Sagatavojusi Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Sagatavojusi Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Likumprojekts 2. lasījumam

12.05.1999

P R I E K Š L I K U M I

Emigrācijas likuma projektam

1. lasījuma redakcija

Pr.nr.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas atzinums

Komisijas ierosinātā 2.lasījuma redakcija

1.pants. Šā likuma mērķis ir nodrošināt Latvijas pilsoņu un nepilsoņu tiesības izceļot uz pastāvīgu dzīvi citā valstī (turpmāk - emigrēt), kā arī aizsargāt valsts un personu intereses saistībā ar emigrāciju.

 

 

1.pants. Šā likuma mērķis ir nodrošināt Latvijas pilsoņu un nepilsoņu tiesības izceļot uz pastāvīgu dzīvi citā valstī (turpmāk - emigrēt), kā arī aizsargāt valsts un personu intereses ar emigrācijas sakarā.

2.pants. Tiesības emigrēt ierobežojamas tikai šajā likumā paredzētajā kārtībā.

     

2.pants. Tiesības emigrēt ierobežojamas tikai šajā likumā paredzētajā kārtībā.

3.pants. (1) Bērni vecumā līdz 18 gadiem, izņemot personas, kuru pilngadība saskaņā ar Civillikumu izsludināta ātrāk, emigrē kopā ar vecākiem, aizbildņiem vai vieni, ja viņi izbrauc pie vecākiem vai aizbildņiem. Ja bērns izbrauc pie viena no vecākiem, nepieciešama tā vecāka piekrišana bērna emigrācijai, kurš paliek uz dzīvi Latvijā.

(2) Ja emigrē tikai viens no vecākiem un vecāki nevar vienoties par bērna emigrāciju, šo jautājumu izlemj bāriņtiesa (pagasttiesa) vai tiesa.

1.

 

 

 

2.

 

3.

 

 

 

4.

(Cilvēktiesību komisija)

Aizstāt 3. panta pirmajā daļā vārdus “izsludināta ātrāk” ar vārdiem “iestājas agrāk” un vārdus “nepieciešama tā vecāka piekrišana bērna emigrācijai” - ar vārdiem “nepieciešams lai tam piekristu tas no vecākiem”.

Izslēgt 3. panta otrajā daļā vārdus “bāriņtiesa (pagasttiesa) vai”.

(Juridiskais birojs)

Papildināt 3. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Persona, kurai tiesa nodibinājusi aizgādnību gara slimības vai plānprātības dēļ, emigrē kopā ar aizgādni vai viena, ja viņa izbrauc pie aizgādņa.”.

Izteikt līdzšinējo 3. pantu kā 4. pantu un līdzšinējo 4. pantu kā 3. pantu.

Pieņemts.

 

 

 

Pieņemts.

 

Pieņemts.

 

 

 

Pieņemts.

4.pants. (1) Bērni vecumā līdz 18 gadiem, izņemot personas, kuru pilngadība saskaņā ar Civillikumu iestājas agrāk, emigrē kopā ar vecākiem, aizbildņiem vai vieni, ja izbrauc pie vecākiem vai aizbildņiem. Ja bērns izbrauc pie viena no vecākiem, nepieciešams, lai tam piekristu tas no vecākiem, kurš paliek uz dzīvi Latvijā.

(2) Ja emigrē tikai viens no vecākiem un vecāki nevar vienoties par bērna emigrāciju, jautājumu izlemj tiesa.

(3) Persona, kurai tiesa nodibinājusi aizgādnību gara slimības vai plānprātības dēļ, emigrē kopā ar aizgādni vai viena, ja izbrauc pie aizgādņa.

 

4.pants. (1) Iesniegumu par emigrāciju var iesniegt jebkura pilngadīga un rīcībspējīga persona Valsts policijas pārvaldē pēc savas dzīvesvietas.

(2) Persona, kas uzturas ārvalstīs, iesniegumu var iesniegt Latvijas diplomātiskajās vai konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs.

(3) Iesnieguma pieņemšanas un izskatīšanas kārtību, kā arī nepieciešamo dokumentu sarakstu nosaka Ministru kabinets.

5.

 

 

 

6.

Cilvēktiesību komisija)

Aizstāt 4. panta otrajā daļā vārdus “var iesniegt Latvijas diplomātiskajās vai konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs” ar vārdiem “iesniedz attiecīgajā Latvijas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā.”

(Juridiskais birojs)

Papildināt 4. pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Iesniegumu par tādas personas emigrāciju, kurai tiesa nodibinājusi aizgādnību gara slimības vai plānprātības dēļ, iesniedz šīs personas aizgādnis Valsts policijas pārvaldē pēc aizgādnībā esošās personas dzīvesvietas.”;

uzskatīt līdzšinējo otro un trešo daļu par attiecīgi trešo un ceturto daļu.

Pieņemts.

 

 

 

 

Pieņemts.

3.pants. (1) Iesniegumu par emigrāciju var iesniegt jebkura pilngadīga un rīcībspējīga persona Valsts policijas pārvaldē pēc savas dzīvesvietas.

(2) Iesniegumu par tādas personas emigrāciju, kurai tiesa nodibinājusi aizgādnību gara slimības vai plānprātības dēļ, iesniedz šīs personas aizgādnis Valsts policijas pārvaldē pēc aizgādnībā esošās personas dzīvesvietas.

(3) Persona, kas uzturas ārvalstī, iesniegumu iesniedz attiecīgajā Latvijas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā.

(4) Iesnieguma pieņemšanas un izskatīšanas kārtību, kā arī nepieciešamo dokumentu sarakstu nosaka Ministru kabinets.

5.pants. Lēmumu par atteikumu dot piekrišanu emigrēt pieņem Valsts policijas Imigrācijas policijas pārvaldes priekšnieks, ja persona:

1) tiek turēta aizdomās par nozieguma izdarīšanu;

2) saukta pie kriminālatbildības līdz lēmuma pieņemšanai krimināllietā;

3) nav izpildījusi civiltiesiskas saistības pret fiziskām vai juridiskām personām un to prasījumi ir dokumentāri pierādīti;

4) sasniegusi 19 gadu vecumu un nav izpildījusi obligātā aktīvā militārā dienesta pienākumu;

5) nav izpildījusi saistības pret valsti;

6) nav saņēmusi attiecīgās valsts piekrišanu ieceļošanai uz pastāvīgu dzīvi.

7.

 

 

8.

 

9.

 

10.

11.

(Cilvēktiesību komisija)

Izteikt 5. panta pirmo teikumu šādā redakcijā:

“5. pants. Lēmumu par emigrācijas atteikumu pieņem Valsts policijas Imigrācijas policijas pārvaldes priekšnieks, ja:”.

Papildināt 5. panta 1.punktu pirms vārda “tiek” ar vārdu “persona”.

Juridiskais birojs)

Aizstāt 5. panta 1. punktā vārdu “nozieguma” ar vārdiem “noziedzīga nodarījuma”.

Cilvēktiesību komisija)

Izteikt 5. panta 2. punktu šādā redakcijā:

“2) pret personu uzsākta kriminālvajāšana;”.

Papildināt ar jaunu 3. punktu šādā redakcijā:

“3) persona izcieš sodu par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;”.

Pieņemts.

 

 

Pieņemts.

 

Pieņemts.

 

Pieņemts.

Pieņemts.

 

6. pants. Lēmumu par emigrācijas atteikumu pieņem Valsts policijas Imigrācijas policijas pārvaldes priekšnieks, ja:

1) persona tiek turēta aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;

2) pret personu uzsākta kriminālvajāšana;

3) persona izcieš sodu par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;

4) persona pilda obligātā aktīvā militārā dienesta pienākumus;

5) personai ir nodokļu parāds;

6) persona nav izpildījusi civiltiesiskās saistības pret fiziskajām vai juridiskajām personām un par to ir iesniegta prasība tiesā;

7) tas nepieciešams gadījumos, kad valstī vai tās daļā noteikts izņēmuma stāvoklis;

8) tas nepieciešams, lai veiktu epidemioloģiskās drošības pasākumus.

 

 

 

 

12.

13.

 

 

 

14.

 

 

 

 

15.

16.

 

17.

18.

 

19.

20.

 

21.

 

 

22.

(Juridiskais birojs)

Izslēgt 5. panta 3. punktu.

(Deputāts M. Lujāns)

Papildināt 5. panta 3. punktu ar vārdiem “izņemot gadījumus, ja ar valsti, uz kuru persona emigrē, Latvijas Republikai ir vienošanās (līgums) par tiesisko palīdzību (spriedumu izpildi)”.

Cilvēktiesību komisija)

Izteikt 5. panta 3. punktu kā 5. panta 6. punktu šādā redakcijā:

“6) ja persona nav izpildījusi civiltiesiskās saistības pret fiziskajām vai juridiskajām personām un par to ir iesniegta prasība tiesā;”

Deputāts M. Lujāns)

Izslēgt 5. panta 4. punktu.

(Juridiskais birojs)

Izteikt 5. panta 4. punktu šādā redakcijā:

“4) pilda obligātā aktīvā militārā dienesta pienākumus;”.

Deputāts M. Lujāns)

Izslēgt 5. panta 5. punktu.

(Cilvēktiesību komisija)

Papildināt 5. pantu ar jaunu 5. punktu šādā redakcijā:

“5) ja personai ir nodokļu parāds;”.

(Juridiskais birojs)

Izslēgt 5. panta 6. punktu.

Cilvēktiesību komisija)

Papildināt 5. pantu ar 7. punktu šādā redakcijā:

“7) ja tas nepieciešams gadījumos, kad valstī vai tās daļā noteikts izņēmuma stāvoklis;”

Papildināt 5. pantu ar 8. punktu šādā redakcijā:

“8) ja tas nepieciešams, lai veiktu epidemioloģiskās drošības pasākumus.”

(Juridiskais birojs)

Izteikt līdzšinējo 5. pantu kā 6. pantu un līdzšinējo 6. pantu kā 5. pantu.

Nav pieņemts.

Nav pieņemts.

 

 

Pieņemts

 

 

 

Nav pieņemts.

Pieņemts.

 

Pieņemts.

Pieņemts.

 

Pieņemts.

Pieņemts.

 

Pieņemts.

 

 

Pieņemts.

 

6.pants. (1) Lēmumu par piekrišanu emigrēt vai lēmumu par atteikumu dot piekrišanu emigrēt Valsts policijas Imigrācijas policijas pārvaldes priekšnieks pieņem mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dienas, bet, ja ir nepieciešama papildu pārbaude, viņš var šo termiņu pagarināt līdz sešiem mēnešiem.

(2) Lēmumu trīs dienu laikā pēc tā pieņemšanas izsūta iesniedzējam.

23.

 

 

 

 

24.

(Cilvēktiesību komisija)

Aizstāt 6. panta pirmajā daļā vārdus “lēmumu par piekrišanu emigrēt vai lēmumu par atteikumu dot piekrišanu emigrēt” ar vārdiem “lēmumu par piekrišanu emigrācijai vai lēmumu par emigrācijas atteikumu”.

(Juridiskais birojs)

Izteikt 6. panta pirmās daļas vārdus “bet, ja nepieciešama papildu pārbaude, viņš var šo termiņu pagarināt līdz sešiem mēnešiem” kā panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja nepieciešama papildu pārbaude vai informācija, Valsts policijas Imigrācijas policijas pārvaldes priekšnieks šā panta pirmajā daļā noteikto termiņu var pagarināt uz laiku, ne ilgāku par sešiem mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas, paziņojot par to iesniedzējam.”.

Pieņemts.

 

 

 

 

Pieņemts.

5.pants. (1) Lēmumu par piekrišanu emigrācijai vai lēmumu par emigrācijas atteikumu Valsts policijas Imigrācijas policijas pārvaldes priekšnieks pieņem mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dienas.

(2) Lēmumu triju dienu laikā pēc tā pieņemšanas izsūta iesniedzējam.

(3) Ja nepieciešama papildu pārbaude vai informācija, Valsts policijas Imigrācijas policijas pārvaldes priekšnieks šā panta pirmajā daļā noteikto termiņu var pagarināt uz laiku, ne ilgāku par sešiem mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas, paziņojot par to iesniedzējam.

7.pants. Lēmumu par atteikumu dot piekrišanu emigrēt vai lēmumu par iesnieguma izskatīšanas termiņa pagarinājumu persona var pārsūdzēt administratīvā procesa kārtībā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas.

25.

 

 

26.

27.

(Cilvēktiesību komisija)

Aizstāt 7. pantā vārdus “lēmumu par atteikumu dot piekrišanu emigrēt” ar vārdiem “lēmumu par emigrācijas atteikumu”.

(Juridiskais birojs)

Izslēgt 7. pantā vārdus “vai lēmumu par iesnieguma izskatīšanas termiņa pagarinājumu”.

Aizstāt 7. pantā vārdus “administratīvā procesa kārtībā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas” ar vārdiem “likumā noteiktajā kārtībā”.

Pieņemts.

 

 

Pieņemts.

Pieņemts.

7.pants. Lēmumu par emigrācijas atteikumu persona var pārsūdzēt likumā noteiktajā kārtībā.

8.pants. Par iesnieguma par emigrāciju izskatīšanu ņemama valsts nodeva Ministru kabineta noteiktajā apmērā un kārtībā.

     

8.pants. Par iesnieguma par emigrāciju izskatīšanu ņemama valsts nodeva Ministru kabineta noteiktajā apmērā un kārtībā.

 

 

9.pants. (1) Lēmums par piekrišanu emigrēt ir spēkā sešus mēnešus no tā pieņemšanas dienas, izņemot šā panta otrajā daļā paredzētajos gadījumos.

(2) Lēmumu par piekrišanu emigrēt Valsts policijas Imigrācijas policijas pārvaldes priekšnieks var atcelt, ja līdz izceļošanas dienai ir iestājies vismaz viens no šā likuma 5.panta 1., 2., 3., 4. un 5.punktā minētajiem apstākļiem.

(3) Ja persona sešu mēnešu laikā nav izceļojusi, tā var atkārtoti iesniegt iesniegumu par emigrāciju vai arī tai jāiesniedz iesniegums par atteikšanos emigrēt.

28.

 

29.

(Cilvēktiesību komisija)

Aizstāt 9. panta pirmajā un otrajā daļā vārdu “emigrēt” ar vārdu “emigrācijai”.

Izslēgt 9. panta otrajā daļā skaitļus un vārdus “1., 2., 3., 4., un 5. punktā”.

Pieņemts.

 

Pieņemts.

9.pants. (1) Lēmums par piekrišanu emigrācijai ir spēkā sešus mēnešus no tā pieņemšanas dienas, izņemot šā panta otrajā daļā paredzētos gadījumus.

(2) Lēmumu par piekrišanu emigrācijai Valsts policijas Imigrācijas policijas pārvaldes priekšnieks var atcelt, ja līdz izceļošanas dienai ir iestājies vismaz viens no šā likuma 5.pantā minētajiem apstākļiem.

(3) Ja persona sešu mēnešu laikā nav izceļojusi, tā var atkārtoti iesniegt iesniegumu par emigrāciju vai arī tai jāiesniedz iesniegums par atteikšanos emigrēt.

10.pants. Kārtību, kādā personai, kas emigrē, kompensējami izceļošanas izdevumi, nosaka Ministru kabineta noteikumi.

     

10.pants. Kārtību, kādā personai, kas emigrē, kompensējami izceļošanas izdevumi, reglamentē Ministru kabineta noteikumi.

11.pants. Pēc ierašanās valstī, uz kuru persona ir emigrējusi, tās pienākums ir paziņot savu adresi, kā arī citas pārmaiņas Iedzīvotāju reģistrā iekļautajās ziņās par sevi, saviem bērniem, kas ir jaunāki par 16 gadiem, un par personām, kas atrodas tās aizbildnībā vai aizgādnībā, Latvijas diplomātiskajai vai konsulārajai pārstāvniecībai attiecīgajā valstī.

     

11.pants. Pēc ierašanās valstī, uz kuru persona ir emigrējusi, tās pienākums ir paziņot savu adresi, kā arī citas pārmaiņas Iedzīvotāju reģistrā iekļautajās ziņās par sevi, saviem bērniem, kas ir jaunāki par 16 gadiem, un par personām, kas atrodas tās aizbildnībā vai aizgādnībā, Latvijas diplomātiskajai vai konsulārajai pārstāvniecībai attiecīgajā valstī.

 

 

 

30.

(Cilvēktiesību komisija)

Papildināt likumprojektu ar 12. pantu šādā redakcijā:

“12. pants. Latvijas pilsonim un nepilsonim ir tiesības jebkurā laikā brīvi atgriezties Latvijā.”

Pieņemts.

12. pants. Latvijas pilsonim un nepilsonim ir tiesības jebkurā laikā brīvi atgriezties Latvijā.

Pārejas noteikums

Tiem citu valstu pilsoņiem, kuriem ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā un kuru emigrācijai uz trešajām valstīm nepieciešama kompetentu valsts pārvaldes iestāžu piekrišana, Valsts policijas Imigrācijas policijas pārvalde Ministru kabineta noteiktajā kārtībā var izsniegt izziņu, ka Latvijas Republikai nav iebildumu pret attiecīgo personu izceļošanu uz pastāvīgu dzīvi citā valstī.

     

Pārejas noteikums

Tiem citu valstu pilsoņiem, kuriem ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā un kuru emigrācijai uz trešajām valstīm nepieciešama kompetentu valsts pārvaldes iestāžu piekrišana, Valsts policijas Imigrācijas policijas pārvalde Ministru kabineta noteiktajā kārtībā var izsniegt izziņu, ka Latvijas Republikai nav iebildumu pret attiecīgo personu izceļošanu uz pastāvīgu dzīvi citā valstī.