Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

Likumprojekts 3.lasījumam

 

Grozījumi likumā “Par Aizsardzības spēkiem”

(reģ.nr. 174)

 

 

Spēkā esošā redakcija

2.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi 3.lasījumam

Atbildīgās komisijas atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 3.lasījumam.

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt likumā "Par Aizsardzības spēkiem" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 46./47./48.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 13., 23.nr.; 1995, 2.nr.; 1996, 14.nr.; 1997, 6., 20.nr.) šādus grozījumus:

 

 

PRIEKŠLIKUMU NAV

   

16.pants. Virsnieki

…..

(5) Ja nepieciešams, aizsardzības ministrs var noteikt individuāli tiem virsniekiem, kuri sasnieguši šā panta trešajā daļā noteikto maksimālo vecumu, tā pagarinājumu attiecībā uz aktīvo dienestu un rezervi, bet ne vairāk par pieciem gadiem.

1. Izteikt 16.panta piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Tiem virsniekiem, kuri sasnieguši šā panta trešajā daļā noteikto maksimālo vecumu, aizsardzības ministrs var noteikt tā pagarinājumu attiecībā uz aktīvo dienestu un rezervi. Aktīvā dienesta virsniekiem, kuri saskaņā ar ieņemamo amatu nodarbojas ar pedagoģisko, zinātnisko vai sporta audzināšanas darbu, šādu pagarinājumu var noteikt līdz 10 gadiem, rezerves un citiem aktīvā dienesta virsniekiem - līdz pieciem gadiem.”

       

4.1 pants. Militārā policija un tās uzdevumi

….

(2) Militārajai policijai ir šādi uzdevumi:

…..

e) veikt izziņu attiecībā uz valsts militārā dienesta noziegumiem un noziegumiem, kuri izdarīti militārajos objektos, speciāli aizsargātās militāro formējumu un to struktūrvienību telpās un teritorijās vai kurus izdarījušas militārpersonas un militārajās struktūrvienībās vai objektos strādājošās civilpersonas saistībā ar savu dienesta (amata) stāvokli vai dienesta (amata) pienākumu izpildi, kā arī noziegumiem, kurus izdarījuši uz

militārajām apmācībām iesauktie Nacionālo bruņoto spēku rezervisti un ārrindas dienesta zemessargi saistībā ar savu dienesta stāvokli vai dienesta pienākumu izpildi;

2. 4.1 pantā:

izteikt otrās daļas “e” apakšpunktu šādā redakcijā:

“e) veikt izziņu lietās par noziedzīgiem nodarījumiem militārajā dienestā un noziedzīgiem nodarījumiem, kuri izdarīti militārajos objektos, speciāli aizsargātās militāro formējumu telpās un teritorijās vai kurus izdarījušas militārpersonas un militārajos formējumos vai objektos strādājošās civilpersonas saistībā ar savu dienesta stāvokli vai dienesta pienākumu izpildi, kā arī noziedzīgiem nodarījumiem, kurus izdarījuši uz militārajām apmācībām iesauktie rezerves karavīri (rezervisti) un ārrindas dienesta zemessargi saistībā ar savu dienesta stāvokli vai dienesta pienākumu izpildi;”;

 

PRIEKŠLIKUMU NAV

   

f) nodrošināt to aizturēto militārpersonu pavadapsardzi un apsardzi, kuras tiek turētas aizdomās par nozieguma izdarīšanu vai pret kurām ir piemērots drošības līdzeklis - apcietinājums vai mājas arests, kā arī meklēt un aizturēt apsūdzētās vai notiesātās militārpersonas, kuras izvairās no izmeklēšanas, tiesas vai soda izciešanas.

aizstāt otrās daļas “f” apakšpunktā vārdu “nozieguma” ar vārdiem “noziedzīga nodarījuma”.

       

(3) Militāro policiju var iesaistīt arī citu svarīgu objektu vai fizisko personu aizsardzības (apsardzes) nodrošināšanā. Šādu objektu un fizisko personu sarakstu nosaka Ministru kabinets, bet svarīgu militāro objektu sarakstu un to aizsardzības (apsardzes) kārtību nosaka aizsardzības ministrs.

 

1.

LR aizsardzības ministrs Ģ.Kristovskis:

Izteikt likuma 4.1 panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Militāro policiju var iesaistīt svarīgu militāro objektu un amatpersonu aizsardzības (apsardzes) nodrošināšanā. Šādu objektu un amatpersonu sarakstu un to aizsardzības (apsardzes) kārtību nosaka aizsardzības ministrs.”

   

4.3 pants. Militārās policijas pienākumi un tiesības

……

(3) Militārā policija, nodrošinot šajā likumā noteikto uzdevumu izpildi, ir tiesīga:

a) aizturēt karavīrus un militārajā dienestā iesauktos rezervistus neatkarīgi no dienesta pakāpes un ieņemamā amata, ja tie ir izdarījuši rupju militārās disciplīnas pārkāpumu vai noziegumu;

….

3. 4.3 panta trešajā daļā:

aizstāt “a” apakšpunktā vārdu “rezervistus” ar vārdiem “rezerves karavīrus (rezervistus)” un vārdu “noziegumu” — ar vārdiem “noziedzīgu nodarījumu”;

       

g) aizturēt civilpersonas, kad tās tiek pārsteigtas acīmredzama tiesību pārkāpuma vai nozieguma izdarīšanas brīdī, un nekavējoties nodot tās attiecīgajai policijas iestādei.

aizstāt “g” apakšpunktā vārdu “nozieguma” ar vārdiem “noziedzīga nodarījuma”.

       

4.5 pants. Drošības dienesta pienākumi un tiesības

…..

(3) Drošības dienests, nodrošinot šajā likumā noteikto uzdevumu izpildi, ir tiesīgs:

….

c) aizturēt civilpersonas, kad tās uzbrūk apsargājamam objektam (personai), militārajam objektam (personai), Drošības dienesta karavīram vai citam karavīram vai arī kad tās tiek pārsteigtas acīmredzama tiesību

pārkāpuma vai nozieguma izdarīšanas brīdī;

…

4. Aizstāt 4.5 panta trešās daļas “c” apakšpunktā vārdu “nozieguma” ar vārdiem “noziedzīga nodarījuma”.

 

 

PRIEKŠLIKUMU NAV

   

15.pants. Komplektēšanas pamati (principi)

…

(7) Aizsardzības spēkos nevar iesaukt un tajos nevar iestāties personas, kuras sodītas par tīšiem noziegumiem.

5. Izteikt 15.panta septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Aizsardzības spēkos nevar iestāties personas, kuras sodītas par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu.”

       

35.pants. Virsnieku un virsdienesta instruktoru un kareivju atvaļināšana rezervē

(1) Virsniekus un virsdienesta instruktorus un kareivjus no aktīvā dienesta atvaļina rezervē:

…

g) pēc tiesas sprieduma.

(2) Atvaļināšanai rezervē pēc karavīra iniciatīvas, ja tas nav saistīts ar šajā likumā noteikto dienesta termiņu notecējumu, virsniekiem jāiesniedz pakļautības kārtībā attiecīgs iesniegums sešus kalendāra mēnešus pirms vēlamā termiņa atvaļināšanai rezervē, bet virsdienesta instruktoriem un kareivjiem - trīs kalendāra mēnešus pirms vēlamā termiņa atvaļināšanai rezervē.

6. 35.pantā:

izteikt pirmās daļas “g” apakšpunktu šādā redakcijā:

“g) sakarā ar notiesājošu tiesas spriedumu.”;

       
 

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu tiesa piespriedusi karavīram sodu, kas ir vieglāks par brīvības atņemšanu, aizsardzības ministrs, ja nepieciešams, ir tiesīgs atļaut viņam turpināt dienestu.”

 

 

PRIEKŠLIKUMU NAV

   

50.pants. Atvaļināto karavīru tiesības un viņiem paredzētās kompensācijas

(1) Atvaļinot karavīrus no aktīvā dienesta, viņiem izmaksā šādas kompensācijas:

…..

f) ja atvaļināšana notiek disciplināro pārkāpumu dēļ vai uz tiesas sprieduma pamata - līdz atvaļināšanas dienai.

7. 50.pantā:

izslēgt pirmās daļas “f” apakšpunktu;

       

(2) Ja virsnieks un virsdienesta instruktors un kareivis sešu mēnešu

laikā pēc atvaļināšanas, obligātā aktīvā dienesta karavīrs - triju mēnešu laikā pēc atvaļināšanas stājas citā algotā darbā, kurā tiek izdarīti sociālās nodrošināšanas maksājumi, viņam saglabājas nepārtrauktais darba

stāžs.

(3) Ja karavīrs atvaļināts no aktīvā dienesta ar tiesībām valkāt karavīra formas tērpu, viņam saglabājas šā likuma 46.panta piektajā daļā, 47.panta otrajā un piektajā daļā un 48.panta pirmajā daļā paredzētās tiesības un garantijas.

papildināt pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Atvaļinot karavīru no aktīvā dienesta disciplīnas pārkāpumu dēļ vai sakarā ar notiesājošu tiesas spriedumu, viņam izmaksā tikai atalgojumu līdz atvaļināšanas dienai.”;

uzskatīt līdzšinējo otro un trešo daļu attiecīgi par trešo un ceturto daļu.

       

51.pants. Atvaļināto karavīru pensijas

(1) Atvaļinātajiem karavīriem, ja viņu izdiena militārajā dienestā ir lielāka par 20 gadiem, maksā izdienas pensiju saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par karavīru izdienas pensijām".

(2) Gadījumus, kad karavīriem izdienas pensiju var piešķirt ar atvieglotiem noteikumiem, nosaka Latvijas Republikas likums "Par karavīru izdienas pensijām".

8. Aizstāt 51.pantā vārdus “Latvijas Republikas likums “Par karavīru izdienas pensijām”” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Militārpersonu izdienas pensiju likums” (attiecīgā locījumā).