Likumprojekts

Likumprojekts

Par Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas līgumu

par zemes lietošanas tiesību nodošanu

1.pants. 1999.gada 5.martā Valkā parakstītais Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas līgums par zemes lietošanas tiesību nodošanu (turpmāk – Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Līgums latviešu un angļu valodā.

3.pants. Līgums stājas spēkā tā 7.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un par to Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".