Iesniedz Juridiskā komisija

Iesniedz Juridiskā komisija Likumprojekts trešajam lasījumam

 

Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” (reģ.nr.173)

1.

Likuma

“Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”

attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

2.

Otrajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

3.

Pr.nr.

4.

Priekšlikumi

5.

Juridiskās komisijas atzinums

6.

Redakcija, kurā likumprojektu trešajā lasījumā ierosina pieņemt Juridiskā komisija

 

Izdarīt likumā “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 10.nr.; 1997, 8.nr.; 1998, 22.nr.) šādus grozījumus:

       

3.pants. (1) Zemes reformas laikā uz pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā piederēja pašvaldībai tās pašreizējā administratīvajā teritorijā, bet meža fonda zemes - arī citā administratīvajā teritorijā, izņemot zemi, kura:

1) zemes reformas gaitā atbilstoši likumiem piešķirta (nodota) īpašumā fiziskajai vai juridiskajai personai tai piederējušās zemes vietā;

2) piešķirta fiziskajai personai pastāvīgā lietošanā vai rezervēta ar tiesībām iegūt to īpašumā;

3) saskaņā ar šā likuma 2.panta trešo daļu ierakstāma uz valsts vārda.

(2) Zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā piederēja fiziskajām un

1. Papildināt 3.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Uz pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, uz kuras par valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem ir uzbūvētas ielas, ja tās ir pašvaldības valdījumā.”

1.

Atbildīgā komisija

Aizstāt 3.panta ceturtajā daļā vārdus “ierakstāma zeme” ar vārdiem “var ierakstīt zemi”.

Atbalstīt priekšliku-mu, izsakot likumpro-jekta 1.pantu jaunā redakcijā.

1. Papildināt 3.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Uz pašvaldības vārda zemesgrāmatās var ierakstīt zemi, uz kuras par valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem ir uzbūvētas ielas, ja tās ir pašvaldības valdījumā.”

juridiskajām personām, ja šīs personas par zemi saņēmušas kompensāciju, nav pieprasījušas atjaunot īpašuma tiesības uz zemi vai arī zemes īpašuma tiesību atjaunošana likumos nav paredzēta, tikai gadījumos, ja:

1) uz šīs zemes ir pašvaldībai piederošas ēkas (būves);

2) apstiprinātajā pagasta vai pilsētas ģenerālplānā vai zemes ierīcības projektā saskaņā ar zemes reformas laikā iesniegtajiem pašvaldību institūciju pieprasījumiem paredzēti attiecīgi zemes gabali jaunu objektu celtniecībai un pašvaldību funkciju realizēšanai. Ja šādi ģenerālplāni vai zemes ierīcības projekti vēl nav izstrādāti un apstiprināti, pašvaldību institūciju pieprasīto zemes gabalu nepieciešamības pamatojums un to platības saskaņojamas ar Finansu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju;

3) uz šīs zemes ir dzīvojamās mājas, kurās esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" un likumu "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju".

(3) Zemes reformas laikā pašvaldībai piekrīt un uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā piederēja valstij, ja uz šīs zemes ir:

1) pašvaldībai piederošas ēkas (būves) un pašvaldības uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības);

2) privatizēti pašvaldības īpašuma objekti vai citādi atsavinātas pašvaldības vai pašvaldības uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) ēkas (būves);

3) dzīvojamās mājas, kurās esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" un likumu "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju".

         

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

13.pants. (1) Valsts vai pašvaldības zemes īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatās par pamatu ir šādi dokumenti:

1) šā likuma 9. vai 10.pantā noteiktajā kārtībā sastādīta uzziņa;

2) Valsts zemes dienesta izsniegts zemes gabala robežu plāns ar zemes gabala kadastra numuru;

3) Valsts zemes dienesta izziņa par ēkām (būvēm), kas atrodas uz zemes, vai izziņa par to, ka zeme ir neapbūvēta;

4) ēku (būvju) piederību apliecinoši dokumenti;

5) strīda gadījumā - spēkā stājies Centrālās zemes komisijas lēmums vai tiesas spriedums;

6) iesniegums attiecīgajai zemesgrāmatu nodaļai.

(2) Vienlaikus ar valsts vai pašvaldības zemes īpašuma tiesībām zemesgrāmatās nostiprināmas īpašuma tiesības attiecīgi uz valstij vai pašvaldībām piederošām ēkām (būvēm), kas atrodas uz zemes gabala.

2. Papildināt 13.panta pirmās daļas 4.punktu ar vārdiem “bet attiecībā uz ielām - domes (padomes) priekšsēdētāja parakstīta izziņa par to, ka tās uzbūvētas par valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem un ir pašvaldības valdījumā”.

       

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

14.pants. (1) Pēc valsts zemes īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatās rīcību ar šo īpašumu regulē Civillikuma noteikumi ar ierobežojumiem, kas noteikti zemes reformas likumos, citos likumos un Ministru kabineta noteikumos.

(2) Pēc pašvaldības zemes īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatās rīcību ar šo īpašumu regulē likums "Par pašvaldībām" un Civillikuma noteikumi ar ierobežojumiem, kas noteikti zemes reformas likumos, citos likumos un Ministru kabineta noteikumos.

3. Papildināt 14.pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja zemesgabala īpašuma tiesību pārreģistrācija zemesgrāmatā veicama saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 70.panta trešo daļu, īpašuma tiesību pārreģistrācijas pamatā ir šādi dokumenti:

1) Ministru kabineta rīkojums par zemesgabala nodošanu privatizācijai;

2) zemesgabala nodošanas un pieņemšanas akts, kas sastādīts saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 67.panta trešo daļu.

(4) Ja zemesgabala īpašuma tiesību pārreģistrācija zemesgrāmatā veicama saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 70.panta ceturto daļu, īpašuma tiesību pārreģistrācijas pamatā ir šādi dokumenti:

1) attiecīgās pašvaldības lēmums par zemesgabala nodošanu privatizācijai;

2) zemesgabala nodošanas un pieņemšanas akts, kas sastādīts saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 67.panta trešo daļu.”

       

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

15.pants. (1) Līdz valstij un pašvaldībām piederošā un piekrītošā zemes īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatās īpašuma faktiskajiem izmantotājiem labticīgi jālieto to turējumā esošais zemes īpašums.

(2) Zemes lietotājs saskaņā ar Civillikuma normām nes nastas un apgrūtinājumus, kā arī ievāc augļus no lietām, kas ietilpst konkrētajos īpašumos.

4. Papildināt 15.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja uz valstij vai pašvaldībai piederošā vai piekrītošā zemesgabala atrodas privatizētas ēkas (būves), valsts vai pašvaldība šā zemesgabala vai tā daļas lietošanas tiesības nedrīkst nodot trešajai personai ēku (būvju) celtniecībai.”