Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija

Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija

Likumprojekts 2.lasījumam

Grozījums Izglītības likumā

(Reģ.nr.206; dok.nr.525)

Izglītības likuma attiecīgo pantu (pantu daļu) redakcija

1. lasījumā pieņemtā likumprojekta redakcija

Pr.

nr.

Priekšlikumi 2. lasījumam

Komisijas atzinums

Atbildīgās komisijas 2.lasījumam sagatavotā likumprojekta redakcija

(ar redakcionāliem labojumiem)

 

Grozījums Izglītības likumā

1.

Atbildīgā komisija

Redakcionāli precizēt

Atbalstīt

Grozījumi Izglītības likumā

 

Izdarīt Izglītības likumā ( Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24.nr.) grozījumu un papildināt Pārejas noteikumus ar 13. punktu šādā redakcijā:

2.

Atbildīgā komisija

Redakcionāli precizēt

Atbalstīt

Izdarīt Izglītības likumā ( Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24.nr.) šādus grozījumus:

9.pants. Izglītības ieguves valoda

 

3.

Deputāti J.Pliners, A.Bartaševičs

Izteikt 9.panta nosaukumu šādā redakcijā:

"Izglītības ieguves valodas".

Noraidīt

 

(1) Valsts un pašvaldību izglītības iestādēs izglītību iegūst valsts valodā.

 

4.

Deputāti J.Pliners, A.Bartaševičs

Izteikt 9.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Valsts un pašvaldību izglītības iestādēs ir garantētas tiesības iegūt izglītību valsts valodā, kā arī mazākumtautību valodās."

Noraidīt

 

(2) Citā valodā izglītību var iegūt:

1) privātās izglītības iestādēs;

2) valsts un pašvaldību izglītības iestādēs, kurās tiek īstenotas

mazākumtautību izglītības programmas. Izglītības un zinātnes ministrija nosaka šajās izglītības programmās mācību priekšmetus, kuri apgūstami valsts valodā;

3) citos likumos paredzētās izglītības iestādēs.

 

5.

Deputāti J.Pliners, A.Bartaševičs

Izteikt 9.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Mazākumtautību valodās izglītību var iegūt:

1) privātās izglītības iestādēs;

2) valsts un pašvaldību izglītības iestādēs, kurās tiek īstenotas mazākumtautību izglītības programmas;

3) citās likumos paredzētās izglītības iestādēs."

Noraidīt

 

(4) Profesionālās kvalifikācijas eksāmeni kārtojami valsts valodā.

 

6.

Deputāti J.Pliners, A.Bartaševičs

Izteikt 9.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Profesionālās kvalifikācijas eksāmeni kārtojami valsts valodā, kā arī mazākumtautību valodās pēc absolventa izvēles.

(4.1) Mācību iestāde ir atbildīga par to, lai tās absolvents prastu pildīt savas profesionālās funkcijas, lietojot valsts valodu."

Noraidīt

 

(5) Akadēmiskā (bakalaura, maģistra) un zinātniskā (doktora) grāda

ieguvei nepieciešamie darbi izstrādājami un aizstāvami valsts valodā, izņemot citos likumos paredzētos gadījumus.

 

7.

Deputāti J.Pliners, A.Bartaševičs

Izteikt 9.panta piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Akadēmiskā (bakalaura, maģistra) un zinātniskā (doktora) grāda ieguvei nepieciešamie darbi ir izstrādājami un aizstāvami valsts valodā. Pretendentam ir tiesības izstrādāt un aizstāvēt akadēmiskā vai zinātniskā grāda ieguvei nepieciešmos darbus arī mazākumtautību valodās vai svešvalodās."

Atbalstīt izsakot precizētā redakcijā

1. Izteikt 9.panta piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Akadēmisko (bakalaura, maģistra) un zinātnisko (doktora) grādu iegūšanai nepieciešamie darbi iesniedzami valsts valodā vai svešvalodā ar pievienotu izvērsta kopsavilkuma tulkojumu valsts valodā. Publiskā aizstāvēšana var notikt valsts valodā vai svešvalodā - pēc vienošanās ar autoru un ar attiecīgās promocijas padomes akceptu.”

(6) Kvalifikācijas paaugstināšana un pārkvalificēšanās, kas tiek

finansēta no valsts budžeta un pašvaldību budžetiem, notiek valsts valodā.

 

8.

Deputāti J.Pliners, A.Bartaševičs

Izteikt 9.panta sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Kvalifikācijas paaugstināšana un pārkvalificēšanās, kas tiek finansēta no valsts budžeta un pašvaldību budžetiem, notiek valsts valodā. Ir tiesības kvalifikācijas paaugstināšanu un pārkvalificēšanos organizēt arī mazākumtautību valodās."

Noraidīt

 

13.pants. Starptautiskā sadarbība izglītībā

(1) Latvijas Republikas sadarbību ar citām valstīm un starptautiskajām

organizācijām izglītības jomā nosaka starptautiskie līgumi.

(2) Izglītības iestāde ir tiesīga sadarboties ar ārvalstu izglītības

iestādēm un starptautiskajām organizācijām.

 

9.

Deputāti J.Pliners, A.Bartaševičs Papildināt 13.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Izglītības iestādēm ir tiesības eksperimentālā kārtībā aprobēt ārzemju izglītības modeļus, ievērojot valsts izglītības standartus."

Noraidīt

 

14.pants. Ministru kabineta kompetence izglītībā

Ministru kabinets:

. . . . . . . . . . .

6) apstiprina augstskolu (izņemot universitātes) satversmes;

7) dibina, reorganizē un likvidē valsts izglītības iestādes pēc

izglītības un zinātnes ministra vai citu ministru priekšlikuma;

8) nosaka izglītības iestāžu reģistrācijas un akreditācijas kārtību;

9) nosaka valsts vai pašvaldību dibināto pamatizglītības vai vidējās

izglītības iestāžu vadītāju atestācijas kārtību;

10) reglamentē augstskolu akreditācijas noteikumus un kārtību;

11) nosaka izglītības iestādē īstenojamo izglītības programmu

licencēšanas un akreditācijas kārtību;

. . . . . . . . . . . . .

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

Izglītības un zinātnes ministrs

Papildināt 14.panta 6.punktu aiz vārda “satversmes” ar vārdiem “un koledžu nolikumus”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izglītības un zinātnes ministrs

Izslēgt 14.panta 11.punktā vārdus “izglītības iestādē īstenojamo”.

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

2. 14.pantā :

papildināt 6.punktu pēc vārda “satversmes” ar vārdiem “un koledžu nolikumus”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izslēgt 11.punktā vārdus “izglītības iestādē īstenojamo”.

 

 

15.pants. Izglītības un zinātnes ministrijas kompetence izglītībā

(1) Izglītības un zinātnes ministrija:

1) īsteno vienotu valsts politiku un attīstības stratēģiju izglītībā;

. . . . . . . . .

20) īsteno valsts politiku izglītībā;

. . . . . . . . . . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

Izglītības un zinātnes ministrs

Izteikt likuma 15.panta ievaddaļu šādā redakcijā:

“Izglītības un zinātnes ministrija: ....” tālāk kā tekstā.

 

Izglītības un zinātnes ministrs

Izslēgt likuma 15.panta 20.punktu.

uzskatīt 21., 22., 23., 24., 25. un 26.punktu attiecīgi par 20., 21., 22., 23., 24. un 25.punktu.

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

3. 15.pantā:

izteikt panta ievaddaļu šādā redakcijā:

“Izglītības un zinātnes ministrija: ”;

 

 

 

izslēgt 20.punktu;

uzskatīt 21., 22., 23., 24., 25. un 26.punktu attiecīgi par 20., 21., 22., 23., 24. un 25.punktu.

 

   

14.

Deputāti J.Pliners, A.Bartaševičs Papildināt likumu ar jaunu 15.pantu šādā redakcijā:

"15.pants. Mazākumtautību izglītības pārvalde.

"(1) Mazākumtautību izglītības pārvaldi izveido Izglītības un zinātnes ministrija mazākumtautību izglītības īstenošanai.

(2) Mazākumtautību izglītības pārvaldes vadītāju amatā ieceļ izglītības un zinātnes ministrs, saskaņojot šo jautājumu ar nacionālajām kultūras biedrībām, mazākumtautību organizācijām.

(3) Mazākumtautību izglītības pārvalde darbojas saskaņā ar nolikumu, kuru apstiprina izglītības un zinātnes ministrs."

Noraidīt

 

16.pants. Citu nozaru ministriju kompetence izglītībā

Citu nozaru ministrijas:

. . . . . . . . . . . .

2) nosaka mācību saturu speciālajos mācību priekšmetos, izstrādā speciālā mācību priekšmeta vai kursa programmas un standartus;

 

 

3) izstrādā un apstiprina profesionālās izglītības programmu standartus un kontrolē to ievērošanu savā pārziņā esošajās izglītības iestādēs;

. . . . . . . . . . . . .

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

Izglītības un zinātnes ministrs

Izteikt likuma 16.panta 2.punktu šādā redakcijā:

“2) nosaka mācību saturu profesionālajos mācību priekšmetos, izstrādā profesionālā mācību priekšmeta vai kursa programmas un standartus;”

- izslēgt 16.panta 3.punktā vārdus “un apstiprina”.

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

4. 16.pantā:

izteikt likuma 2.punktu šādā redakcijā:

“2) nosaka mācību saturu profesionālajos mācību priekšmetos, izstrādā profesionālā mācību priekšmeta vai kursa programmas un standartus;”;

 

izslēgt 3.punktā vārdus “un apstiprina”.

17.pants. Pašvaldību kompetence izglītībā

. . . . . . . . . . .

(3) Rajona pašvaldība:

1) saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, dibina, reorganizē

un likvidē internātskolas, speciālās skolas un klases bērniem ar speciālām

vajadzībām, profesionālās izglītības iestādes un interešu izglītības

iestādes, izņemot valsts un privātās izglītības iestādes. Rajona

pašvaldības dibinātās izglītības iestādes ir tās pārziņā;

. . . . . . . . . .

13) nosaka no pašvaldības budžeta līdzekļiem apmaksāto vietu skaitu

augstākās izglītības iestādēs.

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

Izglītības un zinātnes ministrs

Aizstāt 17.panta trešās daļas 1.punktā vārdu “skolas” ar vārdiem “izglītības iestādes”.

 

 

 

 

 

 

 

Izglītības un zinātnes ministrs

Papildināt 17.panta trešo daļu ar 14.punktu šādā redakcijā:

“14) koordinē bērnu tiesību aizsardzību izglītības jomā.”

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

5. 17.pantā:

aizstāt trešās daļas 1.punktā vārdu “skolas” ar vārdiem “izglītības iestādes”;

 

 

 

 

 

 

papildināt trešo daļu ar 14.punktu šādā redakcijā:

“14) koordinē bērnu tiesību aizsardzību izglītības jomā.”

24.pants. Izglītības iestāžu reģistrs un reģistrācijai nepieciešamie dokumenti

(1) Ikviena izglītības iestāde reģistrējama Izglītības iestāžu reģistrā

mēneša laikā no tās dibināšanas dienas. Izglītības iestāžu reģistru kārto

Izglītības un zinātnes ministrija.

 

19.

Izglītības un zinātnes ministrs

Izteikt 24.panta pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“ Ikviena izglītības iestāde mēneša laikā no tās dibināšanas dienas iesniedz iesniegumu par izglītības iestādes reģistrāciju Izglītības iestāžu reģistrā.”

Atbalstīt

6. Izteikt 24.panta pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“ Ikviena izglītības iestāde mēneša laikā no tās dibināšanas dienas iesniedz iesniegumu par izglītības iestādes reģistrāciju Izglītības iestāžu reģistrā.”

41.pants. Mazākumtautību izglītības programmas

. . . . .

(3) Izglītības un zinātnes ministrija nosaka mazākumtautību izglītības

programmās mācību priekšmetus, kuri apgūstami valsts valodā.

 

20.

 

 

 

 

 

21.

Deputāti J.Pliners, A.Bartaševičs

Izteikt 41.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Izglītības un zinātnes ministrija iesaka mazākumtautību izglītības

programmām mācību priekšmetus, kuri apgūstami valsts valodā.".

Deputāti J.Pliners, A.Bartaševičs

Papildināt 41.pantu ar 4.daļu šādā redakcijā:

"(4)Mazākumtautību izglītības programmās papildus iekļauj priekšmetus ar kopējo nosaukumu "Letonika", kurš aptver Latvijas vēstures, ģeogrāfijas, etnogrāfijas, kultūras pamatu apmācību (apgūšanu) bilingvāli un valsts valodā. "Letonikas" paraugprogrammas izstrādā Izglītības un zinātnes ministrija.".

Noraidīt

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

48.pants. Tiesības strādāt par pedagogu

(1) Strādāt par pedagogu ir tiesības personai, kurai ir pedagoģiskā izglītība vai kura apgūst pedagoģisko izglītību, kas atbilst Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajām profesionālās kvalifikācijas prasībām.

 

22.

Izglītības un zinātnes ministrs

Aizstāt likuma 48.panta pirmajā daļā vārdus “Izglītības un zinātnes ministrijas” ar vārdiem “Ministru kabineta “.

Atbalstīt

7. Aizstāt 48.panta pirmajā daļā vārdus “Izglītības un zinātnes ministrijas” ar vārdiem “Ministru kabineta “.

50.pants. Ierobežojumi strādāt par pedagogu

Par pedagogu nedrīkst strādāt:

. . . . . . . . . . . .

3) valsts vai pašvaldību dibinātās izglītības iestādēs - persona, kurai nav dokumenta, kas apliecina valsts valodas prasmi augstākajā pakāpē,

izņemot augstskolu akadēmisko personālu un citu valstu pilsoņus un bezvalstniekus, kas piedalās noteiktu izglītības programmu īstenošanā uz

starptautiska līguma pamata, kā arī ārvalstu dibinātā izglītības iestādē

vai to filiālē strādājošos pedagogus;

 

 

 

 

 

 

23.

Deputāti J.Pliners, A.Bartaševičs

Izteikt 50.panta 3.punktu šādā redakcijā:

"3) valsts vai pašvaldību dibinātās izglītības iestādēs nevar strādāt persona, kurai saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem nav dokumenta, kas apliecina valsts valodas prasmi augstākajā pakāpē, izņemot augstskolu akadēmisko personālu un citu valstu pilsoņus un bezvalstniekus, kas piedalās noteiktu izglītības programmu īstenošanā uz starptautiska līguma pamata, kā arī ārvalstu dibinātā izglītības iestādē vai to filiālē strādājošos pedagogus;"

Atbalstīt precizētā redakcijā

8. Izteikt 50.panta 3.punktu šādā redakcijā:

"3) valsts vai pašvaldību dibinātās izglītības iestādēs — persona, kurai nav Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izsniegta dokumenta, kas apliecina valsts valodas prasmi augstākajā pakāpē, izņemot augstskolu akadēmisko personālu un citu valstu pilsoņus un bezvalstniekus, kas piedalās noteiktu izglītības programmu īstenošanā uz starptautiska līguma pamata, kā arī ārvalstu dibinātā izglītības iestādē vai to filiālē strādājošos pedagogus;”.

51.pants. Pedagoga vispārīgie pienākumi

. . . . . . . . . . . .

(2) Izglītības iestāžu direktori, pedagogi un audzinātāji ir atbildīgi

par savu darbu, tā metodēm, paņēmieniem un rezultātiem.

 

 

 

24.

 

 

Izglītības un zinātnes ministrs

Aizstāt likuma 51.panta otrajā daļā vārdu “direktori” ar vārdu “vadītāji”.

 

 

 

Atbalstīt

9. Aizstāt likuma 51.panta otrajā daļā vārdu “direktori” ar vārdu “vadītāji”.

56.pants. Bērna bāreņa un bez vecāku apgādības palikuša bērnatiesības izglītības jomā

. . . . . . . . . . . .

(2) Bērns bārenis un bez vecāku apgādības palicis bērns izglītojas

valsts valodā.

 

 

25.

Deputāti J.Pliners, A.Bartaševičs

Izteikt 56.panta otro daļu šādā redakcijā:

" (2) Bērns bārenis un bez vecāku apgādības palicis bērns izglītojas valsts valodā, ja viņš nav sasniedzis 3 gadu vecumu dienā, kad viņš ievietots iestādē bērniem, kas palikuši bez vecāku apgādības. Gadījumā, ja bērns ir ievietots iepriekšminētajā iestādē pēc 3 gadu sasniegšanas, viņš var iegūt izglītību gan valsts valodā, gan arī mazākumtautību valodā."

Noraidīt

 

57.pants. Vecāku (personu, kas realizē vecāku varu) tiesības bērna izglītošanas nodrošināšanā

Bērna vecākiem (personām, kas realizē vecāku varu) ir tiesības:

1) izvēlēties pirmsskolas izglītības un pamatizglītības iestādi, kurā bērns iegūst izglītību, ņemot vērā bērna vēlmes;

2) ierosināt izveidot izglītības iestādes pašpārvaldi un piedalīties tās darbībā atbilstoši šīs iestādes nolikumam vai satversmei un pašpārvaldes nolikumam;

3) slēgt ar izglītības iestādi līgumu par bērna izglītošanu un aprūpi izglītības iestādē;

4) saņemt informāciju jautājumos, kas saistīti ar bērnu izglītošanu;

5) ierosināt izglītības valsts inspektoram veikt pārbaudes izglītības

iestādē;

6) ierosināt mainīt pedagogu, ja viņš nepilda šajā likumā noteiktos

pedagogu vispārīgos pienākumus;

7) īstenot citos normatīvajos aktos noteiktās tiesības bērna izglītošanas nodrošināšanā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāti J.Pliners, A.Bartaševičs

Papildināt 57.pantu ar 8.punktu šādā redakcijā:

"8) izvēlēties izglītības programmas un izglītības valodu."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

59.pants. Izglītības sistēmas finansēšanas avoti

. . .

(2) Privātās izglītības iestādes finansē to dibinātāji. Valsts un

pašvaldības var piedalīties privāto izglītības iestāžu finansēšanā, ja šīs

izglītības iestādes īsteno valsts akreditētas izglītības programmas valsts valodā.

 

27.

Deputāti J.Pliners, A.Bartaševičs

Izteikt 59.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Privātās izglītības iestādes finansē to dibinātāji. Valsts un pašvaldības var piedalīties privāto izglītības iestāžu finansēšanā, ja šīs izglītības iestādes īsteno valsts akreditētas izglītības programmas."

Noraidīt

 

Pārejas noteikumi

. . . . .

9. Šā likuma 9.panta pirmā daļa un otrās daļas 2.punkts stājas spēkā

pakāpeniski:

1) 1999.gada 1.septembrī - attiecībā uz augstākās izglītības iestādēm;

2) 1999.gada 1.septembrī - valsts un pašvaldību vispārējās izglītības

iestādes ar citu mācībvalodu uzsāk mazākumtautību izglītības programmu

īstenošanu vai pāreju uz mācībām valsts valodā;

 

28.

Deputāti J.Pliners, A.Bartaševičs

Izteikt Pārejas noteikumu 9.punkta 1. un 2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1) 2000.gada 1.septembrī - attiecībā uz augstākās izglītības iestādēm;

2) 2000.gada 1.septembrī - valsts un pašvaldību vispārējās izglītības iestādes ar citu mācībvalodu uzsāk mazākumtautību izglītības programmu

īstenošanu vai pāreju uz mācībām valsts valodā;"

Noraidīt

 

3) 2004.gada 1.septembrī - valsts un pašvaldību vispārējās vidējās

izglītības iestāžu desmitajās klasēs un valsts un pašvaldību profesionālās

izglītības iestāžu pirmajos kursos mācības tiek uzsāktas tikai valsts

valodā.

 

29.

 

 

30.

Deputāti J.Pliners, A.Bartaševičs

Izslēgt Pārejas noteikumu 9.panta 3.apakšpunktu.

Izglītības un zinātnes ministrs

Izslēgt pārejas noteikumu 9.punkta 3.apakšpunktā vārdu “ tikai”.

Noraidīt

 

 

Atbalstīt

 

 

 

10. Izslēgt pārejas noteikumu 9.punkta 3.apakšpunktā vārdu “ tikai”.

 

"13. Šā likuma 60.panta trešā daļa attiecībā uz pašvaldību pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas nodrošināšanu no valsts budžeta līdzekļiem vai valsts budžeta mērķdotācijām stājas spēkā 1999. gada 1. septembrī. Līdz 1999. gada 31. augustam pašvaldību pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksa tiek nodrošināta no attiecīgās pašvaldības budžeta līdzekļiem."

31.

LSDA frakcija

Izteikt Pārejas noteikumu 13.punktu šādā redakcijā:

"13. No 1999.gada 1.septembra pašvaldību pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksa tiek nodrošināta no valsts budžeta līdzekļiem 50% apmērā un no attiecīgās pašvaldības budžeta līdzekļiem 50% apmērā." .

Noraidīt

11. Papildināt pārejas noteikumus ar 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Šā likuma 60.panta trešā daļa attiecībā uz pašvaldību pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas nodrošināšanu no valsts budžeta līdzekļiem vai valsts budžeta mērķdotācijām stājas spēkā 1999. gada 1. septembrī. Līdz 1999. gada 31. augustam pašvaldību pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksa tiek nodrošināta no attiecīgās pašvaldības budžeta līdzekļiem."

 

 

Likums stājas spēkā 1999. gada 1. jūnijā.

     

Likums stājas spēkā 1999. gada 1.jūnijā.