Likumprojekta

Likumprojekta

“Par Latvijas Republikas Augstākās padomes deputātu statusu

un sociālo nodrošināšanu”

ANOTĀCIJA

/sastādīta pēc likumprojekta iesniedzēju

sniegtajām ziņām/

 

 

 

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

1990. gada 18. martā daudzi deputāti piedalījās vēlēšanās un 4. maijā balsoja par Latvijas Republikas valstisko neatkarību, parlamentā saņemot mazāku atalgojumu nekā iepriekšējās darba vietās. Vairāki bijušie Latvijas Republikas Augstākās padomes deputāti, kuri sasnieguši pensijas vecumu, saņem minimālas pensijas dzīvo grūtos materiālos apstākļos. Likuma mērķis ir atzīt šo deputātu nopelnus Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas procesā, nosakot to īpašo statusu un sociālās garantijas.

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

Pēc likuma pieņemšanas būs dota iespēja bijušajiem Latvijas Republikas Augstākās padomes deputātiem, ar lielāku atdevi iekļauties sabiedriskajā dzīvē un iegūt par savi darba mūžu vidēju materiālu nodrošinājumu. Uz personām, kuras turpina darbu labi atalgotos amatos, likuma grozījumi neattiecas.

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

Minimāla, jo pensijas vecumu likuma izstrādes brīdī ir sasnieguši 59 bijušie deputāti, no kuriem tikai 27 deputāti saņem nelielu vecuma pensiju (vidēji 68 Ls). Tātad papildus izmaksas no pensiju speciālā budžeta līdzekļiem sākot ar 1999. gada 4. maiju varētu palielināties aptuveni par 33,5 tūkst. Ls, pie tam daļa no šīs summas atgrieztos valsts budžetā ienākuma nodokļa maksājuma veidā.

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu un, vai nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Nepieciešams izstrādāt Ministru kabineta noteikumus par Augstākās padomes deputātu pensijas piešķiršanas, izmaksas un pārrēķināšanas kārtību.

 

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Pamatojoties uz Augstākās padomes deputāta iesniegumu, likuma “Par valsts pensijām” un normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs L.Muciņš