Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts otrajam lasījumam

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts otrajam lasījumam

Par 1979. gada Bonnas konvenciju par migrējošo savvaļas dzīvnieku sugu aizsardzību

Pirmā lasījuma redakcija

Pr

nr

Priekšlikums

Atbildīgās

komisijas

atzinums

Likumprojekta redakcija, kādā to otrajā lasījumā ierosina pieņemt Ārlietu komisija

1.

2.

3.

4.

5.

1.pants. 1979. gada 23. jūnija Bonnas konvencija par migrējošo savvaļas dzīvnieku sugu aizsardzību (turpmāk -

Konvencija ) un tās I un II pielikums

( turpmāk - Pielikumi) ar šo likumu tiek pieņemti un apstiprināti.

     

1.pants. 1979. gada 23. jūnija Bonnas konvencija par migrējošo savvaļas dzīvnieku sugu aizsardzību (turpmāk - Konvencija ) un tās I un II pielikums

( turpmāk - Pielikumi) ar šo likumu tiek pieņemti un apstiprināti.

2. pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu ir izsludināma Konvencija un tās Pielikumi angļu valodā un to tulkojums latviešu valodā.

     

2. pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināma Konvencija un Pielikumi angļu valodā un to tulkojums latviešu valodā.

3.pants. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija veic koordinatora funkcijas Konvencijā un Pielikumos paredzēto saistību izpildē.

     

3.pants. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija veic koordinatora funkcijas Konvencijā un Pielikumos paredzēto saistību izpildē.

4. pants. Konvencija un Pielikumi stājas spēkā Konvencijas XVIII pantā noteiktajā laikā un kārtībā.

1.

/ Ārlietu komisijas priekšlikums/

Papildināt 4.pantu ar vārdiem

“, un par to Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā “ Latvijas Vēstnesis”.

Atbalstīt.

4. pants. Konvencija un Pielikumi stājas spēkā Konvencijas XVIII pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un par to Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā “ Latvijas Vēstnesis”.

 

Likums Saeimā pieņemts 1999. gada _________________