Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un

to nostiprināšanu zemesgrāmatās"

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 10.nr.; 1997, 8.nr.; 1998, 22.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 14.pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja zemesgabala īpašuma tiesību pārreģistrācija zemesgrāmatās veicama saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" 70.panta trešo daļu, īpašuma tiesību pārreģistrācijas pamatā ir šādi dokumenti:

1) Ministru kabineta rīkojums par zemesgabala nodošanu privatizācijai;

2) zemesgabala nodošanas un pieņemšanas akts, kas sastādīts saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" 67.panta trešo daļu.

(4) Ja zemesgabala īpašuma tiesību pārreģistrācija zemesgrāmatās veicama saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" 70.panta ceturto daļu, īpašuma tiesību pārreģistrācijas pamatā ir šādi dokumenti:

1) attiecīgās pašvaldības lēmums par zemesgabala nodošanu privatizācijai;

2) zemesgabala nodošanas un pieņemšanas akts, kas sastādīts saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" 67.panta trešo daļu."

2. Papildināt 15.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja valstij vai pašvaldībām piederošajā zemesgabalā atrodas privatizētas ēkas (būves), līdz zemesgabala nostiprināšanai zemesgrāmatā šā zemesgabala vai tā daļas lietošanas tiesības nedrīkst nodot trešajai personai ēku (būvju) celtniecībai."