Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par ieguldījumu sabiedrībām"

Izdarīt likumā "Par ieguldījumu sabiedrībām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 3.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 40.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Turētājbanka un sabiedrība nedrīkst būt viena koncerna koncernsabiedrības."

2. Aizstāt 66.panta pirmajā daļā vārdus "koncernuzņēmumu akcijas" ar vārdiem "koncernsabiedrību akcijas".

Likums stājas spēkā vienlaikus ar Koncernu likuma stāšanos spēkā.