināt 16.panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā :

‘’ Profesionālās izglītības iestādes nolikumu apstiprina tās dibinātājs.’’

Pieņemt

15.pants. Profesionālās izglītības iestādes statuss un tās darbība

(1) Profesionālās izglītības iestādes darbības tiesiskais pamats ir šis likums, Izglītības likums, citi normatīvie akti un tās nolikums. Profesionālās izglītības iestādes nolikumu apstiprina tās dibinātājs.

(2) Profesionālās izglītības iestādes pamatuzdevums ir profesionālās izglītības programmu īstenošana. Profesionālās izglītības iestāde var īstenot vienu vai vairākas profesionālās izglītības programmas.

78.

Izglītības un zinātnes ministrs

Svītrot 16.panta otrās daļas pēdējo teikumu

Pieņemt

(2) Profesionālās izglītības iestādes pamatuzdevums ir profesionālās izglītības programmu īstenošana.

(3) Profesionālās izglītības iestāde atbilstoši Izglītības likumam un citu likumu un normatīvo aktu noteikumiem ir tiesīga patstāvīgi veikt saimniecisko un citāda veida darbību, ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanu un ir paredzēts izglītības iestādes nolikumā.

     

(3) Profesionālās izglītības iestāde atbilstoši Izglītības likumam un citu likumu un normatīvo aktu noteikumiem ir tiesīga patstāvīgi veikt saimniecisko un citāda veida darbību, ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanu un ir paredzēts izglītības iestādes nolikumā.

(4) Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprināto paraugnolikumu, valsts profesionālās pamatizglītības vai profesionālās vidējās izglītības iestāde izstrādā savu nolikumu, un to apstiprina institūcija, kuras pārziņā ir attiecīgā izglītības iestāde.

79.

Izglītības un zinātnes ministrs

Izslēgt 16.panta ceturto daļu.

 

Pieņemt

 

(5) Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprināto paraugnolikumu, pašvaldības profesionālās pamatizglītības vai profesionālās vidējās izglītības iestāde izstrādā savu nolikumu un saskaņo to ar Izglītības un zinātnes ministriju, šo nolikumu apstiprina attiecīgās pašvaldības dome (padome).

80.

Izglītības un zinātnes ministrs

Izslēgt 16.panta piekto daļu.

Pieņemt

 

(6) Pamatojoties uz Ministru kabineta apstiprināto paraugnolikumu, koledžas izglītības iestāde izstrādā savu nolikumu un to apstiprina ministrija, kuras pārziņā ir attiecīgā izglītības iestāde.

81.

Izglītības un zinātnes ministrs

Izslēgt 16.panta sesto daļu.

Pieņemt

 

17.pants. Profesionālās izglītības iestādes nosaukums

(1) Profesionālās izglītības iestādes nosaukumā, saskaņojot to ar Izglītības un zinātnes ministriju un atkarībā no īstenojamās izglītības pakāpes iekļaujams viens no šādiem diferencētājvārdiem:

1) skola;

82.

 

 

83.

 

Izglītības un zinātnes ministrs

Izslēgt 17.panta pirmajā daļā vārdus “saskaņojot to ar Izglītības un zinātnes ministriju un ”;

aizstāt vārdu “diferencētājvārdiem” ar vārdu “vārdiem”.

 

Pieņemt

 

 

Pieņemt

16.pants. Profesionālās izglītības iestādes nosaukums

(1) Profesionālās izglītības iestādes nosaukumā atkarībā no īstenojamās izglītības pakāpes iekļaujams viens no šādiem vārdiem:

1) skola;

2) vidusskola;

84.

Zemkopības ministrs

Izteikt 17.panta pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) vidusskola vai tehnikums;”

Noraidīt

2) vidusskola;

3) koledža.

 

 

 

3) koledža.

(2) Papildu īstenojamās izglītības pakāpes apzīmējumam, profesionālās izglītības iestādes nosaukumā var ietvert izglītības programmas profila raksturojumu.

85.

Izglītības un zinātnes ministrs

Izteikt 17. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Papildus īstenojamās izglītības pakāpei profesionālās izglītības iestādes nosaukumā var ietvert izglītības programmas raksturojumu.”

Pieņemt

(2) Papildus īstenojamās izglītības pakāpei profesionālās izglītības iestādes nosaukumā var ietvert izglītības programmas raksturojumu.

18.pants. Profesionālās izglītības iestādes nolikums

Profesionālās izglītības iestādes nolikumā tiek norādīti:

1) izglītības iestādes nosaukums, tās juridiskā adrese;

2) izglītības iestādes dibinātājs, iestādes juridiskais statuss;

3) izglītības iestādes darbības mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi;

4) izglītības iestādē īstenojamās izglītības programmas;

5) izglītības procesa organizācija;

6) pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi;

7) izglītojamo tiesības un pienākumi;

8) izglītības iestādes pašpārvaldes izveidošanas kārtība, tās kompetence;

9) izgītības iestādes iekšējo kārtību reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība;

10) saimnieciskā darbība;

11) izglītības iestādes finansējuma avoti un kārtība;

12) izglītības iestādes reorganizācijas un likvidācijas kārtība;

13) izglītības iestādes nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība;

14) citi būtiski noteikumi, kas nav pretrunā ar šo likmu, Izglītības likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

86.

Atbildīgā komisija

Izteikt 18. pantu šādā precizētā redakcijā:

“17.pants. Profesionālās izglītības iestādes nolikums

Profesionālās izglītības iestādes nolikumā norāda:

1) izglītības iestādes nosaukumu, tās juridisko adresi;

2) izglītības iestādes dibinātāju, iestādes juridisko statusu;

3) izglītības iestādes darbības mērķus, pamatvirzienus un uzdevumus;

4) izglītības iestādē īstenojamās izglītības programmas;

5) izglītības procesa organizāciju;

6) pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumus;

7) izglītojamo tiesības un pienākumus;

8) izglītības iestādes pašpārvaldes izveidošanas kārtību, tās kompetenci;

9) izglītības iestādes iekšējo kārtību reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtību;

10) izglītības iestādes saimniecisko darbību;

11) izglītības iestādes finansējuma avotus un kārtību;< /P>

12) izglītības iestādes reorganizācijas un likvidācijas kārtību;

13) izglītības iestādes nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtību;

14) citus būtiskus noteikumus, kas nav pretrunā ar šo likumu, Izglītības likumu un citiem normatīvajiem aktiem.”

Pieņemt

17.pants. Profesionālās izglītības iestādes nolikums

Profesionālās izglītības iestādes nolikumā norāda:

1) izglītības iestādes nosaukumu, tās juridisko adresi;

2) izglītības iestādes dibinātāju, iestādes juridisko statusu;

3) izglītības iestādes darbības mērķus, pamatvirzienus un uzdevumus;

4) izglītības iestādē īstenojamās izglītības programmas;

5) izglītības procesa organizāciju;

6) pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumus;

7) izglītojamo tiesības un pienākumus;

8) izglītības iestādes pašpārvaldes izveidošanas kārtību, tās kompetenci;

9) izglītības iestādes iekšējo kārtību reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtību;

10) izglītības iestādes saimniecisko darbību;

11) izglītības iestādes finansējuma avotus un kārtību;

12) izglītības iestādes reorganizācijas un likvidācijas kārtību;

13) izglītības iestādes nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtību;

14) citus būtiskus noteikumus, kas nav pretrunā ar šo likumu, Izglītības likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

IV. nodaļa

Profesionālās izglītības iestādes pedagogi un izglītojamie

     

IV. nodaļa

Profesionālās izglītības iestādes pedagogi un izglītojamie

19.pants. Tiesības strādāt par pedagogu profesionālās izglītības iestādē

Tiesības strādāt par pedagogu profesionālās izglītības iestādē ir personai, kurai ir nozarei atbilstoša profesionālā un pedagoģiskā izglītība, kas atbilst Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajām profesionālās izglītības iestādes pedagoga kvalifikācijas prasībām.

87.

 

88.

 

 

 

89.

Juridiskais birojs

Izslēgt 19. un 20. pantā vārdu ‘’nozarei’’.

Labklājības ministrs

Papildināt 19.pantu aiz vārdiem “pedagoģiskā izglītība” ar vārdiem “vai kura apgūst profesionālo un pedagoģisko izglītību”.

Atbildīgā komisija

Izteikt 19.pantu šādā redakcijā:

“ Tiesības strādāt par pedagogu profesionālās izglītības iestādē ir personai, kurai ir atbilstoša profesionālā izglītība (kvalifikācija) un pedagoģiskā izglītība vai kurai ir atbilstoša profesionālā izglītība (kvalifikācija) un kura apgūst pedagoģisko izglītību, kas atbilst Ministru kabineta noteiktajām profesionālās izglītības iestādes pedagoga profesionālās kvalifikācijas prasībām.”

Pieņemt

 

Daļēji atbalstīts ietverts atb.kom.red.

 

 

Pieņemt

18.pants. Tiesības strādāt par pedagogu profesionālās izglītības iestādē

Tiesības strādāt par pedagogu profesionālās izglītības iestādē ir personai, kurai ir atbilstoša profesionālā izglītība (kvalifikācija) un pedagoģiskā izglītība vai kurai ir atbilstoša profesionālā izglītība (kvalifikācija) un kura apgūst pedagoģisko izglītību, kas atbilst Ministru kabineta noteiktajām profesionālās izglītības iestādes pedagoga profesionālās kvalifikācijas prasībām.

20. pants. Profesionālās izglītības iestādes pedagoga profesionālā kvalifikācija

Profesionālās izglītības iestādes pedagoga profesionālo kvalifikāciju apliecina valsts atzīti dokumenti par nozarei atbilstošu profesionālo izglītību un pedagoģisko izglītību.

 

90.

 

91.

Izglītības un zinātnes ministrs

Izslēgt 20.pantā vārdu “nozarei”;

papildināt aiz vārdiem “profesionālo izglītību” ar vārdu “(kvalifikāciju)”.

 

Pieņemt

 

 

Pieņemt

 

19. pants. Profesionālās izglītības iestādes pedagoga profesionālā kvalifikācija

Profesionālās izglītības iestādes pedagoga profesionālo kvalifikāciju apliecina valsts atzīti dokumenti par atbilstošu profesionālo izglītību (kvalifikāciju) un pedagoģisko izglītību.

21.pants. Profesionālās izglītības iestādes pedagoga darba samaksa

(1) Profesionālās izglītības iestādes pedagoga darba samaksu nosaka atbilstoši profesionālajai pieredzei attiecīgajā nozarē, pedagoga profesionālajai kvalifikācijai un darba slodzei.

92.

Izglītības un zinātnes ministrs

Izslēgt 21.panta pirmajā daļā vārdus “attiecīgajā nozarē”;

 

Pieņemt

Redakc.lab.

20.pants. Profesionālās izglītības iestādes pedagoga darba samaksa

(1) Profesionālās izglītības iestādes pedagoga darba samaksu nosaka atbilstoši profesionālajai pieredzei, viņa profesionālajai kvalifikācijai un darba slodzei.

(2) Pedagogam ar zemāko profesionālo kvalifikāciju minimālā darba samaksa par vienu slodzi nedrīkst būt zemāka par divām mimālajām mēnešalgām.

     

(2) Pedagogam ar zemāko profesionālo kvalifikāciju minimālā darba samaksa par vienu slodzi nedrīkst būt zemāka par divām mimālajām mēnešalgām.

22.pants. Izglītojamo attiecības ar obligāto valsts dienestu

(1) Valsts profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības un koledžas izglītības iestāžu pilna laika izglītojamos valsts dienestā neiesauc.

93.

 

 

 

 

 

94.

Labklājības ministrs

Izteikt 22.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“ (1) Valsts, pašvaldību un privāto profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības un koledžas izglītības iestāžu pilna laika izglītojamos valsts dienestā neiesauc.”

Izglītības un zinātnes ministrs

Izteikt 22.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Izglītojamos, kas profesionālās izglītības iestādēs klātienē apgūst akreditētas profesionālās izglītības programmas, obligātajā valsts dienestā neiesauc.”

Noraidīt

 

 

 

 

 

Pieņemt

21.pants. Izglītojamo attiecības ar obligāto valsts dienestu

(1) Izglītojamos, kas profesionālās izglītības iestādēs klātienē apgūst akreditētas profesionālās izglītības programmas, obligātajā valsts dienestā neiesauc.

(2) Obligātā valsts dienesta pārvalde nedrīkst traucēt obligātajam valsts dienestam pakļautajām personām:

1) uzsākt pilna laika izglītības programmas apguvi profesionālās vidējās vai vispārējās vidējās izglītības ieguvei pirmajā gadā pēc arodizglītības iegūšanas;

95.

 

 

96.

Izglītības un zinātnes ministrs

Izslēgt 22.panta otrās daļas 1.punktā vārdus “pilna laika”;

papildināt 1.punktā aiz vārda “apguvi” ar vārdu “klātienē”.

Pieņemt

 

 

Pieņemt

(2) Obligātā valsts dienesta pārvalde nedrīkst traucēt obligātajam valsts dienestam pakļautajām personām:

1) uzsākt izglītības programmas apguvi klātienē profesionālās vidējās vai vispārējās vidējās izglītības ieguvei pirmajā gadā pēc arodizglītības iegūšanas;

2) uzsākt koledžas izglītības pilna laika programmas apguvi pirmajā gadā pēc vispārējās vidējās izglītības vai profesionālās vidējās izglītības iegūšanas;

97.

 

 

 

 

98.

Izglītības un zinātnes ministrs

Aizstāt 22.panta 2.daļas 2.punktā vārdus “koledžas izglītības pilna laika” ar vārdiem “pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības”;

papildināt aiz vārda “apguvi” ar vārdu “klātienē”.

Pieņemt

 

 

 

 

Pieņemt

2) uzsākt pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas apguvi klātienē pirmajā gadā pēc vispārējās vidējās izglītības vai profesionālās vidējās izglītības iegūšanas;

3) uzsākt pilna laika izglītības programmas apguvi augstskolā pirmajā gadā pēc koledžas izglītības iegūšanas.

99.

Izglītības un zinātnes ministrs

Izteikt 22.panta otrās daļas 3.punktu šādā redakcijā: “ 3) uzsākt otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas vai akadēmiskās izglītības programmas apguvi klātienē pirmajā gadā pēc pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības iegūšanas”.

Pieņemt

3) uzsākt otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas vai akadēmiskās izglītības programmas apguvi klātienē pirmajā gadā pēc pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības iegūšanas.

V. nodaļa

Profesionālās izglītības saturs

     

V nodaļa

Profesionālās izglītības saturs

23. pants. Profesionālās izglītības saturu reglamentējošie pamatdokumenti

(1) Profesionālās izglītības saturu reglamentējošie pamatdokumenti ir:

1) valsts profesionālās izglītības standarts;

2) profesijas standarts;

     

22. pants. Profesionālās izglītības saturu reglamentējošie pamatdokumenti

(1) Profesionālās izglītības saturu reglamentējošie pamatdokumenti ir šādi:

1) valsts profesionālās izglītības standarts;

2) profesijas standarts;

3) profesionālās izglītības programmas standarts;

100.

Izglītības un zinātnes ministrs

Izslēgt 23.panta pirmās daļas 3.punktu.

Līdzšinējo 4.punktu uzskatīt par 3.punktu.

Pieņemt

 

4) profesionālās izglītības programma.

     

3)profesionālās izglītības programma.

(2) Valsts profesionālās izglītības standarts, profesijas standarts un profesionālās izglītības programmas standarts ir obligāts ikvienam, kas izstrādā un īsteno profesionālās izglītības programmas.

 

101.

Izglītības un zinātnes ministrs

Izslēgt 23.panta otrajā daļā vārdus “un profesionālās izglītības programmas standarts”.

 

Pieņemt

(2) Valsts profesionālās izglītības standarts, profesijas standarts ir obligāts ikvienam, kas izstrādā un īsteno profesionālās izglītības programmas.

24.pants. Valsts profesionālās izglītības standarti

(1) Likumā noteiktie valsts profesionālās izglītības standarti - valsts profesionālās vidējās izglītības standarts un valsts koledžas izglītības standarts, atbilstoši izglītības pakāpei nosaka:

1) izglītības programmu stratēģiskos mērķus;

2) obligāto izglītības saturu;

3) iegūtās izglītības vērtēšanas pamatprincipus un kārtību.

 

100.

 

 

 

102.

Izglītības un zinātnes ministrs

Papildināt 24.panta pirmās daļas ievadteikumā pēc vārdiem “izglītības standarti – “ ar vārdiem “valsts arodizglītības standarts”;

aizstāt vārdu “koledžas” ar vārdiem “ pirmā līmeņa profesionālās augstākās “.

 

Pieņemt

 

 

 

Pieņemt

23.pants. Valsts profesionālās izglītības standarti

(1) Likumā noteiktie valsts profesionālās izglītības standarti - valsts arodizglītības standarts, valsts profesionālās vidējās izglītības standarts un valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standarts, atbilstoši izglītības pakāpei nosaka:

1) izglītības programmu stratēģiskos mērķus;

2) obligāto izglītības saturu;

3) iegūtās izglītības vērtēšanas pamatprincipus un kārtību.

(2) Valsts profesionālās izglītības standartus izstrādā Izglītības un zinātnes ministrija, un tos iesniedz apstiprināšanai Ministru kabinetā.

103.

Izglītības un zinātnes ministrs

Izteikt 24.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Valsts profesionālās izglītības standartus izstrādā Izglītības un zinātnes ministrija un tos apstiprina Ministru kabinets.”

Pieņemt

(2) Valsts profesionālās izglītības standartus izstrādā Izglītības un zinātnes ministrija un tos apstiprina Ministru kabinets.

25.pants. Profesijas standarts

(1) Profesijas standarts nosaka profesionālās kvalifikācijas pamatprasības, kā arī attiecīgās specifiskās prasības, kas nepieciešamas galveno darba uzdevumu veikšanai attiecīgajā profesijā.

     

24.pants. Profesijas standarts

(1) Profesijas standarts nosaka profesionālās kvalifikācijas pamatprasības, kā arī attiecīgās specifiskās prasības, kas nepieciešams galveno darba uzdevumu veikšanai attiecīgajā profesijā.

(2) Profesijas standartu projektus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādā pilnvarotas profesionālās organizācijas, un tos apstiprina Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

104.

Izglītības un zinātnes ministrs

Izteikt 25.panta otrajo daļu šādā redakcijā:

“ Profesiju standartus nosaka speciālie likumi vai Ministru kabineta noteikumi. Profesiju standartus var noteikt arī likumā vai Ministru kabineta noteikumos pilnvarotas institūcijas.”

Pieņemt

(2) Profesiju standartus nosaka speciālie likumi vai Ministru kabineta noteikumi. Profesiju standartus var noteikt arī likumā vai Ministru kabineta noteikumos pilnvarotas institūcijas.

26.pants. Profesionālās izglītības programmas standarts

(1) Profesionālās izglītības programmas standarts, atbilstoši attiecīgajiem valsts profesionālās izglītības standartam un profesijas standartam, nosaka:

1) profesionālās izglītības programmas galvenos uzdevumus;

2) izglītības programmas obligāto saturu;

3) izglītības programmas īstenošanas plāna struktūru;

4) mācību sasniegumu vērtēšanas kritērijus un metodiku.

(2) Profesionālās izglītības programmu standartu projektus normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izstrādā Izglītības un zinātnes ministrija vai citas ministrijas, un tos apstiprina Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

105.

Izglītības un zinātnes ministrs

Izslēgt likumprojekta 26.pantu.

(Attiecīgi mainīt turpmāko pantu numerāciju.)

 

 

 

 

Pieņemt

 

27.pants. Profesionālās izglītības programma

(1) Profesionālās izglītības programma ir profesionālo izglītību reglamentējošs dokuments, kas atbilstoši profesionālās izglītības programmas standartam nosaka:

106.

Izglītības un zinātnes ministrs

Izteikt 27.panta pirmās daļas ievadteikumu šādā redakcijā: “(1) Profesionālās izglītības programma ir profesionālo izglītību reglamentējošs dokuments, kas atbilstoši attiecīgās izglītības pakāpes valsts profesionālās izglītības programmas standartam nosaka:”.

Pieņemt

25.pants. Profesionālās izglītības programma

(1) Profesionālās izglītības programma ir profesionālo izglītību reglamentējošs dokuments, kas atbilstoši attiecīgās izglītības pakāpes valsts profesionālās izglītības programmas standartam nosaka:

1) profesionālās izglītības programmas uzdevumus;

2) profesionālās izglītības programmas saturu;

3) izglītības programmas īstenošanas plānu;

4) prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību;

   

Red.lab.

1) profesionālās izglītības programmas uzdevumus;

2) profesionālās izglītības programmas saturu;

3) profesionālās izglītības programmas īstenošanas plānu;

4) prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību;

5) mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību;

107.

Izglītības un zinātnes ministrs

Izslēgt 27.panta pirmās daļas 5.punktu.

Līdzšinējo 6.punktu uzskatīt par 5.punktu.

Pieņemt

5) profesionālās izglītības programmas īstenošanai nepieciešamo personālu, finansu un materiālos līdzekļus.

6) programmas īstenošanai nepieciešamo personālu, finansiālos un materiālos līdzekļus.

 

 

 

 

 

 

(2) Profesionālās izglītības programmu izstrādā izglītības iestāde, un to apstiprina izglītības iestādes vadītājs.

108.

Izglītības un zinātnes ministrs

Izteikt 27.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Profesionālās izglītības programmu izstrādā izglītības iestāde, saskaņojot ar tās dibinātāju.”

Pieņemt

(2) Profesionālās izglītības programmu izstrādā izglītības iestāde, saskaņojot ar tās dibinātāju.

28.pants. Profesionālās izglītības programmu veidi

Profesionālās izglītības programmas atkarībā no iegūstamās izglītības iedalāmas šādi:

1) profesionālās pamatizglītības programmas;

2) arodizglītības programmas;

3) profesionālās vidējās izglītības programmas;

     

26.pants. Profesionālās izglītības programmu veidi

Profesionālās izglītības programmas atkarībā no iegūstamās izglītības iedalāmas šādi:

1) profesionālās pamatizglītības programmas;

2) arodizglītības programmas;

3) profesionālās vidējās izglītības programmas;

4) koledžas izglītības programmas;

109.

Izglītības un zinātnes ministrs

Aizstāt 28.panta 4.punktā vārdu “koledžas” ar vārdiem “pirmā līmeņa profesionālās augstākās “.

Pieņemt

4) pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas;

5) profesionālās tālākizglītības programmas.

     

5) profesionālās tālākizglītības programmas.

29.pants. Izglītojamo uzņemšana profesionālās izglītības programmās

(1) Profesionālās pamatizglītības un arodizglītības programmās tiek uzņemtas personas bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma un ne ātrāk kā tajā kalendārā gadā, kurā tām aprit 15 gadi;

110.

Izglītības un zinātnes ministrs

Izteikt 29.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Profesionālās pamatizglītības un arodizglītības programmās persona tiek uzņemta bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma un ne agrāk kā tajā kalendārajā gadā, kurā tai aprit 15 gadi.”

 

Pieņemt

27.pants. Izglītojamo uzņemšana profesionālās izglītības programmās

(1)Profesionālās pamatizglītības un arodizglītības programmās persona tiek uzņemta bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma un ne agrāk kā tajā kalendārajā gadā, kurā tai aprit 15 gadi.

(2) Profesionālās vidējās izglītības programmās tiek uzņemtas personas pēc pamatizglītības ieguves;

111.

Izglītības un zinātnes ministrs

Izteikt 29.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Profesionālās vidējās izglītības programmās persona tiek uzņemta pēc vispārējās pamatizglītības vai profesionālās pamatizglītības ieguves.”

Pieņemt

(2) Profesionālās vidējās izglītības programmās persona tiek uzņemta pēc vispārējās pamatizglītības vai profesionālās pamatizglītības ieguves.

(3) Koledžas izglītības programmās tiek uzņemtas personas pēc vispārējās vidējās izglītības vai profesionālās vidējās izglītības ieguves;

112.

Izglītības un zinātnes ministrs

Izteikt 29.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās persona tiek uzņemta pēc vispārējās vidējās izglītības vai profesionālās vidējās izglītības ieguves.”

Pieņemt

(3) Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās persona tiek uzņemta pēc vispārējās vidējās izglītības vai profesionālās vidējās izglītības ieguves.

(4) Uzņemšana profesionālās tālākizglītības programmās netiek reglamentēta.

     

(4) Uzņemšana profesionālās tālākizglītības programmās netiek reglamentēta.

(5) Izglītības iestādēm, uzņemot izglītojamos profesionālās vidējās izglītības vai koledžas izglītības programmu vai profesionālās tālākizglītības programmu apguvei, ir tiesības izglītojamo atlasei Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajā kārtībā rīkot iestājpārbaudījumus.

113.

Izglītības un zinātnes ministrs

Izslēgt 29.panta piekto daļu.

Līdzšinējo sesto daļu uzskatīt par piekto daļu.

Pieņemt

 

(6) Profesionālo meistarību darba devēja uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) var pilnveidot uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbinieki un praktikanti, apgūstot profesionālās izglītības programmas kvalifikācijas paaugstināšanai vai pārkvalifikācijai. Kārtību, kādā izglītojamie apgūst profesionālās izglītības programmas darba devēja uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā), amata meistara darbnīcā vai studijā, nosaka šis likums, likums “Par amatniecību” un citi tiesību akti.

114.

Izglītības un zinātnes ministrs

Izteikt 29.panta 6.daļu šādā redakcijā:

“ (6) Kārtību, kādā darbinieki (praktikanti) apgūst profesionālās izglītības programmas, nosaka šis likums, likums “Par amatniecību” un citi normatīvie akti.”

Pieņemt

(5) Kārtību, kādā darbinieki (praktikanti) apgūst profesionālās izglītības programmas, nosaka šis likums, likums “Par amatniecību” un citi normatīvie akti.

30.pants. Profesionālās izglītības programmu īstenošanas ilgums

115.

Izglītības un zinātnes ministrs

Mainīt likumprojekta 30.panta nosaukumu un izteikt šādā redakcijā:

“30.pants. Profesionālās izglītības programmu īstenošana”.

Pieņemt

28.pants. Profesionālās izglītības programmu īstenošana

 

116.

Izglītības un zinātnes ministrs

Papildināt 30.pantu ar jaunu pirmo daļu šādā redakcijā:

“ (1) (1) Profesionālās izglītības ieguves formas ir šādas:

1)klātiene;

2) neklātiene;

3) pašizglītība..”

Līdzšinējo pirmo daļu uzskatīt par otro daļu .

 

 

Pieņemt

(1) Profesionālās izglītības ieguves formas ir šādas:

1)klātiene;

2) neklātiene;

3) pašizglītība..

(1) Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums klātienē valsts profesionālās izglītības iestādēs:

1) profesionālās pamatizglītības ieguves ilgums - ne vairāk kā divi gadi;

2) arodizglītības ieguves ilgums - divi līdz trīs gadi;

3) profesionālās vidējās izglītības ieguves ilgums pēc pamatizglītības ieguves - trīs līdz četri gadi, pēc arodizglītības ieguves – viens līdz divi gadi;

117.

Izglītības un zinātnes ministrs

Izslēgt 30.panta pirmās daļas ievadteikumā vārdu “ valsts”.

Pieņemt

 

 

red.lab.

(2)Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums klātienē profesionālās izglītības iestādēs ir šāds:

1) profesionālās pamatizglītības ieguves ilgums - ne vairāk kā divi gadi;

2) arodizglītības ieguves ilgums - divi līdz trīs gadi;

3) profesionālās vidējās izglītības ieguves ilgums pēc pamatizglītības ieguves - trīs līdz četri gadi, pēc arodizglītības ieguves – viens līdz divi gadi;

4) koledžas izglītības ieguves ilgums - divi līdz trīs gadi.

118.

Izglītības un zinātnes ministrs

Aizstāt 30.panta pirmās daļas 4.punktā vārdu “koledžas” ar vārdiem “pirmā līmeņa profesionālās augstākās”.

Pieņemt

4) pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības ieguves ilgums - divi līdz trīs gadi.

 

119.

Izglītības un zinātnes ministrs

Papildināt 30.pantu ar jaunu trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

“ (3) Mācību slodze nedēļā vienā profesionālās izglītības programmā nedrīkst pārsniegt:

1) izglītojamajiem līdz 18 gadu vecumam – 36 mācību stundas;

2) izglītojamajiem, sākot ar 18 gadu vecumu – 40 mācību stundas;

(4) Mācību stundas ilgums ir no 40 līdz 45 minūtēm, un to nosaka izglītības iestādes vadītājs”.

Līdzšinējo otro daļu uzskatīt par piekto daļu.

Pieņemt

(3) Mācību slodze nedēļā vienā profesionālās izglītības programmā nedrīkst pārsniegt:

1) izglītojamajiem līdz 18 gadu vecumam – 36 mācību stundas;

2) izglītojamajiem, sākot ar 18 gadu vecumu – 40 mācību stundas.

(4) Mācību stundas ilgums ir no 40 līdz 45 minūtēm, un to nosaka izglītības iestādes vadītājs.

(2) Profesionālās tālākizglītības programmas apguves ilgums netiek reglamentēts.

 

 

 

 

 

 

(5) Profesionālās tālākizglītības programmas apguves ilgums netiek reglamentēts.

31.pants. Profesionālās izglītības programmas apguves noslēguma pārbaudījumi

     

29.pants. Profesionālās izglītības programmas apguves noslēguma pārbaudījumi

(1) Profesionālās izglītības programmas apguvi noslēdz kvalifikācijas eksāmeni un citi profesionālās izglītības programmas standartā noteiktie noslēguma pārbaudījumi. Izglītības un zinātnes ministrija, ņemot vērā Sadarbības padomes atzinumu, nosaka noslēguma pārbaudījumu organizācijas kārtību.

120.

Izglītības un zinātnes ministrs

Izteikt 31.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Profesionālās izglītības programmas apguvi noslēdz kvalifikācijas eksāmeni un citi valsts profesionālās izglītības standartā noteiktie valsts noslēguma pārbaudījumi. Izglītības un zinātnes ministrija nosaka valsts noslēguma pārbaudījumu norises kārtību. ”

Pieņemt

(1) Profesionālās izglītības programmas apguvi noslēdz kvalifikācijas eksāmeni un citi valsts profesionālās izglītības standartā noteiktie valsts noslēguma pārbaudījumi. Izglītības un zinātnes ministrija nosaka valsts noslēguma pārbaudījumu norises kārtību.

(2) Izglītojamiem, kuri bez pamatizglītības ir uzsākuši arodizglītības programmas apguvi, jānodrošina pamatizglītību kompensējošs izglītības saturs un pēc arodizglītības programmas noslēguma pārbaudījumu nokārtošanas papildu jāizsniedz izglītības dokuments par pamatizglītības ieguvi.

121.

Izglītības un zinātnes ministrs

Izteikt 31.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Izglītojamam, kurš bez pamatizglītības ir uzsācis arodizglītības programmas apguvi, jānodrošina arī pedagoģiskā korekcija un pēc noslēguma pārbaudījumu nokārtošanas papildu jāizsniedz izglītības dokuments par vispārējās pamatizglītības ieguvi.”

Pieņemt

(2) Izglītojamam, kurš bez pamatizglītības ir uzsācis arodizglītības programmas apguvi, jānodrošina arī pedagoģiskā korekcija un pēc noslēguma pārbaudījumu nokārtošanas papildu jāizsniedz izglītības dokuments par vispārējās pamatizglītības ieguvi.

(3) Vienotu prasību nodrošināšanai profesionālās kvalifikācijas piešķiršanā izglītības un zinātnes ministrs ņemot vērā Sadarbības padomes atzinumu apstiprina akreditēto profesionālās izglītības programmu sarakstu, kuras apgūstot kārtojami centralizētie kvalifikācijas eksāmeni.

122.

Izglītības un zinātnes ministrs

Izteikt 31.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ministru kabinets apstiprina profesionālo kvalifikāciju sarakstu, kuras iegūstot kārtojami centralizētieprofesionālās kvalifikācijas eksāmeni”.

Pieņemt

(3) Ministru kabinets apstiprina profesionālo kvalifikāciju sarakstu, kuras iegūstot kārtojami centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni.

(4) Centralizētos kvalifikācijas eksāmenus pēc īpašas metodikas un vienotas kārtības kārto visu iestāžu, neatkarīgi no to dibināšanas un finansēšanas kārtības, izglītojamie, kuri apgūst minētajā sarakstā iekļautās profesionālās izglītības programmas.

123.

Izglītības un zinātnes ministrs

Izslēgt 31.panta 4.daļu.

Līdzšinējo piekto daļu uzskatīt par ceturto daļu.

Pieņemt

 

(5) Tiesības pretendēt uz centralizēto kvalifikācijas eksāmenu organizēšanu var tikt piešķirtas tikai akreditētām profesionālās izglītības iestādēm. Akreditētās profesionālās izglītības iestādes, kurās kārtojami centralizētie kvalifikācijas eksāmeni, nosaka izglītības un zinātnes ministrs, saskaņojot to ar Sadarbības padomi. Šajās izglītības iestādēs, saskaņojot to ar Izglītības un zinātnes ministriju, tiek izveidotas struktūrvienības – mācību un eksaminācijas centri, kuri sadarbībā ar profesionālās izglītības atbalsta iestādēm, nozaru ministrijām un profesionālajām organizācijām un izglītības iestādēm, atbilstoši profesionālās izglītības standarta prasībām, izstrādā profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturu un organizē centralizētos profesionālās kvalifikācijas eksāmenus.

124.

 

 

125.

 

126.

 

127.

 

 

128.

Zemkopības ministrs

Aizstāt 31.panta piektajā daļā vārdu kopu “Izglītības un zinātnes ministrija” ar vārdu “dibinātāji”.

Izglītības un zinātnes ministrs

Izslēgt 31.panta piektās daļas pirmo teikumu;

papildināt pirms vārdiem “Sadarbības padomi” ar vārdiem “dibinātāju un”;

izslēgt vārdus “saskaņojot to ar Izglītības un zinātnes minisriju” un “izstrādā kvalifikācijas eksāmenu saturu un”;

aizstāt vārdus “organizē centralizētos profesionālās kvalifikācijas eksāmenus” ar vārdiem “organizē centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norisi.”.

 

Pieņemt

 

 

Pieņemt

 

Pieņemt

 

Pieņemt

 

 

Pieņemt

(4) Akreditētās profesionālās izglītības iestādes, kurās kārtojami centralizētie kvalifikācijas eksāmeni, nosaka izglītības un zinātnes ministrs, saskaņojot to ar dibinātāju un Sadarbības padomi. Šajās izglītības iestādēs, tiek izveidotas struktūrvienības – mācību un eksaminācijas centri, kuri sadarbībā ar profesionālās izglītības atbalsta iestādēm, nozaru ministrijām un profesionālajām organizācijām un izglītības iestādēm, atbilstoši profesionālās izglītības standarta prasībām, organizē centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norisi.

32.pants. Profesionālās izglītības programmu licencēšana, akreditācija un reģistrācija

129.

Izglītības un zinātnes ministrs

Izteikt likumprojekta 32.panta nosaukumu šādā redakcijā:

“32.pants. Profesionālās izglītības programmu licencēšana, profesionālās izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditācija un reģistrācija”

Pieņemt

30.pants. Profesionālās izglītības programmu licencēšana, profesionālās izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditācija un reģistrācija

(1) Izglītības iestāde ir tiesīga īstenot tikai licencētas profesionālās izglītības programmas.

130.

Izglītības un zinātnes ministrs

Izteikt līdzšinējo 32.panta pirmo daļu kā otro daļu.

Pieņemt

(1) Profesionālās izglītības programmas licencējamas, profesionālās izglītības iestādes un izglītības programmas akreditējamas un reģistrējamas izglītības programmu un profesionālās izglītības iestāžu reģistros Izglītības likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Profesionālās izglītības programmas akreditācijā vērtē profesionālās izglītības programmas īstenošanas kvalitāti, kā rezultātā izglītības iestādei piešķir tiesības izsniegt valsts atzītu profesionālo izglītību vai profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu par attiecīgās izglītības programmas apguvi.

131.

Izglītības un zinātnes ministrs

Izteikt līdzšinējo 32.panta otro daļu kā trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Profesionālās izglītības programmas akreditācijā vērtē profesionālās izglītības programmas īstenošanas kvalitāti. Izglītības iestādei, kura īsteno akreditētu profesionālās izglītības programmu ir tiesības izsniegt valsts atzītu profesionālo izglītību vai profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu.”

Pieņemt

(2) Izglītības iestāde ir tiesīga īstenot tikai licencētas profesionālās izglītības programmas.

(3) Profesionālās izglītības programmas licencējamas, akreditējamas un reģistrējamas Izglītības programmu reģistrā Izglītības likumā noteiktajā kārtībā.

132.

Izglītības un zinātnes ministrs

Izteikt līdzšinējo 32.panta trešo daļu kā pirmo daļu precizētā redakcijā:

“Profesionālās izglītības programmas licencējamas, profesionālās izglītības iestādes un izglītības programmas akreditējamas un reģistrējamas izglītības programmu un profesionālās izglītības iestāžu reģistros Izglītības likumā noteiktajā kārtībā.”

Pieņemt

(3) Profesionālās izglītības programmas akreditācijā vērtē profesionālās izglītības programmas īstenošanas kvalitāti. Izglītības iestādei, kura īsteno akreditētu profesionālās izglītības programmu ir tiesības izsniegt valsts atzītu profesionālo izglītību vai profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu.

133.

Izglītības un zinātnes ministrs

Papildināt likumprojekta 32.pantu ar 4., 5. un 6.daļu šādā redakcijā:

“(4) Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas, kas īsteno daļu no otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmām, akreditē Augstskolu likumā noteiktajā kārtībā.

(5) Profesionālās tālākizglītības programmas, kuru apguves rezultātā tiek iegūta profesionālā kvalifikācija, akreditējamas likumā noteiktajā kārtībā;

(6)Tikai akreditētas profesionālās tālākizglītības programmas ir tiesīgas likumā noteiktajā kārtībā pretendēt uz valsts finansējumu.”

 

Pieņemt

(4) Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas, kas īsteno daļu no otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmām, akreditē Augstskolu likumā noteiktajā kārtībā.

(5) Profesionālās tālākizglītības programmas, kuru apguves rezultātā tiek iegūta profesionālā kvalifikācija, akreditējamas likumā noteiktajā kārtībā.

(6) Tikai akreditētas profesionālās tālākizglītības programmas ir tiesīgas likumā noteiktajā kārtībā pretendēt uz valsts finansējumu.

VI nodaļa

Profesionālās izglītības finansēšana

     

VI nodaļa

Profesionālās izglītības finansēšana

33.pants. Profesionālās izglītības un profesionālās kvalifikācijas ieguves finansēšana

(1) Valsts profesionālās izglītības iestādēs atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātajiem finansējuma normatīviem un noteiktajai kārtībai no valsts budžeta sedz:

1) profesionālās izglītības ieguvi izglītojamiem atbilstoši valsts noteiktajam vietu skaitam izglītības programmās;

2) katram izglītojamam no valsts budžeta finansētās profesionālās izglītības programmas apguves laikā profesionālās izglītības programmā plānoto noslēguma pārbaudījumu izmaksas un citas ar profesionālās kvalifikācijas piešķiršanu saistītās izmaksas.

3) ārvalstu izglītojamiem un praktikantiem, kas starptautisko izglītības programmu ietvaros Latvijas Republikā apgūst profesionālās izglītības programmas.

 

 

134.

 

 

Zemkopības ministrs

Izteikt 33.panta pirmo daļu sekojošā redakcijā:

“ (1) Valsts, pašvaldību un privātās profesionālās izglītības iestādēs atbilstoši Ministru kabineta ...” tālāk kā tekstā.

 

 

 

Noraidīt

 

(2) Profesionālās izglītības un profesionālās kvalifikācijas ieguvi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā no valsts budžeta sedz:

1) izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, ja izglītojamais ar speciālām vajadzībām atrodas speciālās izglītības vai sociālās un pedagoģiskās korekcijas iestādē;

2) notiesātajiem, ja notiesātais atrodas brīvības atņemšanas vietā.

     

(3) Pašvaldību un citu juridisko un fizisko personu dibinātajās profesionālās izglītības iestādēs maksu par profesionālās izglītības un profesionālās kvalifikācijas ieguvi nosaka to dibinātāji.

135.

Juridiskais birojs

Aizstāt 33.panta trešajā daļā vārdus ‘’Pašvaldību un citu juridisko un fizisko personu dibinātajās profesionālās izglītības iestādēs’’ aizstāt ar vārdiem ‘’Privātajās profesionālās izglītības iestādēs’’.

Pieņemt

 

(skat.2.las.red.31.p.5.d.)

 
 

136.

Izglītības un zinātnes ministrs

Apvienot likumprojekta 33. un 36.pantu un izteikt kā 33.pantu šādā redakcijā:

“33.pants. Profesionālās izglītības programmu un iestāžu finansēšana

(1) Profesionālās izglītības iestāžu finansēšanas kārtību nosaka šis likums, Izglītības likums un citi normatīvie akti un attiecīgās profesionālās izglītības iestādes nolikums.

(2) Izglītības un zinātnes ministrija un nozaru ministrijas nosaka valsts finansēto vietu skaitu attiecīgajā profesionālās izglītības programmā.

(3) Centralizēto profesionālo kvalifikācijas noslēguma eksāmenu izmaksas un citas ar profesionālās kvalifikācijas piešķiršanu saistītās izmaksas sedz no to iestāžu finansu līdzekļiem, kurās izglītojamais apgūst attiecīgo profesionālās izglītības programmu.

(4) Profesionālās izglītības un profesionālās kvalifikācijas ieguvi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā no valsts budžeta sedz:

1) izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, ja viņi atrodas speciālās izglītības vai sociālās un pedagoģiskās korekcijas iestādē;

2) notiesātajiem, ja viņi atrodas brīvības atņemšanas vietā.

(5) Pašvaldību un citu juridisko un fizisko personu dibinātajās profesionālās izglītības iestādēs maksu par profesionālās izglītības un profesionālās kvalifikācijas ieguvi nosaka to dibinātāji.

Pieņemt

31.pants. Profesionālās izglītības programmu un iestāžu finansēšana

(1) Profesionālās izglītības iestāžu finansēšanas kārtību nosaka šis likums, Izglītības likums un citi normatīvie akti un attiecīgās profesionālās izglītības iestādes nolikums.

(2) Izglītības un zinātnes ministrija un nozaru ministrijas nosaka valsts finansēto vietu skaitu attiecīgajā profesionālās izglītības programmā.

(3) Centralizēto profesionālo kvalifikācijas noslēguma eksāmenu izmaksas un citas ar profesionālās kvalifikācijas piešķiršanu saistītās izmaksas sedz no to iestāžu finansu līdzekļiem, kurās izglītojamais apgūst attiecīgo profesionālās izglītības programmu.

(4) Profesionālās izglītības un profesionālās kvalifikācijas ieguvi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā no valsts budžeta sedz:

1) izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, ja viņi atrodas speciālās izglītības vai sociālās un pedagoģiskās korekcijas iestādē;

2) notiesātajiem, ja viņi atrodas brīvības atņemšanas vietā.

(5) Pašvaldību un citu juridisko un fizisko personu dibinātajās profesionālās izglītības iestādēs maksu par profesionālās izglītības un profesionālās kvalifikācijas ieguvi nosaka to dibinātāji.

   

(6) Profesionālās izglītības iestādes atbrīvojamas no visām ienākuma nodokļu formām, kamēr to saimnieciskajā darbībā gūtie ienākumi tiek ieguldīti izglītības iestādes uzturēšanai un izglītības procesa attīstībai.

Pieņemt

(6) Profesionālās izglītības iestādes atbrīvojamas no visām ienākuma nodokļu formām, kamēr to saimnieciskajā darbībā gūtie ienākumi tiek ieguldīti izglītības iestādes uzturēšanai un izglītības procesa attīstībai.

   

(7) Juridisko un fizisko personu ziedojumi vai ienākumu daļa, kas ieguldītas profesionālās izglītības attīstībai, kā arī izglītojamo un profesionālās izglītības iestāžu darbinieku profesionālajai tālākizglītībai, saņem nodokļu atvieglojumus.

Pieņemt

(7) Juridisko un fizisko personu ziedojumi vai ienākumu daļa, kas ieguldītas profesionālās izglītības attīstībai, kā arī izglītojamo un profesionālās izglītības iestāžu darbinieku profesionālajai tālākizglītībai, saņem nodokļu atvieglojumus.

   

(8) Ienākumi, kas iegūti no izglītojamo saražotās produkcijas realizācijas vai pakalpojumu sniegšanas prakses laikā, netiek aplikti ar nodokļiem.

Pieņemt

(8) Ienākumi, kas iegūti no izglītojamo saražotās produkcijas realizācijas vai pakalpojumu sniegšanas prakses laikā, netiek aplikti ar nodokļiem.

 

 

 

(9) Prakses laikā obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas izglītojamajiem sedz no tās izglītības iestādes finansu līdzekļiem, kurā izglītojamais apgūst attiecīgo profesionālās izglītības programmu.”

Pieņemt

(9) Prakses laikā obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas izglītojamiem sedz no tās izglītības iestādes finansu līdzekļiem, kurā izglītojamais apgūst attiecīgo profesionālās izglītības programmu.

34.pants. Profesionālās izglītības ieguves kreditēšana

(1) Akreditētas profesionālās augstākās izglītības programmas apguvei izglītojamais var saņemt valsts kredītu.

(2) Saņemtā kredīta dzēšanas vai atmaksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

137.

Izglītības un zinātnes ministrs

Izteikt 34.pantu šādā redakcijā:

“Akreditētas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas apguvei izglītojamais var saņemt valsts kredītu. Saņemtā kredīta dzēšanas vai atmaksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

Pieņemt

32.pants. Profesionālās izglītības ieguves kreditēšana

Akreditētas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas apguvei izglītojamais var saņemt valsts kredītu. Saņemtā kredīta dzēšanas vai atmaksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

35.pants. Valsts profesionālās izglītības standartu, profesijas standartu, un profesionālās izglītības programmu standartu izstrādes finansēšana

Valsts profesionālās izglītības standartu, profesijas standartu, un profesionālās izglītības programmu standartu izstrādi finansē no valsts budžeta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

 

138.

Izglītības un zinātnes ministrs

Izslēgt likumprojekta 35.pantu.

(Attiecīgi mainīt turpmāko pantu numerāciju.)

Pieņemt

 

36.pants. Profesionālās izglītības iestāžu finansēšana

(1) Profesionālās izglītības iestāžu finansēšanas kārtību nosaka šis likums, Izglītības likums, citi likumi, Ministru kabineta noteikumi, izglītības iestādes nol ikums un citi tiesību akti.

(2) Saimnieciskās darbības rezultātā iegūtie finansu līdzekļi, kā arī ziedojumi un dāvinājumi ieskaitāmi attiecīgās izglītības iestādes speciālā budžeta kontā un izlietojami tikai izglītības iestādes darbības attīstībai un profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanai.

(3) Profesionālās izglītības iestādes tiek atbrīvotas no visām ienākuma nodokļu formām, kamēr to saimnieciskajā darbībā gūtie ienākumi tiek tiešā veidā ieguldīti izglītības iestādes uzturēšanai un izglītības procesa attīstībai, kā arī izglītojamo un personāla profesionālajai tālākizglītībai.

(4) Juridisko un fizisko personu investīcijas vai peļņas un ienākumu daļa, kas tiek tiešā veidā ieguldītas profesionālās izglītības attīstībai un izglītojamo un profesionālās izglītības iestāžu darbinieku profesionālajai tālākizglītībai, saņem nodokļu atvieglojumus Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(5) Peļņa, kas iegūta no izglītojamo saražotās produkcijas realizācijas vai pakalpojumu sniegšanas prakses laikā netiek aplikta ar nodokļiem.

139.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140.

Izglītības un zinātnes ministrs

Apvienot likumprojekta 36.pantu ar 33.pantu un izteikt kā jauno 33.pantu precizētā redakcijā.

(skat. 2.lasījuma redakcijas 31.pantu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansu ministrija

Izslēgt 36.panta trešo, ceturto un piekto daļu

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

37.pants. Profesionālās izglītības iestāžu un izglītības atbalsta iestāžu materiālie līdzekļi

Profesionālās izglītības iestāžu un izglītības atbalsta iestāžu materiālie līdzekļi ir to īpašumā, pārvaldīšanā vai lietošanā esošā nekustamā un kustamā manta. Ja valsts profesionālās izglītības iestāde, izņemot valsts augstskolas, izvietota valsts nekustamajā īpašumā, šis īpašums reģistrējams zemesgrāmatā uz valsts vārda tās ministrijas personā, kuras pārziņā atrodas attiecīgā izglītības iestāde.

141.

 

 

 

 

 

142.

Izglītības un zinātnes ministrs

Papildināt 37.pantu ar jaunu pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1)Profesionālās izglītības iestāžu materiālo līdzekļu veidošanu un izmantošanu nosaka Izglītības likums.”

izteikt panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja valsts profesionālās izglītības iestāde izvietota valsts nekustamajā īpašumā, šis īpašums reģistrējams zemesgrāmatā uz valsts vārda tās ministrijas personā, kuras pārziņā ir attiecīgā izglītības iestāde.”

Pieņemt

 

 

 

 

 

Pieņemt

33.pants. Profesionālās izglītības iestāžu un izglītības atbalsta iestāžu materiālie līdzekļi

(1) Profesionālās izglītības iestāžu materiālo līdzekļu veidošanu un izmantošanu nosaka Izglītības likums.

(2) Ja valsts profesionālās izglītības iestāde izvietota valsts nekustamajā īpašumā, šis īpašums reģistrējams zemesgrāmatā uz valsts vārda tās ministrijas personā, kuras pārziņā ir attiecīgā izglītības iestāde.

Pārejas noteikumi

1. 1. Šā likuma 19.pants un 23.pants stājas spēkā ar 2004.gadu.

143.

 

 

144.

Labklājības ministrs

Izteikt Pārejas noteikumu 1.punktu šādā redakcijā:

“1. Šā likuma 19.pants stājas spēkā 2000.gada 1.septembri.”

Izglītības un zinātnes ministrs

Izteikt Pārejas noteikumu 1.punktu šādā redakcijā:

1. Šā likuma 18. pants stājas spēkā 2004. gada 1. janvārī.

Noraidīt

 

 

Pieņemt

Pārejas noteikumi

1. Šā likuma 18.pants stājas spēkā ar 2004.gada 1. janvārī.

 

145.

Labklājības ministrs

Papildināt Pārejas noteikumus ar jaunu 2.punktu šādā redakcijā:

“ 2. Šā likuma 23.pants stājas spēkā ar 2004.gadu.”

Uzskatīt Pārejas noteikumu līdzšinējo 2.punktu par 3.punktu.

Noraidīt

 

2. Izglītojamiem, kas uzsākuši arodizglītības vai vidējās speciālās izglītības programmu apguvi pirms šī likuma spēkā stāšanās, pēc noslēguma eksāmenu nokārtošanas izsniedzams diploms par arodizglītību vai diploms par vidējo speciālo izglītību vai profesionālās kvalifikācijas apliecība, saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas 1996.gada 27.februārī apstiprināto (rīkojums nr.79) Instrukciju par profesionālo izglītību apliecinošo dokumentu noformēšanu un Izglītības un zinātnes ministrijas 1996.gada 16.aprīlī apstiprināto (rīkojums nr.164) Instrukciju par strādnieku profesiju kvalifikācijas apliecības noformēšanu, izsniegšanu, reģistrēšanu, glabāšanu un norakstīšanu profesionālās izglītības mācību iestādēs.

146.

Atbildīgā komisija

Izteikt Pārejas noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:

“ 2. Izglītojamajiem, kas uzsākuši arodizglītības vai vidējās speciālās izglītības programmu apguvi pirms šā likuma spēkā stāšanās, izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus pēc noslēguma pārbaudījumu nokārtošanas izsniedz kārtībā, kāda bija spēkā līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai.”

Pieņemt

2. Izglītojamajiem, kas uzsākuši arodizglītības vai vidējās speciālās izglītības programmu apguvi pirms šā likuma spēkā stāšanās, izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus pēc noslēguma pārbaudījumu nokārtošanas izsniedz kārtībā, kāda bija spēkā līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai.