Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

Likumprojekts 2.lasījumam

 

Grozījums likumā “Par Aizsardzības spēkiem”

(reģ.nr. 174)

 

 

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.

nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

Atbildīgās komisijas atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija

(ar redakcionāliem labojumiem) 2.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Grozījums likumā “Par Aizsardzības spēkiem”

1.

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Aizstāt likumprojekta nosaukumā vārdu “grozījums” ar vārdu “grozījumi”.

Pieņemt

Grozījumi likumā

“Par Aizsardzības spēkiem”

 

Izdarīt likumā "Par Aizsardzības spēkiem" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 46./47./48.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 13., 23.nr.; 1995, 2.nr.; 1996, 14.nr.; 1997, 6., 20.nr.) grozījumu:

2.

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Aizstāt likumprojekta ievaddaļā vārdu “grozījumu” ar vārdiem “šādus grozījumus”.

 

Pieņemt

Izdarīt likumā "Par Aizsardzības spēkiem" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 46./47./48.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 13., 23.nr.; 1995, 2.nr.; 1996, 14.nr.; 1997, 6., 20.nr.) šādus grozījumus:

16.pants. Virsnieki

…..

(5) Ja nepieciešams, aizsardzības ministrs var noteikt individuāli tiem virsniekiem, kuri sasnieguši šā panta trešajā daļā noteikto maksimālo vecumu, tā pagarinājumu attiecībā uz aktīvo dienestu un rezervi, bet ne vairāk par pieciem gadiem.

[<*> - Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 08.06.94. likumu un 10.02.97.

likumu, kas stājas spēkā no 13.03.97.]

1. Izteikt 16.panta piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Tiem virsniekiem, kuri sasnieguši šā panta trešajā daļā noteikto maksimālo vecumu, aizsardzības ministrs var noteikt tā pagarinājumu attiecībā uz aktīvo dienestu un rezervi. Aktīvā dienesta virsniekiem, kuri saskaņā ar ieņemamo amatu nodarbojas ar pedagoģisko, zinātnisko vai sporta audzināšanas darbu, šādu pagarinājumu var noteikt līdz desmit gadiem, rezerves un citiem aktīvā dienesta virsniekiem - līdz pieciem gadiem."

     

1. Izteikt 16.panta piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Tiem virsniekiem, kuri sasnieguši šā panta trešajā daļā noteikto maksimālo vecumu, aizsardzības ministrs var noteikt tā pagarinājumu attiecībā uz aktīvo dienestu un rezervi. Aktīvā dienesta virsniekiem, kuri saskaņā ar ieņemamo amatu nodarbojas ar pedagoģisko, zinātnisko vai sporta audzināšanas darbu, šādu pagarinājumu var noteikt līdz 10 gadiem, rezerves un citiem aktīvā dienesta virsniekiem - līdz pieciem gadiem.”

4.1 pants. Militārā policija un tās uzdevumi

(1) Militārā policija ir atsevišķa Aizsardzības spēku struktūrvienība, kas pilda Militārās policijas uzdevumus šajā likumā noteiktajā apjomā.

(2) Militārajai policijai ir šādi uzdevumi:

…..

e) veikt izziņu attiecībā uz valsts militārā dienesta noziegumiem un noziegumiem, kuri izdarīti militārajos objektos, speciāli aizsargātās militāro formējumu un to struktūrvienību telpās un teritorijās vai kurus

izdarījušas militārpersonas un militārajās struktūrvienībās vai objektos strādājošās civilpersonas saistībā ar savu dienesta (amata) stāvokli vai dienesta (amata) pienākumu izpildi, kā arī noziegumiem, kurus izdarījuši uz

militārajām apmācībām iesauktie Nacionālo bruņoto spēku rezervisti un ārrindas dienesta zemessargi saistībā ar savu dienesta stāvokli vai dienesta pienākumu izpildi;

 

 

3.

LR aizsardzības ministrs Ģ.Kristovskis:

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“4.1 pantā:

izteikt otrās daļas e) punktu šādā redakcijā:

“veikt izziņu lietās par noziedzīgiem nodarījumiem militārajā dienestā un noziedzīgiem nodarījumiem, kuri izdarīti militārajos objektos, speciāli aizsargātās militāro formējumu telpās un teritorijās vai kurus izdarījušas militārpersonas un militārajos formējumos vai objektos strādājošās civilpersonas saistībā ar savu dienesta stāvokli vai dienesta pienākumu izpildi, kā arī noziedzīgiem nodarījumiem, kurus izdarījuši uz militārajām apmācībām iesauktie rezerves karavīri (rezervisti) un ārrindas dienesta zemessargi saistībā ar savu dienesta stāvokli vai dienesta pienākumu izpildi;”

 

Pieņemt

2. 4.1 pantā:

izteikt otrās daļas “e” apakšpunktu šādā redakcijā:

“e) veikt izziņu lietās par noziedzīgiem nodarījumiem militārajā dienestā un noziedzīgiem nodarījumiem, kuri izdarīti militārajos objektos, speciāli aizsargātās militāro formējumu telpās un teritorijās vai kurus izdarījušas militārpersonas un militārajos formējumos vai objektos strādājošās civilpersonas saistībā ar savu dienesta stāvokli vai dienesta pienākumu izpildi, kā arī noziedzīgiem nodarījumiem, kurus izdarījuši uz militārajām apmācībām iesauktie rezerves karavīri (rezervisti) un ārrindas dienesta zemessargi saistībā ar savu dienesta stāvokli vai dienesta pienākumu izpildi;”;

f) nodrošināt to aizturēto militārpersonu pavadapsardzi un apsardzi, kuras tiek turētas aizdomās par nozieguma izdarīšanu vai pret kurām ir

piemērots drošības līdzeklis - apcietinājums vai mājas arests, kā arī meklēt un aizturēt apsūdzētās vai notiesātās militārpersonas, kuras izvairās no izmeklēšanas, tiesas vai soda izciešanas.

 

 

4.

LR aizsardzības ministrs Ģ.Kristovskis:

Aizstāt likuma 4.1 panta otrās daļas f) punktā vārdu “nozieguma” ar vārdiem “noziedzīga nodarījuma”.”

 

Pieņemt

aizstāt otrās daļas “f” apakšpunktā vārdu “nozieguma” ar vārdiem “noziedzīga nodarījuma”.

4.3 pants. Militārās policijas pienākumi un tiesības

……

(3) Militārā policija, nodrošinot šajā likumā noteikto uzdevumu izpildi, ir tiesīga:

a) aizturēt karavīrus un militārajā dienestā iesauktos rezervistus neatkarīgi no dienesta pakāpes un ieņemamā amata, ja tie ir izdarījuši rupju militārās disciplīnas pārkāpumu vai noziegumu;

….

 

 

5.

LR aizsardzības ministrs Ģ.Kristovskis:

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“4.3 pantā:

aizstāt trešās daļas a) punktā vārdu “rezervistus” ar vārdiem “rezerves karavīrus (rezervistus) un vārdu “noziegumu” ar vārdiem “noziedzīgu nodarījumu”;

 

Pieņemt

3. 4.3 panta trešajā daļā:

aizstāt “a” apakšpunktā vārdu “rezervistus” ar vārdiem “rezerves karavīrus (rezervistus)” un vārdu “noziegumu” — ar vārdiem “noziedzīgu nodarījumu”;

g) aizturēt civilpersonas, kad tās tiek pārsteigtas acīmredzama tiesību pārkāpuma vai nozieguma izdarīšanas brīdī, un nekavējoties nodot tās attiecīgajai policijas iestādei.

 

 

6.

LR aizsardzības ministrs Ģ.Kristovskis:

Aizstāt 4.3 panta trešās daļas g) punktā vārdu “nozieguma” ar vārdiem “noziedzīga nodarījuma”.

 

Pieņemt

aizstāt “g” apakšpunktā vārdu “nozieguma” ar vārdiem “noziedzīga nodarījuma”.

4.5 pants. Drošības dienesta pienākumi un tiesības

…..

(3) Drošības dienests, nodrošinot šajā likumā noteikto uzdevumu izpildi, ir tiesīgs:

….

c) aizturēt civilpersonas, kad tās uzbrūk apsargājamam objektam (personai), militārajam objektam (personai), Drošības dienesta karavīram vai citam karavīram vai arī kad tās tiek pārsteigtas acīmredzama tiesību

pārkāpuma vai nozieguma izdarīšanas brīdī;

 

 

7.

LR aizsardzības ministrs Ģ.Kristovskis:

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“Aizstāt 4.5 panta trešās daļas c)punktā vārdu “nozieguma” ar vārdiem “noziedzīga nodarījuma”.”

 

Pieņemt

4. Aizstāt 4.5 panta trešās daļas “c” apakšpunktā vārdu “nozieguma” ar vārdiem “noziedzīga nodarījuma”.

15.pants. Komplektēšanas pamati (principi)

…

(7) Aizsardzības spēkos nevar iesaukt un tajos nevar iestāties personas, kuras sodītas par tīšiem noziegumiem.

 

 

 

8.

LR aizsardzības ministrs Ģ.Kristovskis:

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“Izteikt 15.panta septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Aizsardzības spēkos nevar iestāties personas, kuras sodītas par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu.”

 

Pieņemt

5. Izteikt 15.panta septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Aizsardzības spēkos nevar iestāties personas, kuras sodītas par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu.”

35.pants. Virsnieku un virsdienesta instruktoru un kareivju atvaļināšana rezervē

(1) Virsniekus un virsdienesta instruktorus un kareivjus no aktīvā dienesta atvaļina rezervē:

a) pēc pašu vēlēšanās;

b) viņiem sasniedzot noteikto maksimālo vecumu;

c) slimības dēļ, ja ārstu komisija atzinusi viņus par nederīgiem dienestam miera laikā vai daļēji derīgiem kara laikā;

d) veselības stāvokļa dēļ, ja ārstu komisija atzinusi viņus par derīgiem ārpusierindas dienestam miera laikā un daļēji derīgiem kara laikā un ja nav iespējams viņus izmantot aktīvajā ārpusierindas dienestā;

e) karavīru amatu skaita samazināšanas dēļ;

f) sakarā ar neatbilstību dienestam vai disciplīnas pārkāpumu dēļ;

g) pēc tiesas sprieduma.

(2) Atvaļināšanai rezervē pēc karavīra iniciatīvas, ja tas nav saistīts ar šajā likumā noteikto dienesta termiņu notecējumu, virsniekiem jāiesniedz

pakļautības kārtībā attiecīgs iesniegums sešus kalendāra mēnešus pirms vēlamā termiņa atvaļināšanai rezervē, bet virsdienesta instruktoriem un

kareivjiem - trīs kalendāra mēnešus pirms vēlamā termiņa atvaļināšanai rezervē.

 

 

9.

LR aizsardzības ministrs Ģ.Kristovskis:

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“35.pantā:

izteikt pirmās daļas g)punktu šādā redakcijā:

“g) sakarā ar notiesājošu tiesas spriedumu.”

 

Pieņemt

6. 35.pantā:

izteikt pirmās daļas “g” apakšpunktu šādā redakcijā:

“g) sakarā ar notiesājošu tiesas spriedumu.”;

   

 

 

10.

LR aizsardzības ministrs Ģ.Kristovskis:

Papildināt likuma 35.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Ja par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu tiesa karavīram ir piespriedusi sodu, kas ir vieglāks par brīvības atņemšanu, aizsardzības ministrs nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs atļaut viņam turpināt dienestu.”

 

Pieņemt

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu tiesa piespriedusi karavīram sodu, kas ir vieglāks par brīvības atņemšanu, aizsardzības ministrs, ja nepieciešams, ir tiesīgs atļaut viņam turpināt dienestu.”

50.pants. Atvaļināto karavīru tiesības un viņiem paredzētās

kompensācijas

(1) Atvaļinot karavīrus no aktīvā dienesta, viņiem izmaksā šādas kompensācijas:

…..

f) ja atvaļināšana notiek disciplināro pārkāpumu dēļ vai uz tiesas sprieduma pamata - līdz atvaļināšanas dienai.

 

 

11.

LR aizsardzības ministrs Ģ.Kristovskis:

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:
“50.pantā:

izslēgt pirmās daļas f)punktu;

 

Pieņemt

7. 50.pantā:

izslēgt pirmās daļas “f” apakšpunktu;

(2) Ja virsnieks un virsdienesta instruktors un kareivis sešu mēnešu

laikā pēc atvaļināšanas, obligātā aktīvā dienesta karavīrs - triju mēnešu laikā pēc atvaļināšanas stājas citā algotā darbā, kurā tiek izdarīti sociālās nodrošināšanas maksājumi, viņam saglabājas nepārtrauktais darba

stāžs.

(3) Ja karavīrs atvaļināts no aktīvā dienesta ar tiesībām valkāt karavīra formas tērpu, viņam saglabājas šā likuma 46.panta piektajā daļā, 47.panta otrajā un piektajā daļā un 48.panta pirmajā daļā paredzētās tiesības un garantijas.

 

 

12.

LR aizsardzības ministrs Ģ.Kristovskis:

Papildināt 50.pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Atvaļinot karavīru no aktīvā dienesta disciplīnas pārkāpumu dēļ vai sakarā ar notiesājošu tiesas spriedumu, viņam izmaksā tikai atalgojumu līdz atvaļināšanas dienai.”;

uzskatīt līdzšinējo otro un trešo daļu attiecīgi par trešo un ceturto daļu.”

 

Pieņemt

papildināt pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Atvaļinot karavīru no aktīvā dienesta disciplīnas pārkāpumu dēļ vai sakarā ar notiesājošu tiesas spriedumu, viņam izmaksā tikai atalgojumu līdz atvaļināšanas dienai.”;

uzskatīt līdzšinējo otro un trešo daļu attiecīgi par trešo un ceturto daļu.

51.pants. Atvaļināto karavīru pensijas

(1) Atvaļinātajiem karavīriem, ja viņu izdiena militārajā dienestā ir lielāka par 20 gadiem, maksā izdienas pensiju saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par karavīru izdienas pensijām".

(2) Gadījumus, kad karavīriem izdienas pensiju var piešķirt ar atvieglotiem noteikumiem, nosaka Latvijas Republikas likums "Par karavīru

izdienas pensijām".

 

 

 

13.

LR aizsardzības ministrs Ģ.Kristovskis:

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā

“Aizstāt 51.pantā vārdus “Latvijas Republikas likums “Par karavīru izdienas pensijām” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Militārpersonu izdienas pensiju likums” (attiecīgā locījumā).

 

Pieņemt

8. Aizstāt 51.pantā vārdus “Latvijas Republikas likums “Par karavīru izdienas pensijām”” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Militārpersonu izdienas pensiju likums” (attiecīgā locījumā).