Iesniedz Juridiskā komisija

Iesniedz Juridiskā komisija Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” (reģ.nr.187)

1.

Likuma

“Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās”

attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

2.

Pirmajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

3.

Pr.nr.

4.

Priekšlikumi

5.

Juridiskās komisijas atzinums

6.

Redakcija, kurā likumprojektu otrajā lasījumā ierosina pieņemt Juridiskā komisija

 

Izdarīt likumā “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 5.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 5.nr.) šādus grozījumus:

4.pants. Nostiprinājuma lūgumam pievienojams arī dokuments par kancelejas nodevas samaksu, izņemot gadījumus, kad iesniedzējs saskaņā ar likumu atbrīvots no tās. Attiecībā uz zemi nostiprinājuma lūgumam pievienojams zemes robežu plāns, attiecībā uz ēkām (būvēm) uzrādāma inventarizācijas lieta, kurā norādīts pašreizējais ēku (būvju) novērtējums un reģistrēti atsavināšanas aizliegumi un citi apgrūtinājumi vai izdarīta atzīme par aizliegumu un apgrūtinājumu neesamību. Citi dokumenti nostiprinājuma lūgumam papildus pievienojami šajā likumā noteiktajos gadījumos.

 

1.

Tieslietu ministre I.Labucka

Papildināt 4.panta otro teikumu pēc vārdiem “ēkām (būvēm)” ar vārdiem “dzīvokļiem un jaunbūvēm”.

Atbalstīt priekšliku-mu, papildinot likumpro-jektu ar jaunu pantu un mainot turpmāko likumpro-jekta pantu numerāciju.

1. Papildināt 4.panta otro teikumu pēc vārdiem “ēkām (būvēm)” ar vārdiem “dzīvokļiem un jaunbūvēm”.

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

5.pants. Nostiprinājuma lūgumam pievienotie dokumenti glabājami nekustamā īpašuma lietā, bet īpašniekam pēc viņa lūguma izsniedzams Zemesgrāmatu likuma 91.pantā noteiktajā kārtībā sagatavots zemesgrāmatas akts.

 

2.

Tieslietu ministre I.Labucka

Izteikt 5.panta tekstu pēc vārdiem “viņa lūguma” šādā redakcijā:

“izsniedzams Zemesgrāmatu likumā noteiktajā kārtībā sagatavots zemesgrāmatas akts (apliecība).”

Atbalstīt priekšliku-mu, papildinot likumpro-jektu ar jaunu pantu.

2. Izteikt 5.panta tekstu pēc vārdiem “viņa lūguma” šādā redakcijā:

“izsniedzams Zemesgrāmatu likumā noteiktajā kārtībā sagatavots zemesgrāmatas akts (apliecība).”

9.pants. (1) Fiziskās vai juridiskās personas privatizētā zeme ierakstāma zemesgrāmatā, pamatojoties uz pirkuma līgumu.

         

(2) Zemes izpirkšanas gadījumā nostiprinājuma lūgumam pievienojams likumos noteiktās institūcijas lēmums par zemes nodošanu īpašumā par samaksu. Bet, ja zeme tiek privatizēta kopā ar valsts vai pašvaldības uzņēmumu un nav bijusi ierakstīta zemesgrāmatā, nostiprinājuma lūgumam pievienojama uzziņa, kas sastādīta likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" noteiktajā kārtībā un apliecina, ka attiecīgā zeme pieder vai piekrīt valstij vai pašvaldībai.

   

Tieslietu ministre I.Labucka

Izslēgt 9.panta otrās daļas otro teikumu.

Atbalstīt priekšliku-mu, papildinot likumpro-jektu ar jaunu pantu.

3. Izslēgt 9.panta otrās daļas otro teikumu.

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

19.pants. Zemesgrāmatā nav ierakstāmas ēkas (būves), kuras atbilstoši inventarizācijas lietas datiem uzceltas nelikumīgas celtniecības rezultātā.

 

4.

Tieslietu ministre I.Labucka

Izteikt 19.panta tekstu šādā redakcijā:

“Zemesgrāmatā nav ierakstāmas ēkas (būves), kuru tehniskās inventarizācijas lietā ir uzrādītas patvaļīgas būvniecības pazīmes, kā arī mazēkas un pagaidu būves. Tāpat zemesgrāmatā kā patstāvīgi īpašuma objekti nav ierakstāmas virszemes un apakšzemes inženierkomunikācijas, cauruļvadu trases, ceļi, ielas, stāvlaukumi un citas tamlīdzīgas būves.”

Atbalstīt priekšliku-mu, papildinot likumpro-jektu ar jaunu pantu.

4. Izteikt 19.panta tekstu šādā redakcijā:

“Zemesgrāmatā nav ierakstāmas ēkas (būves), kuru tehniskās inventarizācijas lietā ir uzrādītas patvaļīgas būvniecības pazīmes, kā arī mazēkas un pagaidu būves. Tāpat zemesgrāmatā kā patstāvīgi īpašuma objekti nav ierakstāmas virszemes un apakšzemes inženierkomunikācijas, cauruļvadu trases, ceļi, ielas, stāvlaukumi un citas tamlīdzīgas būves.”

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

21.pants. Ja fiziskā persona ēkas (būves) ieguvusi pēc 1993.gada 4.aprīļa darījuma rezultātā vai mantošanas ceļā, tās zemesgrāmatā ierakstāmas uz šīs personas vārda ar nosacījumu, ka nostiprinājuma lūdzējs iesniedz pierādījumus par to, ka atsavinātājs vai mantojuma atstājējs bijis šo ēku (būvju) īpašnieks. Ja arī minētais atsavinātājs ēkas (būves) ieguvis pēc 1993.gada 4.aprīļa, iesniedzami pierādījumi par iepriekšējā atsavinātāja vai mantojuma atstājēja īpašuma tiesībām un darījuma likumību (tiesībspēja, rīcībspēja, trešās personas piekrišana, kad saskaņā ar likumu šāda piekrišana nepieciešama, valsts nodevas samaksa), līdz ir pierādītas atsavinātāja vai mantojuma atstājēja īpašuma tiesības (būvniecība, reģistrācija likumā noteiktajās iestādēs).

 

5.

 

 

 

 

 

6.

Tieslietu ministre I.Labucka

Izslēgt 21.pantā aiz vārdiem “darījumu likumību” tekstu iekavās.

 

Atbildīgā komisija

Izslēgt 21.pantā vārdus “valsts nodevas samaksa”.

 

Daļēji atbalstīts, iestrādājot atbildīgās komisijas priekšliku-mā.

Atbalstīt priekšliku-mu, papildinot likumpro-jektu ar jaunu pantu.

5. Izslēgt 21.pantā vārdus “valsts nodevas samaksa”.

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

23.pants. Šā likuma 21.pantā minētie nosacījumi nav piemērojami un ēkas (būves) ierakstāmas zemesgrāmatā vispārējā kārtībā, ja tās iegūtas, pamatojoties uz likumiem, kas regulē īpašuma tiesību atjaunošanu vai valsts un pašvaldību īpašuma privatizāciju vai atsavināšanu.

1. Izteikt 23.pantu šādā redakcijā:

“23.pants. (1) Šā likuma 21.pantā minētie nosacījumi nav piemērojami un ēkas (būves) ierakstāmas zemesgrāmatā vispārējā kārtībā, ja tās iegūtas, pamatojoties uz likumiem, kas regulē īpašuma tiesību atjaunošanu vai valsts un pašvaldību īpašuma privatizāciju vai atsavināšanu.

(2) Ja valsts un pašvaldību īpašuma privatizācija vai atsavināšana veikta, pamatojoties uz likumu “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” vai likumu “Par valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas kārtību”, privatizāciju vai atsavināšanu veicošā institūcija iesniedz nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatu nodaļai.”

7.

Juridiskais birojs

Papildināt 23.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja valsts un pašvaldību īpašuma privatizācija vai atsavināšana veikta, pamatojoties uz likumu “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” vai likumu “Par valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas kārtību”, privatizāciju vai atsavināšanu veicošā institūcija iesniedz zemesgrāmatu nodaļai nostiprinājuma lūgumu.”

Atbalstīt priekšliku-mu, izsakot likumpro-jekta pantu jaunā redakcijā.

6. Papildināt 23.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja valsts un pašvaldību īpašuma privatizācija vai atsavināšana veikta, pamatojoties uz likumu “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” vai likumu “Par valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas kārtību”, privatizāciju vai atsavināšanu veicošā institūcija iesniedz zemesgrāmatu nodaļai nostiprinājuma lūgumu.”

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

25.pants. Jaunbūves (iesākta būvniecība līdz nodošanai ekspluatācijā) ierakstāmas zemesgrāmatā, pamatojoties uz būvinspekcijas izdotu izziņu, kurā norādīts būvniecības tiesiskais pamats un jaunbūves raksturojums.

 

8.

 

 

 

 

 

9.

Tieslietu ministre I.Labucka

Aizstāt 25.pantā vārdu “būvinspekcijas” ar vārdu “būvniecības kontroles institūcijas”.

Atbildīgā komisija

Papildināt 25.pantu pēc vārda “būvinspekcijas” ar vārdu “(būvvaldes)”.

Daļēji atbalstīts, iestrādājot atbildīgās komisijas priekšliku-mā.

Atbalstīt priekšliku-mu, papildinot likumpro-jektu ar jaunu pantu.

7. Papildināt 25.pantu pēc vārda “būvinspekcijas” ar vārdu “(būvvaldes)”.

27.pants. Ēku (būvju) atrašanās juridiskās personas bilancē pati par sevi nerada īpašuma tiesības.

2. Papildināt 27.pantu aiz vārda “bilancē” ar vārdiem “(grāmatvedības pamatlīdzekļu uzskaitē)”.

     

8. Papildināt 27.pantu pēc vārda “bilancē” ar vārdiem “(grāmatvedības pamatlīdzekļu uzskaitē)”.

30.pants. Ja zemesgrāmatā tiek ierakstītas ēkas (būves), ko juridiskā persona ir uzcēlusi pēc 1940.gada 21.jūlija, nostiprinājuma lūgumam pievienojams valdības vai tās noteiktas valsts institūcijas apliecinājums tam, ka šajos objektos nav valsts ieguldījuma, vai arī tam, ka valsts nepretendē uz šo īpašumu vai tā daļu.

 

10.

Tieslietu ministre I.Labucka

Izslēgt 30.pantu.

Atbalstīt priekšliku-mu, papildinot likumpro-jektu ar jaunu pantu.

9. Izslēgt 30.pantu.

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

32.pants. Šā likuma 31.pantā minētie nosacījumi nav piemērojami un ēkas (būves) ierakstāmas zemesgrāmatā vispārējā kārtībā, ja ēkas (būves) iegūtas, pamatojoties uz likumiem, kas reglamentē valsts un pašvaldību īpašuma privatizāciju vai atsavināšanu vai valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu par uzņēmējsabiedrībām.

3. Izteikt 32.pantu šādā redakcijā:

“32.pants. (1) Šā likuma 31.pantā minētie nosacījumi nav piemērojami un ēkas (būves) ierakstāmas zemesgrāmatā vispārējā kārtībā, ja ēkas (būves) iegūtas, pamatojoties uz likumiem, kas reglamentē valsts un pašvaldību īpašuma privatizāciju vai atsavināšanu vai valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu par uzņēmējsabiedrībām.

(2) Ja valsts un pašvaldību īpašuma privatizācija vai atsavināšana veikta, pamatojoties uz likumu “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” vai likumu “Par valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas kārtību”, privatizāciju vai atsavināšanu veicošā institūcija iesniedz nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatu nodaļai.”

11.

Juridiskais birojs

Papildināt 32.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja valsts un pašvaldību īpašuma privatizācija vai atsavināšana veikta, pamatojoties uz likumu “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” vai likumu “Par valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas kārtību”, privatizāciju vai atsavināšanu veicošā institūcija iesniedz zemesgrāmatu nodaļai nostiprinājuma lūgumu.”

Atbalstīt priekšliku-mu, izsakot likumpro-jekta pantu jaunā redakcijā.

10. Papildināt 32.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja valsts un pašvaldību īpašuma privatizācija vai atsavināšana veikta, pamatojoties uz likumu “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” vai likumu “Par valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas kārtību”, privatizāciju vai atsavināšanu veicošā institūcija iesniedz zemesgrāmatu nodaļai nostiprinājuma lūgumu.”

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

33.pants. Ēkas (būves), kas juridiskajai personai, izņemot reliģiskās organizācijas, ir piederējušas 1940.gada 21.jūlijā, ierakstāmas zemesgrāmatā uz šīs juridiskās personas vārda, pamatojoties uz valsts arhīva izziņu. Nostiprinājuma lūgumam pievienojama attiecīgas valsts institūcijas izziņa, ka ēkas (būves) nav pārgājušas valsts īpašumā, un dokuments par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu.

4. Papildināt 33.panta pirmo teikumu aiz vārdiem “valsts arhīva izziņu” ar vārdiem “un šās juridiskās personas vadītāja parakstītu izziņu par to, ka ēkas (būves) ir tās bilancē (grāmatvedības pamatlīdzekļu uzskaitē).”

     

11. Papildināt 33.panta pirmo teikumu pēc vārdiem “valsts arhīva izziņu” ar vārdiem “un šīs juridiskās personas vadītāja parakstītu izziņu par to, ka ēkas (būves) ir tās bilancē (grāmatvedības pamatlīdzekļu uzskaitē)”.

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

36.pants. Ēkas (būves) zemesgrāmatās ierakstāmas uz valsts vai pašvaldības vārda, pamatojoties uz vienu no šādiem dokumentiem:

1) valsts arhīva izziņu par ēku (būvju) piederību valstij vai pašvaldībai, likvidētai valsts vai pašvaldības iestādei, uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) ar valsts vai pašvaldības kapitālu 1940.gada 21.jūlijā;

2) aktu par ēku (būvju) pieņemšanu ekspluatācijā;

3) darījuma aktu par ēku (būvju) iegūšanu;

4) tiesas spriedumu vai lēmumu, izņemot spriedumus, kas minēti likuma "Par namīpašumu atdošanu likumīgajiem īpašniekiem" 7. un 8.pantā;

5) administratīvā kārtībā pieņemtu aktu par valsts īpašumā esošu ēku (būvju) nodošanu pašvaldībai vai otrādi;

6) zvērināta revidenta apliecinātu pašvaldības, valsts iestādes vai valsts uzņēmuma izziņu par to, ka dzīvojamā māja ir pašvaldības vai valsts iestādes bilancē vai uzņēmuma pamatlīdzekļu sastāvā;

7) citu dokumentu, kas apliecina ēku (būvju) tiesisku iegūšanu.

5. Izteikt 36.panta pirmo punktu šādā redakcijā:

“1) valsts arhīva izziņu par ēku (būvju) piederību valstij, likvidētai valsts iestādei, uzņēmumam vai uzņēmējsabiedrībai ar valsts kapitālu 1940.gada 21.jūlijā;”.

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Tieslietu ministre I.Labucka

Uzskatīt 36.panta tekstu par šī panta pirmo daļu un papildināt 36.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Valsts ēkas (būves) ierakstāmas uz valsts vārda tās valsts iestādes personā, kuras valdījumā un grāmatvedības pamatlīdzekļu uzskaitē tās atrodas.”

Atbildīgā komisija

Papildināt 36.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Valsts ēkas (būves) ierakstāmas zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgas valsts institūcijas personā atbilstoši likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 8.panta noteikumiem. Ja ēkas (būves) atrodas uz svešas zemes, tās ierakstāmas zemesgrāmatā uz valsts vārda tās ministrijas personā, kuras valdījumā šīs ēkas (būves) atrodas, ja Ministru kabinets nav noteicis citādi.”

Daļēji atbalstīts, iestrādājot atbildīgās komisijas priekšliku-mā.

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt priekšliku-mu, izsakot likumpro-jekta pantu jaunā redakcijā.

12. 36.pantā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

“1) valsts arhīva izziņu par ēku (būvju) piederību valstij, likvidētai valsts iestādei, uzņēmumam vai uzņēmējsabiedrībai ar valsts kapitālu 1940.gada 21.jūlijā;”;

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Valsts ēkas (būves) ierakstāmas zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgas valsts institūcijas personā atbilstoši likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 8.panta noteikumiem. Ja ēkas (būves) atrodas uz svešas zemes, tās ierakstāmas zemesgrāmatā uz valsts vārda tās ministrijas personā, kuras valdījumā šīs ēkas (būves) atrodas, ja Ministru kabinets nav noteicis citādi.”

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

38.pants. Uz pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāmas ēkas (būves), kas:

1) bija uzceltas līdz 1940.gada 21.jūlijam uz zemes, kura bija ierakstīta zemesgrāmatā uz attiecīgās pašvaldības vai lauku pašvaldību fonda vārda, ja attiecīgā pašvaldība ir atguvusi zemes īpašuma tiesības;

2) uzceltas par pašvaldības līdzekļiem pēc 1990.gada 15.februāra likumu par pašvaldībām spēkā stāšanās;

3) nodotas pašvaldības īpašumā ar likumu;

4) nodotas pašvaldības īpašumā ar Ministru padomes vai Ministru kabineta pārvaldes aktu;

5) iegūtas uz cita tiesiska pamata.

6. Izteikt 38.pantu šādā redakcijā:

“38.pants. (1) Uz pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāmas ēkas (būves) , kas:

1) bija uzceltas līdz 1940.gada 21.jūlijam uz zemes, kura bija ierakstīta zemesgrāmatā uz attiecīgās pašvaldības vai lauku pašvaldību fonda vārda, ja attiecīgā pašvaldība ir atguvusi zemes īpašuma tiesības un tās ir pašvaldības vai tās institūcijas tiesiskā valdījumā un atrodas to bilancē (grāmatvedības pamatlīdzekļu uzskaitē), ko apliecina attiecīgā vadītāja parakstīta izziņa;

2) uzceltas par pašvaldības līdzekļiem pēc 1990.gada 15.februāra likuma par pašvaldībām spēkā stāšanās;

3) nodotas pašvaldības īpašumā ar likumu;

4) nodotas pašvaldības īpašumā ar Ministru Padomes vai Ministru kabineta tiesību aktu;

5) iegūtas uz cita tiesiska pamata.

(2) Uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāmas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošās ielas, kas būvētas par valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem un ir pašvaldības vai tās institūcijas valdījumā, ko apliecina attiecīgās pašvaldības vadītāja parakstīta izziņa.”

14.

Juridiskais birojs

Izslēgt 38.panta otro daļu.

Atbalstīt priekšlikumu, izsakot likumprojek-ta pantu jaunā redakcijā.

13. Izteikt 38.pantu šādā redakcijā:

“38.pants. Uz pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāmas ēkas (būves) , kas:

1) uzceltas līdz 1940.gada 21.jūlijam uz zemes, kura bija ierakstīta zemesgrāmatā uz attiecīgās pašvaldības vai lauku pašvaldību fonda vārda, ja attiecīgā pašvaldība ir atguvusi zemes īpašuma tiesības un ēkas (būves) ir pašvaldības vai tās institūcijas tiesiskā valdījumā un ir to bilancē (grāmatvedības pamatlīdzekļu uzskaitē), ko apliecina attiecīgā vadītāja parakstīta izziņa;

2) uzceltas par pašvaldības līdzekļiem pēc 1990.gada 15.februāra likuma par pašvaldībām spēkā stāšanās;

3) nodotas pašvaldības īpašumā ar likumu;

4) nodotas pašvaldības īpašumā ar Ministru padomes vai Ministru kabineta tiesību aktu;

5) iegūtas uz cita tiesiska pamata.”

1.

2.

3.

4.

5.

6.

40.pants. Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošos privatizētos dzīvokļus var ierakstīt zemesgrāmatā tikai tad, ja atbilstoši šim likumam zemesgrāmatā ierakstīta dzīvojamā māja.

 

15.

Tieslietu ministre I.Labucka

Papildināt 40.pantu ar šādu tekstu:

“un pievienota dzīvojamo māju privatizācijas komisijas izziņa par dzīvojamās mājas sadalīšanu dzīvokļu īpašumos.”

Atbalstīt priekšliku-mu, papildinot likumpro-jektu ar jaunu pantu.

14. Papildināt 40.pantu ar šādu tekstu:

“un pievienota dzīvojamo māju privatizācijas komisijas izziņa par dzīvojamās mājas sadalīšanu dzīvokļu īpašumos.”

41.pants. Valsts un pašvaldību daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošais privatizētā dzīvokļa īpašums ierakstāms zemesgrāmatā uz ieguvēja vārda likumā "Par dzīvokļa īpašumu" noteiktajā kārtībā, pamatojoties uz pirkuma līgumu.

 

16.

 

 

 

 

17.

Tieslietu ministre I.Labucka

Izslēgt 41.pantā tekstu pēdiņās “Par dzīvokļa īpašumu”.

Atbildīgā komisija

Izslēgt 41.pantā vārdus “pamatojoties uz pirkuma līgumu.”

Atbalstīt priekšliku-mus, papildinot likumpro-jektu ar jaunu pantu.

15. Izslēgt 41.pantā vārdus “Par dzīvokļa īpašumu” un vārdus “pamatojoties uz pirkuma līgumu”.

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.140 “Noteikumi par nekustamo īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatās” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 11.nr.).

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

Tieslietu ministre I.Labucka

Papildināt ar Pārejas noteikumiem un izteikt tos šādā redakcijā:

“Noteikt, ka pēc 2001.gada 1.janvāra noslēgtie nekustamā īpašuma atsavināšanas līgumi nevar būt par pamatu ieguvēja īpašuma tiesību nostiprināšanai, ja nekustamais īpašums nav bijis ierakstīts zemesgrāmatā un nav bijušas nostiprinātas atsavinātāja īpašuma tiesības.”

Atbildīgā komisija

Papildināt likumu ar pārejas noteikumiem šādā redakcijā:

“2. Šā likuma 21.panta noteikumi nav piemērojami (atsavināšanas līgums nevar būt par pamatu ieguvēja īpašuma tiesību nostiprināšanai), ja nekustamais īpašums nav bijis ierakstīts zemesgrāmatā un atsavināšanas līgums par:

1) ēkām (būvēm) noslēgts pēc 2000.gada 1.janvāra, izņemot 3.apakšpunktā minētās ēkas (būves);

2) dzīvokļu īpašumiem noslēgts pēc 2001.gada 1.janvāra;

3) privatizējamām ēkām (būvēm) noslēgts pēc 2002.gada 1.janvāra.

3. Šā likuma 19.panta otrā teikuma noteikumi nav piemērojami, ja tajā minētie objekti nodoti privatizācijai līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai un atrodas uz valstij vai pašvaldībai piederošās vai piekrī tošās zemes.”

Daļēji atbalstīts, iestrādājot atbildīgās komisijas priekšliku-mā.

 

 

 

Atbalstīt priekšliku-mu, papildinot likumprojek-tu ar jaunu pantu.

16. Pārejas noteikumos:

uzskatīt līdzšinējo tekstu par pārejas noteikumu 1.punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

“2. Šā likuma 21.panta noteikumi nav piemērojami (atsavināšanas līgums nevar būt par pamatu ieguvēja īpašuma tiesību nostiprināšanai), ja nekustamais īpašums nav bijis ierakstīts zemesgrāmatā un atsavināšanas līgums par:

1) ēkām (būvēm) noslēgts pēc 2000.gada 1.janvāra, izņemot 3.apakšpunktā minētās ēkas (būves);

2) dzīvokļu īpašumiem noslēgts pēc 2001.gada 1.janvāra;

3) privatizējamām ēkām (būvēm) noslēgts pēc 2002.gada 1.janvāra.

3. Šā likuma 19.panta otrā teikuma noteikumi nav piemērojami, ja tajā minētie objekti nodoti privatizācijai līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai un atrodas uz valstij vai pašvaldībai piederošās vai piekrītošās zemes.”