Likumprojekts

Likums par valsts atbalstu eksporta un investīciju apdrošināšanā,

eksporta un importa garantēšanā un kreditēšanā

 

1.pants. Terminu skaidrojums

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) eksporta apdrošināšana – eksportētājiem no pircējiem saskaņā ar savstarpējiem līgumiem pienākošos maksājumu apdrošināšana pret komerciālo vai politisko risku, kā arī par labu eksportētājiem apdrošinātais risks pret iespējamo līgumu laušanu no pircēju puses komerciālo vai politisko risku iestāšanās gadījumos;

2) kredītu apdrošināšana – kredītiestāžu vai citu finansu institūciju izsniegto kredītu ārvalstu pircējiem apdrošināšana, preču kredītu (samaksa par precēm tiek veikta noteiktā laikā pēc preču piegādes) apdrošināšana par labu piegādātājiem, ja preču saņēmēji ir eksportētāji;

3) investīciju apdrošināšana – Latvijas Republikā reģistrēto uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) ārvalstīs veikto investīciju apdrošināšana pret iespējamiem zaudējumiem politiskā riska apstākļos, ja šīs investīcijas veicina Latvijas eksporta preču un pakalpojumu tirgus paplašināšanos.

2.pants. Likuma mērķis

(1) Šā likuma mērķis ir noteikt:

1) kārtību, kādā valsts nodrošina atbalstu eksporta un investīciju apdrošināšanā, eksporta un importa – preču un pakalpojumu veidā, kas nepieciešami, lai ražotu preces eksportam vai sniegtu eksporta pakalpojumus, – garantēšanā un kreditēšanā;

2) valsts atbildību par šā panta pirmās daļas pirmajā punktā minēto valsts atbalstu, ko īsteno valsts izveidota specializēta uzņēmējsabiedrība valsts akciju sabiedrība "Latvijas eksportkredīts" (turpmāk – valsts akciju sabiedrība "Latvijas eksportkredīts").

(2) Uz šajā likumā minēto eksporta apdrošināšanu, kredītu apdrošināšanu un investīciju apdrošināšanu neattiecas Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma normas.

 

 

3.pants. Valsts akciju sabiedrības "Latvijas eksportkredīts" akcionāri un pārvalde

(1) Valsts akciju sabiedrības "Latvijas eksportkredīts" dibinātājs ir valsts.

(2) Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas eksportkredīts" akcionāriem var būt Latvijā un ārvalstīs reģistrētas juridiskas personas – kredītiestādes, apdrošināšanas sabiedrības un citas finansu institūcijas –, kā arī fiziskas personas, tomēr valsts daļa akciju sabiedrībā nedrīkst būt mazāka par 51% no pamatkapitāla akciju skaita.

4.pants. Darbības mērķi un uzdevumi

Valsts atbalsta īstenošanas ietvaros eksporta un investīciju apdrošināšanā, eksporta un importa garantēšanā un kreditēšanā valsts akciju sabiedrībai "Latvijas eksportkredīts" ir šādi mērķi un uzdevumi:

1) nodrošināt klientiem – eksportētājiem un importētājiem – iespēju izmantot pēcapmaksu atbilstoši savstarpējiem līgumiem, kas noslēgti ar preču pircējiem vai pārdevējiem;

2) apdrošināt Latvijas Republikā reģistrētos uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības) pret komerciālo vai politisko risku, kas var apdraudēt to eksporta darījumus vai ieguldītās investīcijas ārvalstīs;

3) veicināt tehnoloģiju un iekārtu, komplektējošo detaļu un izejvielu iegādi, kas nepieciešamas, lai ražotu preces eksportam vai sniegtu eksporta pakalpojumus;

4) veicināt valstij stratēģiski svarīgu tautsaimniecības nozaru preču vai pakalpojumu eksportu.

5.pants. Galvenie darbības virzieni un principi

(1) Valsts akciju sabiedrība "Latvijas eksportkredīts" apdrošina eksportu, kredītus un investīcijas, kā arī veic garantēšanu un kreditēšanu saskaņā ar šīs akciju sabiedrības padomes apstiprinātiem noteikumiem.

(2) Importa garantēšana un kreditēšana pieļaujama tikai tad, ja tiek importētas preces (iekārtas vai izejvielas), kas nepieciešamas, lai ražotu preces eksportam vai sniegtu eksporta pakalpojumus.

(3) Valsts akciju sabiedrība "Latvijas eksportkredīts" savus pakalpojumus sniedz atbilstoši komerciāliem principiem un proporcionāli darījuma riskam nosaka prēmijas, kas tiek pieprasītas par apdrošināšanu un garantēšanu.

(4) Apdrošināšanas, garantēšanas un kreditēšanas noteikumi nedrīkst pieļaut vai paredzēt valsts subsīdijas. To vispārējiem principiem jāatbilst Ekonomiskās sadarbības attīstības organizācijas (OECD) valstu praksē esošajiem eksporta un investīciju apdrošināšanas un eksporta kreditēšanas principiem, kā arī Pasaules tirdzniecības organizācijas (WTO) līgumos ietvertajām prasībām un jānosaka, ka:

1) apdrošinot vai garantējot vidēja termiņa (vairāk par gadu) komerciālos riskus, valsts akciju sabiedrība "Latvijas eksportkredīts" var uzņemties segt saistības ne vairāk kā 85 % apmērā, bet politisko risku gadījumos – ne vairāk kā 95% apmērā. Izņēmuma gadījumos valsts akciju sabiedrība "Latvijas eksportkredīts" var uzņemties segt politisko risku 100 % apmērā, taču šie projekti jāiesniedz izskatīšanai šā likuma 7.panta trešajā daļā minētajai komisijai;

2) veicot kreditēšanu, valsts akciju sabiedrības "Latvijas eksportkredīts" noteiktās procentu likmes nedrīkst būt zemākas par Ekonomiskās sadarbības attīstības organizācijas (OECD) noteiktajām minimālajām procentu likmēm oficiāli atbalstītajiem eksportkredītiem.

6.pants. Valsts akciju sabiedrības "Latvijas eksportkredīts" pašu kapitāls

Lai nodrošinātu sekmīgai darbībai pietiekamu pašu kapitālu, valsts akciju sabiedrības "Latvijas eksportkredīts" pašu kapitālam jāsasniedz 10 miljoni latu, no kuriem pieci miljoni latu ir pamatkapitāls un pieci miljoni latu – rezerves kapitāls.

7.pants. Sniegto pakalpojumu un saistību sadalījums

(1) Valsts akciju sabiedrība "Latvijas eksportkredīts" sniedz pakalpojumus un saistības, uzņemoties politiskos riskus un komerciālos riskus. Politisko risku var radīt Latvijas preču un pakalpojumu pircēju vai ārvalstu aizņēmēja valstī esošā politiskā situācija, kas radusies kara, revolūcijas, streiku, valūtas konvertācijas vai pārskaitīšanas aizlieguma dēļ, kā arī ja attiecīgajā valstī ir stājies spēkā importa aizliegums, vai cita pielīdzināma notikuma dēļ, ko ar normatīvo dokumentu noteikušas attiecīgās valsts varas institūcijas un kura dēļ varētu rasties ierobežojumi eksportkredītu (kredīti, kas tiek piešķirti ārvalstu juridiskajām personām – Latvijas preču un pakalpojumu pircējiem) atmaksāšanai vai eksportētājam pienākošos maksājumu saņemšanai. Par komerciālo risku šā likuma izpratnē ir uzskatāms risks, kas pastāv attiecībā uz Latvijas preču un pakalpojumu pircēju, kas reģistrēts attiecīgajā ārvalstī, vai ārvalstu aizņēmēja spēju veikt eksportētājiem vai aizdevējiem pienākošos maksājumus saskaņā ar eksporta vai aizdevuma līgumos paredzētajiem noteikumiem un nav saistīts ar politisko risku.

(2) Valsts akciju sabiedrības "Latvijas eksportkredīts" sniegtie pakalpojumi un saistības iedalāmas divās grupās atbilstoši riska veidam:

1) pirmajā grupā ietilpst komerciālā riska īstermiņa darījumi, kas nav saistīti ar politisko risku, – šādi darījumi tiek segti ar pašu kapitālu;

2) otrajā grupā ietilpst neatkarīgi no termiņa jebkuri darījumi, ja tie saistīti ar politisko risku, – šādi darījumi tiek segti no rezerves kapitāla un, ja tas ir nepietiekams, – no gadskārtējā valsts budžeta līdzekļiem valsts akciju sabiedrības "Latvijas eksportkredīts" izdevumu segšanai. Līdz brīdim, kad valsts akciju sabiedrības "Latvijas eksportkredīts" pašu kapitāls būs sasniedzis šā likuma 6.pantā minēto apmēru, pie otrās grupas darījumiem tiek pieskaitīti arī vidēja termiņa (vairāk par gadu) komerciālā riska darījumi.

(3) Valsts akciju sabiedrības "Latvijas eksportkredīts" saistību sadalījumu attiecīgi pa darbības veidiem (apdrošināšana, garantēšana un kreditēšana), maksimālo saistību apjomu attiecībā uz individuālu klientu, kā arī riska koncentrāciju pa valstīm katru gadu apstiprina ar Ministru kabineta rīkojumu izveidota komisija (turpmāk – Komisija).

(4) Komisijas darbību reglamentē Ministru kabineta apstiprināts nolikums.

8.pants. Komisijas darbības galvenie uzdevumi

(1) Gadskārtējā valsts budžeta sagatavošanas procesā Komisija izskata, apstiprina un iesniedz Ekonomikas ministrijā valsts akciju sabiedrības "Latvijas eksportkredīts" sagatavoto budžeta līdzekļu pieprasījumu šā likuma 7.panta otrās daļas otrajā apakšpunktā minēto saistību nodrošināšanai, ne retāk kā divas reizes gadā izvērtē valsts akciju sabiedrības "Latvijas eksportkredīts" esošo saistību apjomu un iesniedz par to ziņojumu Ekonomikas ministrijā.

(2) Komisija izskata individuālus projektus, kuros ir paredzēts segt politisko risku 100% apmērā. Komisija izskata arī tādus projektus, kas pārsniedz 10% no Komisijas noteiktā valsts akciju sabiedrības "Latvijas eksportkredīts" maksimālā saistību apjoma un vidēja termiņa politiskā riska projektus, taču pirms apstiprināšanas šie projekti jāiesniedz saskaņošanai Valsts atbalsta uzraudzības komisijā, kas darbojas saskaņā ar likumu "Par uzņēmējdarbībai sniegtā valsts un pašvaldību atbalsta kontroli".

(3) Komisija nosaka valsts akciju sabiedrības "Latvijas eksportkredīts" maksimālo saistību apjomu, kā arī saistību limitu katram gadam.

9.pants. Valsts atbildība

(1) Lai nodrošinātu valsts akciju sabiedrības "Latvijas eksportkredīts" darbību, saistību izpildi un līdz ar to valsts atbalstu eksporta veicināšanai, likumā par gadskārtējo valsts budžetu nosaka:

1) valsts budžeta līdzekļu izdevumus iespējamo saistību segšanai politiskā riska gadījumā, ja valsts akciju sabiedrības "Latvijas eksportkredīts" līdzekļi, kas paredzēti politiskā riska segšanai, nav pietiekami. Līdz brīdim, kad valsts akciju sabiedrības "Latvijas eksportkredīts" pašu kapitāls būs sasniedzis šā likuma 6.pantā minēto apmēru, valsts budžeta līdzekļu izdevumi tiks noteikti saistību segšanai arī vidēja termiņa (vairāk par gadu) komerciālā riska gadījumā, ja valsts akciju sabiedrības "Latvijas eksportkredīts" līdzekļi, kas paredzēti komerciālā riska segšanai, nav pietiekami;

2) budžeta līdzekļus šā likuma 6.pantā noteiktā valsts akciju sabiedrības "Latvijas eksportkredīts" pašu kapitāla apmēra sasniegšanai.

(2) Valsts atbild par valsts akciju sabiedrības "Latvijas eksportkredīts" saistībām, un attiecīgā gada valsts budžetā tiek paredzēti līdzekļi saistību nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātiem saistību limitiem politisko risku gadījumā un vidēja termiņa komerciālā riska gadījumā.

Pārejas noteikums

Šā likuma 7.panta trešajā daļā minētā Komisija izveidojama divu mēnešu laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās dienas.