Likumprojekts

Likumprojekts

 

Par Eiropas reģiona konvenciju par to kvalifikāciju atzīšanu,

kas saistītas ar augstāko izglītību

1.pants. 1997.gada 11.aprīļa Eiropas reģiona konvencija par to kvalifikāciju atzīšanu, kas saistītas ar augstāko izglītību (turpmāk - Konvencija), ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināma Konvencija angļu valodā un tās tulkojums latviešu valodā.

3.pants. Saskaņā ar Konvencijas II sadaļas 1. un 2.pantu kompetentā iestāde atzīšanas jautājumos Latvijā ir Akadēmiskās informācijas centrs.

4.pants. Konvencija stājas spēkā tās XI sadaļas 2.pantā noteiktajā laikā un kārtībā.