Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts 2. lasījumam

Grozījumi Korupcijas novēršanas likumā (lik. reģ. nr. 155)

Korupcijas novēršanas likuma attiecīgo pantu (pantu daļu) redakcija

Pirmajā lasījumā pieņemtais likumprojekts (dok. nr. 326)

Nr.

Kārtības ruļļa 95. panta kārtībā iesniegtie priekšlikumi

Komisijas atzinums

Atbildīgās komisijas 2. lasījumam sagatavotais likumprojekts

 

Izdarīt Korupcijas novēršanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 22.nr.; 1996, 3., 15.nr.; 1998, 23.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Korupcijas novēršanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 22.nr.; 1996, 3., 15.nr.; 1998, 23.nr.) šādus grozījumus:

5. pants. Valsts amatpersonas

(1) Valsts amatpersonas šā likuma izpratnē ir:

1) Valsts prezidents;

2) Saeimas deputāts;

3) Ministru prezidents, Ministru prezidenta biedrs, ministrs, valsts ministrs un parlamentārais sekretārs;

4) Valsts prezidenta, Ministru prezidenta, Ministru prezidenta biedra, ministra un valsts ministra padomnieks;

5) Latvijas Bankas prezidents, viņa vietnieks un Latvijas Bankas padomes loceklis;

6) valsts kontrolieris, Valsts kontroles padomes loceklis un Valsts kontroles revīzijas departamentu kolēģijas loceklis;

7) Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs, viņa vietnieks un

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs;

8) Satversmes aizsardzības biroja direktors un viņa vietnieks, Valsts cilvēktiesību biroja direktors un viņa vietnieks;

9) Nacionālās radio un televīzijas padomes loceklis;

10) valsts vai pašvaldības iestādes vadītājs un viņa vietnieks;

11) Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors un departamenta direktors;

12) civildienesta ierēdnis un civildienesta ierēdņa kandidāts;

13) pašvaldības domes (padomes) priekšsēdētājs un viņa vietnieks, pašvaldības izpilddirektors un viņa vietnieks;

14) pilsētas domes un pagasta padomes deputāts;

15) valsts vai pašvaldības uzņēmuma vadītājs un viņa vietnieks, kā arī tādas uzņēmējsabiedrības vadītājs un viņa vietnieks, kurā valsts vai

pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopsummā pārsniedz 50 procentus;

16) tiesnesis, prokurors un zvērināts notārs;

17) policijas darbinieks, robežsargs un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieks;

18) Nacionālo bruņoto spēku aktīvā militārā (ierindas) dienesta

virsnieks, instruktors un virsdienesta kareivis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts ieņēmumu valsts ministre

Aizstāt 5. panta pirmās daļas 11. punktā vārdus “Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors un departamenta direktors” ar vārdiem “Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors un pārvaldes direktors”. /mainīts minētais amata nosaukums/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Aizstāt 5. panta pirmās daļas 11. punktā vārdus “Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors un departamenta direktors” ar vārdiem “Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors un pārvaldes direktors”.

 

 

 

 

 

 

 

(2) Valsts amatpersonas šā likuma izpratnē ir arī citas personas, kas ieceltas, ievēlētas vai arī apstiprinātas amatos vai veic darbu valsts vai pašvaldību iestādēs un uzņēmumos(uzņēmējsabiedrībās),kā arī citās to izveidotajās institūcijās, ja attiecīgajai personai, pildot amata vai darba pienākumus, saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības pieņemt šā likuma 6. panta ceturtajā daļā paredzētos lēmumus, kā arī veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas attiecībā uz personām, kuras neatrodas to tiešā vai netiešā pakļautībā, vai rīkoties ar valsts vai pašvaldības mantu vai finansu līdzekļiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) To valsts amatpersonu sarakstu, uz kurām attiecas šā panta otrās daļas noteikumi, nosaka Ministru kabinets. Nosakot jaunus amatus vai darbus, grozījumi minētajā sarakstā izdarāmi mēneša laikā pēc šo amatu vai darbu noteikšanas.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

3.

Valsts ieņēmumu valsts ministre

Ar 1998. gada 15. oktobra likuma “Grozījumi Korupcijas novēršanas likumā” spēkā stāšanās dienu -

atcelt Korupcijas novēršanas likuma 5. panta trešo daļu.

Atbildīgā komisija

Izteikt 5. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) To valsts amatpersonu sarakstu, uz kurām attiecas šā panta otrās daļas noteikumi, apstiprina valsts vai pašvaldību iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un citu to izveidoto institūciju vadītāji. Šie saraksti iesniedzami Valsts ieņēmumu dienestam. Nosakot jaunus amatus vai darbus, grozījumi minētajā sarakstā izdarāmi mēneša laikā pēc šo amatu vai darbu noteikšanas.”

 

 

 

 

 

Atbalstīt daļēji

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

2. Izteikt 5. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) To valsts amatpersonu sarakstu, uz kurām attiecas šā panta otrās daļas noteikumi, apstiprina valsts vai pašvaldību iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un citu to izveidoto institūciju vadītāji. Šie saraksti iesniedzami Valsts ieņēmumu dienestam. Nosakot jaunus amatus vai darbus, grozījumi minētajā sarakstā izdarāmi mēneša laikā pēc šo amatu vai darbu noteikšanas.”

 

6. pants. Lēmumu pieņemšanas ierobežojumi

(1) Valsts amatpersonai ir aizliegts sagatavot vai pieņemt lēmumus attiecībā uz:

1) sevi un saviem radiniekiem;

2) jautājumiem, kuru izlemšana ietekmē vai var ietekmēt attiecīgās amatpersonas vai tās ģimenes locekļu materiālās vai citas personiskās intereses;

3) tām fiziskajām vai juridiskajām personām, no kurām attiecīgā amatpersona vai tās ģimenes locekļi gūst jebkāda veida ienākumus, izņemot ienākumus no kapitāla uzņēmējsabiedrībās, ja šī kapitāla daļa nepārsniedz vienu procentu no attiecīgās uzņēmējsabiedrības kapitāla;

4) tiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kur attiecīgā amatpersona vai tās ģimenes locekļi ir pārvaldes vai revīzijas institūciju locekļi vai kur šai amatpersonai vai tās ģimenes locekļiem pieder vairāk nekā viens procents kapitāla.

(2) Lēmumus valsts amatpersona var pieņemt tikai likumos, Ministru kabineta noteikumos, nolikumos un citos normatīvajos aktos, kā arī pašvaldību domju (padomju) pieņemtajos saistošajos noteikumos un citos pašvaldību domju (padomju) pieņemtajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

(3) Radinieki šā likuma izpratnē ir personas, kuras ar valsts amatpersonu ir laulībā vai radniecībā līdz trešajai pakāpei vai svainībā līdz otrajai pakāpei. Ģimenes locekļi šā likuma izpratnē ir radinieki, ar kuriem amatpersona dzīvo kopā un ar kuriem tai ir kopīga saimniecība.

(4) Lēmums šā likuma izpratnē ir individuāla rakstura tiesību normu piemērojošs akts, kas attiecas uz atsevišķām fiziskajām un juridiskajām personām, kuras neatrodas lēmuma pieņēmēja tiešā vai netiešā pakļautībā, un ko savas kompetences ietvaros pieņem valsts amatpersona vai koleģiāla lēmējinstitūcija, kuras locekle ir attiecīgā amatpersona.

(5) Ja rodas šā panta pirmajā daļā minētā interešu konflikta situācija, valsts amatpersonai ir pienākums likumā noteiktajā kārtībā nodot attiecīgo funkciju veikšanu citai kompetentai valsts amatpersonai. Ja attiecīgo funkciju veikšanu nav iespējams nodot citai valsts amatpersonai, par to izpildes kārtību lemj augstāka valsts amatpersona vai koleģiāla lēmējinstitūcija.

(6) Šajā pantā noteiktie lēmumu pieņemšanas ierobežojumi neattiecas uz Saeimas deputātiem un Ministru kabineta locekļiem, kuri piedalās lēmumu pieņemšanā Saeimas kārtības rullī un Ministru kabineta iekārtas likuma 14. un 15.pantā noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts ieņēmumu valsts ministre

Ar 1998. gada 15. oktobra likuma “Grozījumi Korupcijas novēršanas likumā” spēkā stāšanās dienu -

izteikt 6. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Radinieki šā likuma izpratnē ir personas, kuras ar valsts amatpersonu ir laulībā vai radniecībā līdz pirmajai pakāpei, kā arī brāļi un māsas.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

daļēji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Izteikt 6. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Radinieki šā likuma izpratnē ir personas, kuras ar valsts amatpersonu ir laulībā vai radniecībā līdz pirmajai pakāpei, kā arī brāļi un māsas.”

9. pants. Aizliegums būt par pārstāvi

...

(2) Valsts prezidents, Saeimas deputāti, Ministru prezidents, Ministru prezidenta biedrs (biedri), ministri, valsts ministri un parlamentārie sekretāri, Latvijas Bankas prezidents, viņa vietnieks, Latvijas Bankas padomes locekļi, valsts kontrolieris, Valsts kontroles padomes locekļi un Valsts kontroles revīzijas departamentu kolēģijas locekļi, Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs, viņa vietnieks un Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs, Satversmes aizsardzības biroja direktors un viņa vietnieks, Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors un departamentu direktori, tiesneši, prokurori un zvērināti notāri, policijas darbinieki, robežsargi un Nacionālo bruņoto spēku aktīvā militārā (ierindas) dienesta virsnieki, instruktori un virsdienesta kareivji nedrīkst kļūt par pilnvarniekiem, kurus ieceļ valsts vai pašvaldības kapitāla daļu turētājs akcionāra vai dalībnieka tiesību un pienākumu realizēšanai uzņēmējsabiedrībā.

 

 

 

5.

 

Valsts ieņēmumu valsts ministre

Aizstāt 9. panta otrajā daļā vārdus “Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors un departamentu direktori” ar vārdiem “Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors un pārvalžu direktori”.

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

4. Aizstāt 9. panta otrajā daļā vārdus “Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors un departamentu direktori” ar vārdiem “Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors un pārvalžu direktori”.

12.pants. Ierobežojums rīkoties ar valsts un pašvaldību mantu un finansu līdzekļiem

Valsts amatpersona drīkst rīkoties ar valsts un pašvaldību mantu un finansu līdzekļiem tikai likumos, Ministru kabineta noteikumos, citos normatīvajos aktos, kā arī pašvaldību domju (padomju) pieņemtajos saistošajos noteikumos un citos pašvaldību domju (padomju) pieņemtajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

Deputāts Dz. Kudums

12. pantā:

aizstāt vārdus “rīkoties ar” ar vārdu “lietot”;

..................................................

izslēgt vārdus “un finansu līdzekļiem”

Atbildīgā komisija

Izteikt 12. panta tekstu šādā redakcijā:

“Valsts amatpersona drīkst lietot un rīkoties ar valsts un pašvaldību mantu, kā arī rīkoties ar finansu līdzekļiem.../tālāk kā tekstā/

Atbalstīt

 

 

Noraidīt

 

 

Atbalstīt

 

5. Izteikt 12. panta tekstu šādā redakcijā:

“Valsts amatpersona drīkst lietot un rīkoties ar valsts un pašvaldību mantu, kā arī rīkoties ar finansu līdzekļiem tikai likumos, Ministru kabineta noteikumos, citos normatīvajos aktos, pašvaldību domju (padomju) pieņemtajos saistošajos noteikumos un citos pašvaldību domju (padomju) pieņemtajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.”

19.pants. Amatu savienošanas un darbu pildīšanas ierobežojumi

...........

(3) Latvijas Bankas prezidentam, viņa vietniekam, Latvijas Bankas padomes locekļiem, valsts kontrolierim, Valsts kontroles padomes locekļiem un Valsts kontroles revīzijas departamentu kolēģijas locekļiem, Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājam, viņa vietniekam un Centrālās vēlēšanu

komisijas sekretāram, Satversmes aizsardzības biroja direktoram un viņa vietniekam, Valsts cilvēktiesību biroja direktoram un viņa vietniekam, Nacionālās radio un televīzijas padomes locekļiem, Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram un departamentu direktoriem, tiesnešiem, prokuroriem, zvērinātiem notāriem, policijas darbiniekiem, robežsargiem, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbiniekiem un Nacionālo bruņoto spēku aktīvā militārā (ierindas) dienesta virsniekiem, instruktoriem un virsdienesta kareivjiem ir atļauts savienot savu valsts amatpersonas amatu tikai ar:

1) amatiem, kurus viņi ieņem saskaņā ar likumiem vai Saeimas

apstiprinātiem starptautiskajiem līgumiem;

2) pedagoga, zinātnieka un radošo darbu.

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts ieņēmumu valsts ministre

Aizstāt 19. panta trešajā daļā vārdus “Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram un departamentu direktoriem” ar vārdiem “Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram un pārvalžu direktoriem”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

6. 19. pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdus “Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram un departamentu direktoriem” ar vārdiem “Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram un pārvalžu direktoriem”;

(4) Pašvaldību domju (padomju) priekšsēdētājiem, republikas pilsētu domju priekšsēdētāju vietniekiem, pašvaldību izpilddirektoriem un viņu vietniekiem, valsts un pašvaldību iestāžu un uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vadītājiem un viņu vietniekiem, civildienesta ierēdņiem (ierēdņu kandidātiem) un šā likuma 5.panta otrajā daļā minētajām valsts amatpersonām ir atļauts savienot savu valsts amatpersonas amatu tikai ar:

1) amatiem, kurus šīs personas ieņem saskaņā ar likumiem;

2) amatiem sabiedriskajās, politiskajās un reliģiskajās organizācijās;

3) pedagoga, zinātnieka, ārsta un radošo darbu;

4) citu amatu vai darbu tajā pašā valsts vai pašvaldības institūcijā, kurā attiecīgā valsts amatpersona pilda savus pienākumus, ja par to ir pieņemts attiecīgās institūcijas vai augstākas institūcijas vadītāja vai koleģiālas lēmējinstitūcijas lēmums.

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Valsts ieņēmumu valsts ministre

Izslēgt 19. panta ceturtajā daļā vārdus “valsts un” un vārdus “civildienesta ierēdņiem (ierēdņu kandidātiem) un šā likuma 5. panta otrajā daļā minētajām valsts amatpersonām”.

Deputāts Dz. Kudums

Izteikt 19. panta ceturtās daļas 4. punktu šādā redakcijā:

“4) citu amatu vai darbu valsts vai pašvaldības institūcijā, ja par to ir pieņemts attiecīgās institūcijas vadītāja vai koleģiālas lēmējinstitūcijas lēmums”.

Atbildīgā komisija

Izteikt 19. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

(4) Pašvaldību domju (padomju) priekšsēdētājiem, republikas pilsētu domju priekšsēdētāju vietniekiem, pašvaldību izpilddirektoriem un viņu vietniekiem, valsts un pašvaldību iestāžu un uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vadītājiem un viņu vietniekiem, civildienesta ierēdņiem (ierēdņu kandidātiem) un šā likuma 5.pa nta otrajā daļā minētajām valsts amatpersonām ir atļauts savienot savu valsts amatpersonas amatu tikai ar:

1) amatiem, kurus šīs personas ieņem saskaņā ar likumiem, Ministru kabineta noteikumiem un Ministru kabineta lēmumiem;

2) amatiem sabiedriskajās, politiskajās un reliģiskajās organizācijās;

3) pedagoga, zinātnieka, ārsta un radošo darbu;

4) citu amatu vai darbu tajā pašā valsts vai pašvaldības institūcijā, kurā attiecīgā valsts amatpersona pilda savus pienākumus, ja par to ir pieņemts attiecīgās institūcijas vai augstākas institūcijas vadītāja vai koleģiālas lēmējinstitūcijas lēmums.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt precizētā redakcijā

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Pašvaldību domju (padomju) priekšsēdētājiem, republikas pilsētu domju priekšsēdētāju vietniekiem, pašvaldību izpilddirektoriem un viņu vietniekiem, valsts un pašvaldību iestāžu un uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vadītājiem un viņu vietniekiem, civildienesta ierēdņiem (ierēdņu kandidātiem) un šā likuma 5.panta otrajā daļā minētajām valsts amatpersonām ir atļauts savienot savu valsts amatpersonas amatu tikai ar:

1) amatiem, kurus šīs personas ieņem saskaņā ar likumiem, Ministru kabineta noteikumiem un Ministru kabineta lēmumiem;

2) amatiem sabiedriskajās, politiskajās un reliģiskajās organizācijās;

3) pedagoga, zinātnieka, ārsta un radošo darbu;

4) citu amatu vai darbu tajā pašā valsts vai pašvaldības institūcijā, kurā attiecīgā valsts amatpersona pilda savus pienākumus, ja par to ir pieņemts attiecīgās institūcijas vai augstākas institūcijas vadītāja vai koleģiālas lēmējinstitūcijas lēmums.”

(7) Šā panta ceturtajā daļā minētie ierobežojumi attiecas tikai uz tiem civildienesta ierēdņiem (ierēdņu kandidātiem), kuri ir tiesīgi pieņemt šā likuma 6.panta ceturtajā daļā paredzētos lēmumus, kā arī veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas attiecībā uz personām, kuras neatrodas to tiešā vai netiešā pakļautībā, vai rīkoties ar valsts vai pašvaldības mantu vai finansu līdzekļiem. Šo amatpersonu sarakstu apstiprina Ministru kabinets. Pārējiem civildienesta ierēdņiem (ierēdņu

kandidātiem) ir atļauts savienot savu valsts amatpersonas amatu ar citu amatu vai darbu, ja ir saņemta augstākas valsts amatpersonas rakstveida atļauja.

 

 

 

 

(8) Radošais darbs šā likuma izpratnē ir darbs, par kuru saņem autoratlīdzību vai honorāru sakarā ar publicistisko vai māksliniecisko darbību.

 

13.

Valsts ieņēmumu valsts ministre

19. panta septīto daļu izteikt šādā redakcijā:

“(7) Valsts iestāžu un uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vadītājiem un viņu vietniekiem, civildienesta ierēdņiem (ierēdņu kandidātiem), un šā likuma 5. panta otrajā daļā minētajām valsts amatpersonām ir atļauts savienot savu valsts amatpersonas amatu tikai ar:

1) amatiem, kurus šīs personas ieņem saskaņā ar likumiem;

2) amatiem sabiedriskajās, politiskajās un reliģiskajās organizācijās;

3) pedagoga, zinātnieka, ārsta un radošo darbu;

4) amatu vai darbu tajā pašā valsts institūcijā, kurā attiecīgā valsts amatpersona pilda savus pienākumus, vai citā valsts institūcijā, ja par to ir pieņemts attiecīgās institūcijas vai augstākas institūcijas vadītāja vai koleģiālas lēmējinstitūcijas lēmums.”

 

 

 

 

 

Atbalstīt precizētā redakcijā,

/skatīt atbildīgās komisijas

priekšlik.

19. panta

ceturtajai daļai./

 

19.1 pants. Atalgojuma saņemšanas ierobežojumi

(1) Valsts amatpersonai ir atļauts vienlaikus saņemt atalgojumu par savu valsts amatpersonas pienākumu pildīšanu un arī atalgojumu par tādu amatu pildīšanu un darbu veikšanu, kuri nav aizliegti ar šo likumu un citiem likumiem.

(2) Ja Saeimas deputāta amata pildīšana tiek savienota ar Ministru prezidenta, Ministru prezidenta biedra, ministra, valsts ministra vai parlamentārā sekretāra amatu, atalgojumu ir atļauts saņemt tikai par vienu amatu.

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Tautas partijas frakcija

Papildināt 19. 1 pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Masu informācijas līdzekļu žurnālistiem un citām personām ir tiesības saņemt informāciju par visa veida ienākumiem, kurus valsts amatpersona saņem no valsts vai pašvaldību institūcijām. Šo informāciju sniedz attiecīgā valsts amatpersona vai arī valsts vai pašvaldības institūcija”.

Atbildīgā komisija

Papildināt 19. 1 pantu ar jaunu daļu šādā redakcijā:

“(4) Šā panta trešās daļas noteikumi neattiecas uz valsts drošības iestādēm un tajās strādājošajām valsts amatpersonām”.

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

7. Papildināt 19. 1 pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

“(3) Masu informācijas līdzekļu žurnālistiem un citām personām ir tiesības saņemt informāciju par visa veida ienākumiem, kurus valsts amatpersona saņem no valsts vai pašvaldību institūcijām. Šo informāciju sniedz attiecīgā valsts amatpersona vai arī valsts vai pašvaldības institūcija.

(4) Šā panta trešās daļas noteikumi neattiecas uz valsts drošības iestādēm un tajās strādājošajām valsts amatpersonām”.

22. pants. Valsts amatpersonu deklarāciju veidi

(1) Lai varētu kontrolēt, kā valsts amatpersonas ievēro šā likuma noteikumus, attiecīgajām amatpersonām ir pienākums šajā likumā noteiktajos termiņos un kārtībā iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam šādas deklarācijas:

1) valsts amatpersonas deklarāciju, kuru iesniedz, stājoties amatā;

2) ikgadējo valsts amatpersonas deklarāciju;

3) valsts amatpersonas deklarāciju, kuru iesniedz, beidzot pildīt amata pienākumus;

4) valsts amatpersonas deklarāciju prokuratūras, izziņas un valsts drošības iestādēm

 

 

 

 

 

 

1. 22 .pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "un kārtībā";

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 22 .pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "un kārtībā";

(2) Valsts un pašvaldību iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vadītājiem jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestam to valsts amatpersonu

saraksti, kurām saskaņā ar šā likuma 5.panta noteikumiem ir jāiesniedz deklarācijas, kā arī desmit dienu laikā jāpaziņo par notikušajiem grozījumiem šajos sarakstos.

papildināt otro daļu pēc vārdiem "uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vadītājiem" ar vārdiem "Ministru kabineta noteiktajā kārtībā";

     

 

 

papildināt otro daļu pēc vārdiem "uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vadītājiem" ar vārdiem "Ministru kabineta noteiktajā kārtībā";

 

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Šā panta pirmajā daļā noteikto deklarāciju veidlapas paraugu apstiprina un deklarāciju aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

     

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Šā panta pirmajā daļā noteikto deklarāciju veidlapas paraugu apstiprina un deklarāciju aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

24. pants. Ikgadējā valsts amatpersonas deklarācija

(1) Valsts amatpersona ik gadu tādos pašos termiņos, kādos tiek iesniegta vispārējā ienākumu deklarācija, iesniedz ikgadējo valsts amatpersonas deklarāciju.

(2) Ikgadējā valsts amatpersonas deklarācijā jānorāda:

1) šā likuma 23.panta otrajā, trešajā un ceturtajā daļā noteiktās ziņas;

2) deklarācijas iesniedzēja iepriekšējā gadā gūtie visu veidu ienākumi, ievērojot šā panta trešās daļas nosacījumus.

.........................................................

(3) Tādi ienākumi kā darba alga, autoratlīdzība, honorāri, ienākumi no saimnieciskās darbības, uzņēmējdarbības un realizētā īpašuma, apdrošināšanas izmaksas, kompensācijas, ienākumi no kustamās un nekustamās mantas nomas (īres), kā arī dāvinājumi, laimesti un dividendes uzrādāmi neatkarīgi no to vērtības. Mantojumi un citi ienākumi uzrādāmi, ja to vērtība pārsniedz 500 latus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts ieņēmumu valsts ministre

24. panta trešajā daļā:

pirmajā teikumā izslēgt vārdu “dāvinājumi”;

otro teikumu izteikt šādā redakcijā:

“Mantojumi, dāvinājumi un citi ienākumi uzrādāmi, ja to vērtība pārsniedz 10 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Izteikt 24. panta trešo daļu šādā redakcijā

(3) Tādi ienākumi kā darba alga, autoratlīdzība, honorāri, ienākumi no saimnieciskās darbības, uzņēmējdarbības un realizētā īpašuma, apdrošināšanas izmaksas, kompensācijas, ienākumi no kustamās un nekustamās mantas nomas (īres), kā arī laimesti un dividendes uzrādāmi neatkarīgi no to vērtības. Mantojumi, dāvinājumi un citi ienākumi uzrādāmi, ja to vērtība pārsniedz 10 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas.”

29. pants. Valsts amatpersonu deklarāciju publiskā pieejamība

(1) Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtās valsts amatpersonas deklarācijas ir publiski pieejamas.

(2) Publiska pieejamība šā likuma izpratnē ir masu informācijas līdzekļu žurnālistu, kā arī citu personu tiesības iepazīties ar jebkuras valsts amatpersonas deklarācijām, kā arī publicēt tajās ietvertās ziņas, izņemot šā panta trešajā daļā minēto. Turklāt Valsts prezidenta, Saeimas deputātu, Ministru prezidenta, Ministru prezidenta biedra (biedru), ministru, valsts ministru, parlamentāro sekretāru un republikas pilsētu domju deputātu deklarācijas ne vēlāk kā mēnesi pēc to iesniegšanas tiek publicētas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Aizliegts publicēt deklarācijā norādīto amatpersonu un to radinieku dzīvesvietu (adresi).

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

19.

Deputāts Dz. Kudums

Izteikt 29. panta trešo daļu šādā redakcijā

“(3) Aizliegts publicēt deklarācijā norādīto amatpersonu, to radinieku un citu personu dzīvesvietu (adresi).”

Atbildīgā komisija

Izteikt 29. panta trešo daļu šādā redakcijā :

“(3) Aizliegts publicēt deklarācijā norādīto amatpersonu, to radinieku un citu deklarācijā minēto personu dzīvesvietu (adresi).”

Atbalstīt

precizētā redakcijā

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

10. Izteikt 29. panta trešo daļu šādā redakcijā :

“(3) Aizliegts publicēt deklarācijā norādīto amatpersonu, to radinieku un citu deklarācijā minēto personu dzīvesvietu (adresi).”

31. pants. Valsts ieņēmumu dienesta tiesības, kontrolējot, kā tiek ievēroti ar interešu konfliktu saistītie ierobežojumi

(1) Valsts ieņēmumu dienestam, kontrolējot, kā tiek ievēroti ar interešu konfliktu saistītie ierobežojumi, ir tiesības izprasīt un saņemt informāciju no valsts un pašvaldību iestādēm, uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām).

(2) Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības pieprasīt no valsts amatpersonu radiniekiem deklarācijas, kurās norādāmas šā likuma 23. panta otrajā, trešajā un ceturtajā daļā noteiktās ziņas un kuras iesniedzamas 10 dienu laikā no pieprasījuma dienas.

(3) Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības pieprasīt no valsts amatpersonām un to radiniekiem papildu deklarāciju, kurā norādāmas ziņas par to īpašumā esošās kustamās un nekustamās mantas iegūšanas avotiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Papildināt 31.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Šā panta otrajā un trešajā daļā noteikto deklarāciju veidlapu paraugus apstiprina un deklarāciju aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Papildināt 31. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Šā panta otrajā un trešajā daļā noteikto deklarāciju veidlapu paraugus apstiprina un deklarāciju aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

   

 

 

 

 

20.

Valsts ieņēmumu valsts ministre

Papildināt pārejas noteikumus ar 9. punktu šādā redakcijā:

“9. Šā likuma 5. pantā minētās valsts amatpersonas ikgadējās deklarācijas par 1998. gadu iesniedz līdz 1999. gada 1. maijam.”

 

 

 

Atbalstīt

12. Papildināt pārejas noteikumus ar 9. punktu šādā redakcijā

“9. Šā likuma 5. pantā minētās valsts amatpersonas ikgadējās deklarācijas par 1998. gadu iesniedz līdz 1999. gada 1. maijam.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

21.

Valsts ieņēmumu valsts ministre

Papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumiem šādā redakcijā

“ Valsts un pašvaldības iestāžu, uzņēmumu, kā arī uzņēmējsabiedrību, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopsummā pārsniedz 50 procentus, vadītāji apstiprina Korupcijas novēršanas likuma 5. panta otrajā daļā minēto valsts amatpersonu sarakstus un iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam ne vēlāk kā mēneša laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās.”

 

 

Atbalstīt precizētā redakcijā

Pārejas noteikums

Korupcijas novēršanas likuma 5. panta trešajā daļā minēto valsts amatpersonu sarakstus iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam ne vēlāk kā mēneša laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās.”

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības

komisijas priekšsēdētājs Kārlis Greiškalns

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Papildināt 31.pantu ar ceturto daļu Ēādā redakcijā:

"(4) Šā panta otrajā un treĒajā daļā noteikto deklarāciju veidlapu paraugus apstiprina un deklarāciju aizpildīĒanas un iesniegĒanas kārtību nosaka Ministru kabinets."Grozījumi Korupcijas novēršanas likumā

Izdarīt Korupcijas novēršanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 22.nr.; 1996, 3., 15.nr.; 1998, 23.nr.) šādus grozījumus:

1. 22.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "un kārtībā";

papildināt otro daļu pēc vārdiem "uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vadītājiem" ar vārdiem "Ministru kabineta noteiktajā kārtībā";

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Šā panta pirmajā daļā noteikto deklarāciju veidlapas paraugu apstiprina un deklarāciju aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

2. Papildināt 31.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Šā panta otrajā un trešajā daļā noteikto deklarāciju veidlapu paraugus apstiprina un deklarāciju aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."