Likumprojekts

 

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret

nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"

Izdarīt likuma "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.; 1997, 3.nr.; 1998, 21.nr.) Pārejas noteikumos šādus grozījumus:

1. Izslēgt 2. un 3.punktu.

2. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Personām, kuras cietušas nelaimes gadījumā darbā vai kurām konstatēta arodslimība līdz 1997.gada 1.janvārim, kā arī personām, kurām līdz minētajam termiņam bija tiesības uz kaitējuma atlīdzību par apgādnieka zaudējumu, ja apgādnieka nāves cēlonis bija nelaimes gadījums darbā vai arodslimība, kaitējuma atlīdzības apmēru darba devējs vai viņa tiesību un saistību pārņēmējs pārskaita valsts sociālās apdrošināšanas invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajā budžetā, un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra izmaksā kaitējuma atlīdzību Ministru kabineta noteiktajos termiņos un kārtībā. Tas attiecas arī uz personām, kuras pēc 1997.gada 1.janvāra vairs nestrādā, bet Ministru kabineta pilnvarotā speciālā ārstu komisija konstatē arodslimību, kuras cēlonis ir līdz minētajam termiņam veiktais darbs veselībai kaitīgos darba apstākļos, un VDEĀK nosaka darbspēju zaudējumu vai darbspēju zaudējumu ar invaliditātes grupas piešķiršanu, kā arī uz personām, kuras tiesības uz kaitējuma atlīdzību par apgādnieka zaudējumu ieguva sakarā ar apgādnieka nāvi, kura iestājusies pēc 1997.gada 1.janvāra, bet tās cēlonis bija līdz 1997.gada 1.janvārim notikušais nelaimes gadījums darbā vai arodslimība un darbinieks pēc 1997.gada 1.janvāra līdz nāves dienai nav strādājis."