Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

Likumprojekts 3.lasījumam

 

Grozījumi likumā “Par ugunsdrošību”

(reģ.nr. 123)

 

Spēkā esošā redakcija

2.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

Atbildīgās komisijas atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija

( ar redakcionāliem labojumiem) 3.lasījumam

1

 

3

4

5

6

 

Izdarīt likumā “Par ugunsdrošību” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 15./16.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 23.nr.; 1995, 3.nr.; 1997, 4., 8.nr.; Latvijas Vēstnesis, 1997, 175./177.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā “Par ugunsdrošību” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 15./16.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 23.nr.; 1995, 3.nr.; 1997, 4., 8.nr.; Latvijas Vēstnesis, 1997, 175./177.nr.) šādus grozījumus:

15.pants. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ir speciāls valsts dienests,

kura nolikumu apstiprina un darbinieku skaitu nosaka valdība.

1. 15.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ir Iekšlietu ministrijas pārraudzībā esoša speciāla valsts iestāde.”;

     

1. 15.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ir Iekšlietu ministrijas pārraudzībā esoša speciāla valsts iestāde.”;

Republikas pilsētās un rajonu pilsētās šā dienesta struktūrvienības tiek

izveidotas atbilstoši valdības apstiprinātajam sarakstam.

izslēgt otro daļu.

     

izslēgt otro daļu.

Starptautiskajās ugunsdrošības organizācijās Latvijas Republikas

intereses ugunsdrošības jautājumos pārstāv Valsts ugunsdzēsības un

glābšanas dienests.

[<*> - 1997.gada 20.marta likuma redakcijā, kas stājas spēkā no

10.04.97.]

         

25.pants. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieka nodrošināšana ar dzīvokli un telefonu

Pašvaldības iestādes ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta struktūrvienības priekšnieka un viņa vietnieka stāšanās amatā, ja nepieciešams, nodrošina viņus ar dienesta dzīvojamo platību apkalpojamā teritorijā vai tās tuvumā. Viņu dzīvokļos ierīko dienesta telefonu.

Ja dienesta dzīvojamā platība netiek piešķirta, faktiskos izdevumus par

dzīvojamās platības īri un komunālajiem pakalpojumiem viņiem sedz no valsts budžeta līdzekļiem.

Ja nepieciešams, dienesta dzīvojamo platību piešķir un dienesta telefonu

ierīko arī citām Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonām

Latvijas Republikas valdības noteiktajā kārtībā.

Ja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieks, pildot

dienesta pienākumus, iet bojā, viņa ģimene tiek apgādāta ar dzīvokli

saskaņā ar iepriekšminētajiem atvieglotajiem noteikumiem un ne vēlāk kā gada laikā no darbinieka bojāejas dienas.

   

LR iekšlietu ministrs R.Jurdžs:

Izteikt 25.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja dienesta dzīvojamā platība, kura ir nepieciešama, netiek piešķirta, darbiniekam faktiskos izdevumus kompensē Ministru kabineta noteiktā kārtībā un apmērā.”

 

Pieņemt

2. Izteikt 25.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja nepieciešamā dienesta dzīvojamā platība netiek piešķirta, faktiskie izdevumi darbiniekam tiek kompensēti Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā.”

28.pants. Iestāžu, uzņēmumu un organizāciju ugunsdrošības dienesti

Iestādes, uzņēmumi un organizācijas var organizēt savus ugunsdrošības

dienestus, kuru uzdevums ir attiecīgajā iestādē, uzņēmumā vai organizācijā

veikt ugunsdrošības profilaksi un ugunsgrēku dzēšanas darbus.

Šo dienestu amatpersonām ir tiesības sastādīt administratīvos protokolus

par ugunsdrošības noteikumu neievērošanu savā iestādē, uzņēmumā vai organizācijā un līdz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta

amatpersonas ierašanās brīdim apturēt ražošanu vai citu darba procesu

apkalpojamā iecirknī, ja rodas reāli ugunsgrēka izcelšanās draudi un ar to

saistītas briesmas cilvēku dzīvībai un veselībai.

Līdztekus ugunsdrošības dienestiem uzņēmumos, iestādēs un organizācijās

var organizēt brīvprātīgos ugunsdrošības formējumus.

         

Iestāžu, uzņēmumu un organizāciju ugunsdrošības dienestu tipveida

nolikumu, kā arī brīvprātīgo ugunsdrošības formējumu tipveida nolikumu apstiprina Latvijas Republikas valdība.

2. 28.pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“Iestāžu, organizāciju, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) ugunsdrošības dienesta un brīvprātīgo ugunsdrošības formējumu paraugnolikumu apstiprina Ministru kabinets.”;

     

3. 28.pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“Iestāžu, organizāciju, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) ugunsdrošības dienesta un brīvprātīgo ugunsdrošības formējumu paraugnolikumu apstiprina Ministru kabinets.”;

 

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“Sprādzienbīstamo, ugunsbīstamo un īpaši svarīgo objektu sarakstu, kuros jāsaglabā vai jāizveido ugunsdzēsības komandas, apstiprina Ministru kabinets.”

     

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“Sprādzienbīstamo, ugunsbīstamo un īpaši svarīgo objektu sarakstu, kuros jāsaglabā vai jāizveido ugunsdzēsības komandas, apstiprina Ministru kabinets.”