Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

Grozījumi Pilsētas domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā (reģ. nr. 204)

Pilsētas domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma attiecīgie panti vai to daļas

Otrajā lasījumā pieņemtais likumproj. (dok. nr. 1508)

 

Trešajam lasījumam iesniegtie priekšlikumi

Komisijas atzinums

Atbildīgās komisijas trešajam lasījumam sagatavotais likumprojekts

 

Izdarīt Pilsētas domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 3., 5.nr.; 1996, 23., 24.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

 

 

Izdarīt Pilsētas domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 3., 5.nr.; 1996, 23., 24.nr.) šādus grozījumus:

Pilsētas domes un pagasta padomes vēlēšanu

likums

 

 

1.

Īpašu uzdevumu ministrs

J. Bunkšs

Izteikt likuma nosaukumu šādā redakcijā:

“Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likums”

Atbalstīt,

lik.proj.

papildin. ar jauniem pantiem

1. Izteikt likuma nosaukumu šādā redakcijā:

“Pilsētas domes, novada domes

un pagasta padomes vēlēšanu likums”

1.pants. Pilsētas domi un pagasta padomi [turpmāk - domi (padomi)] ievēlē vienlīdzīgās, tiešās, aizklātās un proporcionālās vēlēšanās uz četriem gadiem. Domes (padomes) kārtējās vēlēšanas notiek marta otrajā svētdienā.

 

 

2.

Īpašu uzdevumu ministrs

J. Bunkšs

Papildināt 1. pantā pēc vārdiem “Pilsētas domi” ar vārdiem “novada domi”.

 

 

 

Atbalstīt

2. Papildināt 1. pantu pēc vārdiem “Pilsētas domi” ar vārdiem “novada domi”.

 

3.pants. Katras pilsētas un pagasta pašvaldības administratīvā teritorija veido atsevišķu vēlēšanu apgabalu.

 

 

 

3.

Īpašu uzdevumu ministrs

J. Bunkšs

Papildināt 3. pantā pēc vārda “pilsētas” ar vārdu “novada”.

 

 

 

Atbalstīt

3. Papildināt 3. pantu pēc vārda “pilsētas” ar vārdu “novada”.

5.pants. Tiesības vēlēt domi (padomi) ir Latvijas Republikas pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā ir sasnieguši 18 gadu vecumu, ja vien uz viņiem neattiecas kāds no šā likuma 6. pantā minētajiem ierobežojumiem.

 

4.

Deputāts O. Deņisovs

Izteikt 5. pantu šādā redakcijā:

Tiesības vēlēt domi (padomi) ir Latvijas Republikas pilsoņiem un nepilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā ir sasnieguši 18 gadu vecumu, ja vien uz viņiem neattiecas kāds no šā likuma 6. pantā minētajiem ierobežojumiem.

Noraidīt

 

6. pants. Tiesību vēlēt nav:

1) personām, kuras izcieš sodu brīvības atņemšanas vietās;

2) aizdomās turētām, apsūdzētām vai tiesājamām personām, ja pret tām kā drošības līdzeklis ir piemērots apcietinājums;

3) personām, kuras likumā paredzētajā kārtībā ir atzītas par rīcības nespējīgām.

1. Izteikt 6. pantu šādā redakcijā:

“6. pants. Tiesību vēlēt nav personām, kuras likumā noteiktajā kārtībā ir atzītas par rīcības nespējīgām.

Balsošanā nepiedalās:

1) personas, kuras izcieš sodu brīvības atņemšanas vietās;

2) aizdomās turētās, apsūdzētās vai tiesājamās personas, ja pret tām kā drošības līdzeklis ir piemērots apcietinājums.”

 

 

 

 

 

 

 

   

 

4. Izteikt 6. pantu šādā redakcijā:

“6. pants. Tiesību vēlēt nav personām, kuras likumā noteiktajā kārtībā ir atzītas par rīcības nespējīgām.

Balsošanā nepiedalās:

1) personas, kuras izcieš sodu brīvības atņemšanas vietās;

2) aizdomās turētās, apsūdzētās vai tiesājamās personas, ja pret tām kā drošības līdzeklis ir piemērots apcietinājums.”

9.pants. Domes (padomes) vēlēšanām nevar pieteikt par kandidātiem un domē (padomē) nevar ievēlēt personas:

1) kuras izcieš sodu brīvības atņemšanas vietās;

2) kuras likumā paredzētajā kārtībā atzītas par rīcības nespējīgām;

3) kuras ir bijušas sodītas par tīšiem smagiem noziegumiem un kurām sodāmība nav dzēsta vai noņemta, izņemot reabilitētos;

4) kuras izdarījušas sabiedriski bīstamu nodarījumu nepieskaitāmības stāvoklī vai arī pēc nozieguma izdarīšanas saslimušas ar gara slimību, kas atņēmusi tām iespēju apzināties savu darbību vai to vadīt, un kurām sakarā ar to piemērots medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis vai arī lieta izbeigta bez šāda piespiedu līdzekļa piemērošanas;

 

 

 

5) kuras pēc 1991.gada 13.janvāra darbojušās PSKP (LKP), Latvijas PSR Darbaļaužu internacionālajā frontē, Darba kolektīvu apvienotajā padomē, Kara un darba veterānu organizācijā, Vislatvijas sabiedrības glābšanas komitejā vai tās reģionālajās komitejās;

 

 

 

 

 

6) kuras ir vai ir bijušas PSRS vai Latvijas PSR Drošības komitejas, PSRS Aizsardzības ministrijas, Krievijas un citu valstu drošības dienestu, armijas izlūkdienesta vai pretizlūkošanas štata vai ārštata darbinieki, minēto iestāžu rezidenti vai konspiratīvā dzīvokļa turētāji;

7) kuras neprot valsts valodu atbilstoši augstākajai (trešajai) valsts valodas prasmes pakāpei.

1. Izteikt 9. panta 3. un 4. punktu šādā redakcijā:

"3) kuras bijušas sodītas par smagu vai sevišķi smagu noziegumu, kam ir Krimināllikumā paredzētā nozieguma sastāva pazīmes, un kurām sodāmība nav dzēsta vai noņemta, izņemot reabilitētos;

4) kuras Krimināllikumā paredzētā nodarījuma izdarīšanas laikā atradušās nepieskaitāmības stāvoklī vai arī pēc noziedzīga nodarījuma izdarīšanas saslimušas ar gara slimību, kura tām atņēmusi iespēju saprast savu rīcību vai to vadīt, un kurām sakarā ar to piemērots medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis, vai arī lieta izbeigta bez šāda piespiedu līdzekļa piemērošanas;".

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izslēgt 9. panta 3. punktā vārdus “kam ir Krimināllikumā paredzētā nozieguma sastāva pazīmes”.

 

Papildināt 9. panta 4. punktu pēc vārdiem “nepieskaitāmības stāvoklī” ar vārdiem “ ierobežotas pieskaitāmības stāvoklī”;

aizstāt 9. panta 4. punktā vārdu “gara” ar vārdu “psihisku”.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts J. Lāčplēsis

Papildināt 9. panta 5. punktu ar šādu teikumu:

“...,izņemot kandidātus, kuri 1994. gada 29. maijā bija ievēlēti pilsētas domē vai pagasta padomē saskaņā ar tobrīd spēkā esošajām Pilsētas domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma normām un nostrādāja tajās savu pilnvaru laiku.”

Atbildīgā komisija

Papildināt 9. panta 5. punktu ar šādu tekstu:

“,izņemot personas, kuras 1994. gada 29. maijā tika ievēlētas attiecīgās pašvaldības domē (padomē) saskaņā ar tolaik spēkā bijušo Pilsētas domes, rajona padomes un pagasta padomes vēlēšanu likumu un nostrādāja visu deputāta pilnvaru laiku.”

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 9. panta 6. punktu šādā redakcijā:

“6) kuras ir vai ir bijušas PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestu, izlūkdienestu vai pretizlūkošanas dienestu štata darbinieki;”

 

Atbalstīt,

skatīt 3. lasījuma

aili

 

Atbalstīt,

skatīt 3. lasījuma

aili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

precizētā redakcijā

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

5. Izteikt 9. panta 3., 4., 5. un 6. punktu šādā redakcijā:

"3) kuras bijušas sodītas par smagu vai sevišķi smagu noziegumu un kurām sodāmība nav dzēsta vai noņemta, izņemot reabilitētos;

4) kuras Krimināllikumā paredzētā nodarījuma izdarīšanas laikā atradušās nepieskaitāmības stāvoklī, ierobežotas pieskaitāmības stāvoklī vai arī pēc noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas saslimušas ar psihisku slimību, kas tām atņēmusi iespēju saprast savu rīcību vai to vadīt, un kurām sakarā ar to piemērots medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis vai arī lieta izbeigta bez šāda piespiedu līdzekļa piemērošanas;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) kuras pēc 1991.gada 13.janvāra darbojušās PSKP (LKP), Latvijas PSR Darbaļaužu internacionālajā frontē, Darba kolektīvu apvienotajā padomē, Kara un darba veterānu organizācijā, Vislatvijas sabiedrības glābšanas komitejā vai tās reģionālajās komitejās, izņemot personas, kuras 1994. gada 29. maijā tika ievēlētas attiecīgās pašvaldības domē (padomē) saskaņā ar tolaik spēkā bijušo Pilsētas domes, rajona padomes un pagasta padomes vēlēšanu likumu un nostrādāja visu deputāta pilnvaru laiku;

6) kuras ir vai ir bijušas PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestu, izlūkdienestu vai pretizlūkošanas dienestu štata darbinieki;”.

 

10.pants. Valsts prezidentu, Saeimas deputātus, valdības locekļus, prokurorus, tiesnešus, valsts kontrolieri, Valsts kontroles padomes locekļus, Valsts kontroles padomes kolēģijas locekļus un karavīrus var pieteikt par domes (padomes) deputātu kandidātiem, taču ievēlēšanas gadījumā viņi zaudē Saeimas deputāta mandātu un ieņemamo amatu, bet karavīri tiek atvaļināti no obligātā militārā dienesta.

Domes (padomes) deputātus nedrīkst iesaukt obligātajā militārajā dienestā.

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Īpašu uzdevumu ministrs

J. Bunkšs

Aizstāt 10. pantā vārdus “Valsts kontroles padomes locekļus, Valsts kontroles padomes kolēģijas locekļus” ar vārdiem “Valsts kontroles padomes vai revīzijas departamenta kolēģijas locekļus”

Atbildīgā komisija

Aizstāt 10. panta pirmajā daļā vārdus “Valsts kontroles padomes kolēģijas locekļus” ar vārdiem “Valsts kontroles revīzijas departamentu kolēģiju locekļus”.

 

 

Atbalstīt

daļēji,

/precizētā

redakcijā

 

 

 

 

 

Atbalstīt

6. Aizstāt 10. panta pirmajā daļā vārdus “Valsts kontroles padomes kolēģijas locekļus” ar vārdiem “Valsts kontroles revīzijas departamentu kolēģiju locekļus”.

 

12. pants. Domes (padomes) vēlēšanas sagatavo un sarīko pilsētas, rajona un pagasta vēlēšanu komisijas un vēlēšanu iecirkņu komisijas, kas izveidotas likumā "Par pilsētu, rajonu, pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām" noteiktajā kārtībā.

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

13.

Īpašu uzdevumu ministrs

J. Bunkšs

Papildināt 12. pantā pēc vārdiem “pilsētas, rajona” ar vārdu “novada”.

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 12. pantu šādā redakcijā:

“12. pants. Domes (padomes) vēlēšanas sagatavo un sarīko pilsētas, rajona, novada un pagasta vēlēšanu komisijas un vēlēšanu iecirkņu komisijas, kas izveidotas likumā noteiktajā kārtībā.”

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

7. Izteikt 12. pantu šādā redakcijā:

“12. pants. Domes (padomes) vēlēšanas sagatavo un sarīko pilsētas, rajona, novada un pagasta vēlēšanu komisijas un vēlēšanu iecirkņu komisijas, kas izveidotas likumā noteiktajā kārtībā.”

4.nodaļa

Kandidātu sarakstu iesniegšana

15.pants. Republikas pilsētas domes deputātu kandidātu sarakstus var iesniegt reģistrētas politiskās organizācijas (partijas) vai to reģistrētas apvienības.

 

 

Rajona pilsētas domes un pagasta padomes deputātu kandidātu sarakstus var iesniegt gan reģistrētas politiskās organizācijas (partijas) vai to reģistrētas apvienības, gan arī vēlētāju apvienības.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilsētas domes vai pagasta padomes vēlēšanām apvienotus kandidātu sarakstus, ievērojot šās nodaļas noteikumus, var iesniegt arī divas vai vairākas reģistrētas politiskās organizācijas (partijas), kuras nav apvienojušās reģistrētā politisko organizāciju (partiju) apvienībā.

Vēlētāju apvienību veido tās personas, kuras ir parakstījušas attiecīgo kandidātu sarakstu, kā arī šajā kandidātu sarakstā pieteiktās personas. Par vēlētāju apvienības darbības likumību atbild attiecīgā kandidātu saraksta iesniedzēji.

Kandidātu saraksti iesniedzami, sākot ar piecdesmito dienu pirms vēlēšanu dienas, bet ne vēlāk kā 40 dienas pirms vēlēšanu dienas. Kandidātu saraksts iesniedzams attiecīgajai pilsētas vai pagasta vēlēšanu komisijai.

. . . /sestā, septītā, astotā, devītā daļa/

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15a

 

16.

Tautas partijas frakcija

Izteikt 15. panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

“Pilsētās un pagastos, kur iedzīvotāju skaits vēlēšanu izsludināšanas dienā ir lielāks par 5000, pilsētas domes un pagasta padomes deputātu kandidātu sarakstus var iesniegt tikai reģistrētas politiskās organizācijas (partijas) vai to reģistrētas apvienības.

Pilsētās un pagastos, kur iedzīvotāju skaits vēlēšanu izsludināšanas dienā ir mazāks par 5000, pilsētas domes un pagasta padomes deputātu kandidātu sarakstus var iesniegt gan reģistrētas politiskās organizācijas (partijas) vai to reģistrētas apvienības, gan arī vēlētāju apvienības.”

Atbildīgā komisija

Izteikt 15. panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

“Pilsētās un novados, kuros iedzīvotāju skaits vēlēšanu izsludināšanas dienā ir lielāks par 5000, pilsētas domes un novada domes deputātu kandidātu sarakstus var iesniegt:

1) reģistrēta politiskā organizācija (partija);

2) reģistrētu politisko organizāciju (partiju) reģistrēta apvienība;

3) divas vai vairākas reģistrētas politiskās organizācijas (partijas), kuras nav apvienojušās reģistrētā politisko organizāciju (partiju) apvienībā.

Visos pagastos, kā arī pilsētās un novados, kuros iedzīvotāju skaits vēlēšanu izsludināšanas dienā ir mazāks par 5000, pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes deputātu kandidātu sarakstus var iesniegt:

1) reģistrēta politiskā organizācija (partija);

2) reģistrētu politisko organizāciju (partiju) reģistrēta apvienība;

3) divas vai vairākas reģistrētas politiskās organizācijas (partijas), kuras nav apvienojušās reģistrētā politisko organizāciju (partiju) apvienībā;

4) vēlētāju apvienības.”

Atbildīgā komisija

Izslēgt 15. panta trešo daļu

Īpašu uzdevumu ministrs J. Bunkšs

Papildināt 15. panta piektajā daļā pēc vārda “pilsētas” ar vārdu “novada”.

 

 

Atbalstīt daļēji, skatīt

atbildīgās

komisijas

priekšlik. 15. pantam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

Atbalstīt

8. 15. pantā:

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

“Pilsētās un novados, kuros iedzīvotāju skaits vēlēšanu izsludināšanas dienā ir lielāks par 5000, pilsētas domes un novada domes deputātu kandidātu sarakstus var iesniegt :

1) reģistrēta politiskā organizācija (partija);

2) reģistrētu politisko organizāciju (partiju) reģistrēta apvienība;

3) divas vai vairākas reģistrētas politiskās organizācijas (partijas), kuras nav apvienojušās reģistrētā politisko organizāciju (partiju) apvienībā.

Visos pagastos, kā arī pilsētās un novados, kuros iedzīvotāju skaits vēlēšanu izsludināšanas dienā ir mazāks par 5000, pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes deputātu kandidātu sarakstus var iesniegt:

1) reģistrēta politiskā organizācija (partija);

2) reģistrētu politisko organizāciju (partiju) reģistrēta apvienība;

3) divas vai vairākas reģistrētas politiskās organizācijas (partijas), kuras nav apvienojušās reģistrētā politisko organizāciju (partiju) apvienībā;

4) vēlētāju apvienības.”;

izslēgt trešo daļu;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt piekto daļu pēc vārda “pilsētas” ar vārdu “novada”.

16.pants. [1.daļa izslēgta ar 06.11.96. likumu]

Rajona pilsētas domes deputātu kandidātu saraksts un pagasta padomes deputātu kandidātu saraksts, ja to iesniedz vēlētāju apvienība, jāparaksta ne mazāk kā 20 vēlētājiem, kuri pierakstīti attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

18.

 

 

 

Tautas partijas frakcija

Izslēgt 16. panta otrajā daļā vārdu “rajona”.

Īpašu uzdevumu ministrs J. Bunkšs

Papildināt 16. panta otrajā daļā pēc vārdiem “Rajona pilsētas domes deputātu kandidātu saraksts” ar vārdiem “novada domes deputātu kandidātu saraksts”.

Atbalstīt

 

Atbalstīt

 

 

 

 

9. Izslēgt 16. panta otrajā daļā vārdu “Rajona” un papildināt šo daļu pēc vārdiem “pilsētas domes deputātu kandidātu saraksts” ar vārdiem “novada domes deputātu kandidātu saraksts”.

 

17. pants. Kandidātu sarakstam jāpievieno šādi dokumenti:

1) katra sarakstā ietvertā kandidāta parakstīts paziņojums, ka viņš piekrīt savas kandidatūras izvirzīšanai;

2) katra sarakstā ietvertā kandidāta parakstīta deklarācija, ka uz viņu neattiecas šā likuma 9. panta 1. - 6 .punktā minētie ierobežojumi;

 

 

 

3) visu sarakstā ietverto kandidātu parakstīta priekšvēlēšanu programma, kuras apjoms nedrīkst pārsniegt 4000 iespiedzīmes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Papildināt 17. panta pirmo daļu ar jaunu 3. punktu šādā redakcijā:

“3) šādas katra sarakstā ietvertā kandidāta parakstītas ziņas:

a) kandidāta vārds, uzvārds, dzimšanas gads, dzimums, tautība,

b) personas kods,

c) ārvalsts pilsonība (pavalstniecība), ja tāda ir,

d) dzīvesvieta (rajons vai pilsēta),

e) darbavieta un ieņemamie amati,

f) kādas mācību iestādes beidzis (kurā gadā, kādā specialitātē),

g) ir vai nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs,

h) kandidāta nekustamie īpašumi un viņam piederošās kapitāla daļas (akcijas, pajas) bankās, uzņēmējsabiedrībās (uzņēmumos),

i) ģimenes stāvoklis;

uzskatīt līdzšinējo 3. punktu par 4. punktu.

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 17. pantā:

papildināt pirmo daļu ar jaunu 3. punktu šādā redakcijā:

“3) šādas katra sarakstā ietvertā kandidāta parakstītas ziņas:

a) kandidāta vārds, uzvārds, dzimšanas gads, dzimums, tautība,

b) personas kods,

c) ārvalsts pilsonība (pavalstniecība), ja tāda ir,

d) dzīvesvieta (rajons vai pilsēta),

e) darbavieta un ieņemamie amati,

f) kādas mācību iestādes beidzis (kurā gadā, kādā specialitātē),

g) ir vai nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs,

h) kandidāta nekustamie īpašumi un viņam piederošās kapitāla daļas (akcijas, pajas) bankās, uzņēmējsabiedrībās (uzņēmumos),

i) ģimenes stāvoklis;

uzskatīt līdzšinējo 3. punktu par 4. punktu;

 

Ja par kandidātu ir pieteikta persona, kura nav pastāvīgi pierakstīta attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā, bet tai šajā teritorijā ir likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums, kandidātu sarakstam jāpievieno arī notariāli apliecināts zemesgrāmatas akta noraksts.

Ja par kandidātu ir pieteikta persona, kura nav pastāvīgi pierakstīta attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā, bet ir šajā teritorijā nostrādājusi vismaz pēdējos sešus mēnešus pirms vēlēšanu dienas, kandidātu sarakstam jāpievieno arī kandidāta darba devēja izdota izziņa.

Ja par kandidātu ir pieteikta persona, kura nav beigusi latviešu mācībvalodas skolu, kandidātu sarakstam jāpievieno arī augstākās (trešās) valsts valodas prasmes pakāpes apliecības notariāli apliecināts noraksts.

Ja par kandidātu ir pieteikta persona, kura saraksta iesniegšanas dienā ieņem kādu no šā likuma 10.pantā minētajiem amatiem, kandidātu sarakstam jāpievieno attiecīgās personas parakstīts paziņojums, ka ievēlēšanas gadījumā tā mēneša laikā izbeigs attiecīgā amata (dienesta) pildīšanu.

Ja kandidātu saraksta nosaukums sakrīt ar kādas reģistrētas politiskās organizācijas (partijas) vai reģistrētu politisko organizāciju (partiju) reģistrētas apvienības nosaukumu, kandidātu sarakstam pievienojams šīs politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības lēmējinstitūcijas pilnvarojums saraksta iesniedzējiem iesniegt kandidātu sarakstu attiecīgās domes (padomes) vēlēšanām.

Ja apvienotu kandidātu sarakstu ir iesniegušas vairākas politiskās organizācijas (partijas), kuras nav apvienojušās reģistrētā politisko organizāciju (partiju) apvienībā, kandidātu sarakstam pievienojams visu attiecīgo politisko organizāciju (partiju) lēmējinstitūciju pilnvarojums

Pilsētas domes un pagasta padomes deputātu kandidātu sarakstam jāpievieno arī bankas kvīts par šā likuma 18. pantā noteiktās drošības naudas iemaksu.

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

Īpašu uzdevumu ministrs

J. Bunkšs

Papildināt 17. panta otrajā daļā pēc vārdiem “zemesgrāmatas akta noraksts” ar vārdiem “vai zemesgrāmatu nodaļas izziņa par nekustamā īpašuma piederību”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Īpašu uzdevumu ministrs

J. Bunkšs

Papildināt 17. panta astotajā daļā pēc vārdiem “Pilsētas domes” ar vārdiem “novada domes”.

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

papildināt otro daļu pēc vārdiem “zemesgrāmatas akta noraksts” ar vārdiem “vai zemesgrāmatu nodaļas izziņa par nekustamā īpašuma piederību”;

papildināt astoto daļu pēc vārdiem “Pilsētas domes” ar vārdiem “novada domes”.

19.pants. Ja deputātu kandidātu sarakstu ir iesniegusi vēlētāju apvienība, pirmie trīs kandidātu saraksta parakstītāji uzskatāmi par attiecīgā kandidātu saraksta iesniedzējiem un vienam no viņiem ir tiesības bez īpaša pilnvarojuma būt klāt attiecīgās pilsētas vai pagasta vēlēšanu komisijas, kā arī šīs pilsētas vai pagasta administratīvajā teritorijā izveidoto vēlēšanu iecirkņu komisiju sēdēs.

Ja deputātu kandidātu sarakstu iesniedz politiskā organizācija (partija), divas vai vairākas politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība, tās savu lēmējinstitūciju pilnvarojumā norāda trīs personas, no kurām vienai ir tiesības bez īpaša pilnvarojuma iesniegt kandidātu sarakstu attiecīgās domes (padomes) vēlēšanām, būt klāt attiecīgās pilsētas vai pagasta vēlēšanu komisijas, kā arī šīs pilsētas vai pagasta administratīvajā teritorijā izveidoto vēlēšanu iecirkņu komisiju sēdēs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Īpašu uzdevumu ministrs

J. Bunkšs

Papildināt 19. pantā pēc vārda “pilsētas” ar vārdu “novada”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

11. Papildināt 19. pantu pēc vārda “pilsētas” ar vārdu “novada”.

22.pants. Kandidātu saraksti, kas iesniegti, ievērojot šā likuma prasības, tiek reģistrēti attiecīgās pilsētas vai pagasta vēlēšanu komisijā.

Reģistrētie kandidātu saraksti nav atsaucami, un grozījumus tajos var izdarīt tikai komisija, kas šo sarakstu reģistrējusi, kādā no šādiem veidiem:

1) svītrojot pieteikto kandidātu, ja:

a) kandidāts neatbilst šā likuma 8.panta pirmās daļas prasībām,

b) uz kandidātu attiecas šā likuma 9.panta ierobežojumi,

c) viena un tā pati persona pieteikta dažādu nosaukumu kandidātu sarakstos (15. pants),

d) kandidāts kā vēlētājs parakstījis kādu kandidātu sarakstu (16.pants),

e) kandidāts miris;

2) izdarot tehniska rakstura labojumus.

Šā panta otrās daļas 1.punkta "a", "b" un "e" apakšpunktā paredzētajos gadījumos kandidāts svītrojams, pamatojoties uz attiecīgas iestādes izdotu izziņu vai tiesas spriedumu. To, ka kandidāts:

1) nav Latvijas pilsonis, - apliecina Pilsonības un imigrācijas departamenta izziņa;

2) nav bijis pastāvīgi pierakstīts attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā, - apliecina pašvaldības iestādes izziņa;

3) izcieš sodu brīvības atņemšanas vietā, - apliecina Iekšlietu ministrijas Informācijas centra izziņa;

4) ir bijis sodīts par tīšiem noziegumiem, kas ir noziegumi Latvijā arī šā likuma spēkā stāšanās brīdī, un sodāmība nav dzēsta vai noņemta, - apliecina Iekšlietu ministrijas Informācijas centra izziņa;

5) izdarījis sabiedriski bīstamu nodarījumu nepieskaitāmības stāvoklī vai arī pēc nozieguma izdarīšanas saslimis ar gara slimību, kas atņēmusi tam spēju apzināties savu darbību vai to vadīt, - apliecina Iekšlietu ministrijas Informācijas centra izziņa;

6) ir vai ir bijis PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestu, izlūkdienestu vai pretizlūkošanas dienestu štata darbinieks, - apliecina attiecīgās tiesas spriedums;

 

 

7) pēc 1991.gada 13.janvāra darbojies PSKP (LKP), Latvijas PSR Darbaļaužu internacionālajā frontē, Darba kolektīvu apvienotajā padomē, Kara un darba veterānu organizācijā, Vislatvijas sabiedrības glābšanas komitejā vai tās reģionālajās komitejās, - apliecina attiecīgās tiesas spriedums;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Izteikt 22. panta trešās daļas 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

 

"4) ir bijis sodīts par smagu vai sevišķi smagu noziegumu, kam ir Krimināllikumā paredzētā nozieguma sastāva pazīmes, un sodāmība nav dzēsta vai noņemta, - apliecina Iekšlietu ministrijas Informācijas centra izziņa;

5) Krimināllikumā paredzētā nodarījuma izdarīšanas laikā atradies nepieskaitāmības stāvoklī vai arī pēc noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas saslimis ar gara slimību, kura tam atņēmusi iespēju saprast savu rīcību vai to vadīt, - apliecina Iekšlietu ministrijas Informācijas centra izziņa;".

 

 

 

23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

26.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Īpašu uzdevumu ministrs J. Bunkšs

Papildināt 22. panta pirmajā daļā pēc vārda “pilsētas” ar vārdu “novada”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Aizstāt 22. panta trešās daļas 1. punktā vārdus “Pilsonības un imigrācijas departamenta” ar vārdiem “Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes”.

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izslēgt 22. panta trešās daļas 4. punktā vārdus “kam ir Krimināllikumā paredzētā nozieguma sastāva pazīmes”.

Papildināt 22. panta trešās daļas 5. punktu pēc vārdiem “nepieskaitāmības stāvoklī” ar vārdiem “ierobežotas pieskaitāmības stāvoklī”;

aizstāt 22. panta trešās daļas 5. punktā vārdu “gara” ar vārdu “psihisku”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts J. Lāčplēsis

Papildināt 22. panta trešās daļas 7. punktu ar šādu teikumu:

“...,izņemot kandidātus, kuri 1994. gada 29. maijā bija ievēlēti pilsētas domē vai pagasta padomē saskaņā ar tobrīd spēkā esošajām Pilsētas domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma normām un nostrādāja tajās savu pilnvaru laiku.”

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

12. 22. pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda “pilsētas” ar vārdu “novada”;

 

aizstāt trešās daļas 1. punktā vārdus “Pilsonības un imigrācijas departamenta” ar vārdiem “Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt trešās daļas 4. un 5. punktu šādā redakcijā:

"4) ir bijis sodīts par smagu vai sevišķi smagu noziegumu un sodāmība nav dzēsta vai noņemta, - apliecina Iekšlietu ministrijas Informācijas centra izziņa;

5) Krimināllikumā paredzētā nodarījuma izdarīšanas laikā atradies nepieskaitāmības stāvoklī, ierobežotas pieskaitāmības stāvoklī vai arī pēc noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas saslimis ar psihisku slimību, kas tam atņēmusi iespēju saprast savu rīcību vai to vadīt, - apliecina Iekšlietu ministrijas Informācijas centra izziņa;".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.pants. Republikas pilsētas domes vēlēšanām reģistrētie kandidātu saraksti publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kā arī izliekami visos attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā izveidotajos vēlēšanu iecirkņos.

Rajona pilsētas domes un pagasta padomes vēlēšanām reģistrētie kandidātu saraksti izliekami redzamā vietā pie pilsētas (pagasta) pašvaldības lēmējinstitūcijas ēkas, kā arī visos attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā izveidotajos vēlēšanu iecirkņos.

Kandidātu saraksti jāizliek ne vēlāk kā 10 dienas pirms vēlēšanu dienas,un tajos jānorāda katra kandidāta vārds, uzvārds, dzimšanas gads, pastāvīgā pieraksta vieta, izglītība, pamatdarba vieta un ieņemamais amats, citas valsts pilsonība (pavalstniecība), ja tāda ir.

Redzamā vietā izliekamas priekšvēlēšanu programmas. Katrā vēlēšanu iecirknī ir jābūt pieejamām šajā likumā paredzētajām ziņām par ikvienu kandidātu.

 

 

 

 

 

28.

 

 

 

 

29.

 

 

 

 

Īpašu uzdevumu ministrs J. Bunkšs

Papildināt 23. panta otrajā daļā pēc vārdiem “Rajona pilsētas domes” ar vārdiem “novada domes”.

Atbildīgā komisija

Aizstāt 23. panta otrajā daļā vārdu iekavās “(pagasta)” ar vārdiem “novada vai pagasta”.

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

 

13. Papildināt 23. panta otro daļu pēc vārdiem “Rajona pilsētas domes” ar vārdiem “novada domes” un aizstāt šajā daļā vārdu “(pagasta)” ar vārdiem “novada vai pagasta”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. pants. Ja līdz šā likuma 15. pantā noteiktajam termiņam reģistrēto kandidātu skaits ir mazāks par attiecīgajā pašvaldībā ievēlējamo domes (padomes) deputātu skaitu, Centrālajai vēlēšanu komisijai ir tiesības par 10 dienām pagarināt kandidātu sarakstu iesniegšanas termiņu, bet, ja arī tad kandidātu skaits ir mazāks par ievēlējamo domes (padomes) deputātu skaitu, - divu nedēļu laikā izsludināt attiecīgās domes (padomes) atkārtotas vēlēšanas šajā likumā noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja arī tad netiek pieteikts nepieciešamais kandidātu skaits, attiecīgajā administratīvajā teritorijā izveido pagaidu administrāciju likumā noteiktajā kārtībā.

Pilsētas un pagasta vēlēšanu komisija nodrošina kandidātu sarakstu nodrukāšanu uz atsevišķām veidlapām - vēlēšanu zīmēm. Vēlēšanu zīmē norāda:

1) tās domes (padomes) nosaukumu, kurā vēlēšanas notiek;

2) kandidātu saraksta nosaukumu;

3) pieteikto kandidātu vārdu un uzvārdu.

Vēlēšanu zīmē pretī kandidāta uzvārdam ir vieta vēlētāja atzīmes izdarīšanai.

Pilsētas un pagasta vēlēšanu komisija ne vēlāk kā piecas dienas pirms vēlēšanu dienas izsūta visām iecirkņu komisijām vēlēšanu aploksnes un vēlēšanu zīmes. Vēlēšanu zīmes izsūtāmas tādā skaitā, lai katrs vēlētājs var saņemt vienu vēlēšanu zīmi par attiecīgajā vēlēšanu apgabalā reģistrētajiem kandidātu sarakstiem. Vēlēšanu aplokšņu izgatavošanu un sadali pilsētu, rajonu un pagastu vēlēšanu komisijām nodrošina Centrālā vēlēšanu komisija tās noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.

Atbildīgā komisija

Papildināt likuma 24. pantu ar jaunu pirmo daļu šādā redakcijā:

“Ja līdz šā likuma 15. pantā noteiktajam termiņam attiecīgās pašvaldības domes (padomes) vēlēšanām nav reģistrēts neviens kandidātu saraksts vai ir reģistrēts tikai viens kandidātu saraksts, Centrālā vēlēšanu komisija par 10 dienām pagarina kandidātu sarakstu iesniegšanas termiņu. Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums ir publicējams laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un izliekams redzamā vietā pie attiecīgās pašvaldības domes (padomes) ēkas.

uzskatīt līdzšinējo pirmo, otro, trešo, ceturto un piekto daļu attiecīgi par otro, trešo, ceturto, piekto un sesto daļu.

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 24. panta līdzšinējo pirmo daļu kā otro daļu šādā redakcijā:

“Ja līdz šā likuma 15. pantā noteiktajam termiņam reģistrēto kandidātu skaits ir mazāks par attiecīgajā pašvaldībā ievēlējamo domes (padomes) deputātu skaitu, Centrālā vēlēšanu komisija par 10 dienām pagarina kandidātu sarakstu iesniegšanas termiņu. Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums ir publicējams laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un izliekams redzamā vietā pie attiecīgās pašvaldības domes (padomes) ēkas. Ja arī tad kandidātu skaits ir mazāks par ievēlējamo domes (padomes) deputātu skaitu, Centrālā vēlēšanu komisija divu nedēļu laikā izsludina attiecīgās domes (padomes) atkārtotas vēlēšanas šajā likumā noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

Īpašu uzdevumu ministrs J. Bunkšs

Papildināt 24. panta trešajā daļā pēc vārda “Pilsētas” ar vārdu “novada”.

 

 

 

 

 

 

 

Īpašu uzdevumu ministrs J. Bunkšs

Papildināt 24. panta piektajā daļā pēc vārda “Pilsētas” ar vārdu “novada” un pēc vārda “rajonu” ar vārdu “novadu”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

14. 24. pantā:

papildināt pantu ar jaunu pirmo daļu šādā redakcijā:

“Ja līdz šā likuma 15. pantā noteiktajam termiņam attiecīgās pašvaldības domes (padomes) vēlēšanām nav reģistrēts neviens kandidātu saraksts vai ir reģistrēts tikai viens kandidātu saraksts, Centrālā vēlēšanu komisija par 10 dienām pagarina kandidātu sarakstu iesniegšanas termiņu. Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums ir publicējams laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un izliekams redzamā vietā pie attiecīgās pašvaldības domes (padomes) ēkas.”;

uzskatīt līdzšinējo pirmo, otro, trešo, ceturto un piekto daļu attiecīgi par otro, trešo, ceturto, piekto un sesto daļu;

 

 

 

 

 

 

 

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“Ja līdz šā likuma 15. pantā noteiktajam termiņam reģistrēto kandidātu skaits ir mazāks par attiecīgajā pašvaldībā ievēlējamo domes (padomes) deputātu skaitu, Centrālā vēlēšanu komisija par 10 dienām pagarina kandidātu sarakstu iesniegšanas termiņu. Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums ir publicējams laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un izliekams redzamā vietā pie attiecīgās pašvaldības domes (padomes) ēkas. Ja arī tad kandidātu skaits ir mazāks par ievēlējamo domes (padomes) deputātu skaitu, Centrālā vēlēšanu komisija divu nedēļu laikā izsludina attiecīgās domes (padomes) atkārtotas vēlēšanas šajā likumā noteiktajā kārtībā.”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt trešo un piekto daļu pēc vārda “Pilsētas” ar vārdu “novada”;

papildināt piekto daļu pēc vārda “rajonu” ar vārdu “novadu”.

25. pants. Vēlēšanu dienā vēlēšanas notiek no pulksten 8.00 rītā līdz pulksten 8.00 vakarā.

 

 

 

/trešā daļa/

Iecirkņa komisija nodrošina, lai pie ieejas vēlēšanu telpā tiktu pārbaudīts, vai atnākušie pilsoņi ir šā vēlēšanu apgabala vēlētāji, kas nav vēl piedalījušies vēlēšanās. Vēlētāja personu apliecinošs dokuments ir Latvijas Republikas pilsoņa pase.

 

 

 

 

/ceturtā daļa/

Vēlētājs, kurš balso tās pašvaldības administratīvajā teritorijā izveidotajā vēlēšanu iecirknī, kur viņam ir likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums, vēlēšanu iecirkņa komisijai papildus uzrāda zemesgrāmatas aktu vai notariāli apliecinātu tā norakstu.

 

 

 

 

 

 

 

 

34.

 

 

 

 

 

 

 

35.

 

 

 

 

 

 

 

 

36.

 

Tautas partijas frakcija

Izteikt 25. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“Vēlēšanu dienā vēlēšanas notiek no pulksten 7.00 rītā līdz pulksten 10.00 vakarā.”

 

 

Deputāts O. Deņisovs

25. panta trešās daļas otrajā teikumā izslēgt vārdu “pilsoņa”.

 

 

 

 

Īpašu uzdevumu ministrs J. Bunkšs

Papildināt 25. panta ceturtajā daļā pēc vārda “norakstu” ar vārdiem “vai zemesgrāmatas nodaļas izziņu par nekustamā īpašuma piederību”.

 

 

Atbalstīt

precizētā

redakcijā

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

15. 25. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“Vēlēšanu dienā vēlēšanas notiek no pulksten 7 rītā līdz pulksten 10 vakarā.”;

papildināt ceturto daļu pēc vārda “norakstu” ar vārdiem “vai zemesgrāmatas nodaļas izziņu par nekustamā īpašuma piederību”.

26.pants. Obligātajā militārajā dienestā iesauktās personas, kā arī personas, kuras vēlēšanu dienā neatradīsies attiecīgajā administratīvajā teritorijā, var balsot trīs dienas pirms vispārējās vēlēšanu dienas.

Pilsētas un pagasta vēlēšanu komisija nosaka vienu vēlēšanu iecirkni, kurā minētās personas var balsot. Paziņojums par šā iecirkņa atrašanās vietu un darba laiku izliekams pie pilsētas (pagasta) pašvaldības ēkas, kā arī visos attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā izveidotajos vēlēšanu iecirkņos.

Republikas pilsētas vēlēšanu komisija šādu paziņojumu publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Personas, kuras balso pirms vispārējās vēlēšanu dienas, vēlēšanu aploksni iemet atsevišķā aizzīmogotā vēlēšanu kastē, un šīs personas tiek ierakstītas atsevišķā balsotāju sarakstā.

 

 

37.

 

 

 

38.

Īpašu uzdevumu ministrs J. Bunkšs

Papildināt 26. panta otrajā daļā pēc vārda “Pilsētas” ar vārdu “novada”.

Atbildīgā komisija

Izteikt 26. panta otro daļu šādā redakcijā:

“Pilsētas, novada un pagasta vēlēšanu komisija nosaka vēlēšanu iecirkni (iecirkņus), kurā (kuros) minētās personas var balsot. Paziņojums par iecirkņa (iecirkņu) atrašanās vietu un darba laiku izliekams pie pilsētas (novada, pagasta) pašvaldības ēkas, kā arī visos attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā izveidotajos vēlēšanu iecirkņos.”

 

 

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

16. Izteikt 26. panta otro daļu šādā redakcijā:

“Pilsētas, novada un pagasta vēlēšanu komisija nosaka vēlēšanu iecirkni (iecirkņus), kurā (kuros) minētās personas var balsot. Paziņojums par iecirkņa (iecirkņu) atrašanās vietu un darba laiku izliekams pie pilsētas (novada, pagasta) pašvaldības ēkas, kā arī visos attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā izveidotajos vēlēšanu iecirkņos.”

28.pants. Balsošana vēlēšanās ir aizklāta.

Vēlēšanu telpās vēlēšanu iecirkņa komisijas loceklis balsotāju sarakstā pēc Latvijas Republikas pilsoņa pases ieraksta vēlētāja vārdu, uzvārdu, personas kodu un izdara vēlētāja pasē atzīmi par attiecīgās pašvaldības vēlēšanām. Vēlētājs parakstās balsotāju sarakstā.

 

 

 

39.

 

Deputāts O. Deņisovs

28. panta otrās daļas pirmajā teikumā izslēgt vārdu “pilsoņa”.

 

 

Noraidīt

 

32. pants. Ja atsevišķi vēlētāji veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu telpās, iecirkņa komisija, pamatojoties uz šo vēlētāju vai viņu pilnvarotas personas rakstveida iesniegumu, kas reģistrēts īpašā žurnālā, uzdod diviem komisijas locekļiem organizēt balsošanu šo vēlētāju atrašanās

vietā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citu vēlētāju balsošana ārpus vēlēšanu telpām nav pieļaujama.

Balsošana vēlētāju atrašanās vietā notiek tikai tad, ja vēlētājs atrodas attiecīgās pilsētas vai pagasta administratīvajā teritorijā.

 

 

 

 

 

Vēlētāji, kuri saskaņā ar šā panta pirmo daļu balso savā atrašanās vietā, tiek ierakstīti atsevišķā balsotāju sarakstā, un aizlīmētās aploksnes tiek iemestas atsevišķā aizzīmogotā kastē.

 

 

40.

 

 

 

 

41.

Īpašu uzdevumu ministrs

J. Bunkšs

Papildināt 32. panta trešajā daļā pēc vārda “pilsētas” ar vārdu “novada”

Atbildīgā komisija

Izteikt 32. pantu šādā redakcijā:

“Ja atsevišķi vēlētāji veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu telpās, iecirkņa komisija, pamatojoties uz šo vēlētāju vai viņu pilnvarotas personas rakstveida iesniegumu, kas reģistrēts īpašā žurnālā, uzdod diviem komisijas locekļiem organizēt balsošanu šo vēlētāju atrašanās vietā, nodrošinot aizklātību. Šo balsošanu ir tiesīgi uzraudzīt tam pilnvaroti novērotāji (35. panta otrā daļa).

Balsošana vēlētāju atrašanās vietā tiek organizēta arī šā panta pirmajā daļā minēto personu kopējiem, ja viņi savlaicīgi iesnieguši rakstveida iesniegumu par balsošanu atrašanās vietā.

Citu vēlētāju balsošana ārpus vēlēšanu telpām nav pieļaujama.

Balsošana vēlētāju atrašanās vietā notiek tikai tad, ja vēlētājs atrodas attiecīgās pilsētas, novada vai pagasta administratīvajā teritorijā.

Iecirkņa komisija vēlēšanu dienā turpina pieņemt rakstveida iesniegumus par balsošanu vēlētāju atrašanās vietā. Pēc pulksten 12 dienā pieņemtos iesniegumus iecirkņa komisija apmierina, ja ir iespējams ierasties vēlētāju atrašanās vietā līdz pulksten 10 vakarā.

Vēlētāji, kuri saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu balso savā atrašanās vietā, tiek ierakstīti atsevišķā balsotāju sarakstā, un aizlīmētās aploksnes tiek iemestas atsevišķā aizzīmogotā kastē.

Ziņas par balsošanai vēlētāju atrašanās vietā izsniegtajām un pāri palikušajām, tai skaitā sabojātajām, vēlēšanu aploksnēm ierakstāmas vēlēšanu gaitas protokolā.”

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

17. Izteikt 32. pantu šādā redakcijā:

“32. pants. Ja atsevišķi vēlētāji veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu telpās, iecirkņa komisija, pamatojoties uz šo vēlētāju vai viņu pilnvarotas personas rakstveida iesniegumu, kas reģistrēts īpašā žurnālā, uzdod diviem komisijas locekļiem organizēt balsošanu šo vēlētāju atrašanās vietā, nodrošinot aizklātību. Šo balsošanu ir tiesīgi uzraudzīt tam pilnvaroti novērotāji (35. panta otrā daļa).

Balsošana vēlētāju atrašanās vietā tiek organizēta arī šā panta pirmajā daļā minēto personu kopējiem, ja viņi savlaicīgi iesnieguši rakstveida iesniegumu par balsošanu atrašanās vietā.

Citu vēlētāju balsošana ārpus vēlēšanu telpām nav pieļaujama.

 

 

 

Balsošana vēlētāju atrašanās vietā notiek tikai tad, ja vēlētājs atrodas attiecīgās pilsētas, novada vai pagasta administratīvajā teritorijā.

Iecirkņa komisija vēlēšanu dienā turpina pieņemt rakstveida iesniegumus par balsošanu vēlētāju atrašanās vietā. Pēc pulksten 12 dienā pieņemtos iesniegumus iecirkņa komisija apmierina, ja ir iespējams ierasties vēlētāju atrašanās vietā līdz pulksten 10 vakarā.

 

Vēlētāji, kuri saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu balso savā atrašanās vietā, tiek ierakstīti atsevišķā balsotāju sarakstā, un aizlīmētās aploksnes tiek iemestas atsevišķā aizzīmogotā kastē.

Ziņas par balsošanai vēlētāju atrašanās vietā izsniegtajām un pāri palikušajām, tai skaitā sabojātajām, vēlēšanu aploksnēm ierakstāmas vēlēšanu gaitas protokolā.”

35.pants. Sākot ar vēlēšanu telpu atvēršanu vēlēšanu dienā, vēlēšanu komisijas sekretārs raksta protokolu, kurā fiksē vēlēšanu norisi.

Vēlēšanu norisi var novērot ne vairāk kā divas pilnvarotas personas no katras vēlētāju apvienības, politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības, kas attiecīgās domes (padomes) vēlēšanām ir iesniegušas kandidātu sarakstu.

Sūdzības par vēlēšanu norisi vēlētāji iesniedz vēlēšanu komisijas priekšsēdētājam, kas tās reģistrē īpašā sūdzību reģistrācijas žurnālā. Jebkura sūdzība par vēlēšanu norisi nekavējoties jāizskata vēlēšanu komisijā un jādod atbilde sūdzības iesniedzējam.

 

42.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43.

Atbildīgā komisija

35. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“Sākot ar vēlēšanu telpu atvēršanu vēlēšanu dienā, vēlēšanu komisijas sekretārs raksta vēlēšanu gaitas protokolu.”;

 

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“Sūdzības par vēlēšanu norisi vēlētāji iesniedz vēlēšanu komisijas priekšsēdētājam, un tās tiek reģistrētas vēlēšanu gaitas protokolā. Jebkura sūdzība par vēlēšanu norisi jāizskata vēlēšanu komisijā, jādod atbilde sūdzības iesniedzējam, un tā jāieraksta vēlēšanu gaitas protokolā.”

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

18. 35. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“Sākot ar vēlēšanu telpu atvēršanu vēlēšanu dienā, vēlēšanu komisijas sekretārs raksta vēlēšanu gaitas protokolu.”;

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“Sūdzības par vēlēšanu norisi vēlētāji iesniedz vēlēšanu komisijas priekšsēdētājam, un tās tiek reģistrētas vēlēšanu gaitas protokolā. Jebkura sūdzība par vēlēšanu norisi jāizskata vēlēšanu komisijā, jādod atbilde sūdzības iesniedzējam, un tā jāieraksta vēlēšanu gaitas protokolā.”

 

36. pants. Vēlēšanu dienā pēc pulksten 8 vakarā vēlēšanu zīmes var nodot tikai tie vēlētāji, kuri bija ieradušies vēlēšanu telpās pirms pulksten 8 vakarā. Pēc tam vēlēšanu telpas slēdz, skaita balsis un aprēķina vēlēšanu rezultātus.

 

 

 

 

44.

Atbildīgā komisija

Aizstāt 36. pantā vārdus un skaitli “pulksten 8 vakarā “ ar vārdiem un skaitli “pulksten 10 vakarā “.

 

Atbalstīt

19. Aizstāt 36. pantā vārdus un skaitli “pulksten 8 vakarā “ ar vārdiem un skaitli “pulksten 10 vakarā “.

40. pants

/ devītā daļa/

Pēc balsu saskaitīšanas un protokola sastādīšanas visas nodotās derīgās un nederīgās vēlēšanu zīmes, nederīgās aploksnes un viens vēlēšanu iecirkņa komisijas balsu skaitīšanas protokola eksemplārs iesaiņojams un aizzīmogojams. Klātesošajiem vēlētāju apvienību, politisko organizāciju (partiju) vai politisko organizāciju (partiju) apvienību pilnvarotajiem novērotājiem arī ir tiesības aizzīmogot šo saini ar saviem zīmogiem, par ko izdarāma atsauce vēlēšanu gaitas protokolā. Pēc tam vēlēšanu iecirkņa komisija nosūta visus vēlēšanu materiālus pilsētas vai pagasta vēlēšanu komisijai Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā. Līdz ar vēlēšanu materiāliem nosūtāms pavadraksts, kurā atzīmēts nosūtīšanas datums, laiks un tās personas vārds un uzvārds, ar kuru vēlēšanu materiāli nosūtīti.

 

 

 

 

45.

 

 

 

 

 

46.

Īpašu uzdevumu ministrs J. Bunkšs

Papildināt 40. panta devītajā daļā pēc vārda “pilsētas” ar vārdu “novada”.

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 40. panta devītās daļas pēdējo teikumu šādā redakcijā:

“Līdz ar vēlēšanu materiāliem nosūtāms vēlēšanu gaitas protokols un pavadraksts, kurā atzīmēts nosūtīšanas datums, laiks un tās personas vārds un uzvārds, ar kuru vēlēšanu materiāli nosūtīti.”

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

20. Papildināt 40. panta devīto daļu pēc vārda “pilsētas” ar vārdu “novada” un izteikt šīs daļas pēdējo teikumu šādā redakcijā:

“Līdz ar vēlēšanu materiāliem nosūtāms vēlēšanu gaitas protokols un pavadraksts, kurā atzīmēts nosūtīšanas datums, laiks un tās personas vārds un uzvārds, ar kuru vēlēšanu materiāli nosūtīti.”

 

 

41.pants. Pilsētas un pagasta vēlēšanu komisijas vēlēšanu rezultātus aprēķina pēc protokoliem, ko tās saņēmušas no vēlēšanu iecirkņu komisijām.

 

 

 

 

 

Lai sadalītu domes (padomes) deputātu vietas starp kandidātu sarakstiem, piemēro šādu kārtību:

1) nosaka par katru kandidātu sarakstu nodoto derīgo vēlēšanu zīmju skaitu;

2) par katru kandidātu sarakstu nodoto vēlēšanu zīmju skaitu dala secīgi ar 1, 3, 5, 7 un tā tālāk, līdz dalījumu skaits ir vienāds ar kandidātu sarakstā pieteikto kandidātu skaitu;

3) visus iegūtos dalījumus par visiem kandidātu sarakstiem sanumurē kopējā dilstošā secībā;

4) deputātu vietas secīgi saņem tie kandidātu saraksti, kuriem atbilst lielākie dalījumi.

 

 

 

 

47.

 

 

 

 

 

 

 

 

48.

 

Īpašu uzdevumu ministrs J. Bunkšs

Papildināt 41. panta pirmajā daļā pēc vārda “pilsētas” ar vārdu “novada”

 

 

 

 

 

Deputāts K. Leiškalns

Izteikt 41. panta otrās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

“ 2) par katru kandidātu sarakstu nodoto vēlēšanu zīmju skaitu dala secīgi ar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 un tā tālāk, līdz dalījumu skaits ir vienāds ar kandidātu sarakstā pieteikto kandidātu skaitu;”.

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

21. Papildināt 41. panta pirmo daļu pēc vārda “pilsētas” ar vārdu “novada”.

44.pants. Vēlēšanu rezultātus apstiprina attiecīgās pilsētas vai pagasta vēlēšanu komisija ar savu lēmumu. Republikas pilsētas vēlēšanu komisija to kopā ar vēlēšanu komisijas sēžu protokoliem nosūta Centrālajai vēlēšanu komisijai. Rajona pilsētas un pagasta vēlēšanu komisija lēmumu par rezultātu apstiprināšanu un komisijas sēžu protokolus nosūta attiecīgā rajona vēlēšanu komisijai, kas tos nogādā Centrālajai vēlēšanu komisijai. Pārējie vēlēšanu materiāli glabājami Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā.

/ceturtā daļa/

Rajona pilsētas domes un pagasta padomes vēlēšanu rezultāti ne vēlāk kā trīs dienu laikā pēc vēlēšanām izliekami redzamā vietā pie pilsētas domes vai pagasta padomes ēkas.

 

 

 

49.

 

 

 

 

50.

 

 

 

51.

Īpašu uzdevumu ministrs J. Bunkšs

Papildināt 44. panta pirmās daļas pirmajā teikumā pēc vārda “pilsētas” ar vārdu “novada”.

Papildināt 44. panta pirmās daļas trešajā teikumā pēc vārdiem “Rajona pilsētas” ar vārdu “novada”.

Papildināt 44. panta ceturtajā daļā pēc vārdiem “pilsētas domes” ar vārdiem “novada domes”.

 

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

22. 44. pantā:

papildināt pirmās daļas pirmo teikumu pēc vārda “pilsētas” ar vārdu “novada” un trešo teikumu pēc vārdiem “Rajona pilsētas” ar vārdu “novada”;

papildināt ceturto daļu pēc vārdiem “pilsētas domes” ar vārdiem “novada domes”.

45.pants. Ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc vēlēšanu rezultātu paziņošanas pilsētas vai pagasta vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs uzaicina jaunievēlētos deputātus uz pirmo domes (padomes) sēdi.

 

 

 

52.

Īpašu uzdevumu ministrs J. Bunkšs

Papildināt 45. pantā pēc vārda “pilsētas” ar vārdu “novada”.

 

 

Atbalstīt

 

23. Papildināt 45. pantu pēc vārda “pilsētas” ar vārdu “novada”.

46. pants.

/otrā daļa/

Ja tiesa, izskatījusi sūdzību, konstatē, ka vēlēšanās ir pieļauti tādi likuma pārkāpumi, kas ietekmējuši attiecīgās domes (padomes) deputātu vietu sadalījumu starp politiskajām organizācijām (partijām), politisko organizāciju (partiju) apvienībām un vēlētāju apvienībām, tā ar savu lēmumu atceļ attiecīgās pilsētas vai pagasta vēlēšanu komisijas lēmumu par domes (padomes) vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu. Šajā gadījumā Centrālā vēlēšanu komisija likumā noteiktajā kārtībā izsludina attiecīgās domes (padomes) atkārtotas vēlēšanas.

 

 

 

 

 

 

53.

Īpašu uzdevumu ministrs J. Bunkšs

Papildināt 46. panta otrajā daļā pēc vārda “pilsētas” ar vārdu “novada”.

 

 

 

 

Atbalstīt

 

24. Papildināt 46. panta otro daļu pēc vārda “pilsētas” ar vārdu “novada”.

Pārejas noteikumi

1. [Izslēgts ar 06.11.96. likumu, kas stājas spēkā no 05.12.96.]

2. [Izslēgts ar 06.11.96. likumu, kas stājas spēkā no 05.12.96.]

3. Pārbaude attiecībā uz to, vai persona, kura tiek pieteikta par deputāta kandidātu, nav pārkāpusi šā likuma 9. panta 6. punkta prasības, veicama kārtībā, kāda noteikta likumā par bijušās PSRS Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un sadarbības fakta konstatēšanu.

4. [Izslēgts ar 06.11.96. likumu, kas stājas spēkā no 05.12.96.]

5. Vēlētāji, kuri līdz vēlēšanu dienai nav saņēmuši Latvijas Republikas pilsoņa pasi, vēlēšanu komisijai uzrāda bijušās PSRS pilsoņa pasi, kurā ir Pilsonības un imigrācijas departamenta atzīme, kas apliecina, ka attiecīgā persona ir Latvijas Republikas pilsonis.

... 6.,7.,8.,9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Izslēgt pārejas noteikumu 5. punktu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Izslēgt pārejas noteikumu 5. punktu.

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības

komisijas priekšsēdētājs Kārlis Greiškalns