11

28.03.00

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi likumā “Par pievienotās vērtības nodokli”” izskatīšanai 2.lasījumā

.

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

 

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par pievienotās vērtības nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 1995, 9., 24.nr; 1996, 11.nr., 1997, 24.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā "Par pievienotās vērtības nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 1995, 9., 24.nr; 1996, 11.nr., 1997, 24.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

5) pašpatēriņš - pašu ražoto preču nodošana un savu pakalpojumu sniegšana bez atlīdzības uzņēmējam, viņa ģimenes locekļiem un citām personām, to skaitā darbiniekiem, kā arī nesaņemtā vērtības daļa, kas ir zemāka par preču un pakalpojumu pašizmaksu;

 

1.

Valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča

Izteikt 1.panta 5.punktu šādā redakcijā:

“5) pašpatēriņš – pašu ražoto preču nodošana un savu pakalpojumu sniegšana uzņēmējam, viņa ģimenes locekļiem un citām personām, to skaitā darbiniekiem, bez atlīdzības vai par atlīdzību, kas ir zemāka par preču vai pakalpojumu pašizmaksu”;

Atbalstīt

1. 1.pantā:

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

“5) pašpatēriņš – pašu ražoto preču nodošana un savu pakalpojumu sniegšana uzņēmējam, viņa ģimenes locekļiem un citām personām, to skaitā darbiniekiem, bez atlīdzības vai par atlīdzību, kas ir zemāka par preču vai pakalpojumu pašizmaksu”;

12) tirgus vērtība preču piegādes, pašpatēriņa vai pakalpojumu sniegšanas gadījumā - atlīdzība par precēm vai pakalpojumiem, pieņemot, ka preces ir piegādātas vai pakalpojumi sniegti, lai gūtu peļņu;

 

2.

Valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča

Svītrot 1.panta 12.punktā vārdu “pašpatēriņa”;

Atbalstīt

12.punktā izslēgt vārdu “pašpatēriņa”;

14) maiņas darījums - šā likuma izpratnē: preču vai pakalpojumu apmaiņas darījums saskaņā ar noslēgto līgumu;

 

3.

Valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča

Papildināt 1.panta 14.punktu aiz vārdiem “saskaņā ar” ar vārdu “rakstveidā”.

Atbalstīt

papildināt 14.punktu aiz vārdiem “saskaņā ar” ar vārdu “rakstveidā”.

2.pants. Ar pievienotās vērtības nodokli apliekamie darījumi un to apliekamā vērtība

(3) Budžeta institūciju veiktās darbības, kas nodrošina valsts izpildvaras funkcijas (arī nodokļu, nodevu un naudas sodu iekasēšanu), šā likuma izpratnē netiek uzskatītas par apliekamiem darījumiem.

 

4.

Valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča

Svītrot 2.panta trešajā daļā vārdus “darbības, kas nodrošina”;

Atbalstīt

2. 2.pantā:

trešajā daļā izslēgt vārdus “darbības, kas nodrošina”;

(5) Ar nodokli apliekamā preču piegādes vai sniegto pakalpojumu vērtība ir par preču piegādi vai pakalpojumiem maksājamā atlīdzība naudas izteiksmē bez pievienotās vērtības nodokļa. Sniedzot starpniecības pakalpojumus, par vērtību, kas apliekama ar nodokli, uzskatāma starpniecības atlīdzība.

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča

Izteikt 2.panta piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ar nodokli apliekamā preču piegādes vai sniegto pakalpojumu vērtība ir preču vai pakalpojumu tirgus vērtība naudas izteiksmē bez pievienotās vērtības nodokļa.”

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 2.panta piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ar nodokli apliekamā preču piegādes vai sniegto pakalpojumu vērtība ir preču vai pakalpojumu tirgus vērtība naudas izteiksmē bez pievienotās vērtības nodokļa. Sniedzot starpniecības pakalpojumus, par vērtību, kas apliekama ar nodokli, uzskatāma starpniecības atlīdzība.”

Iestrādāts komisijas priekš-likumā

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ar nodokli apliekamā preču piegādes vai sniegto pakalpojumu vērtība ir preču vai pakalpojumu tirgus vērtība naudas izteiksmē bez pievienotās vērtības nodokļa. Sniedzot starpniecības pakalpojumus, par vērtību, kas apliekama ar nodokli, uzskatāma starpniecības atlīdzība.”;

(17) Preču piegādes vērtībā iekļaujama arī aprēķinātā paredzamā preču nobiruma, izgarojuma un citu plānoto zudumu vērtība. Papildu nodoklis par šādi zaudētām precēm nav jāaprēķina. Zudumu vērtība, kas pārsniegusi aprēķināto un nav iekļauta preču piegādes vērtībā, uzskatāma par pašpatēriņu un apliekama ar nodokli.

 

7.

Valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča

Svītrot 2.panta septiņpadsmitās daļas pēdējo teikumu.

Atbalstīt

izslēgt septiņpadsmitās daļas pēdējo teikumu.

3.pants. Ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas un to reģistrācija

(9) Ievedot preces iekšzemē, pievienotās vērtības nodokli uz robežas maksā gan apliekamā persona, gan jebkura cita persona, kas ieved preces.

 

8.

Valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča

Izteikt 3.panta devīto daļu šādā redakcijā:

“(9) Ievedot preces iekšzemē, pievienotās vērtības nodokli uz Latvijas Republikas muitas robežas vai iekšzemes muitas iestādē maksā gan apliekamā persona, gan jebkura cita persona, kas ieved preces, kurām tiek piemērota muitas procedūra, kas paredz muitas maksājumu veikšanu, ja šajā likumā nav noteikts citādi.”

Atbalstīt

3. Izteikt 3.panta devīto daļu šādā redakcijā:

“(9) Ievedot preces iekšzemē, pievienotās vērtības nodokli uz Latvijas Republikas muitas robežas vai iekšzemes muitas iestādē maksā gan apliekamā persona, gan jebkura cita persona, kas ieved preces, kurām tiek piemērota muitas procedūra, kas paredz muitas maksājumu veikšanu, ja šajā likumā nav noteikts citādi.”.

4. pants. Preču piegādes un pakalpojumu sniegšanas vieta

(4) Šādiem pakalpojumiem -

1) kultūras, mākslas, izglītības, zinātnes, sporta un līdzīgi pakalpojumi;

2) ar preču pārkraušanu un uzglabāšanu, kā arī citi ar transportēšanu saistītie pakalpojumi - sniegšanas vieta ir tā vieta, kur tie tiek sniegti;

 

9.

Valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča

Izteikt 4.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Kultūras, mākslas, izglītības, zinātnes un sporta pakalpojumiem sniegšanas vieta ir tā vieta, kur tie tiek sniegti.”

Atbalstīt

4. 4.pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Kultūras, mākslas, izglītības, zinātnes un sporta pakalpojumiem sniegšanas vieta ir tā vieta, kur tie tiek sniegti.”;

(6) Transporta pakalpojumu sniegšanas vieta ir tā vieta, kur noris preču vai pasažieru pārvadāšana. Ja transporta pakalpojums tiek sniegts gan iekšzemē, gan ārvalstīs vai Latvijas Republikas teritorijā, kas šā likuma izpratnē nav iekšzeme, pievienotās vērtības nodokļa likme tiek piemērota Ministru kabineta noteiktajā kārtībā proporcionāli iekšzemē un ārvalstīs vai Latvijas Republikas teritorijā, kas šā likuma izpratnē nav iekšzeme, sniegtā transporta pakalpojuma apjomam.

 

10.

Valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča

Izteikt 4.panta sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Transporta pakalpojumu sniegšanas vieta tiek noteikta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, ievērojot principu:

1) pasažieru pārvadājumiem transporta pakalpojumu sniegšanas vieta ir tā vieta, kur noris pasažieru pārvadāšana;

2) preču kravu pārvadājumiem transporta pakalpojuma sniegšanas vietu nosaka atkarībā no preču piegādes vietas saskaņā ar šā likuma 4.panta otro daļu.”

Atbalstīt

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Transporta pakalpojumu sniegšanas vieta tiek noteikta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, ievērojot principu:

1) pasažieru pārvadājumiem transporta pakalpojumu sniegšanas vieta ir tā vieta, kur noris pasažieru pārvadāšana;

2) preču kravu pārvadājumiem transporta pakalpojuma sniegšanas vietu nosaka atkarībā no preču piegādes vietas saskaņā ar šā likuma 4.panta otro daļu”;

6.pants. Izņēmumi

(1) Ar nodokli neapliek šādu preču piegādes un pakalpojumus:

13) apdrošināšanas sabiedrību sniegtos apdrošināšanas pakalpojumus atbilstoši likumam "Par apdrošināšanu";

 

11.

Valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča

Izteikt 6.panta pirmās daļas 13.punktu šādā redakcijā:

“13) apdrošinātāju un apdrošināšanas starpnieku sniegtos apdrošināšanas pakalpojumus atbilstoši Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumam;”

Atbalstīt

5. 6. pantā:

izteikt pirmās daļas 13.punktu šādā redakcijā:

“13) apdrošinātāju un apdrošināšanas starpnieku sniegtos apdrošināšanas pakalpojumus atbilstoši Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumam;”

14) iedzīvotāju maksājumus par dzīvojamo telpu īri saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem (izņemot maksājumus par viesnīcu, moteļu un tamlīdzīgu iestāžu pakalpojumiem), par apkuri, siltā un aukstā ūdens piegādi, kanalizāciju, atkritumu izvešanu;

 

12.

Valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča

Papildināt 6.panta pirmās daļas 14.punktu aiz vārdiem “atkritumu izvešanu” ar šādu tekstu:

“…,kā arī dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas pakalpojumus, kurus valsts vai pašvaldības institūcija sniedz privatizēto dzīvokļu īpašniekiem līdz dzīvojamās mājas privatizācijai”;

Atbalstīt

Papildināt pirmās daļas 14.punktu aiz vārdiem “atkritumu izvešanu” ar šādu tekstu:

“…,kā arī dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas pakalpojumus, kurus valsts vai pašvaldības institūcija sniedz privatizēto dzīvokļu īpašniekiem līdz dzīvojamās mājas privatizācijai”;

17) finansiālos darījumus:

a) kredītu piešķiršanu un kontroli, kā arī pakalpojumus, kas saistīti ar kredītu vai citu galvojuma naudu garantijām un to uzraudzību, arī parādu piedzīšanu, ja to veic pats kredīta piešķīrējs,

 

13.

Valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča

Svītrot 6.panta pirmās daļas 17.punkta a) apakšpunktā vārdus “vai citu galvojuma naudu”;

Atbalstīt

Svītrot pirmās daļas 17.punkta a) apakšpunktā vārdus “vai citu galvojuma naudu”;

e) mērķdotācijas sabiedriskā pasažieru transporta dotēšanai un mērķsubsīdijas iekšzemes pārvadātājiem invalīdu un politiski represēto personu pārvadāšanai;

 

14.

Valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča

Svītrot 6.panta pirmās daļas 17.punkta e) apakšpunktu;

Atbalstīt

Svītrot pirmās daļas 17.punkta e) apakšpunktu;

7.pants. Nodokļa 0 procentu likmes piemērošana

(4) Nodokli, ko fiziskās personas samaksājušas par precēm (ja to vērtība pārsniedz 100 latu), kuras tiek izvestas no iekšzemes, atmaksā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

 

15.

 

 

 

 

16.

Valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča

7.pantā papildināt ceturto daļu aiz vārdiem “Nodokli, ko” ar vārdu “ārvalstu”.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

7.panta ceturtajā daļā aizstāt vārdus “100 latu” ar vārdiem “50 latu”.

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

papildināt ceturto daļu aiz vārdiem “Nodokli, ko” ar vārdu “ārvalstu”;

ceturtajā daļā aizstāt vārdus “100 latu” ar vārdiem “50 latu”.

8. pants. Pievienotās vērtības nodokļa rēķins

(7) Par nodokļa rēķinu var izmantot arī tirdzniecības uzņēmumā saņemto pirkuma čeku, ja tajā sniegta šā panta sestajā daļā minētā informācija. Ja šī informācija nav pilnīga, čekam jāpievieno speciāla parauga kvīts, kurā sniegta trūkstošā informācija.

 

17.

Valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča

Izteikt 8.panta septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Par nodokļa rēķinu var izmantot arī no apliekamās personas saņemto pirkuma čeku, ja tajā sniegta šā panta sestajā daļā minētā informācija. Ja šī informācija nav pilnīga, tad rēķina izsniedzējs čekam pievieno kvīti, kurā sniegta trūkstošā informācija.”

Atbalstīt

7. Izteikt 8.panta septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Par nodokļa rēķinu var izmantot arī no apliekamās personas saņemto pirkuma čeku, ja tajā sniegta šā panta sestajā daļā minētā informācija. Ja šī informācija nav pilnīga, tad rēķina izsniedzējs čekam pievieno kvīti, kurā sniegta trūkstošā informācija.”

10.pants. Priekšnodokļa atskaitīšana un budžetā maksājamā nodokļa aprēķināšana

(6) Ja apliekamā persona veic mantisko ieguldījumu neapliekamās personas kapitālā, ieguldītājs zaudē tiesības uz priekšnodokļa atskaitījumiem par ieguldāmo īpašumu. Šādos gadījumos valsts budžetā iemaksājama nodokļa summa, kas samaksāta, šo īpašumu iegādājoties, un atskaitīta kā priekšnodoklis. Ja ieguldāmais īpašums ievests valstī, nemaksājot par to nodokli, budžetā iemaksājama nesamaksātā nodokļa summa saskaņā ar muitas kravas deklarācijā uzrādīto vērtību.

 

18.

Valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča

Izteikt 10.panta sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Ja apliekamā persona veic mantisko ieguldījumu neapliekamas personas pamatkapitālā, ieguldītājs zaudē tiesības uz priekšnodokļa atskaitījumiem par ieguldāmo īpašumu. Šādos gadījumos apliekamā persona nodokļa deklarācijā palielina budžetā maksājamā nodokļa apmēru par nodokļa summu, kas aprēķināta no ieguldāmo pamatlīdzekļu neamortizētās vērtības.”

Atbalstīt

8. Izteikt 10.panta sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Ja apliekamā persona veic mantisko ieguldījumu neapliekamas personas pamatkapitālā, ieguldītājs zaudē tiesības uz priekšnodokļa atskaitījumiem par ieguldāmo īpašumu. Šādos gadījumos apliekamā persona nodokļa deklarācijā palielina budžetā maksājamā nodokļa apmēru par nodokļa summu, kas aprēķināta no ieguldāmo pamatlīdzekļu neamortizētās vērtības.”

11.pants. Nodokļa deklarācija

(4) Apliekamā persona, kura šajā pantā noteiktajā termiņā vai vispār nav iesniegusi nodokļa deklarāciju, netiek atbrīvota no nodokļa maksāšanas budžetā, bet saskaņā ar šā likuma 10.pantu zaudē tiesības uz priekšnodokļa atskaitījumiem attiecīgajā taksācijas periodā.

 

19.

Valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča

Izslēgt 11.panta ceturtajā daļā vārdus: “…,bet saskaņā ar šā likuma 10.pantu zaudē tiesības uz priekšnodokļa atskaitījumiem attiecīgajā taksācijas periodā.”

Atbalstīt

9. Izslēgt 11.panta ceturtajā daļā vārdus: “…,bet saskaņā ar šā likuma 10.pantu zaudē tiesības uz priekšnodokļa atskaitījumiem attiecīgajā taksācijas periodā.”

12.pants. Nodokļa iemaksāšanas kārtība

(13) Nodoklis ir piedzenams, kad beidzies noteiktais taksācijas periods.

 

20.

Valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča

Izteikt 12.panta trīspadsmito daļu šādā redakcijā:

“(13) Nodoklis ir piedzenams saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām”.”

Atbalstīt

10. Izteikt 12.panta trīspadsmito daļu šādā redakcijā:

“(13) Nodoklis ir piedzenams saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām”.”

   

21.

Valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča

Papildināt ar jaunu 17.pantu šādā redakcijā:

“17.pants. Likuma normu piemērošanas kārtība

Šī likuma normu piemērošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

Atbalstīt

12. Papildināt ar jaunu 17.pantu šādā redakcijā:

“17.pants. Likuma normu piemērošanas kārtība

Šī likuma normu piemērošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

 

papildināt pārejas noteikumus ar 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

"7. Laika periodā no 1999.gada 1.jūlija līdz 2002.gada 31.decembrim pievienotās vērtības nodokli par Pārejas noteikumu 8.punktā minēto kokmateriālu piegādēm budžetā maksā kokmateriālu saņēmējs, ja kokmateriālu piegādātājs un kokmateriālu saņēmējs ir reģistrēti Valsts ieņēmumu dienestā kā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, ievērojot šādus nosacījumus:

22.

Juridiskais birojs

Ierosinām likumprojektā ietverto pārejas noteikumu 7. un 8. punktu izteikt kā likuma jaunu 13.2 pantu šādā redakcijā:

‘’13.2 pants. Nodokļa piemērošana darījumos par kokmateriālu piegādi

(1) Pievienotās vērtības nodokli par šā panta otrajā daļā minēto kokmateriālu piegādēm budžetā maksā kokmateriālu saņēmējs, ja kokmateriālu piegādātājs un kokmateriālu saņēmējs ir reģistrēti Valsts ieņēmumu dienestā kā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, ievērojot šādus nosacījumus:

Iestrādāts komisijas priekš-likumā

11. Papildināt ar jaunu 13.2 pantu šādā redakcijā:

‘’13.2 pants. Nodokļa piemērošana darījumos par kokmateriālu piegādi

(1) Pievienotās vērtības nodokli par šā panta otrajā daļā minēto kokmateriālu piegādēm budžetā maksā kokmateriālu saņēmējs, ja kokmateriālu piegādātājs un kokmateriālu saņēmējs ir reģistrēti Valsts ieņēmumu dienestā kā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, ievērojot šādus nosacījumus:

 

7.1. kokmateriālu piegādātāja un kokmateriālu saņēmēja darījuma attiecības noformē ar vienotā parauga stingrās uzskaites dokumentu “kokmateriālu transporta pavadzīme - rēķins”, kura lietošanas un noformēšanas kārtību, kā arī savstarpējo norēķinu veikšanas kārtību apstiprina Ministru kabinets;

 

1) kokmateriālu piegādātāja un kokmateriālu saņēmēja darījuma attiecības noformē ar vienotā parauga stingrās uzskaites dokumentu ‘’kokmateriālu transporta pavadzīme-rēķins’’, kura lietošanas un noformēšanas kārtību, kā arī savstarpējo norēķinu veikšanas kārtību apstiprina Ministru kabinets,

 

1) kokmateriālu piegādātāja un kokmateriālu saņēmēja darījuma attiecības noformē ar vienotā parauga stingrās uzskaites dokumentu ‘’kokmateriālu transporta pavadzīme-rēķins’’, kura lietošanas un noformēšanas kārtību, kā arī savstarpējo norēķinu veikšanas kārtību apstiprina Ministru kabinets,

 

7.2. apliekamās personas no aprēķinātā budžetā maksājamā nodokļa kā priekšnodokli par iegādātajiem kokmateriāliem atskaita tikai to nodokli, kas norādīts kokmateriālu transporta pavadzīmē - rēķinā, ja visi taksācijas periodā iegādātie kokmateriāli paredzēti savu apliekamo darījumu veikšanai. Šajos gadījumos pievienotās vērtības nodoklim par iegādātajiem kokmateriāliem nav jābūt samaksātam;

 

2) ar nodokli apliekamā persona no aprēķinātā budžetā maksājamā nodokļa kā priekšnodokli par iegādātajiem kokmateriāliem atskaita tikai to nodokli, kas norādīts kokmateriālu transporta pavadzīmē-rēķinā, ja visi taksācijas periodā iegādātie kokmateriāli paredzēti savu apliekamo darījumu veikšanai. Šajos gadījumos pievienotās vērtības nodoklim par iegādātajiem kokmateriāliem nav jābūt samaksātam,

 

2) ar nodokli apliekamā persona no aprēķinātā budžetā maksājamā nodokļa kā priekšnodokli par iegādātajiem kokmateriāliem atskaita tikai to nodokli, kas norādīts kokmateriālu transporta pavadzīmē-rēķinā, ja visi taksācijas periodā iegādātie kokmateriāli paredzēti savu apliekamo darījumu veikšanai. Šajos gadījumos pievienotās vērtības nodoklim par iegādātajiem kokmateriāliem nav jābūt samaksātam,

 

7.3. kokmateriālu piegādātājs un saņēmējs, likumā noteiktajā kārtībā iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju par taksācijas periodu, iesniedz arī nodokļa deklarācijas pielikumu. Nodokļa deklarācijas pielikuma formu, tā aizpildīšanas kārtību, kā arī metodiku, kādā grāmatvedībā uzrādāmi darījumi ar kokmateriāliem, apstiprina Valsts ieņēmumu dienests;

 

3) kokmateriālu piegādātājs un saņēmējs, likumā noteiktajā kārtībā iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju par taksācijas periodu, iesniedz arī nodokļa deklarācijas pielikumu. Nodokļa deklarācijas pielikuma formu un tās aizpildīšanas kārtību apstiprina Ministru kabinets, bet metodiku, kādā grāmatvedībā uzrādāmi darījumi ar kokmateriāliem, apstiprina Valsts ieņēmumu dienests,

 

3) kokmateriālu piegādātājs un saņēmējs, likumā noteiktajā kārtībā iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju par taksācijas periodu, iesniedz arī nodokļa deklarācijas pielikumu. Nodokļa deklarācijas pielikuma formu apstiprina Ministru kabinets, bet tās aizpildīšanas kārtību kā arī metodiku, kādā grāmatvedībā uzrādāmi darījumi ar kokmateriāliem, apstiprina Valsts ieņēmumu dienests;

 

7.4. Valsts ieņēmumu dienests nodokļa pārmaksu (starpību starp budžetā maksājamo nodokli un samaksāto priekšnodokli) apliekamām personām, kuras veic darījumus ar kokmateriāliem, atmaksā 30 dienu laikā pēc pamatota pieprasījuma un darījumus apliecinošu dokumentu iesniegšanas.

 

4) Valsts ieņēmumu dienests nodokļa pārmaksu (starpību starp budžetā maksājamo nodokli un samaksāto priekšnodokli) apliekamām personām, kuras veic darījumus ar kokmateriāliem, atmaksā 30 dienu laikā pēc pamatota pieprasījuma un darījumus apliecinošu dokumentu iesniegšanas.

 

4) Valsts ieņēmumu dienests nodokļa pārmaksu (starpību starp budžetā maksājamo nodokli un samaksāto priekšnodokli) apliekamām personām, kuras veic darījumus ar kokmateriāliem, atmaksā 30 dienu laikā pēc pamatota pieprasījuma un darījumus apliecinošu dokumentu iesniegšanas.

 

8. Pārejas noteikumu 7.punktā noteiktā kārtība piemērojama darījumiem ar šādiem kokmateriāliem:

 

(2) Šā panta pirmajā daļā minētā kārtība piemērojama darījumiem ar šādiem kokmateriāliem:

 

(2) Šā panta pirmajā daļā minētā kārtība piemērojama darījumiem ar šādiem kokmateriāliem:

 

8.1. apaļkokiem, kuri ir nocirsti un atzaroti, sagarumoti vai nesagarumoti, mizoti vai nemizoti, garenvirzienā sašķelti vai nesašķelti kokmateriāli un kas sastāv no viena elementa, bez mākslīgiem savienojumiem, un kuru garums ir lielāks par 1 metru un tievgaļa diametrs ir vismaz 3 centimetri;

 

1) apaļkokiem, kuri ir nocirsti un atzaroti, sagarumoti vai nesagarumoti, mizoti vai nemizoti, garenvirzienā sašķelti vai nesašķelti kokmateriāli un kas sastāv no viena elementa, bez mākslīgiem savienojumiem, un kuru garums ir lielāks par 1 metru un tievgaļa diametrs ir vismaz 3 centimetri,

 

1) apaļkokiem, kuri ir nocirsti un atzaroti, sagarumoti vai nesagarumoti, mizoti vai nemizoti, garenvirzienā sašķelti vai nesašķelti kokmateriāli un kas sastāv no viena elementa, bez mākslīgiem savienojumiem, un kuru garums ir lielāks par 1 metru un tievgaļa diametrs ir vismaz 3 centimetri,

 

8.2. jebkurā garumā sazāģētiem zāģmateriāliem, ēvelētiem vai neēvelētiem, kuri sastāv no viena elementa bez mākslīgiem savienojumiem un kas ir biezāki par 6 mm.".

 

2) jebkurā garumā sazāģētiem zāģmateriāliem, ēvelētiem vai neēvelētiem, kuri sastāv no viena elementa bez mākslīgiem savienojumiem un kas ir biezāki par 6 mm.’’

 

2) jebkurā garumā sazāģētiem zāģmateriāliem, ēvelētiem vai neēvelētiem, kuri sastāv no viena elementa bez mākslīgiem savienojumiem un kas ir biezāki par 6 mm.’’

   

23.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Likumprojektā ietverto pārejas noteikumu 7. un 8. punktu izteikt kā likuma jaunu 13.2 pantu šādā redakcijā:

‘’13.2 pants. Nodokļa piemērošana darījumos par kokmateriālu piegādi

(1) Pievienotās vērtības nodokli par šā panta otrajā daļā minēto kokmateriālu piegādēm budžetā maksā kokmateriālu saņēmējs, ja kokmateriālu piegādātājs un kokmateriālu saņēmējs ir reģistrēti Valsts ieņēmumu dienestā kā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, ievērojot šādus nosacījumus:

Atbalstīt

 
     

1) kokmateriālu piegādātāja un kokmateriālu saņēmēja darījuma attiecības noformē ar vienotā parauga stingrās uzskaites dokumentu ‘’kokmateriālu transporta pavadzīme-rēķins’’, kura lietošanas un noformēšanas kārtību, kā arī savstarpējo norēķinu veikšanas kārtību apstiprina Ministru kabinets,

   
     

2) ar nodokli apliekamā persona no aprēķinātā budžetā maksājamā nodokļa kā priekšnodokli par iegādātajiem kokmateriāliem atskaita tikai to nodokli, kas norādīts kokmateriālu transporta pavadzīmē-rēķinā, ja visi taksācijas periodā iegādātie kokmateriāli paredzēti savu apliekamo darījumu veikšanai. Šajos gadījumos pievienotās vērtības nodoklim par iegādātajiem kokmateriāliem nav jābūt samaksātam,

   
     

3) kokmateriālu piegādātājs un saņēmējs, likumā noteiktajā kārtībā iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju par taksācijas periodu, iesniedz arī nodokļa deklarācijas pielikumu. Nodokļa deklarācijas pielikuma formu apstiprina Ministru kabinets, bet tās aizpildīšanas kārtību kā arī metodiku, kādā grāmatvedībā uzrādāmi darījumi ar kokmateriāliem, apstiprina Valsts ieņēmumu dienests;

   
     

4) Valsts ieņēmumu dienests nodokļa pārmaksu (starpību starp budžetā maksājamo nodokli un samaksāto priekšnodokli) apliekamām personām, kuras veic darījumus ar kokmateriāliem, atmaksā 30 dienu laikā pēc pamatota pieprasījuma un darījumus apliecinošu dokumentu iesniegšanas.

   
     

(2) Šā panta pirmajā daļā minētā kārtība piemērojama darījumiem ar šādiem kokmateriāliem:

   
     

1) apaļkokiem, kuri ir nocirsti un atzaroti, sagarumoti vai nesagarumoti, mizoti vai nemizoti, garenvirzienā sašķelti vai nesašķelti kokmateriāli un kas sastāv no viena elementa, bez mākslīgiem savienojumiem, un kuru garums ir lielāks par 1 metru un tievgaļa diametrs ir vismaz 3 centimetri,

   
     

2) jebkurā garumā sazāģētiem zāģmateriāliem, ēvelētiem vai neēvelētiem, kuri sastāv no viena elementa bez mākslīgiem savienojumiem un kas ir biezāki par 6 mm.’’

   
   

24.

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt pārejas noteikumus ar 7. punktu šādā redakcijā:

‘’7. Šā likuma 13.2 pants ir spēkā no 1999. gada 1. jūlija līdz 2002. gada 31. decembrim. Pēc šā termiņa izbeigšanās pievienotās vērtības nodoklis darījumos par kokmateriālu piegādi aprēķināms šajā likumā noteiktajā vispārējā kārtībā.’’

Atbalstīt

13. Pārejas noteikumos:

papildināt ar 7. punktu šādā redakcijā:

‘’7. Šā likuma 13.2 pants ir spēkā no 1999. gada 1. jūlija līdz 2002. gada 31. decembrim. Pēc šā termiņa izbeigšanās pievienotās vērtības nodoklis darījumos par kokmateriālu piegādi aprēķināms šajā likumā noteiktajā vispārējā kārtībā.’’;

   

25.

Valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča

Pārejas noteikumus papildināt ar 8. punktu šādā redakcijā:

“8. Šā likuma 6.panta pirmās daļas 18.punkts ir spēkā līdz 2001.gada 31.decembrim.”

Atbalstīt

papildināt ar 8. punktu šādā redakcijā:

“8. Šā likuma 6.panta pirmās daļas 18.punkts ir spēkā līdz 2001.gada 31.decembrim.”

   

26.

Valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča

Pārejas noteikumus papildināt ar 9.punktu šādā redakcijā:

“9. Šā likuma 10.panta četrpadsmitā un piecpadsmitā daļa ir spēkā līdz 2001.gada 31.decembrim.”

Atbalstīt

papildināt ar 9.punktu šādā redakcijā:

“9. Šā likuma 10.panta četrpadsmitā un piecpadsmitā daļa ir spēkā līdz 2001.gada 31.decembrim.”