Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījums likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi invalīdu biedrību uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) 1998

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījums likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi invalīdu biedrību uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) 1998. un 1999.gadā””

(reģ.nr.208) 2.lasījumam

1.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas lēmums

Komisijas atbalstītā redakcija

“Grozījums likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi invalīdu biedrību uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) 1998. un 1999.gadā””

1

Saeimas Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt likumprojekta nosaukumā vārdu “Grozījums” ar vārdu “Grozījumi”.

Atbalstīt

“Grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi invalīdu biedrību uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) 1998. un 1999.gadā””

Izdarīt likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi invalīdu biedrību uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) 1998. un 1999.gadā”” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 5.nr.) šādu grozījumu:

2

Saeimas Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt likumprojekta pirmajā rindkopā vārdus “šādu grozījumu” ar vārdiem “šādus grozījumus”.

Atbalstīt

Izdarīt likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi invalīdu biedrību uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) 1998. un 1999.gadā”” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 5.nr.) šādus grozījumus:

Izteikt 1.panta 5.punktu šādā redakcijā: “Latvijas Neredzīgo biedrības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “LNB Jugla; “.

3

Saeimas Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt likumprojekta 1.pantu šādā redakcijā:

“1. Izslēgt 1.panta 5.punktu*.”

Atbalstīt

1. Izslēgt 1.panta 5.punktu.

 

4

Saeimas Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt likumprojektu ar 2.pantu šādā redakcijā:

“2.Papildināt 1.pantu ar 16.punktu šādā redakcijā:

“16) Latvijas Neredzīgo biedrības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LNB Jugla”.”.”

Atbalstīt

2. Papildināt 1.pantu ar 16.punktu šādā redakcijā:

“16) Latvijas Neredzīgo biedrības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LNB Jugla”.

* Spēkā esošā redakcija:

1.pants. Saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 21.pantu no uzņēmumu ienākuma nodokļa maksāšanas 1998. un 1999.gadā tiek atbrīvoti šādi invalīdu biedrību uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) [turpmāk - uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības)]:

5) Latvijas Neredzīgo biedrības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas uzņēmums";

 

1.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas lēmums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

5

 

 

 

 

6

Saeimas Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt likuma Pārejas noteikumu ar normu, kas precizētu laiku, no kura Latvijas Neredzīgo biedrības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LNB Jugla” tiek piemērota uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaide.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt likuma Pārejas noteikumu* ar 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Ar šo likumu noteiktā uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaide Latvijas Neredzīgo biedrības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “LNB Jugla” tiek piemērota sākot ar 1999.gadu.”

Iestrādāt Budžeta komisijas priekšli-kumā

 

Atbalstīt

3. Papildināt likuma Pārejas noteikumu ar 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Ar šo likumu noteiktā uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaide Latvijas Neredzīgo biedrības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “LNB Jugla” tiek piemērota sākot ar 1999.gadu.”

* Spēkā esošā redakcija:

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Par uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi invalīdu biedrību uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām),

medicīniska rakstura, kā arī citu labdarības fondu uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) 1995., 1996. un 1997.gadā" (Latvijas Republikas

Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 11., 19.nr.).