Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā

Izdarīt Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

1. Izslēgt 165.3 pantā vārdus "atņemot tiesības ieņemt šos amatus vai bez tā".

2. Izteikt 210.pantu šādā redakcijā:

"210. pants. Pašvaldību administratīvās komisijas

Pašvaldību administratīvās komisijas izskata šā kodeksa 44., 53.1 (par pārkāpumiem, ko izdarījusi persona), 89., 93., 94., 95.panta pirmajā daļā, 96., 97., 98., 98.1, 98.2, 100., 102.1, 103., 103.2, 103.6, 106., 107., 108., 111.panta trešajā, ceturtajā, piektajā, sestajā, septītajā un astotajā daļā (par pārkāpumu izdarīšanu Nacionālo bruņoto spēku lidlaukos, kurus neizmanto civilā aviācija, vai šādu lidlauku tuvumā), 138. (par pārkāpumiem autotransportā), 140., 141., 142. (par pārkāpumiem, kas saistīti ar apdzīvoto vietu ielām), 144., 148., 149., 149.1, 149.2, 150., 152., 155., 155.5, 156.panta pirmajā daļā, 156.4 panta pirmajā daļā (izņemot lietas par pārkāpumiem tajos gadījumos, kad kontroli veikušas un administratīvo pārkāpumu protokolu sastādījušas tādas institūcijas amatpersonas, kas pilnvarotas izskatīt attiecīgā administratīvā pārkāpuma lietu), 172., 172.1, 173.panta pirmajā daļā, 176., 185., 186., 187., 188., 189., 190., 197. (izņemot lietas par gadījumiem, kad zīmogus vai plombas uzlikusi valsts iestādes amatpersona) un 202., 203., 204.pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Pašvaldību administratīvās komisijas izskata arī administratīvo pārkāpumu lietas par pašvaldību saistošo noteikumu pārkāpumiem."

3. Izteikt 213.pantu šādā redakcijā:

"213. pants. Rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši

Rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši izskata šā kodeksa 46., 53.1 (ja pārkāpumu izdarījusi amatpersona), 84.1, 116.panta otrajā daļā, 126.2 panta otrajā daļā, 137.1 panta trešajā daļā, 139.1 panta otrajā daļā, 150.1, 155.3 panta otrajā daļā, 155.4 panta otrajā daļā, 155.6 panta otrajā daļā, 155.8, 156.4 panta otrajā daļā, 158., 158.1, 160.1 panta otrajā daļā, 165.4, 165.5, 165.6 panta otrajā daļā, 166.2, 166.3, 166.4, 166.7, 166.8, 166.17, 166.20 panta otrajā daļā, 166.21, 166.22, 166.23, 166.24, 166.25, 166.28, 166.29, 166.30, 167., 171.panta otrajā daļā, 173.2, 174.3, 175., 175.1, 175.2, 176.1, 177., 178., 187.1, 190.2, 190.3, 190.5, 190.6, 190.9 panta pirmajā daļā, 194.1, 200., 201.1, 201.2, 201.3, 201.4, 201.5, 201.6, 201.7, 201.8, 201.9, 201.39, 201.40, 201.41, 201.42, 201.43, 201.44, 201.45, 201.46, 201.47, 201.48, 204.1, 204.2, 204.3, 204.4, 204.5 panta otrajā daļā un 204.6 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas."

4. Papildināt kodeksu ar 236.9 pantu šādā redakcijā:

"236.9 pants. Latvijas Banka

Latvijas Banka izskata šā kodeksa 165.3 pantā paredzētās administratīvo pārkāpumu lietas un 166.6 pantā paredzētās administratīvo pārkāpumu lietas par finansu statistikas un valsts maksājumu bilances sagatavošanai nepieciešamo statistikas datu pārskatu sastādīšanas kārtības neievērošanu, statistikas pārskatu un statistiskās informācijas savlaicīgu nesniegšanu vai nepilnīgu iesniegšanu.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Latvijas Bankas vārdā ir tiesīga Latvijas Bankas valde."