Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Korupcijas novēršanas likumā

Izdarīt Korupcijas novēršanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 22.nr.; 1996, 3., 15.nr.; 1998, 23.nr.) šādus grozījumus:

1. 22.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "un kārtībā";

papildināt otro daļu pēc vārdiem "uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vadītājiem" ar vārdiem "Ministru kabineta noteiktajā kārtībā";

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Šā panta pirmajā daļā noteikto deklarāciju veidlapas paraugu apstiprina un deklarāciju aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

2. Papildināt 31.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Šā panta otrajā un trešajā daļā noteikto deklarāciju veidlapu paraugus apstiprina un deklarāciju aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."