Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā

"Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās"

Izdarīt likumā "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 5.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 23.pantu šādā redakcijā:

"23.pants. (1) Šā likuma 21.pantā minētie nosacījumi nav piemērojami un ēkas (būves) ierakstāmas zemesgrāmatā vispārējā kārtībā, ja tās iegūtas, pamatojoties uz likumiem, kas regulē īpašuma tiesību atjaunošanu vai valsts un pašvaldību īpašuma privatizāciju vai atsavināšanu.

(2) Ja valsts un pašvaldību īpašuma privatizācija vai atsavināšana veikta, pamatojoties uz likumu "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" vai likumu "Par valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas kārtību", privatizāciju vai atsavināšanu veicošā institūcija iesniedz nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatu nodaļai."

2. Papildināt 27.pantu aiz vārda "bilancē" ar vārdiem "(grāmatvedības pamatlīdzekļu uzskaitē)".

3. Izteikt 32.pantu šādā redakcijā:

"32.pants. (1) Šā likuma 31.pantā minētie nosacījumi nav piemērojami un ēkas (būves) ierakstāmas zemesgrāmatā vispārējā kārtībā, ja ēkas (būves) iegūtas, pamatojoties uz likumiem, kas reglamentē valsts un pašvaldību īpašuma privatizāciju vai atsavināšanu vai valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu par uzņēmējsabiedrībām.

(2) Ja valsts un pašvaldību īpašuma privatizācija vai atsavināšana veikta, pamatojoties uz likumu "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" vai likumu "Par valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas kārtību", privatizāciju vai atsavināšanu veicošā institūcija iesniedz nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatu nodaļai."

4. Papildināt 33.panta pirmo teikumu aiz vārdiem "valsts arhīva izziņu" ar vārdiem "un šās juridiskās personas vadītāja parakstītu izziņu par to, ka ēkas (būves) ir tās bilancē (grāmatvedības pamatlīdzekļu uzskaitē)".

5. Izteikt 36.panta pirmo punktu šādā redakcijā:

"1) valsts arhīva izziņu par ēku (būvju) piederību valstij, likvidētai valsts iestādei, uzņēmumam vai uzņēmējsabiedrībai ar valsts kapitālu 1940.gada 21.jūlijā;".

6. Izteikt 38.pantu šādā redakcijā:

"38.pants (1) Uz pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāmas ēkas (būves), kas:

1) bija uzceltas līdz 1940.gada 21.jūlijam uz zemes, kura bija ierakstīta zemesgrāmatā uz attiecīgās pašvaldības vai lauku pašvaldību fonda vārda, ja attiecīgā pašvaldība ir atguvusi zemes īpašuma tiesības un tās ir pašvaldības vai tās institūcijas tiesiskā valdījumā un atrodas to bilancē (grāmatvedības pamatlīdzekļu uzskaitē), ko apliecina attiecīgā vadītāja parakstīta izziņa;

2) uzceltas par pašvaldības līdzekļiem pēc 1990.gada 15.februāra likuma par pašvaldībām spēkā stāšanās;

3) nodotas pašvaldības īpašumā ar likumu;

4) nodotas pašvaldības īpašumā ar Ministru Padomes vai Ministru kabineta tiesību aktu;

5) iegūtas uz cita tiesiska pamata.

(2) Uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāmas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošās ielas, kas būvētas par valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem un ir pašvaldības vai tās institūcijas valdījumā, ko apliecina attiecīgās pašvaldības vadītāja parakstīta izziņa."