Iesniedz Ārlietu komisija

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1. lasījumam

 

Par Eiropas reģiona konvenciju par to kvalifikāciju atzīšanu, kas saistītas ar augstāko izglītību

 

 

1. pants. 1997. gada 11. aprīļa Eiropas reģiona konvencija par to kvalifikāciju atzīšanu, kas saistītas ar augstāko izglītību

(turpmāk- Konvencija) ar šo likumu tiek pieņemt un apstiprināta.

2. pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināma Konvencija angļu valodā un tās tulkojums latviešu valodā.

3.pants. Saskaņā ar Konvencijas II sadaļas 1.un 2.pantu kompetentā iestāde kvalifikāciju atzīšanas jautājumos Latvijā

ir Akadēmiskās informācijas centrs.

4.pants. Konvencija stājas spēkā tās XI sadaļas 2. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un par to Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

Likums Saeimā pieņemts 1999. gada _________________