Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījums likumā "Par dzīvojamo telpu īri"

 

Izdarīt likumā "Par dzīvojamo telpu īri" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993, 7.nr.; 1997, 4., 20.nr.; 1998, 15., 23.nr.) grozījumu un papildināt likumu ar Pārejas noteikumu šādā redakcijā:

"Pārejas noteikums

No dzīvojamās telpas īres attiecībām izrietoši strīdi likumā noteiktajā kārtībā līdz īrestiesu izveidošanai tiek izskatīti tiesā, bet, ja pašvaldībā īrestiesa ir izveidota, – īrestiesā un/vai tiesā."