Likumprojekts

Likumprojekts

Par konsolidētajiem gada pārskatiem

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

1.pants. Terminu skaidrojums

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) asociētā sabiedrība – sabiedrība, kura atrodas otras sabiedrības būtiskā ietekmē. Šā likuma izpratnē vienai sabiedrībai ir būtiska ietekme uz otru sabiedrību, ja tai ir ne mazāk par 20, bet ne vairāk par 50 procentu no akcionāru vai dalībnieku balsstiesībām šajā sabiedrībā;

2) konsolidācija – šā likuma izpratnē: koncernsabiedrību gada pārskatu apvienošana, izmantojot īpašas, šajā likumā noteiktas konsolidācijas metodes;

3) konsolidētais pārskats – koncerna gada pārskats, kurš, izmantojot īpašas, šajā likumā noteiktas konsolidācijas metodes, sagatavots kā vienas atsevišķas sabiedrības gada pārskats un sniedz informāciju par visu koncernu kopumā kā par vienu sabiedrību;

4) konsolidētais ziņojums – koncerna ziņojums par konsolidācijā iesaistīto sabiedrību kā kopumu attīstību pārskata gadā;

5) mazākumakcionāri – šā likuma izpratnē: koncerna meitas sabiedrības akcionāri vai dalībnieki, kuri nav ne koncerna mātes sabiedrības akcionāri vai dalībnieki, ne arī citas konsolidācijā iesaistītās meitas sabiedrības.

2.pants. Likuma mērķis

Šis likums nosaka vispārīgos konsolidēto pārskatu sagatavošanas noteikumus, konsolidācijā iesaistāmo sabiedrību loku, kā arī konsolidētā pārskata un konsolidētā ziņojuma sastādīšanas, pārbaudes, apstiprināšanas un publicēšanas kārtību.

3.pants. Likuma darbība

(1) Šis likums attiecas uz Uzņēmumu reģistrā reģistrētajām sabiedrībām, ja tās ir koncerna mātes sabiedrības.

(2) Šis likums neattiecas uz kredītiestādēm, ieguldījumu sabiedrībām, apdrošināšanas sabiedrībām un privātajiem pensiju fondiem.

(3) Šis likums neattiecas uz iestādēm, kuras tiek finansētas no valsts budžeta vai pašvaldību budžetiem.

4.pants. Pienākums sastādīt konsolidēto pārskatu un konsolidēto ziņojumu

Koncerna mātes sabiedrībai ir pienākums sastādīt konsolidēto pārskatu un konsolidēto ziņojumu par katru pārskata gadu, ja šai mātes sabiedrībai tieši vai netieši (ar citu šā koncerna meitas sabiedrību līdzdalību) ir:

1) dalībnieku vai akcionāru balsstiesību vairākums (vairāk nekā
50 procentu balsstiesību), kas pamatojas uz kapitāla līdzdalību šajā meitas sabiedrībā (neatkarīgi no šīs līdzdalības daļas lieluma); vai

2) tiesības iecelt vai atcelt meitas sabiedrības padomes, valdes vai citu uzraudzības vai pārvaldes izpildinstitūciju locekļu vairākumu (vairāk nekā 50 procentu no locekļu skaita), pamatojoties uz kapitāla līdzdalību šajā sabiedrībā (neatkarīgi no šīs līdzdalības daļas lieluma); vai

3) tiesības izmantot šā panta 1. un 2.punktā minētās tiesības, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts ar citiem meitas sabiedrības akcionāriem vai dalībniekiem, vai saskaņā ar šīs sabiedrības statūtiem (neatkarīgi no tā, vai mātes sabiedrībai ir kapitāla līdzdalības daļas šajā sabiedrībā vai nav).

5.pants. Balsstiesību un izpildinstitūciju locekļu skaita aprēķināšana

Šā likuma 4.pantā minēto balsstiesību un izpildinstitūciju locekļu skaitu aprēķina šādi:

1) koncerna mātes sabiedrības balsstiesību un izpildinstitūciju locekļu skaitu saskaita kopā ar to balsstiesību un izpildinstitūciju locekļu skaitu, kas ir citām šā koncerna meitas sabiedrībām vai personām, kuras darbojas savā vārdā, bet koncerna mātes sabiedrības vai citu šā koncerna meitas sabiedrību labā;

2) koncerna meitas sabiedrības akcionāru vai dalībnieku balsstiesību kopskaitu samazina par balsstiesībām, kas attiecas uz tādām akcijām vai daļām:

a) kuras pieder mazākumakcionāriem un tiek izmantotas pašu šo mazākumakcionāru labā;

b) kuras tiek turētas kā saistību nodrošinājums tādā apjomā, kādā balsstiesības tiek izmantotas tās personas labā, kurai sniegts saistību nodrošinājums, vai saskaņā ar aizdevuma devēja nosacījumiem;

c) kuru turētājs ir pati attiecīgā meitas sabiedrība vai tās meitas sabiedrība, vai persona, kura darbojas savā vārdā, bet pašas attiecīgās meitas sabiedrības vai tās meitas sabiedrības labā.

6.pants. Par konsolidētā pārskata un konsolidētā ziņojuma sastādīšanu atbildīgās personas

Par konsolidētā pārskata un konsolidētā ziņojuma sastādīšanu koncerna mātes sabiedrībā atbild tā persona vai institūcija, kura saskaņā ar likumu "Par uzņēmumu gada pārskatiem" ir atbildīga par attiecīgās mātes sabiedrības gada pārskata sastādīšanu.

7.pants. Konsolidācijā iesaistāmās sabiedrības

(1) Sastādot konsolidēto pārskatu, konsolidācijā iesaistāmas koncerna mātes sabiedrība un visas tās meitas sabiedrības, izņemot meitas sabiedrības, kuras saskaņā ar šā likuma 10.pantu neiesaista konsolidācijā vai saskaņā ar šā likuma 11.pantu izslēdz no konsolidācijas.

(2) Šā likuma izpratnē par koncerna mātes sabiedrības meitas sabiedrību uzskata arī ikvienu šā koncerna meitas sabiedrības meitas sabiedrību.

8.pants. Atbrīvojums no pienākuma sastādīt konsolidēto pārskatu

(1) Šā likuma 3.panta pirmajā daļā minētā koncerna mātes sabiedrība ir atbrīvota no pienākuma sastādīt konsolidēto pārskatu un konsolidēto ziņojumu, ja tā kopā ar tās meitas sabiedrībām saskaņā ar visu minēto sabiedrību gada pārskatiem divus gadus pēc kārtas nepārsniedz vismaz divus no šādiem kritērijiem:

1) bilances kopsumma – 1000000 latu;

2) neto apgrozījums – 2400000 latu;

3) vidējais darbinieku skaits pārskata gadā – 250.

(2) Šā panta pirmās daļas 1.punktā minētā bilances kopsumma ir likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" 10.pantā norādītā aktīva posteņu kopsumma. Šā panta pirmās daļas 3.punktā minētais vidējais darbinieku skaits aprēķināms, saskaitot pārskata gada katra mēneša pēdējā datumā sabiedrībā strādājošos (ar nodokļu grāmatiņu vai nodokļu karti) darbiniekus un iegūto kopsummu izdalot ar mēnešu skaitu pārskata gadā.

(3) Šajā pantā paredzēto atbrīvojumu nepiemēro, ja koncerna mātes sabiedrības vai tās meitas sabiedrības akcijas ir iekļautas Rīgas Fondu biržā (vai Eiropas Savienības fondu biržā) kotējamo vērtspapīru sarakstos.

 

9.pants. Atbrīvojums koncerna mātes sabiedrībai, kura pati ir cita koncerna meitas sabiedrība, no pienākuma sastādīt konsolidēto pārskatu

(1) Šā likuma 3.panta pirmajā daļā minētā koncerna mātes sabiedrība, kura vienlaikus pati ir cita koncerna meitas sabiedrība, ir atbrīvota no pienākuma sastādīt konsolidēto pārskatu un konsolidēto ziņojumu, ja tās mātes sabiedrība ir Latvijā reģistrēta sabiedrība, kurai pieder:

1) visas (100 procentu) šajā pantā noteiktajā kārtībā no konsolidēto pārskatu sastādīšanas pienākuma atbrīvotās sabiedrības akcijas vai daļas; vai

2) vismaz 90 procentu šajā pantā noteiktajā kārtībā no konsolidēto pārskatu sastādīšanas pienākuma atbrīvotās sabiedrības akciju vai daļu, un pārējie šīs sabiedrības akcionāri vai dalībnieki (mazākumakcionāri) ir piekrituši minētā atbrīvojuma piemērošanai.

(2) Šajā pantā paredzēto atbrīvojumu piemēro saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

1) no konsolidētā pārskata sastādīšanas pienākuma atbrīvotajai koncerna mātes sabiedrībai un visām tās meitas sabiedrībām jābūt iekļautām tās mātes sabiedrības konsolidētajā pārskatā, kura ir Latvijā reģistrēta sabiedrība, un šim pārskatam jābūt pārbaudītam un publicētam atbilstoši šā likuma prasībām;

2) no konsolidētā pārskata sastādīšanas pienākuma atbrīvotās koncerna mātes sabiedrības gada pārskata pielikumā jābūt tās mātes sabiedrības identifikācijas datiem (nosaukums, adrese un reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā) un informācijai par to, ka sabiedrība ir atbrīvota no pienākuma sastādīt konsolidēto pārskatu un konsolidēto ziņojumu.

(3) Šajā pantā paredzēto atbrīvojumu nepiemēro, ja koncerna mātes sabiedrības vai tās meitas sabiedrības akcijas ir iekļautas Rīgas Fondu biržā (vai Eiropas Savienības fondu biržā) kotējamo vērtspapīru sarakstos.

10.pants. Koncerna meitas sabiedrības neiesaistīšana konsolidācijā

(1) Koncerna meitas sabiedrību konsolidācijā neiesaista, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:

1) stingri ilglaicīgi ierobežojumi būtiski apgrūtina tās mātes sabiedrības iespējas realizēt savas tiesības attiecībā uz šīs sabiedrības mantu un vadību;

2) konsolidēto pārskatu sastādīšanai nepieciešamo informāciju iespējams iegūt vienīgi, kavējot šā likuma 34. un 35.pantā noteiktos termiņus un ar pārmērīgi lielām izmaksām;

3) koncerna meitas sabiedrības akcijas vai līdzdalības daļas tās mātes sabiedrības īpašumā atrodas īslaicīgi, ir parādītas apgrozāmo līdzekļu sastāvā un tiek turētas, lai tuvāko 12 mēnešu laikā tās pārdotu tālāk.

(2) Koncerna meitas sabiedrību konsolidācijā neiesaista, ja informācija par šo sabiedrību ir nenozīmīga šā likuma 13.panta pirmajā daļā noteikto prasību īstenošanai. Tomēr, ja vienā un tajā pašā koncernā ir vairākas šādas meitas sabiedrības un tās ir nozīmīgas kā kopums, kuru izslēdzot no konsolidācijas netiktu sniegts patiess un skaidrs priekšstats par šā koncerna darbības rezultātiem un finansiālo stāvokli, tad tās izslēgt no konsolidācijas nav atļauts.

11.pants. Koncerna meitas sabiedrības izslēgšana no konsolidācijas

(1) Koncerna meitas sabiedrību no konsolidācijas izslēdz, ja tās darbības virzieni (privāto pensiju fondu un ieguldījumu fondu pārvalde, banku un apdrošināšanas operācijas) ir tik atšķirīgi no citu konsolidācijā iesaistīto sabiedrību darbības virzieniem, ka šīs sabiedrības iesaistīšana konsolidācijā būtu pretrunā ar šā likuma 13.panta pirmajā daļā noteiktajām prasībām. Koncerna mātes sabiedrības līdzdalība no konsolidācijas izslēgtās meitas sabiedrības finansu rezultātos un pašu kapitālā tiek atspoguļota konsolidētajā pārskatā, attiecīgi piemērojot šā likuma 29.pantu.

(2) Šā panta pirmo daļu nepiemēro, ja konsolidācijā iesaistāmo sabiedrību darbības virzieni atšķiras tikai ar to, ka daļa no šīm sabiedrībām ir lauksaimniecības, rūpniecības, celtniecības, transporta, tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas un citas sabiedrības, vai atšķiras tikai to produkcijas, preču vai pakalpojumu veidi, kā arī tad, ja uz šīm sabiedrībām attiecas likums "Par uzņēmumu gada pārskatiem".

(3) Datus par katru šā panta pirmās daļas piemērošanas gadījumu norāda konsolidētā pārskata pielikumā, paskaidrojot izslēgšanas iemeslu. Ja šā panta pirmajā daļā norādītajā kārtībā izslēgtas ārvalstīs izvietotas sabiedrības gada pārskats vai konsolidētais pārskats netiek publicēts Latvijas laikrakstā, tā norakstu pievieno koncerna mātes sabiedrības konsolidētā pārskata norakstam un iesniedz Uzņēmumu reģistrā.

 

II nodaļa

Konsolidētā pārskata sastādīšanas noteikumi

12.pants. Konsolidētā pārskata saturs

(1) Konsolidētais pārskats kā vienots kopums sastāv no konsolidētajiem finansu pārskatiem – konsolidētās bilances, konsolidētā peļņas un zaudējumu aprēķina, konsolidētā pašu kapitāla izmaiņu pārskata, konsolidētā naudas plūsmas pārskata un konsolidētā pārskata pielikuma.

(2) Konsolidētajā pārskatā naudas vienība ir Latvijas naudas vienība – lats. Konsolidētajā pārskatā skaitļus noapaļo līdz veseliem skaitļiem. Konsolidēto pārskatu sastāda latviešu valodā.

(3) Konsolidēto pārskatu sastāda skaidri, pārskatāmi un atbilstoši likumam "Par grāmatvedību" un šim likumam.

13.pants. Patiess un skaidrs priekšstats

(1) Konsolidētajam pārskatam jāsniedz patiess un skaidrs priekšstats par koncerna līdzekļiem, saistībām, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem.

(2) Ja atbilstoši šim likumam sastādītā konsolidētajā pārskatā ietvertā informācija nedod pietiekami patiesu un skaidru priekšstatu par koncernu, jāsniedz papildu informācija.

(3) Lai par koncernu sniegtu patiesu un skaidru priekšstatu šā panta pirmās daļas izpratnē, izņēmuma gadījumos var atkāpties no šā likuma 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29. un 30.pantā noteiktajām prasībām. Katra šāda atkāpšanās jāpaskaidro konsolidētā pārskata pielikumā, norādot iemeslu un minētās atkāpšanās ietekmi uz koncerna līdzekļiem, saistībām, finansiālo stāvokli, peļņu un zaudējumiem.

14.pants. Konsolidēto finansu pārskatu shēmas

(1) Konsolidēto bilanci sastāda atbilstoši likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" 10.pantā norādītajai shēmai, ņemot vērā šā likuma 18., 19. un 23.pantā norādītos posteņus. Konsolidētā peļņas un zaudējumu aprēķina sastādīšanai var izvēlēties vienu no likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" 11., 12., 13. un 14.pantā norādītajām shēmām, ņemot vērā šā likuma 23., 27. un 29.pantā norādītos posteņus.

(2) Konsolidētā peļņas un zaudējumu aprēķina shēmu nākamajā gadā drīkst mainīt tikai izņēmuma gadījumos, ja to prasa īpaši apstākļi un ja pēc vienas un tās pašas shēmas aprēķins ir sastādīts vismaz divus gadus pēc kārtas. Maiņas iemeslu paskaidro konsolidētā pārskata pielikumā.

(3) Konsolidēto pašu kapitāla izmaiņu pārskatu un konsolidēto naudas plūsmas pārskatu sastāda saskaņā ar Latvijas Republikas grāmatvedības standartiem.

(4) Konsolidētās bilances un konsolidētā peļņas un zaudējumu aprēķina posteņiem piemēro likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" 6., 7., 8., 9., 15., 16., 17., 18., 19., 21. un 23.pantā noteiktās prasības.

(5) Izņēmuma gadījumos konsolidētajā bilancē drīkst apvienot krājumu posteņus, ja šāda apvienošana ir pamatota ar īpašiem apstākļiem, kuros krājumu sadalīšana pa atsevišķiem posteņiem saistīta ar pārmērīgi lielām izmaksām.

15.pants. Konsolidācijas metodes

(1) Konsolidācijas metodes (iegādes jeb pirkuma metodi vai interešu saplūšanas metodi) izmanto konsekventi (nemainīgi pa gadiem).

(2) Atkāpties no šā panta pirmajā daļā noteiktās prasības drīkst tikai izņēmuma gadījumā. Katrs šāds atkāpšanās gadījums, kā arī konsolidācijas metodes maiņas iemesls un šīs maiņas ietekme uz konsolidētā pārskata posteņiem jāpaskaidro konsolidētā pārskata pielikumā.

16.pants. Konsolidācijā iesaistīto sabiedrību gada pārskatu apvienošanas kārtība

(1) Konsolidēto pārskatu sagatavo, ar konsolidācijas metodēm apvienojot koncerna mātes sabiedrības gada pārskatā un konsolidācijā iesaistīto meitas sabiedrību gada pārskatos attiecīgajos posteņos norādītās līdzekļu, saistību, pašu kapitāla, ieņēmumu un izdevumu (izmaksu) summas. Konsolidācijā iesaistīto sabiedrību gada bilanču aktīva un pasīva posteņus pilnībā iekļauj konsolidētajā bilancē. Šo sabiedrību peļņas un zaudējumu aprēķina posteņus pilnībā ietver konsolidētajā peļņas un zaudējumu aprēķinā.

(2) Lai konsolidētais pārskats būtu sagatavots kā vienas atsevišķas sabiedrības gada pārskats, ievēro šādu konsolidācijas procedūru:

1) koriģē koncerna meitas sabiedrību gada pārskatus, kuros izmantotas citādas grāmatvedības metodes;

2) pārrēķina latos ārvalstīs izvietoto koncerna meitas sabiedrību gada pārskatus;

3) savstarpēji izslēdz koncerna mātes sabiedrības ieguldījuma vērtību un tai atbilstošo līdzdalības daļas vērtību meitas sabiedrības pašu kapitālā (pašu kapitāla konsolidācija);

4) pilnībā izslēdz konsolidācijā iesaistīto sabiedrību savstarpējo darījumu rezultātus (ieņēmumu un izmaksu koriģēšana) un savstarpējo norēķinu atlikumu summas;

5) izslēdz vēl neiegūto (nerealizējušos) peļņu, kas radusies no konsolidācijā iesaistīto sabiedrību savstarpējiem darījumiem un ietverta līdzekļu vērtībā;

6) izslēdz vēl neesošos (nerealizējušos) zaudējumus, kuri radušies no konsolidācijā iesaistīto sabiedrību savstarpējiem darījumiem un par kuru summu ir samazināta līdzekļu uzskaites vērtība;

7) nosaka mazākumakcionāru līdzdalības daļu pilnā konsolidācijā iesaistīto meitas sabiedrību pašu kapitālā un neto ienākumos.

(3) Konsolidētos pārskatus pamato ar aprēķiniem un tabulām, kuru sastādīšanā ievēro likuma "Par grāmatvedību" 6., 7. un 10.pantā attaisnojuma dokumentiem un grāmatvedības reģistriem noteiktās prasības. Minēto aprēķinu un tabulu glabāšanas laiks ir 10 gadi.

17.pants. Koncerna meitas sabiedrības gada pārskata koriģēšana, ja izmantotas citādas grāmatvedības metodes un citi novērtēšanas noteikumi

(1) Sagatavojot konsolidēto pārskatu, posteņu novērtēšanā koncerna ietvaros izmanto vienas un tās pašas grāmatvedības metodes un vienus un tos pašus novērtēšanas noteikumus, kas paredzēti likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36. un 37.pantā.

(2) Ja, sagatavojot gada pārskatu, koncerna meitas sabiedrība izmanto citādas grāmatvedības metodes un citus novērtēšanas noteikumus, nevis tos, kurus piemēro koncerna mātes sabiedrība, šīs koncerna meitas sabiedrības gada pārskatu koncerna mātes sabiedrība attiecīgi koriģē, sagatavojot konsolidēto pārskatu.

(3) Ja aprēķināt korekciju summas praktiski nav iespējams, to norāda konsolidētā pārskata pielikumā, sniedzot informāciju arī par tādu meitas sabiedrību īpatsvaru konsolidētajā pārskatā, kurām izmantotas citādas grāmatvedības metodes un citi novērtēšanas noteikumi.

(4) Šajā pantā noteiktajā kārtībā aprēķinātās korekciju summas apmērā attiecīgi palielina vai samazina koncerna meitas sabiedrības bilances posteņu vērtību un koriģē attiecīgos peļņas un zaudējumu aprēķina posteņus.

18.pants. Ārvalstīs izvietoto koncerna meitas sabiedrību gada pārskatu pārrēķināšana latos

(1) Lai konsolidētajā pārskatā iekļautu ārvalstīs izvietotu koncerna meitas sabiedrību, šīs meitas sabiedrības ārvalstu valūtā sastādīto gada pārskatu pārrēķina latos. Izdarot pārrēķinus, ievēro šādus noteikumus:

1) aktīvus un pasīvus (līdzekļus, saistības un pašu kapitālu) pārrēķina latos pēc Latvijas Bankas noteiktā ārvalstu valūtas kursa pārskata gada pēdējā dienā;

2) ieņēmumus un izdevumus (izmaksas) pārrēķina latos pēc Latvijas Bankas noteiktā ārvalstu valūtas kursa darījuma dienā.

(2) Šā panta pirmās daļas 2.punktā norādīto ieņēmumu un izdevumu (izmaksu) pārrēķināšanai latos drīkst izmantot nedēļas, mēneša vai pārskata gada vidējo kursu, kas aprēķināts, saskaitot visās attiecīgā laikposma kalendāra dienās spēkā esošo Latvijas Bankas noteikto lata kursu attiecīgajai ārvalstu valūtai un iegūto kopsummu dalot ar attiecīgā laikposma kalendāra dienu skaitu.

(3) Ja šajā pantā noteiktās pārrēķināšanas rezultātā izveidojas bilances vai peļņas un zaudējumu aprēķina posteņu vērtības starpības, tās norāda tieši konsolidētajās rezervēs. Konsolidētajā bilancē minētajās rezervēs ietvertās pozitīvās vai negatīvās starpības var norādīt atsevišķā postenī "Ārvalstu valūtas pārrēķināšanas rezerve" vai kopējā konsolidēto rezervju summā, ietverot šīs summas sadalījumu konsolidētā pārskata pielikumā.

19.pants. Pašu kapitāla konsolidācija, izmantojot iegādes jeb pirkuma metodi

(1) Saskaņā ar šā likuma 16.panta otrās daļas 3.punkta prasībām savstarpēji izslēdz koncerna mātes sabiedrības ieguldījuma vērtību ikvienā konsolidācijā iesaistītā meitas sabiedrībā un tai atbilstošās līdzdalības daļas vērtību katras šādas meitas sabiedrības pašu kapitālā.

(2) Šā panta pirmajā daļā minēto savstarpējo izslēgšanu veic, pamatojoties uz konsolidācijā iesaistīto meitas sabiedrību akciju vai daļu vērtību datumā, kurš ir:

1) datums, kad meitas sabiedrība pirmo reizi tika iesaistīta konsolidācijā; vai

2) šo meitas sabiedrības akciju vai daļu iegādes (pirkšanas) datums; vai

3) datums, ar kuru šī sabiedrība ir kļuvusi par koncerna meitas sabiedrību (ja šīs meitas sabiedrības akcijas vai daļas ir iegādātas (pirktas) dažādos datumos). Konsolidētā pārskata pielikumā norāda vērtības noteikšanas datumu.

(3) Savstarpējās izslēgšanas rezultātā radušās starpības iegrāmato, attiecīgi palielinot vai samazinot to konsolidētās bilances posteņu vērtību, kuru vērtība ir augstāka vai zemāka nekā sākotnēji bilancē norādītā vērtība. Ja nav iespējams minētās starpības pilnībā attiecināt uz konsolidētās bilances posteņiem, jebkuru atlikušo summu norāda atsevišķā šīs bilances postenī:

1) "Pozitīvā konsolidācijas starpība", ja tā izveidojusies bilances aktīvā; vai

2) "Negatīvā konsolidācijas starpība", ja tā izveidojusies bilances pasīvā.

(4) Konsolidētā pārskata pielikumā sniedz informāciju par izmantotajām metodēm, posteņos "Pozitīvā konsolidācijas starpība" un "Negatīvā konsolidācijas starpība" ietvertajām summām un to apjoma izmaiņām salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu.

(5) Konsolidētās bilances postenī "Pozitīvā konsolidācijas starpība" norādīto summu sistemātiski noraksta izmaksās lietderīgās lietošanas periodā.

(6) Konsolidētās bilances postenī "Negatīvā konsolidācijas starpība" norādīto summu var pārnest uz konsolidēto peļņas un zaudējumu aprēķinu tikai tādā apjomā, kādā tā atbilst jau iegūtajiem (realizētajiem) ieņēmumiem.

(7) Šajā pantā noteikto kārtību nepiemēro koncerna mātes sabiedrības akcijām vai daļām, kas atrodas šīs mātes sabiedrības pašas vai kādas konsolidācijā iesaistītās meitas sabiedrības īpašumā. Konsolidētajā bilancē šādas akcijas un daļas norāda postenī "Pašu akcijas un daļas".

20.pants. Pašu kapitāla konsolidācija, izmantojot interešu saplūšanas metodi

(1) Īpašos gadījumos šā likuma 16.panta otrās daļas 3.punktā paredzēto pašu kapitāla konsolidāciju drīkst veikt, savstarpēji izslēdzot koncerna mātes sabiedrības ieguldījuma vērtību konsolidācijā iesaistītajā meitas sabiedrībā un tai atbilstošās līdzdalības daļas vērtību šīs meitas sabiedrības akciju vai daļu kapitālā (pamatkapitālā), ja vienlaikus pastāv šādi apstākļi:

1) minētajai koncerna mātes sabiedrībai pieder vismaz 90 procentu no attiecīgās meitas sabiedrības akciju vai daļu nominālvērtības vai, ja nominālvērtība nav noteikta, no to aprēķinātās uzskaites vērtības un tās nav pašu akcijas vai daļas;

2) minētās koncerna meitas sabiedrības akcijas vai daļas tika iegūtas (nopirktas) saskaņā ar vienošanos, kas paredz konsolidācijā iesaistītās sabiedrības (koncerna mātes sabiedrības) akciju emisiju, un minētā vienošanās paredz, ka samaksa naudā nepārsniedz 10 procentu no šīs meitas sabiedrības akciju vai daļu nominālvērtības vai, ja nominālvērtība nav noteikta, no to aprēķinātās uzskaites vērtības.

(2) Savstarpējās izslēgšanas rezultātā radušos summu apmērā attiecīgi palielina vai samazina konsolidētās rezerves.

(3) Konsolidētā pārskata pielikumā norāda, ka izmantota interešu saplūšanas metode, tās rezultātā radušās konsolidēto rezervju apjoma izmaiņas un ar šo metodi konsolidācijā iesaistīto meitas sabiedrību nosaukumus un juridiskās adreses.

 

21.pants. Ieņēmumu un izmaksu koriģēšana

(1) No konsolidētā peļņas un zaudējumu aprēķina posteņiem izslēdz konsolidācijā iesaistīto sabiedrību savstarpējo darījumu rezultātā iegūtos ieņēmumus un ar šiem ieņēmumiem saistītās izmaksas, šajās sabiedrībās aprēķinātās un uz konsolidācijā iesaistītajām sabiedrībām attiecinātās dividendes, procentu ieņēmumus un maksājumus un tamlīdzīgas izmaksas, kā arī būtiskus ieņēmumus un izdevumus, kas attiecas uz citu pārskata gadu un ir parādīti kā ārkārtas ieņēmumi vai ārkārtas izmaksas.

(2) Īpašos gadījumos var atkāpties no šā panta pirmajā daļā noteiktajām prasībām, ja konsolidācijā iesaistīto sabiedrību savstarpējo darījumu rezultātā radušās ieņēmumu un izmaksu summas ir tik mazas, ka arī bez to izslēgšanas ir iespējams sniegt patiesu un skaidru priekšstatu par koncerna darbības rezultātiem (ieņēmumiem, izdevumiem un peļņu vai zaudējumiem).

22.pants. Savstarpējo norēķinu atlikumu summu un līdzekļu vērtības koriģēšana

(1) No konsolidētās bilances posteņiem izslēdz šādas konsolidācijā iesaistīto sabiedrību savstarpējo darījumu rezultātā iegrāmatotās summas:

1) savstarpējo norēķinu atlikumu summas (arī par dividendēm), kuras ietvertas debitoru un kreditoru parādu, kā arī uzkrājumu posteņos;

2) uz citiem pārskata periodiem attiecinātās ieņēmumu un izdevumu summas, kuras ietvertas nākamo periodu ieņēmumu vai nākamo periodu izmaksu posteņos;

3) pamatlīdzekļu, krājumu un citu līdzekļu vērtības pieauguma vai samazinājuma summas, kuras ietvertas attiecīgos bilances aktīva un peļņas un zaudējumu aprēķina posteņos.

(2) Īpašos gadījumos var atkāpties no šā panta pirmajā daļā noteiktajām prasībām, ja konsolidācijā iesaistīto sabiedrību savstarpējo darījumu rezultātā radušās savstarpējo norēķinu atlikumu summas vai līdzekļu vērtības pieauguma vai samazinājuma summas ir tik mazas, ka arī bez to izslēgšanas ir iespējams sniegt patiesu un skaidru priekšstatu par koncerna līdzekļiem, saistībām un finansiālo stāvokli. Gadījumos, kad šāda atkāpšanās attiecas uz šā panta pirmās daļas 3.punktu, tas jāpaskaidro konsolidētā pārskata pielikumā.

23.pants. Mazākumakcionāru līdzdalības daļas atspoguļošana

(1) Konsolidācijā iesaistīto meitas sabiedrību pašu kapitāla attiecīgo daļu tādā apmērā, kādā tā attiecas uz akcijām un daļām, kuras pieder mazākumakcionāriem, norāda atsevišķā konsolidētās bilances pasīva postenī "Mazākuma intereses (mazākumakcionāru līdzdalības daļa)" atsevišķi no uzkrājumiem, kreditoriem un pašu kapitālam bilances pasīvā paredzētajām iedaļām.

(2) Konsolidācijā iesaistīto meitas sabiedrību pārskata gada peļņu vai zaudējumus, kas attiecas uz akcijām un daļām, kuras pieder mazākumakcionāriem, norāda konsolidētā peļņas un zaudējumu aprēķina atsevišķā postenī "Mazākuma intereses (mazākumakcionāru peļņas vai zaudējumu daļa)".

24.pants. Konsolidētā pārskata bilances datums

(1) Konsolidētā pārskata, koncerna mātes sabiedrības gada pārskata un konsolidācijā iesaistīto meitas sabiedrību gada pārskatu bilances datumiem jābūt vienādiem.

(2) Ja konsolidācijā iesaistītās koncerna meitas sabiedrības gada pārskata bilances datums atšķiras no mātes sabiedrības gada pārskata bilances datuma par trim mēnešiem un vairāk, šādu meitas sabiedrību iesaista konsolidācijā, pamatojoties uz konsolidācijai īpaši sagatavotiem starpposma finansu pārskatiem, kuru bilances datums atbilst konsolidētā pārskata bilances datumam.

25.pants. Koncerna meitas sabiedrības atsavināšana (likvidācija)

(1) Atsavinātās (likvidētās) koncerna meitas sabiedrības darbības rezultātus iekļauj konsolidētajā peļņas un zaudējumu aprēķinā līdz šīs sabiedrības atsavināšanas (likvidācijas) dienai, t.i., līdz datumam, ar kuru izbeidzas koncerna mātes sabiedrības izšķirošā ietekme pār meitas sabiedrību.

(2) Starpību sta rp ieņēmumiem no koncerna meitas sabiedrības atsavināšanas (likvidācijas) un atsavinātās (likvidētās) sabiedrības līdzekļiem uzskaites vērtībā (atskaitot tās saistības pēc stāvokļa uz atsavināšanas (likvidācijas) dienu) norāda konsolidētajā peļņas un zaudējumu aprēķinā kā peļņu vai zaudējumus no meitas sabiedrības likvidācijas.

26.pants. Koncerna sastāva izmaiņas

(1) Ja pārskata gada laikā konsolidācijā iesaistīto sabiedrību sastāvā ir notikušas nozīmīgas izmaiņas, konsolidētajā pārskatā iekļauj informāciju, kas ļauj šo pārskatu salīdzināt ar iepriekšējo gadu konsolidētajiem pārskatiem.

(2) Īpašos gadījumos (ja pārskata gadā konsolidācijā iesaistīto sabiedrību sastāva izmaiņas ir ievērojamas) šā panta pirmajā daļā minētās prasības izpildei drīkst sagatavot koriģētu sākuma bilanci un koriģētu peļņas un zaudējumu aprēķinu.

 

27.pants. Konsolidācijas rezultātā aprēķinātās nodokļu izmaksu starpības atspoguļošana

(1) Atbilstoši šim likumam sagatavotā konsolidētajā pārskatā norādītais peļņas vai zaudējumu apmērs pirms nodokļiem var būt zemāks vai augstāks nekā konsolidācijā iesaistīto sabiedrību peļņas vai zaudējumu kopsumma. Tādā gadījumā nodokļu izmaksas par kārtējo pārskata gadu vai par iepriekšējiem pārskata gadiem koriģē:

1) ar ierakstu konsolidētās bilances aktīva postenī "Nākamo periodu izmaksas" –, ja nodokļu izmaksas ir pārāk augstas salīdzinājumā ar šo sabiedrību gada rezultātiem; vai

2) ar ierakstu konsolidētās bilances pasīva postenī "Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem" –, ja nodokļu izmaksas ir pārāk zemas salīdzinājumā ar šo sabiedrību gada rezultātiem.

(2) Korekcijas veic tādā apmērā, kādā ir sagaidāms, ka konsolidācijas rezultātā aprēķinātās nodokļu izmaksu starpības tiks atgūtas vai dzēstas nākamajos pārskata periodos.

(3) Konsolidācijas rezultātā aprēķinātās nodokļu izmaksu starpības norāda konsolidētajā peļņas un zaudējumu aprēķinā atsevišķā postenī "Konsolidācijas rezultātā aprēķinātā nodokļu starpība" vai kopējā nodokļu izmaksu summā, ietverot šīs summas sadalījumu konsolidētā pārskata pielikumā.

28.pants. Kopīgi pārvaldītas sabiedrības gada pārskata posteņu iekļaušana konsolidētajā pārskatā

(1) Ja konsolidācijā iesaistīta sabiedrība un viena vai vairākas šajā konsolidācijā neiesaistītas sabiedrības, pamatojoties uz līgumu vai statūtiem, kopīgi pārvalda citu sabiedrību, tad šīs kopīgi pārvaldītās sabiedrības līdzekļus, saistības, pašu kapitālu, ieņēmumus un izdevumus (izmaksas) drīkst iekļaut konsolidētajā pārskatā proporcionāli konsolidācijā iesaistīto sabiedrību kapitāla līdzdalības daļai šajā sabiedrībā.

(2) Kopīgi pārvaldītas sabiedrības iekļaušana konsolidācijā, izmantojot šā panta pirmajā daļā norādīto metodi, ir iespējama tikai tad, ja attiecīgi ievēro šā likuma 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26. un 27.pantā noteiktās prasības.

29.pants. Asociētās sabiedrības peļņas vai zaudējumu un kapitāla līdzdalības daļas atspoguļošana konsolidētajā pārskatā

(1) Konsolidācijā iesaistīto sabiedrību līdzdalību asociētās sabiedrības peļņā vai zaudējumos un pašu kapitālā atspoguļo konsolidētajā pārskatā šā panta otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā un sestajā daļā norādītajā kārtībā.

(2) Asociētās sabiedrības gada pārskatu, ja iespējams, sastāda atbilstoši koncernā izmantotajām grāmatvedības metodēm un novērtēšanas noteikumiem vai koriģē saskaņā ar šā likuma 17.panta otro daļu. Ja asociētā sabiedrība izvietota ārvalstīs, tās ārvalstu valūtā sastādīto gada pārskatu pārrēķina latos saskaņā ar šā likuma 18.pantu.

(3) Šā likuma 16.panta otrās daļas 5. un 6.punktā paredzēto peļņas un zaudējumu izslēgšanu no asociētās sabiedrības bilances posteņiem veic tikai tādā apmērā, kādā tā ir pamatota ar attaisnojuma dokumentiem vai faktiem, par kuriem ir iespējams iegūt attaisnojuma dokumentus.

(4) Sākotnēji iekļaujot konsolidētajā bilancē līdzdalību asociētās sabiedrības kapitālā, to norāda postenī "Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā" šādā sākotnējā vērtībā:

1) asociētās sabiedrības akciju vai daļu iegādes vērtībā, kas aprēķināta atbilstoši likumā "Par uzņēmumu gada pārskatiem" paredzētajiem novērtēšanas noteikumiem; vai

2) summā, kura saskaņā ar pēdējās bilances datiem atbilst ieguldītā kapitāla īpatsvaram procentos asociētās sabiedrības pašu kapitālā.

(5) Starpību starp asociētās sabiedrības akciju vai daļu iegādes vērtību, kas aprēķināta atbilstoši likumā "Par uzņēmumu gada pārskatiem" paredzētajiem novērtēšanas noteikumiem, un summu, kura saskaņā ar pēdējās bilances datiem atbilst ieguldītā kapitāla īpatsvaram procentos šīs sabiedrības pašu kapitālā, norāda konsolidētajā bilancē vai konsolidētā pārskata pielikumā, sniedzot ziņas arī par to, vai, norādot līdzdalību asociētās sabiedrības kapitālā, ir piemērots šā panta ceturtās daļas 1. vai 2.punkts. Minēto starpību aprēķina uz datumu, kurā šā panta ceturtās daļas 1. vai 2.punktā minētā metode ir piemērota pirmo reizi.

(6) Nākamajos gados pēc līdzdalības asociētās sabiedrības kapitālā sākotnējās iekļaušanas konsolidētajā bilancē, pamatojoties uz šā panta ceturtās daļas 1.punktā minēto akciju vai daļu iegādes vērtību vai 2.punktā minēto summu, kura atbilst ieguldītā kapitāla īpatsvaram procentos asociētās sabiedrības pašu kapitālā, postenī "Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā" norādīto summu koriģē, to palielinot vai samazinot atkarībā no asociētās sabiedrības pašu kapitāla summas palielinājuma vai samazinājuma.

(7) Postenī "Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā" norādīto summu katra pārskata gada beigās samazina arī par asociētās sabiedrības aprēķināto dividenžu summu, kura attiecas uz šo līdzdalību.

(8) Asociētās sabiedrības pārskata gada peļņas vai zaudējumu summu, kas attiecas uz akcijām vai daļām, kuras pieder konsolidācijā iesaistītajām sabiedrībām, norāda atsevišķā konsolidētā peļņas un zaudējumu aprēķina postenī:

1) "Ieņēmumi no līdzdalības asociētās sabiedrības kapitālā" –, ja tā ir asociētās sabiedrības peļņas daļa; vai

2) "Ilgtermiņa finansu ieguldījumu asociētās sabiedrībās vērtības samazināšanās" –, ja tā ir asociētās sabiedrības zaudējumu daļa.

(9) Ja šā panta ceturtajā daļā minēto starpību norāda konsolidētajā bilancē, to iegrāmato, attiecīgi palielinot vai samazinot to konsolidētās bilances posteņu vērtību, kuru vērtība ir augstāka vai zemāka nekā sākotnēji bilancē norādītā vērtība. Ja nav iespējams šo starpību pilnībā attiecināt uz konsolidētās bilances posteņiem, atlikušo summu norāda attiecīgi postenī "Pozitīvā konsolidācijas starpība" vai postenī "Negatīvā konsolidācijas starpība".

(10) Šā panta devītajā daļā minēto pozitīvo konsolidācijas starpību sistemātiski noraksta izmaksās lietderīgās lietošanas periodā. Negatīvo konsolidācijas starpību var pārnest uz konsolidēto peļņas un zaudējumu aprēķinu tikai tādā apmērā, kādā tā atbilst jau iegūtajiem (realizētajiem) ieņēmumiem.

(11) Asociētajai sabiedrībai ir pienākums nodrošināt sabiedrības, kuru būtiskā ietekmē tā atrodas, ar asociētās sabiedrības akcionāru vai dalībnieku pilnsapulcē apstiprināta gada pārskata norakstu. Ja asociētā sabiedrība sastāda konsolidēto pārskatu, šis pants attiecas uz asociēto sabiedrību konsolidēto pārskatu.

(12) Šo pantu nepiemēro, ja informācija par līdzdalību asociētās sabiedrības kapitālā un peļņā vai zaudējumos ir nenozīmīga šā likuma 13.panta pirmajā daļā noteikto prasību īstenošanai.

30.pants. Konsolidētā pārskata pielikuma sagatavošana

(1) Papildus citai šajā likumā paredzētajai informācijai konsolidētā pārskata pielikumā sniedzamas šādas ziņas:

1) novērtēšanas metodes, kuras piemērotas dažādu posteņu novērtēšanai konsolidētajā pārskatā, kā arī pamatlīdzekļu nolietojuma, nemateriālo ieguldījumu, ilgtermiņa finansu ieguldījumu un citu aktīvu vērtības samazināšanas un norakstīšanas metodes. Ja kāds no konsolidētā pārskata posteņiem sākotnēji bijis izteikts ārvalstu valūtā, norāda pārrēķināšanai izmantoto lata kursu un tā pamatojumu;

2) konsolidācijā iesaistīto sabiedrību nosaukumi un juridiskās adreses, kā arī šo sabiedrību (izņemot koncerna mātes sabiedrības) kapitāla daļas procentos, kas pieder konsolidācijā iesaistītajām sabiedrībām vai personām, kuras darbojas savā vārdā, bet konsolidācijā iesaistīto sabiedrību labā, turklāt norāda arī to, kurš no šā likuma 4.pantā paredzētajiem nosacījumiem pamato sabiedrības iesaistīšanu konsolidācijā. Šajā punktā norādītās ziņas sniedzamas arī par tām koncerna meitas sabiedrībām, kuras nav iesaistītas konsolidācijā vai ir izslēgtas no konsolidācijas, kā arī paskaidro neiesaistīšanas vai izslēgšanas iemeslu (atbilstoši šā likuma 10. un 11.pantam);

3) asociēto sabiedrību nosaukumi un juridiskās adreses, kā arī šo sabiedrību kapitāla daļas (procentos), kas pieder konsolidācijā iesaistītajām sabiedrībām vai personām, kuras darbojas savā vārdā, bet konsolidācijā iesaistīto sabiedrību labā. Šajā punktā norādītās ziņas sniedzamas arī par tām asociētajām sabiedrībām, kuras saskaņā ar šā likuma 29.panta divpadsmitās daļas noteikumiem nav iekļautas konsolidētajā pārskatā, norādot pamatojumu;

4) kopīgi pārvaldīto sabiedrību nosaukumi, juridiskās adreses un šo sabiedrību kopīgās pārvaldes pamatojums, kā arī šo sabiedrību kapitāla daļas (procentos), kas pieder konsolidācijā iesaistītajām sabiedrībām vai personām, kuras darbojas savā vārdā, bet konsolidācijā iesaistīto sabiedrību labā;

5) to pārējo sabiedrību nosaukumi un juridiskās adreses, kas nav minētas šā panta pirmās daļas 2., 3. un 4.punktā un kurās konsolidācijā iesaistītajām sabiedrībām pašām vai ar tādu personu starpniecību, kuras darbojas savā vārdā, bet šo sabiedrību labā, pieder vismaz tāda kapitāla daļa, kas ir lielāka par 20 procentiem, norādot kapitāla līdzdalības daļas lielumu, pašu kapitāla apmēru un attiecīgās sabiedrības peļņu vai zaudējumus par pēdējo pārskata gadu, par kuru ir apstiprināti sabiedrību gada pārskati. Šo informāciju var nesniegt, ja tai nav būtiskas nozīmes no patiesa un skaidra priekšstata viedokļa. Informāciju, kas attiecas uz pašu kapitālu un uz peļņu vai zaudējumiem var nesniegt arī tad, ja attiecīgā sabiedrība nepublicē savu gada pārskatu un konsolidācijā iesaistītajām sabiedrībām (tieši vai netieši) pieder mazāk par 50 procentu attiecīgās sabiedrības kapitāla daļu;

6) kreditoru parādu kopsumma, kas norādīta konsolidētajā bilancē un kam samaksas termiņš ir ilgāks par pieciem gadiem pēc bilances datuma, kā arī kreditoru parādu kopsumma, kas norādīta konsolidētajā bilancē un ir nosegta ar nodrošinājumu, ko sniegušas konsolidācijā iesaistītās sabiedrības, norādot nodrošinājuma veidu un formu;

7) jebkuru konsolidētajā bilancē neatspoguļoto saistību kopsumma, ja šāda informācija ir svarīga koncerna finansiālā stāvokļa novērtēšanai. Atsevišķi norādāmas saistības pret darbiniekiem par pensijām un saistības pret koncerna sabiedrībām, kuras nav iesaistītas konsolidācijā;

8) konsolidētajā peļņas un zaudējumu aprēķinā norādītais neto apgrozījums sadalījumā pa pamatdarbības veidiem un ģeogrāfiskajiem tirgiem, ja koncerna sabiedrību pamatdarbības (produkcijas pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas) veidi un tirgi būtiski atšķiras;

9) koncerna sabiedrību pārskata gada vidējais darbinieku skaits sadalījumā pa kategorijām. Ar pārskata gadu saistītās personāla izmaksas sadalījumā atbilstoši likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" 11.panta 6.postenim vai 13.panta 3.postenim, ja šāds sadalījums nav ietverts konsolidētajā peļņas un zaudējumu aprēķinā. Atsevišķi sniedzama informācija par kopīgi pārvaldītās sabiedrībās nodarbināto personu vidējo skaitu pārskata gadā;

10) koncerna mātes sabiedrības izpildinstitūciju locekļiem par viņu funkciju pildīšanu mātes sabiedrībā un tās meitas sabiedrībās piešķirto atlīdzību kopsumma sadalījumā pa atsevišķām amatu grupām (padomes, valdes, direkcijas vai administrācijas locekļi, direktori rīkotāji u.c.). Tas pats attiecas uz pensijām un līdzīgām saistībām attiecībā uz šīm personām;

11) koncerna mātes sabiedrības izpildinstitūcijas locekļiem mātes sabiedrībā vai tās meitas sabiedrībās izsniegto avansu, aizdevumu vai galvojumu saistību summas sadalījumā pa atsevišķām amatu grupām (padomes, valdes, direkcijas vai administrācijas locekļi, direktori rīkotāji u.c.), norādot procentu likmes, svarīgākos nosacījumus un atmaksājamās summas;

12) koncerna mātes sabiedrības akcijas vai daļas, kas atrodas šīs mātes sabiedrības pašas īpašumā vai pieder tās meitas sabiedrībām vai personām, kuras darbojas savā vārdā, bet koncernsabiedrību labā, norādot šo akciju vai daļu skaitu un nominālvērtību.

(2) Šā panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5. un 8.punktā minēto informāciju var nesniegt, ja tā varētu nopietni kaitēt attiecīgajām sabiedrībām. Katru šādas informācijas nesniegšanas gadījumu pamato konsolidētā pārskata pielikumā.

III nodaļa

Konsolidētais ziņojums

31.pants. Konsolidētā ziņojuma saturs

(1) Konsolidētajā ziņojumā iekļauj skaidru informāciju par konsolidācijā iesaistīto sabiedrību kā kopuma attīstību pārskata gadā un tā pašreizējo stāvokli.

(2) Attiecībā uz konsolidācijā iesaistītajām sabiedrībām kā kopumu konsolidētajā ziņojumā sniedz arī ziņas par:

1) jebkādiem svarīgiem notikumiem sabiedrību kā kopuma darbībā kopš pārskata gada beigām;

2) šo sabiedrību kā kopuma turpmākās attīstības perspektīvām;

3) pētniecības darbiem un attīstības pasākumiem.

IV nodaļa

Konsolidētā pārskata pārbaude

32.pants. Prasības zvērinātiem revidentiem konsolidēto pārskatu pārbaudei

(1) Koncerna mātes sabiedrības sastādīto konsolidēto pārskatu pārbauda viens vai vairāki zvērināti revidenti, kuriem atbilstoši likumam "Par zvērinātiem revidentiem" ir zvērināta revidenta sertifikāts un uz kuriem neattiecas šā panta otrajā daļā minētie apstākļi.

(2) Konsolidētā pārskata pārbaudi nav tiesīgs veikt zvērināts revidents, uz kuru attiecas vismaz viens no šādiem apstākļiem:

1) viņam ir saimnieciski sakari ar kādu no šā koncerna sabiedrībām;

2) viņš strādā kādā no šā koncerna sabiedrībām;

3) viņš kārto vai pēdējo divu gadu laikā ir kārtojis šā koncerna sabiedrības grāmatvedību vai sagatavojis tās gada pārskatu;

4) viņš personiski ir tieši vai netieši ieinteresēts konsolidētā pārskata pārbaudes iznākumā;

5) viņš vai viņa laulātais ir radniecības vai svainības attiecībās (skaitot radniecību un svainību līdz pirmajai pakāpei atbilstoši Civillikumam) ar kādas šā koncerna sabiedrības izpildinstitūcijas locekli, direktoru vai citu personu, kas veic sabiedrības operatīvo vadību.

(3) Saņemot uzaicinājumu pārbaudīt konsolidēto pārskatu, zvērināts revidents rakstiski informē koncerna mātes sabiedrības izpildinstitūciju par to, vai uz viņu neattiecas šā panta otrajā daļā minētie apstākļi.

33.pants. Zvērināta revidenta darbība konsolidētā pārskata pārbaudē

(1) Zvērināta revidenta uzdevums ir pārbaudīt, vai konsolidētais pārskats ir pareizi sastādīts, vai tas atbilst normatīvajiem aktiem, konsolidācijā iesaistīto sabiedrību statūtiem un reģistriem, vai sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par koncerna līdzekļiem, saistībām, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem un vai konsolidētais ziņojums atbilst konsolidētajam pārskatam.

(2) Zvērinātam revidentam ir tiesības pieprasīt no koncerna mātes sabiedrības un tā meitas sabiedrībām, kā arī no personām, kuras darbojas savā vārdā, bet koncerna meitas sabiedrības labā, visas ziņas, dokumentus un paskaidrojumus, kas vajadzīgi rūpīgai pārbaudei. Zvērinātam revidentam ir tiesības pieaicināt ekspertus vai lietpratējus, uzņemoties atbildību par minēto personu veiktajām darbībām.

(3) Koncerna sabiedrību likumīgie pārstāvji nodrošina zvērinātam revidentam iespējas iepazīties ar grāmatvedības reģistriem, attaisnojuma un citiem dokumentiem, kā arī pārbaudīt šo sabiedrību mantu (arī vērtspapīrus un naudu), parādus un citas saistības.

(4) Zvērināts revidents pēc veiktās pārbaudes sagatavo savu atzinumu par konsolidēto pārskatu un konsolidēto ziņojumu, kuru iesniedz koncerna mātes sabiedrības izpildinstitūcijai. Ja zvērinātam revidentam ir iebildumi vai piezīmes, bet viņš uzskata, ka tie nav būtiski un konsolidētais pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par koncerna darbības rezultātiem un tā finansiālo stāvokli, viņš sagatavo atzinumu ar iebildumiem vai piezīmēm.

(5) Ja zvērināta revidenta iebildumi ir būtiski, viņš var atteikties iesniegt savu atzinumu un sagatavot rakstisku atteikumu, kurā norādīti atteikuma iemesli, apstiprināt to ar savu parakstu un iesniegt attiecīgā koncerna mātes sabiedrības izpildinstitūcijai.

V nodaļa

Konsolidētā pārskata un konsolidētā ziņojuma

apstiprināšana un publicēšana

34.pants. Konsolidētā pārskata un konsolidētā ziņojuma apstiprināšana un parakstīšana

(1) Konsolidēto pārskatu un konsolidēto ziņojumu paraksta koncerna mātes sabiedrības vadība:

1) akciju sabiedrībās – valdes priekšsēdētājs, padomes priekšsēdētājs un izpilddirektors;

2) citās statūtsabiedrībās – izpildinstitūcijas vai sabiedrības vadītājs;

3) viena īpašnieka uzņēmumos – īpašnieks.

(2) Ja kādai no šā panta pirmajā daļā minētajām personām ir iebildumi, tā paraksta konsolidēto pārskatu un konsolidēto ziņojumu un norāda iebildumus īpašā piezīmē.

(3) Konsolidēto pārskatu un konsolidēto ziņojumu kopā ar attiecīgās sabiedrības gada pārskatu septiņu mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām apstiprina koncerna mātes sabiedrības akcionāru vai dalībnieku kārtējā pilnsapulce.

35.pants. Konsolidētā pārskata publicēšanas noteikumi

(1) Ne vēlāk kā mēnesi pēc konsolidētā pārskata un konsolidētā ziņojuma apstiprināšanas koncerna mātes sabiedrības akcionāru vai dalībnieku kārtējā pilnsapulcē un ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām koncerna mātes sabiedrība iesniedz (nosūta pa pastu vai ar kurjeru) Uzņēmumu reģistrā un Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē (pēc koncerna mātes sabiedrības atrašanās vietas) šā likuma 34.pantā noteiktajā kārtībā apstiprinātā konsolidētā pārskata un konsolidētā ziņojuma norakstu kopā ar šīs sabiedrības pilnsapulcē apstiprinātā gada pārskata norakstu un, ja tādi ir, zvērinātu revidentu atzinumu norakstiem. Minētos dokumentus var iesniegt elektroniskā veidā, pievienojot rakstisku apliecinājumu par to atbilstību dokumentu oriģināliem.

(2) Ne vēlāk kā divus mēnešus pēc konsolidētā pārskata un konsolidētā ziņojuma apstiprināšanas koncerna mātes sabiedrības akcionāru vai dalībnieku kārtējā pilnsapulcē un ne vēlāk kā astoņus mēnešus pēc pārskata gada beigām koncerna mātes sabiedrība par saviem līdzekļiem iesniedz publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" konsolidētā pārskata un konsolidētā ziņojuma norakstu kopā ar šīs sabiedrības pilnsapulcē apstiprinātā gada pārskata norakstu un, ja tādi ir, zvērinātu revidentu atzinumu norakstiem. Ja zvērinātam revidentam bijuši iebildumi vai piezīmes vai viņš ir atteicies sniegt savu atzinumu, šo faktu publicē, norādot atteikuma iemeslu.

(3) Ja šā panta pirmajā daļā minētie pārskati netiek pilnībā publicēti, skaidri jānorāda, ka tie publicēti saīsinātā formā un pilnībā pieejami Uzņēmumu reģistrā. Zvērinātu revidentu atzinumus laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicē pilnībā vai publikācijā paziņo par revidenta atteikumu sniegt minēto atzinumu.

(4) Ja koncerna mātes sabiedrība nav iesniegusi vai publicējusi konsolidēto pārskatu, konsolidēto ziņojumu un, ja tāds ir, zvērināta revidenta atzinumu vai nav ievērojusi citas šā panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā noteiktās prasības, tā tiek saukta pie atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.