Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Grozījumi Pilsētas domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā (reģ. nr. 204)

Pilsētas domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma attiecīgie panti vai to daļas

Pirmajā lasījumā pieņemtais likumprojekts (dok. nr. 518)

 

Otrajam lasījumam iesniegtie priekšlikumi

Komisijas atzinums

Atbildīgās komisijas sagatavotā otrā lasījuma redakcija

 

Izdarīt Pilsētas domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 3., 5.nr.; 1996, 23., 24.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Pilsētas domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 3., 5.nr.; 1996, 23., 24.nr.) šādus grozījumus:

5. pants. Tiesības vēlēt domi (padomi) ir Latvijas Republikas pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā ir sasnieguši 18 gadu vecumu, ja vien uz viņiem neattiecas kāds no šā likuma 6.pantā minētajiem ierobežojumiem.

 

1.

Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā (PCTVL) frakcija

Papildināt 5. pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“Tiesības vēlēt domi (padomi) ir arī nepilsoņiem - personām, kurām saskaņā ar likumu “Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības” ir tiesības uz Latvijas Republikas izdotu nepilsoņa pasi, kuras vēlēšanu dienā ir sasniegušaas 18 gadu vecumu, ja vien uz viņiem neattiecas kāds no šā likuma 6. pantā minētajiem ierobežojumiem.”

Noraidīt

 

6. pants. Tiesību vēlēt nav:

1) personām, kuras izcieš sodu brīvības atņemšanas vietās;

2) aizdomās turētām, apsūdzētām vai tiesājamām personām, ja pret tām kā drošības līdzeklis ir piemērots apcietinājums;

3) personām, kuras likumā paredzētajā kārtībā ir atzītas par rīcības nespējīgām.

 

 

2.

PCTVL frakcija

Izteikt 6. pantu šādā redakcijā:

“6. pants. Tiesības vēlēt nav personām, kuras likumā noteiktajā kārtībā ir atzītas par rīcības nespējīgām.

Balsošanā nepiedalās:

1) personas, kuras izcieš sodu brīvības atņemšanas vietās;

2) aizdomās turētas, apsūdzētas vai tiesājamas personas, ja pret tām kā drošības līdzeklis ir piemērots apcietinājums.”

 

Atbalstīt

1. Izteikt 6. pantu šādā redakcijā:

“6. pants. Tiesību vēlēt nav personām, kuras likumā noteiktajā kārtībā ir atzītas par rīcības nespējīgām.

Balsošanā nepiedalās:

1) personas, kuras izcieš sodu brīvības atņemšanas vietās;

2) aizdomās turētās, apsūdzētās vai tiesājamās personas, ja pret tām kā drošības līdzeklis ir piemērots apcietinājums.”

9.pants. Domes (padomes) vēlēšanām nevar pieteikt par kandidātiem un domē (padomē) nevar ievēlēt personas:

1) kuras izcieš sodu brīvības atņemšanas vietās;

2) kuras likumā paredzētajā kārtībā atzītas par rīcības nespējīgām;

3) kuras ir bijušas sodītas par tīšiem smagiem noziegumiem un kurām sodāmība nav dzēsta vai noņemta, izņemot reabilitētos;

4) kuras izdarījušas sabiedriski bīstamu nodarījumu nepieskaitāmības stāvoklī vai arī pēc nozieguma izdarīšanas saslimušas ar gara slimību, kas atņēmusi tām iespēju apzināties savu darbību vai to vadīt, un kurām sakarā ar to piemērots medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis vai arī lieta izbeigta bez šāda piespiedu līdzekļa piemērošanas;

5) kuras pēc 1991.gada 13.janvāra darbojušās PSKP (LKP), Latvijas PSR Darbaļaužu internacionālajā frontē, Darba kolektīvu apvienotajā padomē, Kara un darba veterānu organizācijā, Vislatvijas sabiedrības glābšanas komitejā vai tās reģionālajās komitejās;

6) kuras ir vai ir bijušas PSRS vai Latvijas PSR Drošības komitejas, PSRS Aizsardzības ministrijas, Krievijas un citu valstu drošības dienestu, armijas izlūkdienesta vai pretizlūkošanas štata vai ārštata darbinieki, minēto iestāžu rezidenti vai konspiratīvā dzīvokļa turētāji;

7) kuras neprot valsts valodu atbilstoši augstākajai (trešajai) valsts valodas prasmes pakāpei.

1. Izteikt 9. panta 3. un 4. punktu šādā redakcijā:

"3) kuras bijušas sodītas par smagu vai sevišķi smagu noziegumu, kam ir Krimināllikumā paredzētā nozieguma sastāva pazīmes, un kurām sodāmība nav dzēsta vai noņemta, izņemot reabilitētos;

4) kuras Krimināllikumā paredzētā nodarījuma izdarīšanas laikā atradušās nepieskaitāmības stāvoklī vai arī pēc noziedzīga nodarījuma izdarīšanas saslimušas ar gara slimību, kura tām atņēmusi iespēju saprast savu rīcību vai to vadīt, un kurām sakarā ar to piemērots medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis, vai arī lieta izbeigta bez šāda piespiedu līdzekļa piemērošanas;".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCTVL frakcija

Izslēgt no 9. panta 5. un 6. punktu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

2. Izteikt 9. panta 3. un 4. punktu šādā redakcijā:

"3) kuras bijušas sodītas par smagu vai sevišķi smagu noziegumu, kam ir Krimināllikumā paredzētā nozieguma sastāva pazīmes, un kurām sodāmība nav dzēsta vai noņemta, izņemot reabilitētos;

4) kuras Krimināllikumā paredzētā nodarījuma izdarīšanas laikā atradušās nepieskaitāmības stāvoklī vai arī pēc noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas saslimušas ar gara slimību, kas tām atņēmusi iespēju saprast savu rīcību vai to vadīt, un kurām sakarā ar to piemērots medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis vai arī lieta izbeigta bez šāda piespiedu līdzekļa piemērošanas;".

17. pants. Kandidātu sarakstam jāpievieno šādi dokumenti:

1) katra sarakstā ietvertā kandidāta parakstīts paziņojums, ka viņš piekrīt savas kandidatūras izvirzīšanai;

2) katra sarakstā ietvertā kandidāta parakstīta deklarācija, ka uz viņu neattiecas šā likuma 9.panta 1. - 6.punktā minētie ierobežojumi;

3) visu sarakstā ietverto kandidātu parakstīta priekšvēlēšanu programma, kuras apjoms nedrīkst pārsniegt 4000 iespiedzīmes.

 

 

4.

PCTVL frakcija

Aizstāt 17. panta pirmās daļas 2. punktā ciparus “1 - 6” ar cipariem “1 - 4”.

 

Noraidīt

 

22. pants. Kandidātu saraksti, kas iesniegti, ievērojot šā likuma prasības, tiek reģistrēti attiecīgās pilsētas vai pagasta vēlēšanu komisijā.

Reģistrētie kandidātu saraksti nav atsaucami, un grozījumus tajos var izdarīt tikai komisija, kas šo sarakstu reģistrējusi, kādā no šādiem veidiem:

1) svītrojot pieteikto kandidātu, ja:

a) kandidāts neatbilst šā likuma 8.panta pirmās daļas prasībām,

b) uz kandidātu attiecas šā likuma 9.panta ierobežojumi,

c) viena un tā pati persona pieteikta dažādu nosaukumu kandidātu sarakstos (15. pants),

d) kandidāts kā vēlētājs parakstījis kādu kandidātu sarakstu (16.pants),

e) kandidāts miris;

2) izdarot tehniska rakstura labojumus.

Šā panta otrās daļas 1.punkta "a", "b" un "e" apakšpunktā paredzētajos gadījumos kandidāts svītrojams, pamatojoties uz attiecīgas iestādes izdotu izziņu vai tiesas spriedumu. To, ka kandidāts:

1) nav Latvijas pilsonis, - apliecina Pilsonības un imigrācijas departamenta izziņa;

2) nav bijis pastāvīgi pierakstīts attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā, - apliecina pašvaldības iestādes izziņa;

3) izcieš sodu brīvības atņemšanas vietā, - apliecina Iekšlietu ministrijas Informācijas centra izziņa;

4) ir bijis sodīts par tīšiem noziegumiem, kas ir noziegumi Latvijā arī šā likuma spēkā stāšanās brīdī, un sodāmība nav dzēsta vai noņemta, - apliecina Iekšlietu ministrijas Informācijas centra izziņa;

5) izdarījis sabiedriski bīstamu nodarījumu nepieskaitāmības stāvoklī vai arī pēc nozieguma izdarīšanas saslimis ar gara slimību, kas atņēmusi tam spēju apzināties savu darbību vai to vadīt, - apliecina Iekšlietu ministrijas Informācijas centra izziņa;

6) ir vai ir bijis PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestu, izlūkdienestu vai pretizlūkošanas dienestu štata darbinieks, - apliecina attiecīgās tiesas spriedums;

7) pēc 1991.gada 13.janvāra darbojies PSKP (LKP), Latvijas PSR Darbaļaužu internacionālajā frontē, Darba kolektīvu apvienotajā padomē, Kara un darba veterānu organizācijā, Vislatvijas sabiedrības glābšanas komitejā vai tās reģionālajās komitejās, - apliecina attiecīgās tiesas spriedums;

8) neprot valsts valodu atbilstoši augstākajai (trešajai) valsts valodas prasmes pakāpei, - apliecina Valsts valodas centra izziņa;

9) ir miris, - apliecina Dzimtsarakstu nodaļas izziņa.

Attiecīgajām iestādēm minētās izziņas jāiesniedz vēlēšanu komisijai bez maksas piecu dienu laikā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Izteikt 22.panta trešās daļas 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

"4) ir bijis sodīts par smagu vai sevišķi smagu noziegumu, kam ir Krimināllikumā paredzētā nozieguma sastāva pazīmes, un sodāmība nav dzēsta vai noņemta, - apliecina Iekšlietu ministrijas Informācijas centra izziņa;

5) Krimināllikumā paredzētā nodarījuma izdarīšanas laikā atradies nepieskaitāmības stāvoklī vai arī pēc noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas saslimis ar gara slimību, kura tam atņēmusi iespēju saprast savu rīcību vai to vadīt, - apliecina Iekšlietu ministrijas Informācijas centra izziņa;".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCTVL frakcija

Izslēgt no 22. panta trešās daļas 6. un 7. punktu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Izteikt 22.panta trešās daļas 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

"4) ir bijis sodīts par smagu vai sevišķi smagu noziegumu, kam ir Krimināllikumā paredzētā nozieguma sastāva pazīmes, un sodāmība nav dzēsta vai noņemta, - apliecina Iekšlietu ministrijas Informācijas centra izziņa;

5) Krimināllikumā paredzētā nodarījuma izdarīšanas laikā atradies nepieskaitāmības stāvoklī vai arī pēc noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas saslimis ar gara slimību, kura tam atņēmusi iespēju saprast savu rīcību vai to vadīt, - apliecina Iekšlietu ministrijas Informācijas centra izziņa;".

25. pants. Vēlēšanu dienā vēlēšanas notiek no pulksten 8.00 rītā līdz pulksten 8.00 vakarā.

Pirms vēlēšanu sākuma iecirkņa komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs komisijas, kā arī vēlētāju apvienību, politisko organizāciju (partiju) un politisko organizāciju (partiju) apvienību pilnvaroto novērotāju klātbūtnē pārliecinās par to, vai vēlēšanu kastes, kurās paredzēts iemest vēlēšanu zīmes, ir tukšas. Pēc tam vēlēšanu kastes aizzīmogo.

Iecirkņa komisija nodrošina, lai pie ieejas vēlēšanu telpā tiktu pārbaudīts, vai atnākušie pilsoņi ir šā vēlēšanu apgabala vēlētāji, kas nav vēl piedalījušies vēlēšanās. Vēlētāja personu apliecinošs dokuments ir Latvijas Republikas pilsoņa pase.

Vēlētājs, kurš balso tās pašvaldības administratīvajā teritorijā izveidotajā vēlēšanu iecirknī, kur viņam ir likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums, vēlēšanu iecirkņa komisijai papildus uzrāda zemesgrāmatas aktu vai notariāli apliecinātu tā norakstu.

 

 

6.

PCTVL frakcija

Izteikt 25. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“Iecirkņa komisija nodrošina, lai pie ieejas vēlēšanu telpā tiktu pārbaudīts, vai atnākušie pilsoņi ir šā vēlēšanu apgabala vēlētāji, kas nav vēl piedalījušies vēlēšanās. Vēlētāja personu apliecinošs dokuments ir Latvijas Republikas pilsoņa pase vai Latvijas Republikas nepilsoņa pase.”.

 

Noraidīt

 

28. pants. Balsošana vēlēšanās ir aizklāta.

Vēlēšanu telpās vēlēšanu iecirkņa komisijas loceklis balsotāju sarakstā pēc Latvijas Republikas pilsoņa pases ieraksta vēlētāja vārdu, uzvārdu, personas kodu un izdara vēlētāja pasē atzīmi par attiecīgās pašvaldības vēlēšanām. Vēlētājs parakstās balsotāju sarakstā.

Katram vēlētājam izsniedz visu vēlēšanu apgabalā pieteikto kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes un īpašu vēlēšanu aploksni, kura apzīmogota ar attiecīgās iecirkņa komisijas zīmogu. Šajā aploksnē vēlētājam jāieliek vēlēšanu zīme, kas atbilst tam kandidātu sarakstam, par kuru viņš balso. Atsevišķu vēlēšanu zīmju izsniegšana ir aizliegta.

[Izslēgta 4.daļa ar 06.12.96. likumu].

Vēlēšanu komisijas locekļiem ir aizliegts aģitēt par vai pret kandidātiem vai kandidātu sarakstiem.

 

 

7.

PCTVL frakcija

Papildināt 28. panta otro daļu pēc vārdiem “Latvijas Republikas pilsoņa” ar vārdiem “vai Latvijas Republikas nepilsoņa” un tālāk kā tekstā.

 

 

Noraidīt

 

Pārejas noteikumi

1. [Izslēgts ar 06.11.96. likumu, kas stājas spēkā no 05.12.96.]

2. [Izslēgts ar 06.11.96. likumu, kas stājas spēkā no 05.12.96.]

3. Pārbaude attiecībā uz to, vai persona, kura tiek pieteikta par

deputāta kandidātu, nav pārkāpusi šā likuma 9. panta 6. punkta prasības, veicama kārtībā, kāda noteikta likumā par bijušās PSRS Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un sadarbības fakta konstatēšanu.

4. [Izslēgts ar 06.11.96. likumu, kas stājas spēkā no 05.12.96.]

5. Vēlētāji, kuri līdz vēlēšanu dienai nav saņēmuši Latvijas Republikas pilsoņa pasi, vēlēšanu komisijai uzrāda bijušās PSRS pilsoņa pasi, kurā ir Pilsonības un imigrācijas departamenta atzīme, kas apliecina, ka attiecīgā persona ir Latvijas Republikas pilsonis.

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

PCTVL frakcija

Izslēgt pārejas noteikumu 3. un 5. punktu.

 

 

Atbildīgā komisija

Izslēgt pārejas noteikumu 5. punktu.

 

 

Atbalstīt daļēji

 

 

 

Atbalstīt

 

4. Izslēgt pārejas noteikumu 5. punktu.

 

 

 

 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs Kārlis Greiškalns