Iesniedz Juridiskā komisija

Iesniedz Juridiskā komisija Likumprojekts trešajam lasījumam

 

Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” (reģ.nr.187)

1.

Likuma

“Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās”

attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

2.

Otrajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

3.

Pr.nr.

4.

Priekšlikumi

5.

Juridiskās komisijas atzinums

6.

Redakcija kurā likumprojektu trešajā lasījumā ierosina pieņemt Juridiskā komisija

 

Izdarīt likumā “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 5.nr.) šādus grozījumus:

       

4.pants. Nostiprinājuma lūgumam pievienojams arī dokuments par kancelejas nodevas samaksu, izņemot gadījumus, kad iesniedzējs saskaņā ar likumu atbrīvots no tās. Attiecībā uz zemi nostiprinājuma lūgumam pievienojams zemes robežu plāns, attiecībā uz ēkām (būvēm) uzrādāma inventarizācijas lieta, kurā norādīts pašreizējais ēku (būvju) novērtējums un reģistrēti atsavināšanas aizliegumi un citi apgrūtinājumi vai izdarīta atzīme par aizliegumu un apgrūtinājumu neesamību. Citi dokumenti nostiprinājuma lūgumam papildus pievienojami šajā likumā noteiktajos gadījumos.

1. Papildināt 4.panta otro teikumu pēc vārdiem “ēkām (būvēm)” ar vārdiem “dzīvokļiem un jaunbūvēm”.

1.

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 1.pantu šādā redakcijā:

“Aizstāt 4.panta otrajā teikumā vārdus “ēkām (būvēm)” ar vārdiem “ēkām (būvēm), dzīvokļu īpašumiem un jaunbūvēm” (attiecīgā locījumā).”

Atbalstīt priekšliku-mu.

1. Aizstāt 4.panta otrajā teikumā vārdus “ēkām (būvēm)” ar vārdiem “ēkām (būvēm), dzīvokļu īpašumiem un jaunbūvēm” (attiecīgā locījumā).

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

5.pants. Nostiprinājuma lūgumam pievienotie dokumenti glabājami nekustamā īpašuma lietā, bet īpašniekam pēc viņa lūguma izsniedzams Zemesgrāmatu likuma 91.pantā noteiktajā kārtībā sagatavots zemesgrāmatas akts.

2. Izteikt 5.panta tekstu pēc vārdiem “viņa lūguma” šādā redakcijā:

“izsniedzams Zemesgrāmatu likumā noteiktajā kārtībā sagatavots zemesgrāmatas akts (apliecība).”

       

9.pants. (1) Fiziskās vai juridiskās personas privatizētā zeme ierakstāma zemesgrāmatā, pamatojoties uz pirkuma līgumu.

         

(2) Zemes izpirkšanas gadījumā nostiprinājuma lūgumam pievienojams likumos noteiktās institūcijas lēmums par zemes nodošanu īpašumā par samaksu. Bet, ja zeme tiek privatizēta kopā ar valsts vai pašvaldības uzņēmumu un nav bijusi ierakstīta zemesgrāmatā, nostiprinājuma lūgumam pievienojama uzziņa, kas sastādīta likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" noteiktajā kārtībā un apliecina, ka attiecīgā zeme pieder vai piekrīt valstij vai pašvaldībai.

3. Izslēgt 9.panta otrās daļas otro teikumu.

       

19.pants. Zemesgrāmatā nav ierakstāmas ēkas (būves), kuras atbilstoši inventarizācijas lietas datiem uzceltas nelikumīgas celtniecības rezultātā.

4. Izteikt 19.panta tekstu šādā redakcijā:

“Zemesgrāmatā nav ierakstāmas ēkas (būves), kuru tehniskās inventarizācijas lietā ir uzrādītas patvaļīgas būvniecības pazīmes, kā arī mazēkas un pagaidu būves. Tāpat zemesgrāmatā kā patstāvīgi īpašuma objekti nav ierakstāmas virszemes un apakšzemes inženierkomunikācijas, cauruļvadu trases, ceļi, ielas, stāvlaukumi un citas tamlīdzīgas būves.”

       

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

21.pants. Ja fiziskā persona ēkas (būves) ieguvusi pēc 1993.gada 4.aprīļa darījuma rezultātā vai mantošanas ceļā, tās zemesgrāmatā ierakstāmas uz šīs personas vārda ar nosacījumu, ka nostiprinājuma lūdzējs iesniedz pierādījumus par to, ka atsavinātājs vai mantojuma atstājējs bijis šo ēku (būvju) īpašnieks. Ja arī minētais atsavinātājs ēkas (būves) ieguvis pēc 1993.gada 4.aprīļa, iesniedzami pierādījumi par iepriekšējā atsavinātāja vai mantojuma atstājēja īpašuma tiesībām un darījuma likumību (tiesībspēja, rīcībspēja, trešās personas piekrišana, kad saskaņā ar likumu šāda piekrišana nepieciešama, valsts nodevas samaksa), līdz ir pierādītas atsavinātāja vai mantojuma atstājēja īpašuma tiesības (būvniecība, reģistrācija likumā noteiktajās iestādēs).

5. Izslēgt 21.pantā vārdus “valsts nodevas samaksa”.

       

23.pants. Šā likuma 21.pantā minētie nosacījumi nav piemērojami un ēkas (būves) ierakstāmas zemesgrāmatā vispārējā kārtībā, ja tās iegūtas, pamatojoties uz likumiem, kas regulē īpašuma tiesību atjaunošanu vai valsts un pašvaldību īpašuma privatizāciju vai atsavināšanu.

6. Papildināt 23.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja valsts un pašvaldību īpašuma privatizācija vai atsavināšana veikta, pamatojoties uz likumu “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” vai likumu “Par valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas kārtību”, privatizāciju vai atsavināšanu veicošā institūcija iesniedz zemesgrāmatu nodaļai nostiprinājuma lūgumu.”

       

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

25.pants. Jaunbūves (iesākta būvniecība līdz nodošanai ekspluatācijā) ierakstāmas zemesgrāmatā, pamatojoties uz būvinspekcijas izdotu izziņu, kurā norādīts būvniecības tiesiskais pamats un jaunbūves raksturojums.

7. Papildināt 25.pantu pēc vārda “būvinspekcijas” ar vārdu “(būvvaldes)”.

       

27.pants. Ēku (būvju) atrašanās juridiskās personas bilancē pati par sevi nerada īpašuma tiesības.

8. Papildināt 27.pantu pēc vārda “bilancē” ar vārdiem “(grāmatvedības pamatlīdzekļu uzskaitē)”.

       

30.pants. Ja zemesgrāmatā tiek ierakstītas ēkas (būves), ko juridiskā persona ir uzcēlusi pēc 1940.gada 21.jūlija, nostiprinājuma lūgumam pievienojams valdības vai tās noteiktas valsts institūcijas apliecinājums tam, ka šajos objektos nav valsts ieguldījuma, vai arī tam, ka valsts nepretendē uz šo īpašumu vai tā daļu.

9. Izslēgt 30.pantu.

       

32.pants. Šā likuma 31.pantā minētie nosacījumi nav piemērojami un ēkas (būves) ierakstāmas zemesgrāmatā vispārējā kārtībā, ja ēkas (būves) iegūtas, pamatojoties uz likumiem, kas reglamentē valsts un pašvaldību īpašuma privatizāciju vai atsavināšanu vai valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu par uzņēmējsabiedrībām.

10. Papildināt 32.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja valsts un pašvaldību īpašuma privatizācija vai atsavināšana veikta, pamatojoties uz likumu “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” vai likumu “Par valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas kārtību”, privatizāciju vai atsavināšanu veicošā institūcija iesniedz zemesgrāmatu nodaļai nostiprinājuma lūgumu.”

       

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

33.pants. Ēkas (būves), kas juridiskajai personai, izņemot reliģiskās organizācijas, ir piederējušas 1940.gada 21.jūlijā, ierakstāmas zemesgrāmatā uz šīs juridiskās personas vārda, pamatojoties uz valsts arhīva izziņu. Nostiprinājuma lūgumam pievienojama attiecīgas valsts institūcijas izziņa, ka ēkas (būves) nav pārgājušas valsts īpašumā, un dokuments par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu.

11. Papildināt 33.panta pirmo teikumu pēc vārdiem “valsts arhīva izziņu” ar vārdiem “un šīs juridiskās personas vadītāja parakstītu izziņu par to, ka ēkas (būves) ir tās bilancē (grāmatvedības pamatlīdzekļu uzskaitē)”.

       

36.pants. Ēkas (būves) zemesgrāmatās ierakstāmas uz valsts vai pašvaldības vārda, pamatojoties uz vienu no šādiem dokumentiem:

1) valsts arhīva izziņu par ēku (būvju) piederību valstij vai pašvaldībai, likvidētai valsts vai pašvaldības iestādei, uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) ar valsts vai pašvaldības kapitālu 1940.gada 21.jūlijā;

2) aktu par ēku (būvju) pieņemšanu ekspluatācijā;

3) darījuma aktu par ēku (būvju) iegūšanu;

4) tiesas spriedumu vai lēmumu, izņemot spriedumus, kas minēti likuma "Par namīpašumu atdošanu likumīgajiem īpašniekiem" 7. un 8.pantā;

5) administratīvā kārtībā pieņemtu aktu par valsts īpašumā esošu ēku (būvju) nodošanu pašvaldībai vai otrādi;

6) zvērināta revidenta apliecinātu pašvaldības, valsts iestādes vai valsts uzņēmuma izziņu par to, ka dzīvojamā māja ir pašvaldības vai valsts iestādes bilancē vai uzņēmuma pamatlīdzekļu sastāvā;

7) citu dokumentu, kas apliecina ēku (būvju) tiesisku iegūšanu.

12. 36.pantā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

“1) valsts arhīva izziņu par ēku (būvju) piederību valstij, likvidētai valsts iestādei, uzņēmumam vai uzņēmējsabiedrībai ar valsts kapitālu 1940.gada 21.jūlijā;”;

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Valsts ēkas (būves) ierakstāmas zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgas valsts institūcijas personā atbilstoši likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 8.panta noteikumiem. Ja ēkas (būves) atrodas uz svešas zemes, tās ierakstāmas zemesgrāmatā uz valsts vārda tās ministrijas personā, kuras valdījumā šīs ēkas (būves) atrodas, ja Ministru kabinets nav noteicis citādi.”

       

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

38.pants. Uz pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāmas ēkas (būves), kas:

1) bija uzceltas līdz 1940.gada 21.jūlijam uz zemes, kura bija ierakstīta zemesgrāmatā uz attiecīgās pašvaldības vai lauku pašvaldību fonda vārda, ja attiecīgā pašvaldība ir atguvusi zemes īpašuma tiesības;

2) uzceltas par pašvaldības līdzekļiem pēc 1990.gada 15.februāra likumu par pašvaldībām spēkā stāšanās;

3) nodotas pašvaldības īpašumā ar likumu;

4) nodotas pašvaldības īpašumā ar Ministru padomes vai Ministru kabineta pārvaldes aktu;

5) iegūtas uz cita tiesiska pamata.

13. Izteikt 38.pantu šādā redakcijā:

“38.pants. Uz pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāmas ēkas (būves) , kas:

1) uzceltas līdz 1940.gada 21.jūlijam uz zemes, kura bija ierakstīta zemesgrāmatā uz attiecīgās pašvaldības vai lauku pašvaldību fonda vārda, ja attiecīgā pašvaldība ir atguvusi zemes īpašuma tiesības un ēkas (būves) ir pašvaldības vai tās institūcijas tiesiskā valdījumā un ir to bilancē (grāmatvedības pamatlīdzekļu uzskaitē), ko apliecina attiecīgā vadītāja parakstīta izziņa;

2) uzceltas par pašvaldības līdzekļiem pēc 1990.gada 15.februāra likuma par pašvaldībām spēkā stāšanās;

3) nodotas pašvaldības īpašumā ar likumu;

4) nodotas pašvaldības īpašumā ar Ministru padomes vai Ministru kabineta tiesību aktu;

5) iegūtas uz cita tiesiska pamata.”

       

40.pants. Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošos privatizētos dzīvokļus var ierakstīt zemesgrāmatā tikai tad, ja atbilstoši šim likumam zemesgrāmatā ierakstīta dzīvojamā māja.

14. Papildināt 40.pantu ar šādu tekstu:

“un pievienota dzīvojamo māju privatizācijas komisijas izziņa par dzīvojamās mājas sadalīšanu dzīvokļu īpašumos.”

       

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

41.pants. Valsts un pašvaldību daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošais privatizētā dzīvokļa īpašums ierakstāms zemesgrāmatā uz ieguvēja vārda likumā "Par dzīvokļa īpašumu" noteiktajā kārtībā, pamatojoties uz pirkuma līgumu.

15. Izslēgt 41.pantā vārdus “Par dzīvokļa īpašumu” un vārdus “pamatojoties uz pirkuma līgumu”.

       

49.pants. Pēc nostiprinājuma lūdzēja vēlēšanās zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis izskata iesniegumu saīsinātā termiņā - piecu dienu laikā, ņemot attiecīgo kancelejas nodevu desmitkārtīgā apmērā.

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Tieslietu ministre I.Labucka

Izteikt 49.pantu šādā redakcijā:

“Pēc nostiprinājuma lūdzēja vēlēšanās zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis var izskatīt nostiprinājuma lūgumus par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā piecu dienu laikā, bet citus nostiprinājuma lūgumus trīs dienu laikā, ņemot attiecīgo kancelejas nodevu desmitkārtīgā apmērā.”

Atbildīgā komisija

Izteikt 49.pantu šādā redakcijā:

“49.pants. (1) Pēc nostiprinājuma lūdzēja vēlēšanās zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis izskata iesniegumu saīsinātā termiņā - triju dienu laikā, ņemot attiecīgo kancelejas nodevu desmitkārtīgā apmērā.

(2) Izskatot nostiprinājuma lūgumu saīsinātā termiņā, ņemami vērā Zemesgrāmatu likuma 73.panta noteikumi.”

Daļēji atbalstīts, iestrādāts atbildīgās komisijas priekšlikumā.

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt priekšlikumu, papildinot likumprojektu ar jaunu pantu un mainot turpmāko likumprojekta pantu numerāciju.

16. Izteikt 49.pantu šādā redakcijā:

“49.pants. (1) Pēc nostiprinājuma lūdzēja vēlēšanās zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis izskata iesniegumu saīsinātā termiņā - triju dienu laikā, ņemot attiecīgo kancelejas nodevu desmitkārtīgā apmērā.

(2) Izskatot nostiprinājuma lūgumu saīsinātā termiņā, ņemami vērā Zemesgrāmatu likuma 73.panta noteikumi.”

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.140 “Noteikumi par nekustamo īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatās” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 11.nr.).

16. Pārejas noteikumos:

uzskatīt līdzšinējo tekstu par pārejas noteikumu 1.punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

“2. Šā likuma 21.panta noteikumi nav piemērojami (atsavināšanas līgums nevar būt par pamatu ieguvēja īpašuma tiesību nostiprināšanai), ja nekustamais īpašums nav bijis ierakstīts zemesgrāmatā un atsavināšanas līgums par:

1) ēkām (būvēm) noslēgts pēc 2000.gada 1.janvāra, izņemot 3.apakšpunktā minētās ēkas (būves);

2) dzīvokļu īpašumiem noslēgts pēc 2001.gada 1.janvāra;

3) privatizējamām ēkām (būvēm) noslēgts pēc 2002.gada 1.janvāra.

3. Šā likuma 19.panta otrā teikuma noteikumi nav piemērojami, ja tajā minētie objekti nodoti privatizācijai līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai un atrodas uz valstij vai pašvaldībai piederošās vai piekrītošās zemes.”

4.

Juridiskais birojs

Pārejas noteikumos 3.punktu izteikt kā 2.punktu, mainot turpmāko punktu numerāciju.

Atbalstīt priekšliku-mu.

17. Pārejas noteikumos:

uzskatīt līdzšinējo tekstu par pārejas noteikumu 1.punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

“2. Šā likuma 19.panta otrā teikuma noteikumi nav piemērojami, ja tajā minētie objekti nodoti privatizācijai līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai un atrodas uz valstij vai pašvaldībai piederošās vai piekrītošās zemes.

3. Šā likuma 21.panta noteikumi nav piemērojami (atsavināšanas līgums nevar būt par pamatu ieguvēja īpašuma tiesību nostiprināšanai), ja nekustamais īpašums nav bijis ierakstīts zemesgrāmatā un atsavināšanas līgums par:

1) ēkām (būvēm) noslēgts pēc 2000.gada 1.janvāra, izņemot 3.apakšpunktā minētās ēkas (būves);

2) dzīvokļu īpašumiem noslēgts pēc 2001.gada 1.janvāra;

3) privatizējamām ēkām (būvēm) noslēgts pēc 2002.gada 1.janvāra.”